Поиск авто: расширенный поиск

UAH
UAH
USD
EUR

Автострахование

Нормативная база

Закон України "Про страхування"
Закон України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів"
Про затвердження розміру базового страхового платежу за договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів
Про затвердження розмірів страхових платежів за договорами міжнародного обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів
Про затвердження Правил формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя
Про затвердження Положення про особливості укладання договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів
Про затвердження Порядку проведення розрахунку розміру страхового відшкодування утриманцям у зв'язку із смертю годувальника внаслідок дорожньо-транспортної пригоди
Про затвердження Порядку залучення Моторним (транспортним) страховим бюро України аварійних комісарів для визначення причин настання страхових випадків, розміру збитків та перевірки дій страховика
Про затвердження Типового положення про організацію діяльності аварійних комісарів
Про затвердження зразка і технічного опису спеціального знака, що видається страхувальнику при укладенні договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, та порядку його заповнення і використан
Про затвердження Порядку укладання договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів у пунктах пропуску через державний кордон України
Про зміни в здійсненні контролю за наявністю полісів ОСГО під час перетинання кордону
Про затвердження Положення про обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті
Инструкция ГАИ о проверке ОСАГО и "Зеленой карты"

Про затвердження Типового положення про організацію діяльності аварійних комісарів

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 5 січня 1998 р. N 8

Про затвердження Типового положення про організацію діяльності аварійних комісарів ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 871 від 04.06.2003 )
На виконання статті 24 Закону України "Про страхування" Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Затвердити Типове положення про організацію діяльності аварійних комісарів (додається).
2. Міністерству освіти разом з Комітетом у справах нагляду за страховою діяльністю вжити заходів до забезпечення підготовки аварійних комісарів.

Прем'єр-міністр України
В.ПУСТОВОЙТЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів
України від 5 січня 1998 р. N 8

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про організацію діяльності аварійних комісарів

1. Це Типове положення встановлює загальні умови та порядок провадження діяльності аварійних комісарів, які з'ясовують причини настання страхового випадку та визначають розмір збитків відповідно до Закону України "Про страхування".

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ
2. Аварійний комісар - особа, яка з'ясовує причини настання страхового випадку та визначає розмір збитків і відповідає кваліфікаційним вимогам, передбаченим пунктом 3 цього Типового положення.
3. Аварійним комісаром може бути особа, яка:
має вищу освіту і є бакалавром, спеціалістом або магістром відповідно до напрямів діяльності;
має спеціальну кваліфікацію (знання для з'ясування обставин і причин настання страхового випадку та визначення розміру збитків), підтверджену свідоцтвом (сертифікатом) навчального закладу, який здійснює підготовку аварійних комісарів відповідно до ліцензії Міносвіти на право провадження освітньої діяльності;
має стаж практичної діяльності за спеціальністю не менш як три роки.
Через кожні три роки аварійний комісар повинен проходити атестацію як експерт певної спеціальності.
4. Підготовку, перепідготовку та атестацію аварійних комісарів здійснюють навчальні заклади, які мають спеціальну ліцензію Міносвіти на провадження підготовки та перепідготовки аварійних комісарів.

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АВАРІЙНОГО КОМІСАРА
5. Діяльність аварійного комісара щодо з'ясування обставин і причин настання страхового випадку та визначення розміру збитків провадиться на підставі договору із страховиком.
6. Аварійний комісар відповідно до договору із страховиком має право:
1) визначати форми і методи виконання зобов'язань на підставі законодавства і умов договору;
2) з дозволу особи або органу, які проводять розслідування, знайомитися з матеріалами слідства, бути присутнім під час проведення слідчих дій і порушувати клопотання стосовно обставин і причин настання страхового випадку;
3) отримувати необхідні пояснення в письмовій чи усній формі від сторін, причетних до настання страхового випадку;
4) надавати на запити Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг, а також слідчих органів інформацію про обставини і причини настання страхового випадку та заподіяну шкоду. ( Підпункт 4 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 871 від 04.06.2003 )
7. Аварійний комісар відповідно до договору із страховиком зобов'язаний:
1) кваліфіковано, неупереджено, об'єктивно і в зазначений строк виконувати свої зобов'язання;
2) не розголошувати будь-яку інформацію про об'єкт страхування без згоди на це страховика і страхувальника.
8. Аварійний комісар не може з'ясовувати обставини і причини настання страхового випадку та визначати розмір збитків:
1) на замовлення осіб, з якими він перебуває у прямих родинних стосунках або знаходиться у службовій чи іншій залежності від них;
2) на об'єктах, до яких аварійний комісар має особистий майновий інтерес;
3) за договорами із суб'єктами, в яких він є засновником, має паї, акції або бере участь в управлінні ними.
9. У договорі із страховиком на виконання робіт із з'ясування обставин і причин настання страхового випадку та визначення розміру збитків можуть передбачатись інші права та обов'язки, що не суперечать законодавству.
10. Аварійний комісар відповідно до договорів із страховиком може залучатися до справи за бажанням страховика або страхувальника.

З'ЯСУВАННЯ ОБСТАВИН І ПРИЧИН НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ
11. Підставою для з'ясування обставин і причин настання страхового випадку та визначення розміру збитків є заява страховика (страхувальника).
12. З'ясування обставин і причин настання страхового випадку провадиться на підставі заяви страховика (страхувальника), наданих ним матеріалів, а також матеріалів і документів, які аварійний комісар має право вимагати.
13. У заяві в обов'язковому порядку зазначаються: дата і місце настання страхового випадку;
відомості про настання страхового випадку;
дата і місце страхування, номер полісу;
завдання, яке повинен виконати аварійний комісар;
дата і місце складання заяви;
перелік матеріалів, що додаються.
14. У разі потреби аварійний комісар може робити запити про відомості, пов'язані із страховим випадком, до правоохоронних органів, банків, медичних закладів та інших підприємств, установ, організацій, що володіють інформацією про обставини страхового випадку, та отримувати пояснення у письмовій формі про причини і розмір заподіяної шкоди від фізичних осіб, причетних до даного страхового випадку.
15. В окремих випадках для з'ясування обставин і причин настання страхового випадку та визначення розміру заподіяної шкоди аварійний комісар проводить або організовує проведення необхідної експертизи.

ОФОРМЛЕННЯ АВАРІЙНОГО СЕРТИФІКАТА
16. На підставі проведеного дослідження і зібраних документів аварійний комісар складає аварійний сертифікат.
Аварійний сертифікат - це документ, в якому зазначаються обставини і причини настання страхового випадку та розмір заподіяної шкоди.
17. В аварійному сертифікаті зазначаються достовірні дані, які підтверджують об'єктивну інформацію про обставини і причини настання страхового випадку та розмір заподіяної шкоди.
18. Аварійний комісар, який складає аварійний сертифікат, несе персональну відповідальність за достовірність відомостей, зазначених у ньому.
19. Аварійний сертифікат підписується аварійним комісаром, що з'ясував обставини і причини настання страхового випадку, і завіряється штампом.
20. Аварійний сертифікат складається у двох примірниках, один з яких видається страховику (страхувальнику), а другий зберігається в аварійного комісара. Зібрані матеріали (довідки, акти експертиз, малюнки, схеми тощо) видаються як додаток до аварійного сертифіката.
21. У разі потреби аварійний комісар складає рапорт, в якому докладно описує обставини та причини настання страхового випадку.

Загрузка...