Зрозуміло / Понятно
Шановний користувач!
На жаль, ми вимушені закрити цей проект і з 30 листопада 2020 він перестане працювати. Просимо свої вибачення за можливі незручності.

Уважаемый пользователь!
К сожалению, мы вынуждены закрыть этот проект и с 30 ноября 2020 он перестанет работать. Приносим свои извинения за возможные неудобства.

Поиск авто: расширенный поиск

UAH
UAH
USD
EUR

Автоправо

Закони, Постанови Кабміну

Про перелiк документiв, необхiдних для здiйснення митного контролю та митного оформлення товарiв i транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України
МИТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
Про митне оформлення транспортних засобiв
Про ставки акцизного збору на деякi транспортнi засоби та кузови до них
Про затвердження Правил ввезення транспортних засобiв на територiю України
Про внесення змiн до деяких законiв України щодо реєстрацiї транспортних засобiв
Про затвердження Положення про вантажну митну декларацiю
Про перелiк вiдомостей, що оголошуються громадянами за встановленою формою у разi перемiщення ними через митний кордон України товарiв та iнших предметiв
Питання митного оформлення транспортних засобiв, призначених для офiцiйного (службового) користування представництв та консульських установ iноземних держав, представництв мiжнародних органiзацiй в Українi, а також для особистого користування їх посадовим
Про затвердження Правил державної реєстрацiї та облiку автомобiлiв, автобусiв, а також самохiдних машин, сконструйованих на шасi автомобiлiв, мотоциклiв усiх типiв, марок i моделей, причепiв, напiвпричепiв та мотоколясок
Порядок здійснення митного контролю
Таможенная Конвенция О временном ввозе частных дорожных перевозочных средств
Про затвердження перелiку пунктiв пропуску для автомобiльного сполучення через державний кордон України для перемiщення громадянами транспортних засобiв та шасi i кузовiв до них
Про оцiнку майна, майнових прав та професiйну оцiночну дiяльнiсть в Українi
ЗАКОН УКРАЇНИ Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарiв та транспортних засобiв, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територiю України
ЗАКОН УКРАЇНИ Про деякi питання ввезення на митну територiю України та реєстрацiї транспортних засобiв
ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змiн до Закону України "Про розвиток автомобiльної промисловостi України"
Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо державної пiдтримки автомобiлебудiвної промисловостi України
Статут Моторного (транспортного) страхового бюро України
ЗАКОН УКРАЇНИ Про порядок виїзду з України i в
Про обмін інформацією з Молдовою про товари та транспортні засоби, що перетинають кордон

МИТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

МИТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 28 листопада 2002 року N 291-IV,
вiд 24 грудня 2002 року N 348-IV,
вiд 27 листопада 2003 року N 1344-IV,
вiд 17 лютого 2004 року N 1495-IV,
вiд 15 червня 2004 року N 1766-IV,
вiд 1 липня 2004 року N 1970-IV,
вiд 23 грудня 2004 року N 2285-IV,
вiд 25 березня 2005 року N 2505-IV,
вiд 31 травня 2005 року N 2596-IV,
вiд 30 листопада 2005 року N 3151-IV,
вiд 20 грудня 2005 року N 3235-IV
(змiни, внесенi Законом України вiд 20 грудня 2005 року
N 3235-IV дiють протягом 2006 року),
вiд 7 лютого 2006 року N 3397-IV,
вiд 22 грудня 2005 року N 3269-IV,
вiд 16 листопада 2006 року N 359-V,
вiд 19 грудня 2006 року N 489-V,
(змiни, внесенi Законом України вiд 19 грудня 2006 року N 489-V
дiють протягом 2007 року),
вiд 9 сiчня 2007 року N 548-V

(Установлено, що розмiр пенсiї (з урахуванням надбавок, пiдвищень, додаткових пенсiй, цiльової грошової допомоги та пенсiй за особливi заслуги перед Україною та iнших доплат до пенсiй, встановлених законодавством), призначених у 2006 роцi вiдповiдно до цього Закону, не може перевищувати 12 мiнiмальних пенсiй за вiком, встановленої абзацом першим частини першої статтi 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування", згiдно iз Законом України вiд 20 грудня 2005 року N 3235-IV)

(Установлено, що у 2006 роцi достроково призначена пенсiя за вiком з урахуванням пiдпункту "г" пункту 1 статтi 26 Закону України "Про зайнятiсть населення" у перiод до досягнення пенсiйного вiку, передбаченого законодавством для вiдповiдної категорiї осiб, працюючим пенсiонерам, на яких поширюється дiя цього Закону, не виплачується згiдно iз Законом України вiд 20 грудня 2005 року N 3235-IV)

     Митний кодекс України визначає засади органiзацiї та здiйснення митної справи в Українi, регулює економiчнi, органiзацiйнi, правовi, кадровi та соцiальнi аспекти дiяльностi митної служби України. Кодекс спрямований на забезпечення захисту економiчних iнтересiв України, створення сприятливих умов для розвитку її економiки, захисту прав та iнтересiв суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi та громадян, а також забезпечення додержання законодавства України з питань митної справи.

Роздiл I
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

Глава 1. Основи митної справи

     Стаття 1. Визначення основних термiнiв i понять

     У цьому Кодексi наведенi нижче термiни i поняття вживаються у такому значеннi:

     1) валютнi цiнностi:

     валюта України - грошовi знаки у виглядi банкнотiв, казначейських бiлетiв, монет та в iнших формах, що перебувають в обiгу та є законним платiжним засобом на територiї України, а також вилученi з обiгу або такi, що вилучаються з нього, але пiдлягають обмiновi на грошовi знаки, якi перебувають в обiгу;

     iноземна валюта - iноземнi грошовi знаки у виглядi банкнотiв, казначейських бiлетiв, монет, що перебувають в обiгу та є законним платiжним засобом на територiї вiдповiдної iноземної держави, а також вилученi з обiгу або такi, що вилучаються з нього, але пiдлягають обмiновi на грошовi знаки, якi перебувають в обiгу;

     платiжнi документи та iншi цiннi папери (акцiї, облiгацiї, купони до них, векселi (тратти), борговi розписки, акредитиви, чеки, банкiвськi накази, депозитнi сертифiкати, iншi фiнансовi та банкiвськi документи), вираженi у валютi України, в iноземнiй валютi або банкiвських металах;

     банкiвськi метали - золото, срiбло, платина, метали платинової групи, доведенi (афiнованi) до найвищих проб вiдповiдно до свiтових стандартiв, у зливках i порошках, що мають сертифiкат якостi, а також монети, виробленi з дорогоцiнних металiв;

     2) ввезення товарiв i транспортних засобiв на митну територiю України, вивезення товарiв i транспортних засобiв за межi митної територiї України - сукупнiсть дiй, пов'язаних iз перемiщенням товарiв i транспортних засобiв через митний кордон України у вiдповiдному напрямку;

     3) вiльний обiг - розпорядження без митного контролю товарами i предметами, пропущеними через митний кордон України;

     4) громадяни - фiзичнi особи: громадяни України, iноземцi, особи без громадянства;

     5) декларант - юридична чи фiзична особа, яка здiйснює декларування товарiв i транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України;

     6) декларацiя митної вартостi - заява особи митному органу за встановленою формою вiдомостей щодо митної вартостi товарiв, якi перемiщуються через митний кордон України чи по вiдношенню до яких змiнюється митний режим;

     7) експрес-перевiзник - транспортна або транспортно-експедицiйна компанiя, створена вiдповiдно до чинного законодавства України, що здiйснює прискорене перевезення мiжнародних вантажiв та має всесвiтню мережу з системою центральних та регiональних сортувальних станцiй, комп'ютерну мережу вiдстеження проходження таких вантажiв протягом усього часу доставки вiд вiдправника до одержувача;

     8) зона митного контролю - мiсце, визначене митними органами в пунктах пропуску через митний кордон України або в iнших мiсцях митної територiї України, в межах якого митнi органи здiйснюють митнi процедури;

     9) зона спрощеного митного контролю - частина зони митного контролю з належним технiчним та iнформацiйним обладнанням для здiйснення контролю у спрощеному порядку;

     10) контрафактнi товари - товари, що мiстять об'єкти права iнтелектуальної власностi, ввезення яких на митну територiю України або вивезення з цiєї територiї призводить до порушення прав власника, що захищаються вiдповiдно до чинного законодавства України та мiжнародних договорiв України, укладених в установленому законом порядку;

     101) комерцiйнi умови - сукупнiсть умов, за яких здiйснюється комерцiйна операцiя (умови поставки товарiв за правилами "Iнкотермс", переходу ризикiв, здiйснення оплати товару, вплив на вартiсть рiзних чинникiв, таких як кiлькiсть одиниць товару в партiї товару, репутацiя на ринку, партнерство, сезоннiсть тощо);

     11) культурнi цiнностi - об'єкти матерiальної та духовної культури, що мають художнє, iсторичне, етнографiчне та наукове значення i пiдлягають збереженню, вiдтворенню та охоронi вiдповiдно до законодавства України;

     12) митна декларацiя - письмова заява встановленої форми, яка подається митному органу i мiстить вiдомостi щодо товарiв i транспортних засобiв, якi перемiщуються через митний кордон України, необхiднi для їх митного оформлення або переоформлення;

     13) митне забезпечення - одноразовi номернi запiрно-пломбувальнi пристрої, печатки, штампи, голографiчнi мiтки та iншi засоби iдентифiкацiї, що використовуються митними органами для вiдображення та закрiплення результатiв митного контролю та митного оформлення;

     14) митне оформлення - виконання митним органом дiй (процедур), якi пов'язанi iз закрiпленням результатiв митного контролю товарiв i транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України, i мають юридичне значення для подальшого використання цих товарiв i транспортних засобiв;

     15) митний контроль - сукупнiсть заходiв, що здiйснюються митними органами в межах своєї компетенцiї з метою забезпечення додержання норм цього Кодексу, законiв та iнших нормативно-правових актiв з питань митної справи, мiжнародних договорiв України, укладених в установленому законом порядку;

     16) митний режим - сукупнiсть норм, встановлених законами України з питань митної справи, що залежно вiд заявленої мети перемiщення товарiв i транспортних засобiв через митний кордон України визначають порядок такого перемiщення та обсяг митних процедур, якi при цьому здiйснюються;

     17) митнi органи - спецiально уповноваженi органи виконавчої влади в галузi митної справи, на якi вiдповiдно до цього Кодексу та iнших законiв України покладено безпосереднє здiйснення митної справи;

     18) митнi правила - встановлений законодавством України порядок перемiщення товарiв i транспортних засобiв через митний кордон України;

     19) митнi процедури - операцiї, пов'язанi iз здiйсненням митного контролю за перемiщенням товарiв i транспортних засобiв через митний кордон України, митного оформлення цих товарiв i транспортних засобiв, а також iз справлянням передбачених законом податкiв i зборiв;

     20) нерезиденти - громадяни, якi мають постiйне мiсце проживання за межами України, в тому числi тi, що тимчасово перебувають на територiї України; юридичнi особи, суб'єкти пiдприємницької дiяльностi, що не мають статусу юридичної особи (фiлiї, представництва тощо) з мiсцезнаходженням за межами України, якi створенi та здiйснюють свою дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства iноземної держави, у тому числi юридичнi особи та iншi суб'єкти пiдприємницької дiяльностi з участю юридичних осiб та iнших суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi України; розташованi на територiї України дипломатичнi представництва, консульськi установи, торговельнi та iншi офiцiйнi представництва iноземних держав, мiжнароднi органiзацiї та їх фiлiї, що мають дипломатичнi привiлеї та iмунiтет, а також представництва iнших iноземних органiзацiй i фiрм, якi не здiйснюють пiдприємницьку дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства України;

     21) особи - юридичнi та фiзичнi особи;

     22) перевiзник - особа, зареєстрована як суб'єкт пiдприємницької дiяльностi, яка в установленому законом порядку, з використанням належних їй або найманих нею транспортних засобiв перемiщує товари через митний кордон України або здiйснює перевезення товарiв, що перебувають пiд митним контролем, мiж митними органами на територiї України;

     23) перемiщення товарiв через митний кордон України у вантажних вiдправленнях - перемiщення товарiв через митний кордон України при здiйсненнi експортно-iмпортних операцiй, а також iнших операцiй, пов'язаних iз ввезенням товарiв на митну територiю України, вивезенням товарiв за межi митної територiї України або перемiщенням їх митною територiєю України транзитом. При перемiщеннi товарiв через митний кордон України у вантажних вiдправленнях оформляється вантажна митна декларацiя;

     24) перемiщення товарiв через митний кордон України у мiжнародних поштових вiдправленнях - перемiщення товарiв через митний кордон України в упакованих та оформлених вiдповiдно до вимог актiв Всесвiтнього поштового союзу та Правил користування послугами поштового зв'язку листах, бандеролях, спецiальних мiшках з позначкою "М", дрiбних пакетах, поштових посилках, вiдправленнях прискореної пошти з позначкою "EMS", якi приймаються до пересилання за межi України, доставляються в Україну або перемiщуються територiєю України транзитом пiдприємствами поштового зв'язку;

     25) перемiщення товарiв через митний кордон України у мiжнародних експрес-вiдправленнях - перемiщення товарiв та iнших предметiв, належним чином упакованих, що перевозяться експрес-перевiзником будь-яким видом транспорту з метою доставки одержувачу у визначений термiн;

     26) перемiщення товарiв через митний кордон України у несупроводжуваному багажi - перемiщення через митний кордон України товарiв, що належать громадянам, окремо вiд цих громадян або уповноважених ними осiб з оформленням багажних документiв;

     27) перемiщення товарiв через митний кордон України у ручнiй поклажi - перемiщення через митний кордон України товарiв, що належать громадянам, у пасажирських вiддiленнях (салонах) транспортних засобiв, якими прямують цi громадяни або уповноваженi ними особи, без оформлення багажних документiв;

     28) перемiщення товарiв через митний кордон України у супроводжуваному багажi - перемiщення через митний кордон України товарiв, що належать громадянам, у багажних вiддiленнях транспортних засобiв, якими прямують цi громадяни або уповноваженi ними особи, з оформленням багажних документiв;

     29) пiдприємство - будь-яка юридична особа, а також громадянин, який здiйснює пiдприємницьку дiяльнiсть без створення юридичної особи;

     30) посадовi особи пiдприємств - керiвники та iншi працiвники пiдприємств (резиденти та нерезиденти), якi в силу постiйно або тимчасово виконуваних ними трудових (службових) обов'язкiв вiдповiдають за виконання вимог, встановлених цим Кодексом, законами та iншими нормативно-правовими актами України, а також мiжнародними договорами України з питань митної справи, укладеними в установленому законом порядку;

     31) посадовi особи представництв iноземних держав та мiжнародних органiзацiй - акредитованi в Українi: глави дипломатичних представництв та члени дипломатичного персоналу, посадовi особи консульських установ, представники iноземних держав при мiжнародних органiзацiях, посадовi особи мiжнародних органiзацiй;

     32) право iнтелектуальної власностi, суб'єкти права та об'єкти права iнтелектуальної власностi - розумiються у значеннi, визначеному законами з питань iнтелектуальної власностi;

     33) предмети - особистi речi, товари, транспортнi засоби та окремi номернi вузли до них, що перемiщуються через митний кордон України;

     34) представництво iноземної фiрми - акредитована в установленому законодавством порядку в Українi особа, яка на пiдставi вiдповiдних належним чином оформлених повноважень представляє в Українi iнтереси юридичної особи - нерезидента;

     35) пропуск товарiв i транспортних засобiв через митний кордон України - дозвiл митного органу на перемiщення товарiв i транспортних засобiв через митний кордон України з урахуванням заявленої мети такого перемiщення пiсля проведення митних процедур;

     36) резиденти - громадяни, якi мають постiйне мiсце проживання на територiї України, у тому числi тi, що тимчасово перебувають за кордоном; юридичнi особи, суб'єкти пiдприємницької дiяльностi, що не мають статусу юридичної особи (фiлiї, представництва тощо), якi створенi та здiйснюють свою дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства України, з мiсцезнаходженням на її територiї; дипломатичнi представництва, консульськi установи, торговельнi та iншi офiцiйнi представництва України за кордоном, якi мають дипломатичнi привiлеї та iмунiтет, а також фiлiї i представництва пiдприємств-резидентiв за кордоном, що не здiйснюють пiдприємницької дiяльностi;

     37) спецiально виготовлене сховище (тайник) - сховище, виготовлене з метою незаконного перемiщення товарiв через митний кордон України, а також обладнанi i пристосованi з цiєю ж метою конструктивнi ємностi та предмети, якi попередньо пiддавалися розбиранню, монтажу тощо;

     38) судно каботажного плавання - судно, яке без заходу до портiв iнших держав здiйснює каботажнi перевезення мiж портами України, а також судно флоту рибного господарства, яке здiйснює рибогосподарську дiяльнiсть у межах Азово-Чорноморського басейну;

     39) товари - будь-яке рухоме майно (у тому числi валютнi цiнностi, культурнi цiнностi), електрична, теплова та iншi види енергiї, а також транспортнi засоби, за винятком транспортних засобiв, що використовуються виключно для перевезення пасажирiв i товарiв через митний кордон України;

     40) транспортнi засоби - будь-якi засоби авiацiйного, водного, залiзничного, автомобiльного транспорту, що використовується виключно для перевезення пасажирiв i товарiв через митний кордон України;

     41) уповноважена особа - особа, яка на пiдставi договору або належно оформленого доручення, виданого власником товарiв i транспортних засобiв, надiлена правом вчиняти дiї, пов'язанi з пред'явленням цих товарiв i транспортних засобiв митним органам для митного контролю та митного оформлення при перемiщеннi їх через митний кордон України, або iншим чином розпоряджатися зазначеними товарами i транспортними засобами.

(Iз змiнами, внесеними згiдно iз законами України вiд 30.11.2005 р. N 3151-IV,
вiд 22.12.2005 р. N 3269-IV)

     Стаття 2. Митна полiтика

     Митна полiтика - це система принципiв та напрямiв дiяльностi держави у сферi забезпечення своїх економiчних iнтересiв та безпеки за допомогою митно-тарифних та нетарифних заходiв регулювання зовнiшньої торгiвлi.

     Стаття 3. Митна справа

     Порядок перемiщення через митний кордон України товарiв i транспортних засобiв, митне регулювання, пов'язане з встановленням та справлянням податкiв i зборiв, процедури митного контролю та оформлення, боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил, спрямованi на реалiзацiю митної полiтики України, становлять митну справу.

     Митна справа є складовою зовнiшньополiтичної i зовнiшньоекономiчної дiяльностi України. У митнiй справi Україна додержується визнаних у мiжнародних вiдносинах систем класифiкацiї та кодування товарiв, єдиної форми декларування експорту та iмпорту товарiв, митної iнформацiї, iнших мiжнародних норм i стандартiв.

     Засади митної справи, у тому числi розмiри податкiв i зборiв та умови митного обкладення, спецiальнi митнi зони i митнi режими на територiї України, перелiк товарiв, експорт, iмпорт та транзит яких через територiю України забороняється, визначаються виключно законами України та цим Кодексом.

     Кабiнет Мiнiстрiв України органiзовує та забезпечує здiйснення митної справи вiдповiдно до цього Кодексу та iнших законiв України, а також мiжнародних договорiв, укладених в установленому законом порядку, координує дiяльнiсть спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузi митної справи, iнших органiв виконавчої влади при вирiшеннi питань, що стосуються митної справи.

     Безпосереднє керiвництво митною справою покладається на спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузi митної справи.

     Стаття 4. Принципи митного регулювання

     Митне регулювання здiйснюється на основi принципiв:

     1) виключної юрисдикцiї України на її митнiй територiї;

     2) виключної компетенцiї митних органiв України щодо здiйснення митної справи;

     3) законностi;

     4) єдиного порядку перемiщення товарiв i транспортних засобiв через митний кордон України;

     5) системностi;

     6) ефективностi;

     7) додержання прав та охоронюваних законом iнтересiв фiзичних та юридичних осiб;

     8) гласностi та прозоростi.

     Стаття 5. Митна територiя України

     Територiя України, зайнята сушею, територiальне море, внутрiшнi води i повiтряний простiр, а також штучнi острови, установки i споруди, що створюються у виключнiй морськiй економiчнiй зонi України, на якi поширюється виключна юрисдикцiя України, становлять єдину митну територiю України.

     Територiї спецiальних митних зон, розташованих в Українi, вважаються такими, що знаходяться поза межами митної територiї України, крiм випадкiв, визначених законами України.

     Стаття 6. Митний кордон України

     Межi митної територiї України є митним кордоном України. Митний кордон України збiгається з державним кордоном України, за винятком меж територiї спецiальних митних зон. Межi територiї спецiальних митних зон становлять митний кордон України.

     Стаття 7. Законодавство України з питань митної справи

     Законодавство України з питань митної справи складається з Конституцiї України, цього Кодексу, законiв України та iнших нормативно-правових актiв з питань митної справи, виданих на основi та на виконання Конституцiї України, цього Кодексу та законiв України.

     Якщо мiжнародним договором України, укладеним в установленому законом порядку, встановлено iншi правила, нiж тi, що передбаченi цим Кодексом, то застосовуються правила мiжнародного договору.

     Стаття 8. Прапор та розпiзнавальний знак митної служби України

     Митнi органи, спецiалiзованi митнi установи та органiзацiї, морськi та рiчковi судна, якi перебувають у їх розпорядженнi, мають свiй прапор. Автотранспортнi засоби i повiтрянi судна, що перебувають у розпорядженнi митних органiв, спецiалiзованих митних установ та органiзацiй, мають розпiзнавальний знак.

     Стаття 9. Особливостi набрання чинностi законами та iншими нормативно-правовими актами з питань митної справи

     Закони України з питань митної справи набирають чинностi через десять днiв з дня їх офiцiйного оприлюднення, якщо iнше не передбачено самим законом, але не ранiше дня їх офiцiйного опублiкування.

     Iншi нормативно-правовi акти з питань митної справи набирають чинностi через 45 днiв з дня їх офiцiйного опублiкування, якщо iнше не передбачено самим актом, але не ранiше дня їх офiцiйного опублiкування. У разi якщо такi нормативно-правовi акти не будуть офiцiйно опублiкованi, вони не набирають чинностi.

     Офiцiйним опублiкуванням закону та iншого нормативно-правового акта з питань митної справи вважається його опублiкування в одному з перiодичних видань, визначених законодавством України як офiцiйнi. Датою офiцiйного опублiкування нормативно-правового акта вважається дата виходу в свiт вiдповiдного номера того офiцiйного видання, в якому зазначений акт було опублiковано ранiше, нiж в iнших офiцiйних виданнях.

     Строки набрання чинностi законами та iншими нормативно-правовими актами з питань митної справи, визначенi днями, починаються з 0 годин дня, наступного за датою офiцiйного опублiкування закону або iншого нормативно-правового акта, i закiнчуються о 24 годинi останнього дня вiдповiдного строку.

     Якщо строк набрання чинностi законом або iншим нормативно-правовим актом з питань митної справи визначено вказiвкою на день його офiцiйного опублiкування, цей закон або акт вважається чинним з 24 години зазначеного дня.

     Якщо строк набрання чинностi законом або iншим нормативно-правовим актом з питань митної справи визначено вказiвкою на конкретну дату, цей закон або акт вважається чинним з 0 годин зазначеної дати.

     Стаття 10. Особливостi дiї законодавства з питань митної справи у часi

     При здiйсненнi митного контролю та митного оформлення товарiв i транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України, застосовуються виключно нормативно-правовi акти, чиннi на день прийняття митної декларацiї митним органом України.

     У випадках, коли чинним законодавством передбачена можливiсть проведення митних процедур без подання декларацiї, застосовується законодавство, чинне на день здiйснення таких процедур.

     Закони, якi пом'якшують або скасовують вiдповiдальнiсть за порушення митних правил, передбаченi цим Кодексом, мають зворотну силу, тобто поширюються i на правопорушення, вчиненi до видання цих законiв. Закони, якi встановлюють або посилюють вiдповiдальнiсть за такi правопорушення, зворотної сили не мають.

     Провадження у справах про порушення митних правил ведеться на пiдставi законодавства, що дiє пiд час розгляду справи про правопорушення.

Глава 2. Структура та органiзацiя дiяльностi митної служби України

     Стаття 11. Здiйснення митної справи

     Безпосереднє здiйснення митної справи покладається на митнi органи України.

     Митнi органи, реалiзуючи митну полiтику України, виконують такi основнi завдання:

     1) виконання та контроль за додержанням законодавства України з питань митної справи;

     2) захист економiчних iнтересiв України;

     3) забезпечення виконання зобов'язань, передбачених мiжнародними договорами України з питань митної справи, укладених в установленому законом порядку;

     4) сприяння захисту iнтелектуальної власностi учасникiв зовнiшньоекономiчних зв'язкiв, iнших юридичних та фiзичних осiб;

     5) застосування вiдповiдно до закону заходiв тарифного та нетарифного регулювання при перемiщеннi товарiв через митний кордон України;

     6) здiйснення митного контролю та митного оформлення товарiв i транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України, вдосконалення форм i методiв їх здiйсення;

     7) контроль за дотриманням правил перемiщення валютних цiнностей через митний кордон України;

     8) здiйснення спiльно з iншими уповноваженими органами державної влади заходiв щодо захисту iнтересiв споживачiв товарiв i додержання учасниками зовнiшньоекономiчних зв'язкiв державних iнтересiв на зовнiшньому ринку;

     9) створення сприятливих умов для прискорення товарообiгу та пасажиропотоку через митний кордон України;

     10) боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил;

     11) розвиток мiжнародного спiвробiтництва у галузi митної справи;

     12) ведення митної статистики;

     13) ведення Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi;

     14) здiйснення верифiкацiї (встановлення достовiрностi) сертифiкатiв походження товарiв з України.

     Органи державної влади, Президент України в межах своїх повноважень, визначених Конституцiєю України та законами України, здiйснюють керiвництво митною справою та контроль за дiяльнiстю митних органiв України.

     Стаття 12. Митна служба України

     Митна служба України - це єдина загальнодержавна система, яка складається з митних органiв та спецiалiзованих митних установ i органiзацiй.

     Митними органами є спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузi митної справи, регiональнi митницi, митницi.

     Стаття 13. Спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузi митної справи

     Спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузi митної справи утворюється, реорганiзовується та лiквiдовується Президентом України за поданням Прем'єр-мiнiстра України.

     Спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузi митної справи спрямовує, координує та контролює дiяльнiсть митних органiв, спецiалiзованих митних установ та органiзацiй щодо виконання законодавства України з питань митної справи, в межах своїх повноважень видає накази, органiзує та контролює їх виконання.

     Спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузi митної справи є юридичною особою i здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до Конституцiї України, цього Кодексу, законiв України та iнших нормативно-правових актiв.

     Спецiально уповноваженому центральному органу виконавчої влади в галузi митної справи пiдпорядкованi регiональнi митницi, митницi, спецiалiзованi митнi установи та органiзацiї.

     Спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузi митної справи очолює керiвник, який призначається на посаду та звiльняється з посади Президентом України в порядку, встановленому Конституцiєю України.

     Стаття 14. Регiональна митниця

     Регiональна митниця є митним органом, який на територiї закрiпленого за ним регiону в межах своєї компетенцiї здiйснює митну справу та забезпечує комплексний контроль за додержанням законодавства України з питань митної справи, керiвництво i координацiю дiяльностi пiдпорядкованих йому митниць та спецiалiзованих митних установ i органiзацiй.

     Регiональна митниця є юридичною особою i здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства України та положення, яке затверджується наказом спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузi митної справи.

     Створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя регiональних митниць здiйснюються спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузi митної справи.

     Керiвник регiональної митницi призначається на посаду та звiльняється з посади керiвником спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузi митної справи.

     Стаття 15. Митниця

     Митниця є митним органом, який безпосередньо забезпечує виконання законодавства України з питань митної справи, справляння податкiв i зборiв та виконання iнших завдань, покладених на митну службу України.

     Митниця є юридичною особою i здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства України та положення, яке затверджується наказом спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузi митної справи.

     Митниця пiдпорядковується регiональнiй митницi та спецiально уповноваженому центральному органу виконавчої влади в галузi митної справи або спецiально уповноваженому центральному органу виконавчої влади в галузi митної справи безпосередньо.

     Створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя митниць здiйснюються спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузi митної справи.

     Митниця дiє в межах територiї, що визначається спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузi митної справи.

     У складi митницi в пунктах пропуску через митний кордон України та на iнших об'єктах чи територiях iз значним обсягом зовнiшньоекономiчних операцiй можуть створюватися митнi пости на правах структурного пiдроздiлу митницi.

     Керiвник митницi призначається на посаду та звiльняється з посади керiвником спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузi митної справи.

     Стаття 16. Митний пост

     Для забезпечення виконання регiональними митницями та митницями завдань, визначених цим Кодексом та iншими законами України, можуть створюватися митнi пости.

     Митний пост є структурним пiдроздiлом регiональної митницi, митницi, який безпосередньо здiйснює митний контроль та оформлення товарiв i транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України.

     Митнi пости створюються в мiру необхiдностi у населених пунктах, на залiзничних станцiях, в аеропортах, морських та рiчкових портах та iнших об'єктах, розташованих у зонi дiяльностi регiональної митницi, митницi.

     Типове положення про митний пост затверджується наказом спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузi митної справи.

     Створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя митних постiв здiйснюються спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузi митної справи за поданням вiдповiдної регiональної митницi, митницi. Керiвник митного поста призначається на посаду i звiльняється з посади керiвником спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузi митної справи.

     Стаття 17. Спецiалiзованi митнi установи та органiзацiї

     У межах бюджетних коштiв, передбачених для утримання митної служби України, виключно для забезпечення виконання завдань, покладених на митнi органи, вiдповiдно до цього Кодексу та законiв України в митнiй службi України можуть створюватися експлуатацiйнi, транспортнi, iнформацiйно-аналiтичнi, кiнологiчнi спецiалiзованi установи та освiтнi органiзацiї.

     Створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя спецiалiзованих митних установ та органiзацiй здiйснюються спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузi митної справи в межах повноважень, визначених цим Кодексом та законами України.

     Стаття 18. Митнi лабораторiї

     У митнiй службi України створюються Центральна митна лабораторiя, яка є спецiалiзованою митною установою, i митнi лабораторiї, якi є структурними пiдроздiлами регiональних митниць, митниць.

     Центральна митна лабораторiя здiйснює науково-методичне керiвництво митними лабораторiями.

     Центральнiй митнiй лабораторiї, митним лабораторiям надається право на здiйснення експертної дiяльностi в межах питань, вiднесених до компетенцiї митної служби.

     Створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя Центральної митної лабораторiї i митних лабораторiй здiйснюються спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузi митної справи.

     Положення про Центральну митну лабораторiю та положення про митнi лабораторiї затверджуються наказами спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузi митної справи.

     Стаття 19. Митна варта

     Митна варта - спецiальнi пiдроздiли митних органiв, призначенi для боротьби з порушеннями митних правил, охорони територiй, будiвель, споруд та примiщень митних органiв, охорони та супроводження товарiв i транспортних засобiв, забезпечення охорони зон митного контролю.

     Стаття 20. Органiзацiя митної варти

     Митна варта дiє на основi цього Кодексу та положення, яке затверджується спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузi митної справи.

     Керiвництво пiдроздiлами митної варти здiйснює керiвник спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузi митної справи, а в регiональних митницях i митницях - вiдповiдно керiвники цих митних органiв.

     Особовий склад митної варти може забезпечуватися зброєю та спецiальними засобами, транспортом, радiо- i телефонним зв'язком, а також спорядженням вiдповiдно до цього Кодексу, законiв України та iнших нормативно-правових актiв.

     Стаття 21. Завдання митної варти

     Завданнями митної варти є:

     1) здiйснення заходiв, пов'язаних iз виявленням, розкриттям, припиненням, профiлактикою порушень митних правил, запобiганням таким порушенням;

     2) охорона будинкiв, споруд, примiщень митних органiв та iнших об'єктiв митної iнфраструктури, зон митного контролю вiд будь-яких протиправних посягань;

     3) фiзичний захист спiвробiтникiв митних органiв, iнших осiб, а також товарiв, якi перебувають у зонi митного контролю, вiд протиправних дiй;

     4) локалiзацiя разом з iншими органами конфлiктних ситуацiй у зонi дiяльностi митних органiв;

     5) участь у лiквiдацiї наслiдкiв катастроф, аварiй, стихiйного лиха та екологiчного забруднення в зонi дiяльностi митних органiв.

     Стаття 22. Права митної варти

     Для здiйснення визначених у статтi 21 цього Кодексу завдань пiдроздiли митної варти мають право:

     1) розташовувати тимчасовi пости, пересуватися будь-якими дiлянками мiсцевостi i водного простору в межах митної територiї України, а в межах контрольованого прикордонного району - за погодженням з вiдповiдними органами охорони державного кордону України;

     2) затримувати та проводити в установленому цим Кодексом порядку огляд товарiв, транспортних засобiв i громадян, якi перетинають митний кордон України у пунктах пропуску;

     3) проводити за рiшенням керiвника спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузi митної справи або його заступника, керiвника регiональної митницi (митницi) або його заступника у встановленому цим Кодексом порядку огляд та переогляд оформлених митними органами транспортних засобiв i товарiв, у тому числi тих, що перемiщуються транзитом через територiю України;

     4) супроводжувати та охороняти товари, якi перебувають пiд митним контролем, у тому числi тi, що перемiщуються через територiю України транзитом;

     5) запрошувати осiб до митних органiв для з'ясування обставин порушення митних правил. У невiдкладних випадках з'ясування обставин i первинне документування такого порушення можуть здiйснюватися в iнших придатних для цього мiсцях.

     Стаття 23. Розмiщення пiдроздiлiв митної варти

     Пiдроздiли митної варти розмiщуються, як правило, в мiсцях розташування регiональних митниць i митниць.

     За рiшенням керiвника спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузi митної справи особовий склад, транспорт, озброєння та спецiальнi засоби пiдроздiлiв митної варти у разi оперативної необхiдностi можуть бути тимчасово перемiщенi в iншi регiони України поза мiсцем основного розмiщення.

     Стаття 24. Майно, фiнансування та матерiально-технiчне забезпечення митних органiв, спецiалiзованих митних установ та органiзацiй

     Майно митних органiв, спецiалiзованих митних установ та органiзацiй є державною власнiстю. Управлiння цим майном здiйснює Кабiнет Мiнiстрiв України в порядку, встановленому законом.

     Фiнансування, матерiально-технiчне забезпечення та розвиток iнфраструктури митної служби України здiйснюються за рахунок Державного бюджету України.

     Стаття 25. Земельнi дiлянки, службовi та побутовi примiщення, обладнання та засоби зв'язку митних органiв, спецiалiзованих митних установ та органiзацiй

     Земельнi дiлянки для службових потреб, у тому числi для створення зон митного контролю, надаються митним органам, спецiалiзованим митним установам та органiзацiям у постiйне користування вiдповiдно до Земельного кодексу України. Попереднє вiдшкодування власникам земель їх вартостi та збиткiв, вiдшкодування землекористувачам збиткiв, завданих вилученням земель, здiйснюється вiдповiдно до закону.

     У разi якщо митне оформлення товарiв i транспортних засобiв здiйснюється митними органами безпосередньо на територiях або в примiщеннях пiдприємств, зазначенi пiдприємства, незалежно вiд форми власностi та пiдпорядкування, зобов'язанi надавати митним органам у тимчасове користування вiдповiднi службовi та побутовi примiщення, а також необхiдне обладнання та засоби зв'язку на договiрних засадах.

Глава 3. Взаємовiдносини митних органiв, спецiалiзованих митних установ та органiзацiй з iншими органами державної влади, органами мiсцевого самоврядування, а також з пiдприємствами та громадянами

     Стаття 26. Взаємовiдносини митних органiв, спецiалiзованих митних установ та органiзацiй та їх посадових осiб з iншими органами державної влади, органами мiсцевого самоврядування, а також з пiдприємствами та громадянами

     Митнi органи, спецiалiзованi митнi установи та органiзацiї та їх посадовi особи при виконаннi покладених на них завдань взаємодiють з iншими органами державної влади, органами мiсцевого самоврядування, а також з пiдприємствами та громадянами в порядку, встановленому законодавством.

     У вiдносинах з митними органами iнтереси пiдприємств та громадян можуть представляти митнi брокери та iншi особи на пiдставi вiдповiдного договору, укладеного з пiдприємством, або нотарiально посвiдченої довiреностi (доручення), виданої громадянином.

     У разi виявлення пiд час здiйснення митних процедур працiвниками митних органiв ознак злочинiв керiвник митного органу чи особа, яка його замiщує, повiдомляє про це вiдповiднi правоохороннi органи або органи охорони державного кордону України.

     Органи охорони державного кордону України та правоохороннi органи повiдомляють митним органам про виявленi порушення митних правил або контрабанду.

     Стаття 27. Взаємовiдносини митних органiв з iншими органами державної влади, що здiйснюють контроль пiд час перемiщення товарiв через митний кордон України

     Товари, що перемiщуються через митний кордон України, крiм митного контролю можуть пiдлягати санiтарно-епiдемiологiчному, ветеринарному, фiтосанiтарному, радiологiчному, екологiчному контролю та контролю за перемiщенням культурних цiнностей. Митнi органи взаємодiють з органами державної влади, що здiйснюють зазначенi види контролю, в порядку, встановленому законодавством України.

     Митне оформлення товарiв, що перемiщуються через митний кордон України, завершується тiльки пiсля здiйснення встановлених законодавством України необхiдних для цього товару видiв контролю, зазначених у частинi першiй цiєї статтi.

     Стаття 28. Взаємодiя митних органiв з органами виконавчої влади та Нацiональним банком України

     Митнi органи взаємодiють з органами виконавчої влади в межах повноважень, встановлених цим Кодексом та законами України.

     Спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузi митної справи подає Мiнiстерству фiнансiв України звiт про надходження до Державного бюджету України коштiв вiд податкiв i зборiв, справляння яких згiдно iз законодавством покладено на митнi органи.

     Митнi органи iнформують Нацiональний банк України та вiдповiднi фiнансовi органи України про перерахування ними коштiв до Державного бюджету України.

     Розмежування повноважень i функцiональних обов'язкiв мiж митними та iншими органами виконавчої влади України щодо справляння податкiв, зборiв та iнших обов'язкових платежiв встановлюється Конституцiєю України, цим Кодексом та iншими законами України.

     Стаття 29. Взаємовiдносини митних органiв, спецiалiзованих митних установ та органiзацiй з органами мiсцевого самоврядування i мiсцевими державними адмiнiстрацiями

     Мiсцевi державнi адмiнiстрацiї та органи мiсцевого самоврядування сприяють дiяльностi митних органiв, спецiалiзованих митних установ та органiзацiй i взаємодiють з ними в межах повноважень, встановлених законами.

Глава 4. Iнформування та консультування з питань митної справи

     Стаття 30. Iнформування щодо правил перемiщення товарiв i транспортних засобiв через митний кордон України

     Митнi органи зобов'язанi iнформувати заiнтересованих осiб про митнi правила, норми та умови перемiщення товарiв i транспортних засобiв через митний кордон України.

     Стаття 31. Iнформацiя щодо нормативно-правових актiв та судових рiшень з питань митної справи

     Iнформацiя про нормативно-правовi акти з питань митної справи (назва акта, його основнi положення, iнформацiя про опублiкування) безоплатно надається митними органами заiнтересованим особам на їх запит.

     Судовi рiшення стосовно митної справи загального характеру, що набрали законної сили, пiдлягають офiцiйному опублiкуванню у порядку, встановленому законом України.

     Стислi довiдки щодо основних положень актiв законодавства України з питань митної справи розмiщуються для загального ознайомлення в мiсцях розташування митних органiв.

(У редакцiї Закону України вiд 22.12.2005 р. N 3269-IV)

     Стаття 32. Надання текстiв нормативно-правових актiв та консультування з питань митної справи

     Митнi органи, спецiалiзованi митнi установи та органiзацiї можуть надавати заiнтересованим особам, у тому числi на платнiй основi, консультацiї з питань митної справи, а також тексти опублiкованих нормативно-правових актiв iз зазначених питань.

     Порядок надання текстiв нормативно-правових актiв та консультацiй з питань митної справи визначається законодавством України та цим Кодексом. Види консультацiй, в тому числi платних, що можуть надаватися митними органами, а також розмiри плати за їх надання встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 33. Вiдповiдальнiсть за недостовiрну iнформацiю

     За недостовiрнiсть наданої iнформацiї з питань митної справи посадовi особи митних органiв, спецiалiзованих митних установ та органiзацiй несуть вiдповiдальнiсть, передбачену законом.

Глава 5. Мiжнародне спiвробiтництво з питань митної справи

     Стаття 34. Участь України у мiжнародному спiвробiтництвi з питань митної справи

     Україна бере участь у мiжнародному спiвробiтництвi з питань митної справи.

     У митнiй справi Україна додержується загальновизнаних у мiжнароднiй практицi систем класифiкацiї та кодування товарiв, митних режимiв, митної статистики, iнших загальноприйнятих у свiтових митних вiдносинах норм i стандартiв, а також забезпечує виконання мiжнародних договорiв України з питань митної справи, укладених в установленому законом порядку.

     Стаття 35. Мiжнародна дiяльнiсть спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузi митної справи

     Мiжнародна дiяльнiсть спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузi митної справи спрямовується i координується Президентом України та Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Проведення переговорiв та консультативної роботи, пов'язаної з пiдготовкою мiждержавних, мiжурядових i мiжвiдомчих угод з питань митної справи, може здiйснюватися спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузi митної справи за дорученням Президента України, Кабiнету Мiнiстрiв України в обсязi наданих вiдповiдно до закону повноважень.

     Стаття 36. Зв'язки спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузi митної справи з мiжнародними митними органiзацiями

     Спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузi митної справи представляє Україну у Всесвiтнiй митнiй органiзацiї, iнших мiжнародних митних органiзацiях.

     Мiжнародне спiвробiтництво в галузi митної справи здiйснюється спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузi митної справи за погодженням з Мiнiстерством закордонних справ України.

     Стаття 37. Мiжнародне спiвробiтництво в галузi митної справи

     Вiдповiдно до мiжнародних договорiв, укладених в установленому законом порядку, митними органами України спiльно з митними органами сумiжних держав може здiйснюватися:

     1) створення спiльних пунктiв пропуску на митному кордонi України;

     2) проведення спiльного контролю у пунктах пропуску на митному кордонi України;

     3) узгоджене застосування процедур митного контролю, митного оформлення та взаємне визнання документiв, що використовуються митними органами для здiйснення митних процедур;

     4) проведення спiльних заходiв, спрямованих на запобiгання, виявлення i припинення контрабанди та порушень митних правил;

     5) проведення iнших спiльних одноразових чи постiйних заходiв з питань, що вiдповiдно до цього Кодексу та iнших актiв законодавства України належать до компетенцiї митних органiв.

     Стаття 38. Пiдтримання оперативного зв'язку мiж митними органами України i митними органами сумiжних iноземних держав

     З метою вирiшення невiдкладних питань щодо пропуску товарiв i транспортних засобiв, виявлення та припинення контрабанди i порушення митних правил, забезпечення законностi i правопорядку в пунктах пропуску через митний кордон України керiвнику регiональної митницi, керiвнику митницi та їх заступникам надається право проведення робочих зустрiчей з представниками митного органу сумiжної iноземної держави.

     Про час, умови i мету таких зустрiчей керiвник митного органу або його заступник iнформує керiвника вiдповiдного органу охорони державного кордону України.

     Порядок проведення таких зустрiчей визначається положенням, затвердженим Кабiнетом Мiнiстрiв України, якщо iнше не передбачено мiжнародним договором України, укладеним в установленому законом порядку.

     Стаття 39. Взаємодiя митних органiв України з митними та iншими органами iноземних держав, а також з мiжнародними органiзацiями

     Взаємодiя митних органiв України з митними та iншими уповноваженими органами iноземних держав, а також з мiжнародними органiзацiями з питань, пов'язаних з провадженням у справах про контрабанду та порушення митних правил, здiйснюється митними органами України в порядку, передбаченому мiжнародними договорами України, укладеними в установленому законом порядку.

Роздiл II
МИТНИЙ КОНТРОЛЬ

Глава 6. Органiзацiя митного контролю

     Стаття 40. Здiйснення митного контролю

     Митному контролю пiдлягають усi товари i транспортнi засоби, що перемiщуються через митний кордон України.

     Митний контроль передбачає проведення митними органами мiнiмуму митних процедур, необхiдних для забезпечення додержання законодавства України з питань митної справи. Обсяг таких процедур та порядок їх застосування визначаються вiдповiдно до цього Кодексу, iнших нормативно-правових актiв, а також мiжнародних договорiв України, укладених в установленому законом порядку.

     Митний контроль товарiв, транспортних засобiв перевiзникiв у пунктах пропуску через державний кордон України здiйснюється цiлодобово вiдповiдно до типових технологiчних схем пропуску через державний кордон України автомобiльних, водних, залiзничних та повiтряних транспортних засобiв перевiзникiв, що затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 41. Форми митного контролю

     Митний контроль здiйснюється безпосередньо посадовими особами митних органiв шляхом:

     1) перевiрки документiв та вiдомостей, необхiдних для такого контролю;

     2) митного огляду (огляду та переогляду товарiв i транспортних засобiв, особистого огляду громадян);

     3) облiку товарiв i транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України;

     4) усного опитування громадян та посадових осiб пiдприємств;

     5) перевiрки системи звiтностi та облiку товарiв, що перемiщуються через митний кордон України, а також своєчасностi, достовiрностi, повноти нарахування та сплати податкiв i зборiв, якi вiдповiдно до законiв справляються при перемiщеннi товарiв через митний кордон України;

     6) огляду територiй та примiщень складiв тимчасового зберiгання, митних лiцензiйних складiв, спецiальних митних зон, магазинiв безмитної торгiвлi та iнших мiсць, де знаходяться або можуть знаходитися товари i транспортнi засоби, що пiдлягають митному контролю, чи провадиться дiяльнiсть, контроль за якою покладено на митнi органи законом;

     7) використання iнших форм, передбачених цим Кодексом та iншими законами України з питань митної справи.

     Порядок здiйснення митного контролю визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України вiдповiдно до норм цього Кодексу.

     Стаття 42. Вибiрковiсть митного контролю

     Пiд час проведення митного контролю митнi органи самостiйно визначають форму та обсяг контролю, достатнi для забезпечення додержання законодавства України з питань митної справи та мiжнародних договорiв України, укладених в установленому законом порядку, контроль за дотриманням яких покладено на митнi органи.

     Стаття 43. Тривалiсть перебування пiд митним контролем

     Товари i транспортнi засоби перебувають пiд митним контролем з моменту його початку i до закiнчення згiдно з заявленим митним режимом.

     У разi ввезення на митну територiю України товарiв i транспортних засобiв митний контроль розпочинається з моменту перетинання ними митного кордону України.

     У разi вивезення за межi митної територiї України митний контроль розпочинається з моменту пред'явлення товарiв i транспортних засобiв для митного оформлення та їх декларування в установленому цим Кодексом порядку.

     Тривалiсть перебування товарiв i транспортних засобiв пiд митним контролем на територiї зони митного контролю у пунктi пропуску на митному кордонi України встановлюється вiдповiдно до технологiчної схеми пропуску через митний кордон осiб, товарiв i транспортних засобiв.

     Митний контроль закiнчується:

     у разi ввезення на митну територiю України - пiсля здiйснення у повному обсязi митного оформлення товарiв i транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України;

     у разi вивезення за межi митної територiї України - пiсля здiйснення у повному обсязi митного оформлення товарiв i транспортних засобiв та перетинання ними митного кордону України, за винятком митних режимiв, якi передбачають перебування пiд митним контролем протягом усього часу дiї митного режиму.

     Стаття 44. Строки пред'явлення митному органу товарiв i транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України

     Товари, що перемiщуються через митний кордон України, разом з їх упаковкою та маркуванням, транспортнi засоби, якими вони перемiщуються через митний кордон, а також документи на цi товари i транспортнi засоби пред'являються для контролю митним органам у незмiнному станi в пунктах пропуску через митний кордон України та в iнших мiсцях митної територiї України, встановлених митними органами для здiйснення митного контролю та оформлення, не пiзнiше нiж через три години пiсля прибуття зазначених товарiв i транспортних засобiв у пункт пропуску або таке мiсце.

     Встановлений у частинi першiй цiєї статтi строк, як виняток, може збiльшуватися у порядку та на умовах, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 45. Документи та вiдомостi, необхiднi для здiйснення митного контролю

     Особи, якi перемiщують товари i транспортнi засоби через митний кордон України чи провадять дiяльнiсть, контроль за якою цим Кодексом покладено на митнi органи, зобов'язанi подавати митним органам документи та вiдомостi, необхiднi для здiйснення митного контролю.

     Перелiк документiв та вiдомостей, необхiдних для здiйснення митного контролю, порядок їх подання визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України вiдповiдно до цього Кодексу.

     Правоохороннi органи України, фiнансовi установи, податковi та iншi контролюючi органи України вiдповiдно до законодавства України на запити митних органiв або за власною iнiцiативою iнформують митнi органи про наявнi в них вiдомостi, необхiднi для здiйснення митного контролю.

     Стаття 46. Доступ посадових осiб митних органiв на територiю чи в примiщення пiдприємств для здiйснення митного контролю

     Посадовi особи митних органiв з метою здiйснення митного контролю мають право в межах наданої їм цим Кодексом та iншими законами України компетенцiї безперешкодного доступу на територiю чи в примiщення будь-якого пiдприємства незалежно вiд форми власностi та пiдпорядкування, де знаходяться або можуть знаходитися товари, що пiдлягають митному контролю.

     Стаття 47. Спiльний митний контроль на митному кордонi України

     На пiдставi мiжнародних договорiв України, укладених в установленому законом порядку, на митному кордонi України може здiйснюватися спiльний митний контроль разом з митними органами сумiжних держав.

Глава 7. Зони митного контролю

     Стаття 48. Мiсця розташування зон митного контролю

     З метою забезпечення здiйснення митними органами митного контролю за товарами та транспортними засобами, що перемiщуються через митний кордон України, проведення заходiв, пов'язаних з виявленням, попередженням та припиненням контрабанди та порушень митних правил, у пунктах пропуску на митному кордонi України, в межах прикордонної смуги на державному кордонi України, у морських i рiчкових портах, аеропортах, на залiзничних станцiях, на територiях пiдприємств, спецiальних митних зон, а також в iнших мiсцях, визначених митними органами, створюються зони митного контролю.

     Стаття 49. Порядок створення зон митного контролю

     Порядок створення зон митного контролю, режим їх функцiонування вiдповiдно до цього Кодексу визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Зони митного контролю в межах пунктiв пропуску через державний кордон України створюються спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузi митної справи за погодженням iз спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах охорони державного кордону України та центральним органом виконавчої влади в галузi транспорту.

     Стаття 50. Розмiщення споруд та об'єктiв у зонi митного контролю

     У зонах митного контролю, створених у межах пунктiв пропуску на митному кордонi України, споруди та об'єкти iнфраструктури, що належать iншим органам, уповноваженим здiйснювати види контролю, зазначенi у статтi 27 цього Кодексу, розмiщуються з дозволу спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузi митної справи, спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону України та центрального органу виконавчої влади в галузi транспорту. Порядок надання таких дозволiв визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 51. Режим зони митного контролю. Забезпечення законностi i правопорядку у зонi митного контролю

     Режим зони митного контролю - це встановленi законодавством України з питань митної справи приписи, заборони та обмеження щодо перебування товарiв, транспортних засобiв та громадян, умови розташування будiвель та споруд, а також проведення господарських робiт у зонi митного контролю.

     Забезпечення безпеки громадян, а також схоронностi товарiв, що перемiщуються через митний кордон України, дотримання режиму, законностi та правопорядку у зонi митного контролю покладається на вiдповiднi митнi органи.

     Стаття 52. Проведення господарських робiт у зонi митного контролю, перемiщення товарiв, транспортних засобiв i громадян через зону митного контролю

     Проведення господарських робiт у зонi митного контролю, перемiщення через межi зони митного контролю i в межах цiєї зони товарiв, транспортних засобiв i громадян, у тому числi посадових осiб органiв державної влади, якi не перетинають митний кордон України, допускається тiльки з дозволу керiвника або заступника керiвника вiдповiдного митного органу за погодженням з Прикордонними вiйськами України i пiд контролем посадових осiб цього органу, крiм випадкiв, передбачених законами України.

Глава 8. Здiйснення митного контролю

     Стаття 53. Права митних органiв щодо здiйснення митного контролю

     Митнi органи у межах своїх повноважень, визначених цим Кодексом, мають право застосовувати примусовi заходи до порушникiв режиму зони митного контролю.

     Митнi органи мають право у примусовому порядку зупиняти i повертати в зони митного контролю транспортнi засоби та громадян, якi без дозволу митних органiв увiйшли iз зони митного контролю на митну територiю України, а також морськi та рiчковi судна, якi без дозволу митних органiв вийшли з зони митного контролю за межi митної територiї України i не перебувають у територiальних водах iнших держав.

     Перелiк примусових заходiв, а також порядок їх застосування встановлюються цим Кодексом та iншими законами України.

     Стаття 54. Подання документiв та вiдомостей, необхiдних для здiйснення митного контролю

     Документи, необхiднi для здiйснення митного контролю, подаються митному органовi при:

     1) перетинаннi товарами i транспортними засобами митного кордону України;

     2) декларуваннi товарiв i транспортних засобiв;

     3) повiдомленнi митного органу про намiр здiйснити перемiщення товарiв i транспортних засобiв через митний кордон України;

     4) здiйсненнi митними органами iнших контрольних функцiй вiдповiдно до цього Кодексу.

     Стаття 55. Огляд та переогляд товарiв i транспортних засобiв

     З метою перевiрки законностi перемiщення через митний кордон України товарiв i транспортних засобiв митний орган має право на проведення огляду цих товарiв i транспортних засобiв.

     Переогляд товарiв i транспортних засобiв може бути здiйснено за рiшенням керiвника митного органу або його заступника, якщо є пiдстави вважати, що зазначенi товари i транспортнi засоби перемiщуються через митний кордон України з порушенням норм цього Кодексу та iнших законiв України з питань митної справи.

     Огляд та переогляд товарiв i транспортних засобiв здiйснюються тiльки в присутностi особи, яка їх перемiщує через митний кордон України чи зберiгає пiд митним контролем.

     Стаття 56. Огляд та переогляд ручної поклажi та багажу

     Якщо є пiдстави вважати, що у ручнiй поклажi або багажi громадянина перемiщуються через митний кордон України, у тому числi транзитом, товари, якi пiдлягають облiку i вiдповiдним видам контролю органiв державної влади, зазначеним у статтi 27 цього Кодексу, чи товари, при митному оформленнi яких справляються податки i збори, а також товари, перемiщення яких через митний кордон України заборонено або обмежено, митний орган має право провести огляд, а у разi необхiдностi i переогляд ручної поклажi та багажу з їх розпакуванням.

     Огляд та переогляд ручної поклажi та багажу громадянина здiйснюються в присутностi цього громадянина чи уповноваженої ним особи.

     Огляд та переогляд ручної поклажi та багажу за вiдсутностi громадянина чи уповноваженої ним особи здiйснюються:

     1) якщо є пiдстави вважати, що несупроводжуваний багаж мiстить товари, якi становлять небезпеку для життя i здоров'я людей, тварин та рослин, а також довкiлля;

     2) якщо громадянин чи уповноважена ним особа не з'явилися протягом одного мiсяця з дня надходження несупроводжуваного багажу;

     3) якщо товари пересилаються у мiжнародних поштових вiдправленнях або мiжнародних експрес-вiдправленнях;

     4) у разi залишення на територiї України ручної поклажi i багажу з порушенням зобов'язання про їх транзит через територiю України.

     Огляд та переогляд ручної поклажi i багажу у разi вiдсутностi громадянина чи його уповноваженого представника здiйснюються в присутностi представникiв пiдприємства, що здiйснює перевезення, пересилання ручної поклажi та багажу чи їх зберiгання.

     Про здiйснення огляду та переогляду у випадках, передбачених у пунктах 1 та 2 частини третьої цiєї статтi, складається акт, форму якого встановлює спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузi митної справи.

     Стаття 57. Особистий огляд

     Особистий огляд як виняткова форма митного контролю проводиться за письмовою постановою керiвника митного органу або особи, яка його замiщує, якщо є достатнi пiдстави вважати, що громадянин, який прямує через митний кордон України чи перебуває в зонi митного контролю або в транзитнiй зонi мiжнародного аеропорту, приховує предмети контрабанди чи товари, якi є безпосереднiми предметами порушення митних правил або забороненi для ввезення в Україну, вивезення з України чи транзиту через територiю України.

     На митному посту особистий огляд може також проводитися за письмовою постановою керiвника поста або особи, яка його замiщує, з обов'язковим повiдомленням протягом доби керiвника вiдповiдного митного органу про пiдстави i результати такого огляду.

     Перед початком огляду посадова особа митного органу повинна пред'явити громадянину письмову постанову керiвника митного органу, керiвника митного поста чи особи, яка їх замiщує, ознайомити громадянина з його правами та обов'язками пiд час проведення такого огляду i запропонувати добровiльно пред'явити приховуванi товари.

     Особистий огляд проводиться в iзольованому примiщеннi, що вiдповiдає встановленим санiтарно-гiгiєнiчним вимогам, посадовою особою митного органу однiєї статi з громадянином, який проходить огляд, у присутностi не менш як двох понятих тiєї ж статi. Як понятi запрошуються особи, не заiнтересованi у результатах огляду. Понятими не можуть бути родичi особи, яка пiдлягає особистому огляду, а також працiвники митних органiв. Доступ до примiщення, де проводиться огляд, громадян, якi не беруть участi у ньому, i можливiсть спостерiгати за проведенням огляду з боку таких громадян мають бути виключенi. Обстеження органiв тiла громадянина, який пiдлягає огляду, має проводитися лише медичним працiвником.

     Пiд час проведення особистого огляду складається протокол за формою, що встановлюється спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузi митної справи.

     Протокол пiдписується посадовою особою митного органу, що проводила огляд, громадянином, який проходив огляд, понятими, якi були присутнi пiд час огляду, а у разi обстеження медичним працiвником - також цим працiвником. Громадянин, який проходив огляд, має право зробити заяву в такому протоколi.

     Копiя протоколу надається громадяниновi.

     Особистому огляду не пiдлягають Президент України, Голова Верховної Ради України, народнi депутати України, Прем'єр-мiнiстр України, Перший вiце-прем'єр-мiнiстр України, Голова та суддi Верховного Суду України, Голова та суддi Конституцiйного Суду України, Мiнiстр закордонних справ України, Генеральний прокурор України та члени їхнiх сiмей, якi прямують разом з ними.

     Стаття 58. Облiк товарiв i транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України

     Облiк товарiв i транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України, - це реєстрацiя митним органом зазначених товарiв i транспортних засобiв з метою здiйснення їх митного контролю.

     Облiк товарiв, що перемiщуються через митний кордон України трубопровiдним транспортом та лiнiями електропередачi, здiйснюється з використанням вiдповiдних приладiв облiку.

     Форми документiв для здiйснення облiку товарiв i транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України, встановлюються спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузi митної справи.

     Стаття 59. Усне опитування громадян та посадових осiб пiдприємств

     Для забезпечення митного контролю посадовими особами митного органу може проводитися усне опитування громадян та посадових осiб пiдприємств.

     Усне опитування громадян та посадових осiб пiдприємств при здiйсненнi митного контролю - це отримання посадовою особою митного органу iнформацiї, що має значення для здiйснення митного контролю, вiд осiб, якi володiють такою iнформацiєю.

     У ходi усного опитування складається протокол, форма якого затверджується спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузi митної справи.

     Стаття 60. Перевiрка системи звiтностi та облiку товарiв i транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України

     Перевiрка системи звiтностi та облiку товарiв i транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України, - це проведення митними органами на пiдприємствах дiй щодо встановлення вiдповiдностi документацiї про зазначенi товари i транспортнi засоби вимогам, встановленим цим Кодексом та iншими законами України.

     Стаття 61. Огляд територiй та примiщень складiв тимчасового зберiгання, митних лiцензiйних складiв, спецiальних митних зон, магазинiв безмитної торгiвлi та iнших мiсць, де знаходяться або можуть знаходитися товари i транспортнi засоби, що пiдлягають митному контролю, чи провадиться дiяльнiсть, контроль за якою законом покладено на митнi органи

     Огляд територiй та примiщень складiв тимчасового зберiгання, митних лiцензiйних складiв, спецiальних митних зон, магазинiв безмитної торгiвлi та iнших мiсць, де знаходяться або можуть знаходитися товари i транспортнi засоби, що пiдлягають митному контролю, чи провадиться дiяльнiсть, контроль за якою покладено законом на митнi органи, може здiйснюватися посадовими особами митних органiв з метою:

     а) перевiрки законностi ввезення на митну територiю України товарiв i транспортних засобiв, дотримання порядку їх ввезення, а також правильностi та повноти сплати податкiв i зборiв;

     б) перевiрки вiдповiдностi фактичної кiлькостi ввезених товарiв i транспортних засобiв вiдомостям, заявленим у митнiй декларацiї;

     в) перевiрки дотримання встановлених цим Кодексом та iншими законами України правил провадження дiяльностi, контроль за якою покладено на митнi органи.

     За результатами огляду територiй та примiщень складається акт, форма якого встановлюється спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузi митної справи. Копiя акта вручається вiдповiдно власниковi складу тимчасового зберiгання, митного лiцензiйного складу, магазину безмитної торгiвлi або керiвниковi чи заступниковi керiвника органу управлiння спецiальної митної зони.

     Стаття 62. Використання технiчних та спецiальних засобiв для здiйснення митного контролю

     Для здiйснення митного контролю в порядку, встановленому законодавством України, можуть використовуватися технiчнi та спецiальнi засоби, безпечнi для життя i здоров'я людини, тварин та рослин i такi, що не завдають шкоди товарам та транспортним засобам.

     Стаття 63. Операцiї з товарами i транспортними засобами, митне оформлення яких не закiнчено

     З дозволу митного органу може здiйснюватися навантаження, вивантаження, перевантаження, усунення пошкоджень упаковки, розпакування, упакування, перепакування товарiв, митне оформлення яких не закiнчено, змiна iдентифiкацiйних знакiв чи маркування на цих товарах або їх упаковцi, а також замiна транспортного засобу. Зазначенi операцiї здiйснюються за рахунок власникiв товарiв i транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України, або уповноважених ними осiб.

     Митнi органи з власної iнiцiативи або з iнiцiативи правоохоронних органiв мають право вимагати вiд осiб, якi перемiщують товари i транспортнi засоби через митний кордон України, проведення операцiй, передбачених частиною першою цiєї статтi. У таких випадках витрати на проведення зазначених операцiй вiдшкодовуються органом, з iнiцiативи якого вони проводилися. У разi якщо в результатi цих операцiй будуть виявленi порушення законодавства України, витрати на проведення операцiй вiдшкодовуються власниками товарiв, транспортних засобiв або уповноваженими ними особами.

     Користування та розпорядження товарами i транспортними засобами, митне оформлення яких не закiнчено, забороняються, крiм випадкiв, передбачених цим Кодексом та iншими законами України.

     Стаття 64. Iдентифiкацiя товарiв, транспортних засобiв, примiщень та iнших мiсць пiд час здiйснення митного контролю

     Товари, що перебувають пiд митним контролем, транспортнi засоби, примiщення, де знаходяться чи можуть знаходитися товари, якi пiдлягають митному контролю, або провадиться чи може провадитися дiяльнiсть, контроль за якою покладено на митнi органи, а також прилади облiку енергоносiїв, електричної, теплової та iнших видiв енергiї можуть iдентифiкуватися митними органами.

     Iдентифiкацiя здiйснюється шляхом накладення митних забезпечень: одноразових номерних запiрно-пломбувальних пристроїв, печаток, голографiчних мiток, нанесення цифрового, лiтерного чи iншого маркування, iдентифiкацiйних знакiв, проставлення штампiв, взяття проб i зразкiв, складання опису товарiв i транспортних засобiв, креслень, масштабних зображень, виготовлення фотографiй, iлюстрацiй, використання товаросупровiдної документацiї тощо.

     Засоби iдентифiкацiї можуть змiнюватися чи знищуватися тiльки митними органами або за їх дозволом iншими органами, крiм випадкiв, коли iснує реальна загроза знищення, безповоротної втрати чи iстотного псування товарiв i транспортних засобiв. У таких випадках митний орган термiново сповiщається про змiну, вилучення чи знищення засобiв iдентифiкацiї з поданням документальних доказiв iснування зазначеної загрози.

     Стаття 65. Залучення спецiалiстiв та експертiв для участi у здiйсненнi митного контролю

     У разi потреби для участi у здiйсненнi митного контролю можуть залучатися спецiалiсти та експерти.

     Залучення спецiалiстiв та експертiв здiйснюється керiвником митного органу або його заступником за погодженням з керiвником пiдприємства, установи, органiзацiї, де працює спецiалiст чи експерт.

     Спецiалiсти та експерти, якi беруть участь у здiйсненнi митного контролю, мають право на вiдшкодування витрат, пов'язаних з їхньою участю у здiйсненнi митного контролю. За спецiалiстами та експертами зберiгається середня заробiтна плата за мiсцем роботи за час, що був затрачений у зв'язку з такою участю.

     Виплати, пов'язанi iз залученням спецiалiстiв та експертiв, включаючи витрати на їх проїзд, добовi за час перебування у вiдрядженнi для участi у здiйсненнi митного контролю, та винагорода за виконану спецiалiстами i експертами роботу здiйснюються за рахунок коштiв Державного бюджету України у порядку, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Глава 9. Особливi процедури митного контролю

     Стаття 66. Звiльнення вiд окремих форм митного контролю

     Звiльнення вiд окремих форм митного контролю встановлюється цим Кодексом, iншими законами України, а також мiжнародними договорами, укладеними в установленому законом порядку.

     Незастосування митного контролю не означає звiльнення вiд обов'язкового дотримання порядку перемiщення товарiв i транспортних засобiв через митний кордон України.

     Стаття 67. Звiльнення вiд митного огляду

     Митному огляду не пiдлягає ручна поклажа та супроводжуваний багаж Президента України, Голови Верховної Ради України, народних депутатiв України, Прем'єр-мiнiстра України, Першого вiце-прем'єр-мiнiстра України, Голови та суддiв Верховного Суду України, Голови та суддiв Конституцiйного Суду України, Мiнiстра закордонних справ України, Генерального прокурора України та членiв їхнiх сiмей, якi прямують разом з ними.

     Стаття 68. Спрощений митний контроль

     Регiональнi митницi, митницi, за погодженням зi спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузi митної справи, можуть застосовувати спрощений митний контроль.

     Спрощений митний контроль застосовується у випадках перемiщення громадянами через митний кордон України товарiв, що не пiдлягають обов'язковому декларуванню та оподаткуванню i не належать до категорiї товарiв, на перемiщення яких через митний кордон України встановлено заборони чи обмеження.

     Спрощений митний контроль застосовується митними органами, в яких обладнано зони (коридори) спрощеного митного контролю.

     Громадяни, якi проходять через зони (коридори) спрощеного митного контролю, звiльняються вiд подання митної декларацiї.

     Звiльнення вiд подання митної декларацiї не означає звiльнення громадян вiд обов'язкового дотримання порядку перемiщення товарiв через митний кордон України.

     Стаття 69. Митний контроль пiсля пропуску товарiв i транспортних засобiв

     Незалежно вiд закiнчення операцiй митного контролю, оформлення та пропуску товарiв i транспортних засобiв митний контроль за ними може здiйснюватися, якщо є достатнi пiдстави вважати, що мають мiсце порушення законодавства України чи мiжнародного договору України, укладеного в установленому законом порядку, контроль за виконанням яких покладено законом на митнi органи.

     Такий контроль здiйснюється на пiдставi письмового розпорядження керiвника митного органу або особи, яка його замiщує.

Роздiл III
МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ

Глава 10. Загальнi положення

     Стаття 70. Мета митного оформлення

     Метою митного оформлення є засвiдчення вiдомостей, одержаних пiд час митного контролю товарiв i транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України, та оформлення результатiв такого контролю, а також статистичного облiку ввезення на митну територiю України, вивезення за її межi i транзиту через її територiю товарiв i транспортних засобiв. Митне оформлення здiйснюється посадовими особами митного органу.

     Операцiї митного оформлення, порядок їх здiйснення, а також форми митних декларацiй та iнших документiв, що застосовуються пiд час митного оформлення товарiв i транспортних засобiв, визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 71. Мiсце i час здiйснення митного оформлення

     Митне оформлення здiйснюється в мiсцях розташування вiдповiдних пiдроздiлiв митних органiв протягом часу, що його встановлюють митнi органи за погодженням з органами, уповноваженими здiйснювати види контролю, зазначенi у статтi 27 цього Кодексу.

     Вiдповiдно до мiжнародних договорiв, укладених в установленому законом порядку, митне оформлення у пунктах пропуску через митний кордон України може здiйснюватися цiлодобово.

     Митне оформлення товарiв i транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України резидентами (крiм громадян), крiм випадкiв перемiщення товарiв i транспортних засобiв через територiю України у режимi транзиту, здiйснюється митними органами, у зонах дiяльностi яких розташованi цi резиденти. У випадках, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України, митне оформлення в iншому митному органi може здiйснюватися за письмовим погодженням мiж цим митним органом i митним органом, у зонi дiяльностi якого розташований вiдповiдний резидент.

     Мiсце здiйснення митного оформлення товарiв i транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України нерезидентами (крiм громадян), визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Митне оформлення товарiв i транспортних засобiв, що перемiщуються через територiю України у режимi транзиту, здiйснюється митним органом за мiсцем ввезення цих товарiв i транспортних засобiв на митну територiю України.

     Товари, якi при ввезеннi на митну територiю України були оформленi у режим митного складу, у подальшому можуть бути переоформленi у режим транзиту митним органом за мiсцем розташування митного лiцензiйного складу, на якому зберiгаються зазначенi товари.

     Спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузi митної справи можуть визначатися дiлянки територiї з комплексом будiвель, споруд, iнженерно-технiчних засобiв та комунiкацiй, необхiдних для здiйснення митного контролю та оформлення товарiв i транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України, - вантажнi митнi комплекси, автопорти, автотермiнали. Вантажний митний комплекс, автопорт, автотермiнал можуть входити до митної служби України як спецiалiзована митна органiзацiя або належати на правi власностi юридичнiй особi - резиденту, зареєстрованiй як суб'єкт пiдприємницької дiяльностi. Вiдкриття вантажних митних комплексiв, автопортiв, автотермiналiв суб'єктами пiдприємницької дiяльностi здiйснюється за погодженням iз спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузi митної справи. Вимоги, яким повинен вiдповiдати вантажний митний комплекс, автопорт, автотермiнал, визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Митне оформлення товарiв i транспортних засобiв, якi вивозяться за межi митної територiї України громадянами, може здiйснюватися у будь-якому митному органi на всiй митнiй територiї України.

     Митне оформлення товарiв (крiм тих, що перемiщуються у несупроводжуваному багажi, а також автомобiлiв), якi ввозяться на митну територiю України громадянами, здiйснюється у пунктах пропуску через митний кордон України.

     Митне оформлення товарiв, якi ввозяться на митну територiю України громадянами у несупроводжуваному багажi, здiйснюється митними органами за мiсцем проживання або тимчасового перебування зазначених громадян.

     Мiсця здiйснення митного оформлення автомобiлiв, якi ввозяться на митну територiю України громадянами, визначаються спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузi митної справи.

     На прохання осiб, що перемiщують через митний кордон України товари i транспортнi засоби, митне оформлення може здiйснюватися поза мiсцем розташування митних органiв, а також поза робочим часом, встановленим для митних органiв, на умовах, визначених цим Кодексом.

     За митне оформлення товарiв i транспортних засобiв поза мiсцем розташування митних органiв або поза робочим часом, встановленим для митних органiв, митними органами iз заiнтересованих осiб справляється плата в порядку та у розмiрах, установлених Кабiнетом Мiнiстрiв України. Розмiр такої плати не може перевищувати вартостi фактичних витрат митних органiв на вчинення зазначених дiй.

     За рiшенням спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузi митної справи митне оформлення товарiв окремих видiв може здiйснюватися у спецiально визначених для цього митних органах.

     Стаття 72. Початок митного оформлення

     Митне оформлення розпочинається пiсля подання митному органу митної декларацiї, а також усiх необхiдних для здiйснення митного контролю та оформлення документiв, вiдомостей щодо товарiв i транспортних засобiв, якi пiдлягають митному оформленню.

     Засвiдчення митним органом прийняття товарiв, транспортних засобiв та документiв на них до митного контролю та митного оформлення здiйснюється шляхом проставлення вiдповiдних вiдмiток на митнiй декларацiї та товаросупровiдних документах.

     Стаття 73. Присутнiсть декларантiв пiд час митного оформлення

     Декларанти можуть бути присутнiми пiд час митного оформлення товарiв i транспортних засобiв, якi пред'являються ними для такого оформлення.

     У разi застосування заходiв, передбачених статтями 55 i 56 цього Кодексу, а також на вимогу митного органу присутнiсть декларантiв пiд час митного оформлення є обов'язковою.

     Стаття 74. Митне оформлення вiйськових транспортних засобiв та вiйськової технiки

     Вiйськова технiка, укомплектована повнiстю вiйськовою командою, та бойовi повiтрянi судна, а також вiйськовi кораблi, судна забезпечення Вiйськово-Морських Сил, якi перетинають митний кордон України, пiдлягають митному оформленню. Порядок такого оформлення встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Митне оформлення вiйськової технiки, вiйськових кораблiв (суден), бойових та вiйськово-транспортних повiтряних суден iноземних держав здiйснюється митним органом за участю представникiв центрального органу виконавчої влади з питань оборони.

     Стаття 75. Взяття проб та зразкiв товарiв

     З метою здiйснення митного контролю та митного оформлення товарiв митним органом за вмотивованим письмовим розпорядженням керiвника вiдповiдного митного органу або його заступника можуть братися проби та зразки зазначених товарiв для дослiдження (аналiзу, експертизи). Оплата проведення дослiдження (аналiзу, експертизи) товарiв здiйснюється за рахунок коштiв Державного бюджету України.

     Проби та зразки товарiв, що перебувають пiд митним контролем, з дозволу митного органу можуть братися також декларантами та вiдповiдними органами державного контролю.

     Проби та зразки товарiв беруться у мiнiмальнiй кiлькостi, що забезпечує можливiсть проведення їх дослiдження (аналiзу, експертизи) за нормативами, затвердженими спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузi митної справи.

     Про взяття проб та зразкiв товарiв, що перебувають пiд митним контролем, складається акт за формою, встановленою спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузi митної справи.

     Декларанти мають право бути присутнiми пiд час взяття проб та зразкiв товарiв посадовими особами митного органу та iнших органiв державного контролю. Взяття проб та зразкiв товарiв, що перебувають пiд митним контролем, iншими органами державного контролю, а також декларантами здiйснюється у присутностi посадових осiб митних органiв. Декларанти зобов'язанi сприяти посадовим особам митних органiв пiд час взяття проб та зразкiв товарiв i здiйснювати за свiй рахунок вантажнi та iншi необхiднi операцiї.

     Окрема митна декларацiя на проби та зразки товарiв не подається за умови, що вiдомостi про них будуть наведенi в митнiй декларацiї, яка подається щодо всiх товарiв, якi перемiщуються через митний кордон України.

     Декларанти мають право ознайомлюватися з результатами проведеного дослiдження (аналiзу, експертизи) взятих проб та зразкiв товарiв та отримувати копiї результатiв дослiджень (аналiзiв, експертиз).

     Митнi органи мають бути ознайомленi з результатами проведених дослiджень (аналiзу, експертизи) проб та зразкiв товарiв, що перебувають пiд митним контролем, взятих iншими органами державного контролю, а також декларантами. Митним органам також повиннi надаватися копiї результатiв таких дослiджень (аналiзiв, експертиз).

     Митнi органи не вiдшкодовують витрат, понесених декларантом в результатi взяття проб та зразкiв товарiв, що перебувають пiд митним контролем. Витрати на проведення дослiдження (аналiзу, експертизи) проб та зразкiв товарiв, понесенi митними органами та митними лабораторiями, особою, яка має повноваження щодо таких товарiв, не вiдшкодовуються, крiм випадкiв, коли таке дослiдження (аналiз, експертиза) проводиться з iнiцiативи зазначеної особи.

     Порядок взяття проб та зразкiв товарiв, строк проведення їх дослiдження (аналiзу, експертизи), а також розпорядження ними встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 76. Подання митним органам актiв, складених пiдприємствами

     Пiдприємства, що перемiщують товари через митний кордон України, в присутностi посадової особи митного органу складають акти про невiдповiднiсть товарiв вiдомостям, зазначеним у необхiдних для здiйснення митного контролю документах, про пошкодження товарiв чи їх упаковки або маркування. Зазначенi акти подаються вiдповiдним митним органам.

     Форма акта встановлюється спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузi митної справи.

     Стаття 77. Мова документiв, якi подаються для здiйснення митного контролю та митного оформлення

     Документи, необхiднi для здiйснення митного контролю та митного оформлення товарiв i транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України при здiйсненнi зовнiшньоекономiчних операцiй, подаються митному органу українською мовою, офiцiйною мовою митних союзiв, членом яких є Україна, або iншою iноземною мовою, яка є поширеною у свiтi. Якщо оригiнали таких документiв складенi iншою мовою, декларант має забезпечити їх переклад на українську мову за власний рахунок.

     Стаття 78. Строки митного оформлення

     Митне оформлення здiйснюється митним органом, як правило, протягом однiєї доби з часу пред'явлення товарiв i транспортних засобiв, що пiдлягають митному оформленню, подання митної декларацiї та всiх необхiдних документiв i вiдомостей.

     Митне оформлення вважається завершеним пiсля виконання митним органом митних процедур, визначених ним на пiдставi цього Кодексу вiдповiдно до заявленого митного режиму.

     Стаття 79. Спрощений порядок митного оформлення деяких видiв товарiв

     У разi перемiщення через митний кордон України товарiв, необхiдних для подолання наслiдкiв стихiйного лиха, аварiй, катастроф, епiдемiй, а також живих тварин, органiв та iнших анатомiчних матерiалiв людини для потреб трансплантацiї, товарiв, що мають обмежений строк чи особливий режим зберiгання, радiоактивних матерiалiв, фото-, аудiо- i вiдеоматерiалiв для засобiв масової iнформацiї, товарiв мiжнародної технiчної та гуманiтарної допомоги, товарiв, що слiдують за процедурою МДП, їх митне оформлення здiйснюється першочергово у спрощеному порядку.

     Умови застосування спрощеного порядку митного оформлення визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 80. Обов'язки митного органу щодо роз'яснення вимог, виконання яких забезпечує можливiсть митного оформлення

     У разi вiдмови у митному оформленнi та пропуску через митний кордон України товарiв i транспортних засобiв митний орган зобов'язаний видавати заiнтересованим особам письмове повiдомлення iз зазначенням причин вiдмови та вичерпним роз'ясненням вимог, виконання яких забезпечує можливiсть митного оформлення та пропуску цих товарiв i транспортних засобiв через митний кордон України.

Глава 11. Декларування

     Стаття 81. Процедура декларування

     Декларування здiйснюється шляхом заявлення за встановленою формою (письмовою, усною, шляхом вчинення дiй) точних вiдомостей про товари i транспортнi засоби, мету їх перемiщення через митний кордон України, а також вiдомостей, необхiдних для здiйснення їх митного контролю та митного оформлення.

     Умови та порядок застосування форм декларування, перелiк вiдомостей, необхiдних для здiйснення митного контролю та митного оформлення, визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України, а порядок заповнення митних декларацiй та iнших документiв, що застосовуються пiд час митного оформлення товарiв i транспортних засобiв, встановлюється спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузi митної справи.

     Перелiк товарiв, що пiдлягають обов'язковому декларуванню, встановлюється цим Кодексом та актами Кабiнету Мiнiстрiв України.

     Стаття 82. Тимчасова та неповна декларацiя

     Якщо декларант з поважних причин, перелiк яких визначається спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузi митної справи, не може здiйснити у повному обсязi декларування товарiв i транспортних засобiв, якi ввозяться на митну територiю України, безпосередньо пiд час перемiщення їх через митний кордон України (крiм товарiв, якi перемiщуються транзитом через територiю України), такi товари можуть бути випущенi у вiльний обiг у спрощеному порядку пiсля подання митному органу тимчасової чи неповної декларацiї та пiд зобов'язання про подання митної декларацiї, заповненої у звичайному порядку не пiзнiше нiж через 30 днiв з дня випуску товарiв у вiльний обiг.

     Рiшення про можливiсть випуску товарiв у вiльний обiг з наступним оформленням митних документiв у повному обсязi приймається митним органом виходячи з обставин перемiщення таких товарiв через митний кордон України, характеристики пiдприємства, установи, органiзацiї та за умови сплати належних податкiв i зборiв у повному обсязi.

     Стаття 83. Перiодична митна декларацiя

     У разi якщо товари регулярно перемiщуються через митний кордон України однiєю i тiєю ж особою на одних i тих же умовах та пiдставах, митний орган може дозволити такiй особi подавати перiодичну митну декларацiю, яка оформляється на перемiщення товарiв за певний погоджений з митним органом перiод.

     Порядок та умови подання перiодичної митної декларацiї визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 84. Мiсце декларування

     Товари i транспортнi засоби, що перемiщуються через митний кордон України, декларуються митному органу, який здiйснює митне оформлення цих товарiв i транспортних засобiв.

     Транспортнi засоби, що використовуються для перемiщення товарiв, декларуються одночасно з цими товарами, за винятком випадкiв, передбачених частиною третьою цiєї статтi.

     Морськi, рiчковi та повiтрянi судна декларуються митному органу в порту чи аеропорту прибуття на митну територiю України або в порту чи аеропорту вiдправлення з митної територiї України.

     Порожнi транспортнi засоби та транспортнi засоби, якi перевозять пасажирiв, декларуються в мiсцi перетину митного кордону України або в митному органi за мiсцем розташування власника транспортного засобу.

     Стаття 85. Строки декларування

     Митна декларацiя подається митному органу, який здiйснює митне оформлення, протягом 10 днiв з дати доставлення товарiв i транспортних засобiв у митний орган призначення.

     Товари, що перемiщуються через митний кордон України громадянами, декларуються митному органу одночасно з пред'явленням цих товарiв.

     Порожнi транспортнi засоби та транспортнi засоби, в яких перевозяться пасажири, у разi в'їзду на митну територiю України декларуються митному органу не пiзнiше нiж через три години з моменту прибуття у пункт пропуску на митному кордонi України, а у разi виїзду за межi митної територiї - не пiзнiше нiж за три години до перетинання митного кордону України.

     Зазначенi строки можуть продовжуватися у порядку та на умовах, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 86. Прийняття митної декларацiї

     Митна декларацiя приймається та реєструється митним органом у порядку, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України або уповноваженим ним органом.

     Подання митної декларацiї повинно супроводжуватися наданням митному органу комерцiйних супровiдних та iнших необхiдних документiв, перелiк яких визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України або уповноваженим ним органом.

     Митна декларацiя приймається митним органом, якщо встановлено, що в нiй мiстяться всi необхiднi вiдомостi i до неї додано всi необхiднi документи. Дата i час прийняття митної декларацiї фiксуються посадовою особою митного органу, що її прийняла, проставленням вiдмiток на бланку митної декларацiї та вiдповiдним записом у документах митного органу.

     З моменту прийняття митної декларацiї вона є документом, що засвiдчує факти, якi мають юридичне значення.

     Митний орган не має права вiдмовити в прийняттi митної декларацiї, якщо декларантом виконано всi умови, встановленi цим Кодексом.

     Вiдмова митного органу в прийняттi митної декларацiї повинна бути вмотивованою, а про причини вiдмови має бути письмово повiдомлено декларанту.

     Стаття 87. Декларанти

     Декларантами можуть бути пiдприємства або громадяни, яким належать товари i транспортнi засоби, що перемiщуються через митний кордон України, або уповноваженi ними митнi брокери (посередники).

     Декларантами товарiв i транспортних засобiв, що належать громадянам, також можуть бути громадяни, уповноваженi власниками зазначених товарiв i транспортних засобiв на здiйснення декларування нотарiально посвiдченими дорученнями.

     Стаття 88. Обов'язки декларанта

     Декларант виконує всi обов'язки i несе у повному обсязi вiдповiдальнiсть, передбачену цим Кодексом, незалежно вiд того, чи вiн є власником товарiв i транспортних засобiв, якi перемiщуються через митний кордон України, митним брокером чи iншою уповноваженою особою.

     Декларант зобов'язаний:

     здiйснити декларування товарiв i транспортних засобiв вiдповiдно до порядку, встановленого цим Кодексом;

     на вимогу митного органу пред'явити товари i транспортнi засоби для митного контролю i митного оформлення;

     надати митному органу передбаченi законодавством документи i вiдомостi, необхiднi для виконання митних процедур;

     сплатити податки i збори.

     Стаття 89. Попередня митна декларацiя

     До ввезення товарiв на митну територiю України декларантом може подаватися до вiдповiдного митного органу попередня митна декларацiя.

     Подання попередньої митної декларацiї при ввезеннi на митну територiю України пiдакцизних товарiв є обов'язковим.

     Порядок подання попередньої митної декларацiї, її форма та перелiк вiдомостей, що зазначаються у нiй, встановлюються спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузi митної справи вiдповiдно до вимог цього Кодексу.

     Стаття 90. Змiна, доповнення та вiдкликання митної декларацiї

     З дозволу митного органу вiдомостi, зазначенi у митнiй декларацiї, можуть бути змiненi чи доповненi, а подана митна декларацiя вiдкликана.

     Змiна, доповнення чи вiдкликання можуть бути здiйсненi лише до моменту прийняття митним органом митної декларацiї до митного оформлення.

     Змiна, доповнення та вiдкликання митної декларацiї пiсля її прийняття митним органом до митного оформлення не допускаються. Внесення до митної декларацiї змiн чи доповнень, якi мають iстотне значення для застосування процедур митного контролю щодо товарiв i транспортних засобiв або впливають на умови оподаткування товарiв чи застосування до них заходiв нетарифного регулювання, здiйснюється шляхом подання митному органу нової митної декларацiї, якщо це дозволяється вiдповiдно до цього Кодексу.

     Посадовi особи митних органiв не мають права заповнювати митну декларацiю, змiнювати чи доповнювати вiдомостi, зазначенi в митнiй декларацiї, за винятком внесення до неї вiдомостей, що належать до компетенцiї митних органiв.

Роздiл IV
ПЕРЕМIЩЕННЯ ТА ПРОПУСК ТОВАРIВ I ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБIВ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ

Глава 12. Попереднi операцiї

     Стаття 91. Попереднi операцiї

     Попереднiми операцiями вважаються дiї, що виконуються до початку митного оформлення товарiв i транспортних засобiв.

     Попереднi операцiї покликанi сприяти прискоренню митного оформлення товарiв i транспортних засобiв, а також здiйсненню передбачених цим Кодексом митних процедур.

     Умови та порядок застосування попереднiх операцiй, передбачених цим Кодексом, не залежать вiд країни походження товарiв або країни їх вiдправлення.

     Стаття 92. Подання документiв митним органам у пунктах пропуску на митному кордонi України

     Якщо митне оформлення товарiв i транспортних засобiв у повному обсязi вiдповiдно до їх митного режиму здiйснюється не в мiсцi перетинання митного кордону, митному органу у пунктi пропуску на митному кордонi України подаються транспортнi, комерцiйнi та iншi супровiднi документи, що мiстять вiдомостi про товари i транспортнi засоби, достатнi для прийняття рiшення про можливiсть їх пропуску через митний кордон України.

     Стаття 93. Повiдомлення митних органiв про намiр ввезти товари на митну територiю України та про намiр вивезти товари за межi митної територiї України

     У разi ввезення товарiв на митну територiю України у випадках, передбачених цим Кодексом, декларант заздалегiдь повiдомляє вiдповiдний митний орган про намiр ввезти цi товари.

     У разi вивезення товарiв за межi митної територiї України декларант попередньо повiдомляє вiдповiдний митний орган про намiр вивезти цi товари. Митний орган визначає час i мiсце доставки зазначених товарiв для здiйснення митного контролю та митного оформлення.

     Порядок повiдомлення митного органу про намiр ввезти товари на митну територiю України або вивезти товари з цiєї територiї встановлюється спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузi митної справи.

     Положення цiєї статтi не застосовуються до морських, рiчкових та повiтряних суден, якi перетинають митну територiю України без зупинки в порту чи аеропорту, розташованому на митнiй територiї України.

     Стаття 94. Доставка товарiв та документiв у мiсце, визначене митним органом

     Пiсля подання зазначеного у статтi 93 цього Кодексу повiдомлення декларант зобов'язаний доставити товари та документи на них без будь-якої змiни їх стану у визначене митним органом мiсце i забезпечити перебування їх у цьому мiсцi до прибуття посадових осiб митного органу.

     Доставка товарiв та документiв на них повинна бути здiйснена в строк, визначений митним органом у межах звичайних строкiв доставки, виходячи з можливостей транспортного засобу, встановленого маршруту та iнших умов перевезення.

     Товари та транспортнi засоби, якими вони перевозяться, пiсля прибуття у мiсце доставки розмiщуються у зонах митного контролю.

     У мiсцi доставки товари i транспортнi засоби пред'являються, а документи на них передаються митному органу. Заява про пред'явлення товарiв i транспортних засобiв для митного контролю та передання документiв на них мають бути зробленi у мiнiмально можливий строк пiсля їх прибуття, а у разi прибуття поза робочим часом, встановленим для митного органу, - у мiнiмально можливий строк пiсля початку роботи цього органу.

     Змiна мiсця стоянки транспортного засобу, вивантаження, перевантаження товарiв, розпакування, пакування чи перепакування товарiв, змiна, вилучення чи пошкодження засобiв iдентифiкацiї допускаються лише з дозволу митного органу.

     Усi додатковi витрати, понесенi декларантом внаслiдок дiй чи обставин, передбачених цiєю статтею, митними органами не вiдшкодовуються.

Глава 13. Перемiщення товарiв i транспортних засобiв через митний кордон України

     Стаття 95. Пункти пропуску на митному кордонi України, через якi перемiщуються товари i транспортнi засоби

     Перемiщення товарiв i транспортних засобiв через митний кордон України здiйснюється через пункти пропуску на митному кордонi України, перелiк яких визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України вiдповiдно до мiжнародних договорiв України, укладених в установленому законом порядку.

     Перемiщення окремих видiв товарiв через митний кордон України може здiйснюватися через спецiально визначенi пункти пропуску на митному кордонi України. Перелiк таких пунктiв пропуску затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 96. Заборона щодо перемiщення окремих товарiв через митний кордон України

     Ввезення в Україну, вивезення з України та транзит через її територiю товарiв окремих видiв можуть заборонятися законами України.

     Не можуть бути пропущенi через митний кордон України товари:

     1) забороненi до ввезення в Україну;

     2) забороненi до вивезення з України;

     3) забороненi до транзиту через митну територiю України;

     4) щодо яких не було здiйснено митне оформлення;

     5) якi перемiщуються через митний кордон України з порушенням вимог цього Кодексу та iнших законiв України.

     До перемiщення через митний кордон України у мiжнародних поштових вiдправленнях забороняються культурнi цiнностi.

     Рiшення митних органiв щодо заборони або дозволу перемiщення через митний кордон України конкретних товарiв може бути оскаржено до суду.

     Стаття 97. Обмеження щодо перемiщення окремих товарiв через митний кордон України

     У випадках, передбачених законом, на окремi товари можуть запроваджуватися обмеження у разi їх перемiщення через митний кордон України. Пропуск таких товарiв через митний кордон України здiйснюється на пiдставi дозволiв уповноважених органiв державної влади, що виконують вiдповiднi контрольнi функцiї.

     Перелiки товарiв, перемiщення яких через митний кордон України здiйснюється на пiдставi дозволiв органiв державної влади, а також порядок видачi таких дозволiв затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України. Органи державної влади, уповноваженi видавати такi дозволи, визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Порядок перемiщення через митний кордон України валютних цiнностей встановлюється Нацiональним банком України.

     Порядок здiйснення митного контролю, оформлення та пропуску через митний кордон України товарiв, щодо яких встановлено обмеження, встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 98. Компетенцiя митних органiв щодо здiйснення контролю за перемiщенням культурних цiнностей через митний кордон України

     Митнi органи здiйснюють контроль за перемiщенням культурних цiнностей через митний кордон України у взаємодiї зi спецiально уповноваженим державним органом по контролю за перемiщенням культурних цiнностей через державний кордон України та спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сферi архiвної справи i дiловодства в порядку, встановленому законом.

Глава 14. Тимчасове зберiгання

     Стаття 99. Склади тимчасового зберiгання

     Товари i транспортнi засоби з моменту пред'явлення митному органу i до їх випуску вiдповiдно до обраного митного режиму можуть перебувати на тимчасовому зберiганнi пiд митним контролем. Такi товари i транспортнi засоби до завершення митного оформлення з дозволу вiдповiдного митного органу розмiщуються на складах тимчасового зберiгання. Товари та транспортнi засоби гуманiтарної допомоги до завершення їх митного оформлення з дозволу вiдповiдного митного органу розмiщуються на складах органiзацiй - отримувачiв гуманiтарної допомоги. Митний режим щодо зазначених товарiв i транспортних засобiв обирається пiд час передачi цих товарiв i транспортних засобiв на тимчасове зберiгання i не може змiнюватися їх власником або уповноваженою ним особою без погодження з вiдповiдним митним органом до закiнчення строку тимчасового зберiгання.

     З метою створення сприятливих умов та скорочення часу проведення митного контролю та митного оформлення митним органом може прийматися рiшення про органiзацiю складiв тимчасового зберiгання, що належать транспортно-експедицiйним органiзацiям, якi перемiщують товари i транспортнi засоби через митний кордон України, чи iншим пiдприємствам, зi створенням зони митного контролю в межах таких складiв.

     Як склади тимчасового зберiгання можуть використовуватися вiдповiдним чином облаштованi складськi примiщення, резервуари, критi чи вiдкритi майданчики, призначенi для зберiгання товарiв i транспортних засобiв. Дозвiл на їх використання як складiв тимчасового зберiгання надається митними органами, в зонi дiяльностi яких розташованi такi примiщення, резервуари, майданчики, у порядку, встановленому спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузi митної справи.

     Допускається розмiщення товарiв i транспортних засобiв, що перебувають на тимчасовому зберiганнi пiд митним контролем, на складах митних органiв.

(Iз доповненнями, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.02.2006 р. N 3397-IV)

     Стаття 100. Дозвiл на використання примiщення, резервуару, майданчика як складу тимчасового зберiгання

     Примiщення, резервуар або майданчик можуть бути використанi як склад тимчасового зберiгання за наявностi належним чином оформленого дозволу вiдповiдного митного органу.

     Порядок розгляду заяви i видачi дозволу на використання примiщення, резервуару, майданчика як складу тимчасового зберiгання визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України або уповноваженим ним органом.

     Спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузi митної справи веде облiк складiв тимчасового зберiгання та дозволiв на їх вiдкриття, що видаються митними органами.

     Якщо власник складу тимчасового зберiгання не виконує обов'язкiв, додаткових вимог або обмежень, зазначених у статтях 104-106 цього Кодексу, дозвiл на використання примiщення, резервуару, майданчика як складу тимчасового зберiгання може бути анульований митним органом, який його видав.

     Порядок оскарження анулювання дозволу власником складу тимчасового зберiгання визначається законом.

     Стаття 101. Типи складiв тимчасового зберiгання

     Склади тимчасового зберiгання можуть бути закритого та вiдкритого типу.

     Склади тимчасового зберiгання закритого типу призначаються виключно для зберiгання власником складу товарiв, що належать йому.

     Склади тимчасового зберiгання вiдкритого типу призначаються для використання будь-якими особами.

     Обов'язковою умовою для отримання дозволу на використання примiщення, резервуару, майданчика як складу тимчасового зберiгання вiдкритого типу є наявнiсть у пiдприємства лiцензiї на право здiйснення митної брокерської дiяльностi або дiяльностi митного перевiзника.

     Стаття 102. Взаємовiдносини власника складу тимчасового зберiгання з особами, якi розмiщують товари i транспортнi засоби на складi

     Взаємовiдносини власника складу тимчасового зберiгання з особами, якi розмiщують товари i транспортнi засоби на складi, визначаються договором зберiгання.

     Взаємовiдносини митних органiв, що є власниками складiв, у яких товари i транспортнi засоби знаходяться на тимчасовому зберiганнi пiд митним контролем, з особами, якi розмiщують такi товари i транспортнi засоби на складi, здiйснюються вiдповiдно до цього Кодексу та цивiльного законодавства України.

     Стаття 103. Документи, необхiднi для розмiщення товарiв i транспортних засобiв на складi тимчасового зберiгання

     Для розмiщення товарiв i транспортних засобiв на складi тимчасового зберiгання митним органам подаються лише документи, що дають змогу iдентифiкувати цi товари i транспортнi засоби та пiдтверджують законнi пiдстави знаходження цих товарiв i транспортних засобiв у особи, яка бажає користуватися послугами складу.

     Стаття 104. Обов'язки власника складу тимчасового зберiгання

     Власник складу тимчасового зберiгання зобов'язаний:

     1) облаштувати склад i створити всi необхiднi умови для забезпечення митного контролю;

     2) виключити можливiсть вилучення iз складу поза митним контролем товарiв i транспортних засобiв, якi зберiгаються на складi;

     3) не перешкоджати здiйсненню митного контролю;

     4) вести облiк i подавати митному органу звiтнiсть щодо товарiв i транспортних засобiв, якi зберiгаються на складi, вiдповiдно до порядку, що встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України або уповноваженим ним органом;

     5) забезпечити неможливiсть проникнення стороннiх осiб на склад, де зберiгаються товари i транспортнi засоби;

     6) обладнати склад не менше нiж двома засобами забезпечення (iдентифiкацiї), один з яких має знаходитися у вiданнi митного органу;

     7) виконувати умови дозволу на використання примiщення, резервуару, майданчика як складу тимчасового зберiгання та вимоги митного органу, в тому числi забезпечувати доступ посадових осiб митного органу до товарiв i транспортних засобiв, що зберiгаються на складi, в будь-який час на їхню вимогу надавати митним органам примiщення, обладнання i засоби зв'язку для здiйснення i забезпечення митного контролю та митного оформлення.

     Стаття 105. Додатковi права митних органiв щодо складiв тимчасового зберiгання

     Митнi органи можуть встановлювати обов'язковi вимоги щодо конструкцiї, облаштування i мiсця розташування складiв тимчасового зберiгання вiдповiдно до положення про склади тимчасового зберiгання, що затверджується спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузi митної справи.

     Митний орган має право не дозволяти розмiщення товарiв i транспортних засобiв на складi тимчасового зберiгання, якщо власник складу не забезпечує належних умов для дiяльностi на його територiї посадових осiб митного органу з метою проведення митного контролю за такими товарами i транспортними засобами.

     Стаття 106. Обмеження щодо розмiщення товарiв на складi тимчасового зберiгання

     На складi тимчасового зберiгання можуть розмiщуватися будь-якi товари i транспортнi засоби. Товари, якi можуть завдати шкоди iншим товарам, або тi, що потребують особливих умов зберiгання, повиннi розмiщуватися в спецiально пристосованих примiщеннях складу тимчасового зберiгання.

     Не пiдлягають передачi на тимчасове зберiгання пiдприємствам товари i транспортнi засоби, що зберiгаються виключно митним органом вiдповiдно до статтi 166 цього Кодексу.

     Спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузi митної справи може визначати також перелiк окремих видiв товарiв i транспортних засобiв, якi передаються на тимчасове зберiгання пiд митним контролем лише на склади митних органiв.

     Стаття 107. Особа, вiдповiдальна за схороннiсть товарiв i транспортних засобiв, розмiщених на складi тимчасового зберiгання

     Вiдповiдальним перед митними органами за втрату чи пошкодження товарiв i транспортних засобiв, розмiщених на складi тимчасового зберiгання, є власник складу тимчасового зберiгання.

     За видачу без дозволу митного органу або втрату товарiв, транспортних засобiв, розмiщених на складi тимчасового зберiгання, власник складу тимчасового зберiгання несе вiдповiдальнiсть, передбачену цим Кодексом.

     Стаття 108. Строк тимчасового зберiгання товарiв i транспортних засобiв

     Строк тимчасового зберiгання товарiв i транспортних засобiв на складi тимчасового зберiгання або на складi органiзацiї - отримувача гуманiтарної допомоги не може перевищувати трьох мiсяцiв.

     Кабiнет Мiнiстрiв України може встановлювати для товарiв i транспортних засобiв окремих категорiй меншi строки зберiгання.

     Строк тимчасового зберiгання товарiв i транспортних засобiв, зазначений у частинi першiй цiєї статтi, за заявою декларанта може бути продовжений, але не бiльше нiж на один мiсяць, митним органом за дозволом якого товари i транспортнi засоби були розмiщенi на складi. Заява про продовження строку тимчасового зберiгання товарiв i транспортних засобiв попередньо погоджується з власником складу.

     До закiнчення строкiв зберiгання, зазначених у частинах першiй, другiй та третiй цiєї статтi, товари i транспортнi засоби, що тимчасово зберiгаються пiд митним контролем, повиннi бути:

     1) задекларованi власником або уповноваженою ним особою до обраного митного режиму;

     2) або переданi власником або уповноваженою ним особою для зберiгання вiдповiдному митному органу.

(Iз доповненнями, внесеними згiдно iз законамим України вiд 07.02.2006 р. N 3397-IV,
вiд 09.01.2007 р. N 548-V)

     Стаття 109. Операцiї з товарами i транспортними засобами, що знаходяться на складi тимчасового зберiгання

     Крiм операцiй, зазначених у статтi 63 цього Кодексу, товари i транспортнi засоби, що знаходяться на складi тимчасового зберiгання, можуть бути з дозволу митного органу пiдданi:

     1) оглядовi та вимiрюванню власником складу, iншою особою, яка розмiстила цi товари i транспортнi засоби на складi, або її представником;

     2) операцiям, необхiдним для забезпечення зберiгання цих товарiв i транспортних засобiв у незмiнному станi.

     З дозволу митного органу можуть також братися проби та зразки товарiв, що зберiгаються на складi.

Роздiл V
МИТНI ПРОЦЕДУРИ ПРИ ПЕРЕМIЩЕННI ТОВАРIВ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ РIЗНИМИ ВИДАМИ ТРАНСПОРТУ

Глава 15. Загальнi положення

     Стаття 110. Засоби та способи перемiщення товарiв

     Перемiщення товарiв через митний кордон України здiйснюється засобами авiацiйного, водного, автомобiльного, залiзничного, трубопровiдного транспорту, а також лiнiями електропередачi.

     Залежно вiд наявностi перевiзника, вiдправника, одержувача, а також договору на перевезення товари перемiщуються у:

     1) вантажних вiдправленнях;

     2) супроводжуваному багажi;

     3) несупроводжуваному багажi;

     4) ручнiй поклажi;

     5) мiжнародних поштових вiдправленнях;

     6) мiжнародних експрес-вiдправленнях.

     Стаття 111. Митнi процедури на транспортi

     Транспортнi засоби, якими перемiщуються громадяни та товари через митний кордон України, пiдлягають митному контролю та митному оформленню.

     Митнi процедури, що здiйснюються пiд час митного контролю та митного оформлення транспортних засобiв, якими перемiщуються громадяни та товари через митний кордон України, мають унiфiкований характер i не залежать вiд країни реєстрацiї або країни - власника транспортного засобу, країни, з якої прибув цей транспортний засiб, або країни, куди вiн прямує, крiм випадкiв, передбачених мiжнародними договорами України, укладеними в установленому законом порядку, та вiдповiдними мiжнародними актами, в частинi застосування санкцiй та обмежень у торгiвлi з окремими країнами.

     Стаття 112. Взаємодiя в оформленнi мiжнародних перевезень товарiв

     Митний контроль за мiжнародними перевезеннями товарiв здiйснюється митними органами у взаємодiї з iншими вiдповiдними контрольними службами за спiльними технологiчними схемами з визначенням часу та послiдовностi виконання кожною службою своїх безпосереднiх обов'язкiв.

     Розклад руху транспортних засобiв через митний кордон України затверджується центральним органом виконавчої влади в галузi транспорту за погодженням зi спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузi митної справи та спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах охорони державного кордону України.

     Зазначенi у частинi першiй цiєї статтi технологiчнi схеми затверджуються керiвниками митних органiв за погодженням з керiвниками вiдповiдних органiв охорони державного кордону України, центрального органу виконавчої влади в галузi транспорту та iнших вiдповiдних контрольних служб.

     Стаття 113. Сприяння посадовим особам митних органiв у здiйсненнi митних процедур

     З метою прискорення здiйснення митних процедур пiд час перемiщення транспортних засобiв через митний кордон України працiвники водного, повiтряного, автомобiльного та залiзничного транспорту сприяють посадовим особам митних органiв у виконаннi ними своїх службових обов'язкiв.

     Стаття 114. Службовi примiщення митних органiв у портах, мiжнародних аеропортах i на прикордонних залiзничних станцiях

     Адмiнiстрацiя морських i рiчкових портiв, мiжнародних аеропортiв, прикордонних залiзничних станцiй на договiрних засадах забезпечує митнi органи необхiдними службовими примiщеннями, обладнанням, засобами зв'язку та створює належнi умови для здiйснення ними митних процедур.

     Перелiк примiщень та вимоги до них визначаються спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузi митної справи i центральним органом виконавчої влади в галузi транспорту України вiдповiдно до обсягу та характеру мiжнародних перевезень.

     Стаття 115. Митнi процедури щодо запасiв для споживання

     Пiд запасами, призначеними для споживання, розумiються:

     1) товари, призначенi для споживання пасажирами та екiпажем на борту суден, лiтакiв, у поїздах, iнших транспортних засобах, незалежно вiд того, продаються цi товари чи нi;

     2) товари, включаючи паливно-мастильнi матерiали, необхiднi для експлуатацiї та технiчного обслуговування суден, лiтакiв, засобiв залiзничного та iншого транспорту, у тому числi придбанi за кордоном у зв'язку з лiквiдацiєю аварiї або для здiйснення необхiдного поточного ремонту цих транспортних засобiв;

     3) товари, призначенi для матерiально-технiчного постачання та спорядження, паливно-мастильнi матерiали, сировина для промислової переробки, продовольство, iншi товари, що вивозяться за межi митної територiї України для забезпечення виробничої дiяльностi українських та орендованих (зафрахтованих) українськими пiдприємствами суден, якi здiйснюють морський промисел.

     Запаси, призначенi для споживання, що перемiщуються на суднах, лiтаках, засобах залiзничного та iншого транспорту через митний кордон України в обсягах, що визначаються на пiдставi встановлених Кабiнетом Мiнiстрiв України норм споживання та з урахуванням тривалостi рейсу, пiдлягають митному оформленню в безлiцензiйному порядку без декларування та сплати податкiв i зборiв (крiм випадкiв, передбачених цим Кодексом), а понад зазначенi норми - у загальному порядку вiдповiдно до заявленого митного режиму.

     Стаття 116. Пропуск спецiального обладнання, що ввозиться (вивозиться) разом з транспортними засобами

     Спецiальне обладнання, призначене для навантаження, вивантаження, захисту i зберiгання вантажу, яке перемiщується разом з транспортним засобом через митний кордон України, пiдлягає пропуску у тому ж порядку, що i транспортний засiб, за умови використання такого обладнання за призначенням та зворотного вивезення (ввезення) разом з цим транспортним засобом.

     Стаття 117. Пропуск запасних частин та обладнання для ремонту транспортних засобiв

     Запаснi частини та обладнання, призначенi для використання в процесi ремонту чи технiчного обслуговування транспортних засобiв, тимчасово ввезених на митну територiю України або тимчасово вивезених з неї, можуть ввозитися (вивозитися) пiд зобов'язання про їх зворотне вивезення (ввезення) без справляння податкiв i зборiв. Митний орган, що здiйснює пропуск таких запасних частин та обладнання, може застосовувати заходи гарантування, зазначенi у статтi 211 цього Кодексу.

     Замiненi запаснi частини та обладнання можуть не вивозитися за межi митної територiї України (не ввозитися на неї), а з дозволу митного органу:

     бути пред'явленi митному органу та оформленi для вiльного обiгу на митнiй територiї України (за її межами);

     бути знищенi пiд контролем митного органу.

     Стаття 118. Обмеження щодо пропуску алкогольних напоїв та тютюнових виробiв через митний кордон України на борту транспортного засобу

     На борту транспортного засобу, що здiйснює мiжнародний рейс i прибуває на митну територiю України, дозволяється ввозити та вивозити для споживання членами екiпажу та пасажирами алкогольнi напої та тютюновi вироби з розрахунку споживання однiєю особою на добу за нормами, що встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 119. Тимчасовий пропуск транспортних засобiв на митну територiю України

     Транспортнi засоби, що використовуються для перемiщення товарiв та пасажирiв через митний кордон України, можуть тимчасово ввозитися на митну територiю України без справляння податкiв i зборiв та без застосування заходiв нетарифного регулювання.

     Тимчасово ввезенi на митну територiю України транспортнi засоби пiдлягають вивезенню без внесення в їх конструкцiю будь-яких змiн (без урахування природного зношення, витрати пально-мастильних матерiалiв та необхiдного ремонту).

     Тимчасове ввезення транспортних засобiв на територiю України допускається за умови, що такi транспортнi засоби не використовуватимуться для внутрiшнiх перевезень на митнiй територiї України.

     Стаття 120. Товари, помилково ввезенi на митну територiю України

     Товари можуть вважатися помилково ввезеними на митну територiю України, якщо перевiзником або одержувачем буде доведено, що ввезення цих товарiв не є результатом навмисних дiй чи грубої недбалостi.

     Помилково ввезеними на митну територiю України не можуть вважатися товари, умови та пiдстави ввезення яких були змiненi пiсля перетинання ними митного кордону України.

Глава 16. Митнi процедури на морському i рiчковому транспортi

     Стаття 121. Мiсця здiйснення митних процедур

     Митнi органи здiйснюють митнi процедури в зонах митного контролю на територiї морських та рiчкових портiв, а також в акваторiї портiв, вiдкритих для мiжнародних перевезень.

     Стаття 122. Зони митного контролю в морських та рiчкових портах

     Зони митного контролю в морських та рiчкових портах розташовуються в межах, вiдведених адмiнiстрацiєю цих портiв, територiй та акваторiй.

     Порядок створення та функцiонування зон митного контролю у морських та рiчкових портах визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 123. Тривалiсть митного контролю

     Судно закордонного плавання протягом усього часу стоянки в порту перебуває пiд митним контролем. Митний орган має право в цей перiод здiйснювати огляд i переогляд судна, пломбування та опечатування його окремих трюмiв i примiщень, де знаходяться товари, пiдстави для ввезення на митну територiю України, вивезення за межi митної територiї України чи транзит через територiю України яких вiдсутнi.

     Стаття 124. Строк митного оформлення суден закордонного плавання

     Залежно вiд водотоннажностi i призначення суден закордонного плавання їх митне оформлення проводиться в строк, який визначається керiвником митного органу за погодженням з керiвником вiдповiдного органу охорони державного кордону України та iншими контрольними службами.

     Митне оформлення суден закордонного плавання здiйснюється цiлодобово у порядку їх прибуття.

     Стаття 125. Розмiщення об'єктiв митного контролю у водному сполученнi

     Райони розвантаження та завантаження суден закордонного плавання, посадки та висадки пасажирiв цих суден, а також мiсця стоянки суден для здiйснення митного контролю визначаються адмiнiстрацiєю порту з урахуванням функцiональної i технологiчної дiяльностi порту та за поданням митного органу, погодженим з органом охорони державного кордону України.

     Змiна мiсця стоянки суден визначається адмiнiстрацiєю порту з повiдомленням вiдповiдного митного органу та органу охорони державного кордону України.

     Стаття 126. Митний контроль у разi виникнення особливих обставин

     Якщо судно закордонного плавання внаслiдок аварiї, стихiйного лиха або iнших обставин, що мають характер непереборної сили, не в змозi досягти одного з мiсць здiйснення митного контролю на митнiй територiї України, вивантаження з нього товарiв допускається в мiсцях, де немає митних органiв. У таких випадках капiтан судна повинен вжити всiх необхiдних заходiв для забезпечення зберiгання цих товарiв та пред'явлення їх найближчому митному органу.

     Стаття 127. Митний контроль за вантажними операцiями у водному сполученнi

     Вивантаження товарiв iз суден закордонного плавання та завантаження товарiв на зазначенi судна здiйснюються з дозволу митного органу та пiд його контролем згiдно з товаросупровiдними документами, передбаченими законодавством України. Пропуск через митний кордон України товарiв, що перевозяться в мiжнародному водному сполученнi, здiйснюється на пiдставi оформлених митних декларацiй.

     Стаття 128. Митний контроль суден закордонного плавання, що перетинають державний кордон України на нетривалий час

     Судно закордонного плавання, яке заходить у вiдкритий для мiжнародних водних перевезень порт для поповнення запасiв води, палива, продовольства, проведення термiнових ремонтних робiт на строк до двох дiб, митному оформленню не пiдлягає, але перебуває пiд митним контролем до його вiдправлення.

     Товари, якi завантажуються на це судно, пiдлягають митному оформленню на загальних пiдставах.

     Стаття 129. Митний контроль каботажних суден

     Судна каботажного плавання, що плавають пiд Державним Прапором України, а також судна каботажного плавання, що плавають пiд iноземним прапором, за умови одержання на це дозволу центрального органу виконавчої влади в галузi транспорту, перебувають пiд митним контролем протягом усього часу каботажу. Митне оформлення таких суден здiйснюється документально пiсля повернення з рейсу на пiдставi письмового повiдомлення капiтана судна про те, що судно пiд час рейсу не заходило в порти iнших держав i не причалювало до суден закордонного плавання, а при виходi в рейс - що цим рейсом не передбачається захiд до портiв iнших держав та причалювання до суден закордонного плавання.

     Митне оформлення рибної продукцiї, виробленої українськими суднами в межах Азово-Чорноморського басейну, здiйснюється без оформлення вантажної митної декларацiї. Оподаткування зазначеної продукцiї здiйснюється вiдповiдно до законiв України.

     Якщо судно пiд час рейсу з будь-якої причини заходило в порти iнших держав або причалювало до суден закордонного плавання, воно пiдлягає митному контролю на загальних пiдставах.

     Стаття 130. Митне оформлення українських суден, побудованих чи придбаних за кордоном або проданих за кордон

     Митне оформлення придбаного або побудованого резидентом за межами митної територiї України судна здiйснюється пiсля набуття резидентом права власностi на таке судно в режимi iмпорту пiд час його першого заходу в один з українських портiв.

     Митне оформлення придбаного нерезидентом на митнiй територiї України судна здiйснюється в режимi експорту, якщо таке судно вивозиться за межi митної територiї України, або в режимi тимчасового ввезення, якщо таке судно використовується на митнiй територiї України.

     Стаття 131. Дозвiл митного органу на вiдправлення судна закордонного плавання

     Органи управлiння портом не дозволяють капiтановi судна закордонного плавання виходити з акваторiї порту без вiдмiтки митного органу на вiдповiдному судновому документi.

     Для тимчасового вiдходу судна iз порту у зв'язку з дiєю непереборної сили, стихiйним лихом, а також з метою рятування людей дозвiл митного органу не обов'язковий.

     Стаття 132. Митний контроль за перемiщенням товарiв через борти iноземних вiйськових кораблiв

     Товари, що перемiщуються через борти iноземних вiйськових кораблiв на митну територiю України або у зворотному напрямку, пiдлягають митному контролю та митному оформленню.

Глава 17. Митнi процедури на авiатранспортi

     Стаття 133. Мiжнароднi аеропорти

     Перемiщення товарiв через митний кордон України повiтряним шляхом здiйснюється через мiжнароднi аеропорти, в яких розташованi митнi органи.

     Перемiщення товарiв через митний кордон України через iншi аеропорти та поза мiсцем розташування митних органiв допускається у виняткових випадках за дозволом Кабiнету Мiнiстрiв України або у разi вимушеної посадки повiтряного судна.

     Стаття 134. Документи для контролю за повiтряним судном

     Командир повiтряного судна зобов'язаний подати для здiйснення митного контролю такi документи:

     1) генеральну декларацiю;

     2) документи про поштовi вiдправлення, товари та товаросупровiднi документи;

     3) iншi документи, передбаченi цим Кодексом, iншими законами України, а також мiжнародними договорами України, укладеними в установленому законом порядку.

     Дозвiл митного органу на вивантаження товарiв з повiтряного судна або завантаження товарiв на нього надається пiсля перевiрки поданих документiв та встановлення їх вiдповiдностi вимогам цього Кодексу.

     Стаття 135. Вимушена посадка

     Командир повiтряного судна, який здiйснив вимушену посадку за межами мiжнародного аеропорту, зобов'язаний вжити необхiдних заходiв для забезпечення збереження товарiв, якi пiдлягають митному контролю, та протягом доби повiдомити найближчий мiжнародний аеропорт про мiсце посадки судна.

     Адмiнiстрацiя мiжнародного аеропорту пiсля одержання такого повiдомлення зобов'язана забезпечити перевезення посадових осiб митного органу до мiсця посадки судна або доставити пасажирiв, екiпаж, а також товари, що пiдлягають митному контролю, до митного органу.

     Стаття 136. Пропуск товарiв, що перевозяться транзитними авiапасажирами

     Товари, що перевозяться транзитними авiапасажирами (за винятком товарiв, заборонених до транзиту), не пiдлягають обкладенню податками i зборами та безперешкодно перемiщуються в межах зони митного контролю мiжнародного аеропорту.

     Стаття 137. Взаємодiя в оформленнi авiаперевезень

     Митний контроль за мiжнародними авiаперевезеннями здiйснюється митним органом мiжнародного аеропорту у взаємодiї з контрольними та iншими службами, що беруть участь в оформленнi мiжнародних повiтряних суден та їх екiпажiв, вантажiв, пасажирiв та багажу.

     Спiльнi технологiчнi схеми оформлення мiжнародних авiаперевезень та розподiл обов'язкiв пiд час їх здiйснення затверджуються керiвниками авiапiдприємства, митного органу та органу охорони державного кордону України.

     У спiльних технологiчних схемах визначаються мiсце, строк та послiдовнiсть оформлення кожною службою мiжнародних авiаперевезень.

     Стаття 138. Пiльговий режим митного контролю повiтряного судна

     Митний контроль та митне оформлення повiтряного судна, яке перевозить офiцiйнi державнi делегацiї, здiйснюються без митного огляду.

     Пiдставою для застосування пiльгового режиму митного контролю є подання митному органу офiцiйного повiдомлення Мiнiстерства закордонних справ України.

Глава 18. Митнi процедури на залiзничному транспортi

     Стаття 139. Митнi процедури в пунктах пропуску залiзничного рухомого складу через державний кордон України

     У зонах митного контролю пунктiв пропуску залiзничного транспорту на державному кордонi України здiйснюються перевiрка документiв, огляд залiзничного рухомого складу, а також iншi митнi процедури, передбаченi цим Кодексом.

     Розвантажувальнi, навантажувальнi, перевантажувальнi та iншi операцiї, необхiднi для здiйснення митного контролю та митного оформлення товарiв, проводяться пiдприємствами залiзницi за свiй рахунок.

     Стаття 140. Проведення митного контролю на залiзничному транспортi

     Порядок та строки проведення митного контролю на залiзничному транспортi визначаються спiльними технологiчними схемами, якi затверджуються начальниками залiзничних станцiй, керiвниками митних органiв та органiв охорони державного кордону України.

     Стаття 141. Документи для митного контролю товарiв, що перевозяться залiзничним транспортом

     При надходженнi до митного контролю товарiв, що перевозяться залiзничним транспортом, працiвники залiзничної станцiї подають до митного органу:

     1) передатну вiдомiсть (багажний список);

     2) залiзничнi накладнi;

     3) iншi документи, передбаченi цим Кодексом, мiжнародними договорами України, укладеними в установленому законом порядку, та iншими законами України.

     Стаття 142. Вiдповiдальнiсть за доставку товарiв до митного органу призначення

     Залiзниця несе вiдповiдальнiсть за втрату чи неналежну доставку товарiв, що перебувають пiд митним контролем, до митного органу призначення.

     Стаття 143. Мiсце здiйснення митних процедур у мiжнародному залiзничному сполученнi

     Митний контроль товарiв i транспортних засобiв у мiжнародному залiзничному сполученнi здiйснюється в зонах митного контролю. Пасажири поїздiв мiжнародного сполучення можуть проходити митний контроль також в iнших мiсцях, визначених уздовж маршруту руху поїзда за погодженням мiж спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузi митної справи, спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах охорони державного кордону України та центральним органом виконавчої влади в галузi транспорту.

     З метою запобiгання порушенню розкладу руху поїздiв митний контроль може здiйснюватися поза пунктами пропуску на державному кордонi або в мiсцях, визначених керiвником митного органу за погодженням з керiвниками залiзничної станцiї та органу охорони державного кордону України.

     У виняткових випадках, перелiк яких визначається спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузi митної справи, на вимогу митного органу окремi вагони, локомотиви, iншi елементи рухомого складу для здiйснення митного контролю можуть бути виключенi зi складу поїзда, якщо проведення такого контролю у складi поїзда неможливе.

     Вiдправлення залiзничних транспортних засобiв з мiсць стоянки здiйснюється з дозволу митного органу та органу охорони державного кордону України.

     Стаття 144. Пропуск товарiв, що перевозяться у вагонах ресторанах поїздiв мiжнародного сполучення

     Продукти харчування та безалкогольнi напої, вино, лiкернi, коньячнi, горiлчанi вироби, що перемiщуються через митний кордон України у вагонах-ресторанах поїздiв мiжнародного сполучення, пiдлягають обов'язковому декларуванню митним органам.

     Продукти харчування та безалкогольнi напої пропускаються через митний кордон України без справляння податкiв i зборiв за умови, що:

     а) вони призначенi для реалiзацiї виключно з метою споживання безпосередньо у поїздi;

     б) їх обсяг не перевищує встановленої законодавством України кiлькостi, мiнiмально необхiдної для забезпечення нормальних послуг вагона-ресторану протягом повного рейсу.

     Алкогольнi напої та тютюновi вироби, що перемiщуються у вагонах-ресторанах, пропускаються через митний кордон України за умови сплати усiх належних податкiв i зборiв.

Глава 19. Митнi процедури на автомобiльному транспортi

     Стаття 145. Документи, необхiднi для митного контролю автотранспортних засобiв

     Особи, якi здiйснюють перевезення пасажирiв i товарiв через митний кордон України автомобiльним транспортом, повиннi мати вiдповiднi документи, передбаченi цим Кодексом, iншими законами України та мiжнародними договорами, укладеними в установленому законом порядку.

     Стаття 146. Обов'язки осiб, що перемiщують товари пiд митним контролем автомобiльним транспортом

     Особи, що перемiщують товари пiд митним контролем автомобiльним транспортом, зобов'язанi:

     1) доставити товари за мiсцем призначення iз збереженням митних забезпечень;

     2) не розпочинати вивантаження чи перевантаження товарiв без дозволу митного органу;

     3) пред'явити митному органу необхiднi для здiйснення митного контролю i митного оформлення документи;

     4) у невiдкладних випадках за свiй рахунок здiйснювати вивантаження, навантаження, розпакування та упакування товарiв i пред'являти їх до митного контролю.

     Стаття 147. Порядок митного оформлення автотранспортних засобiв, якi перевозять товари через митний кордон України

     Автотранспортний засiб, що використовується для перемiщення товарiв через митний кордон України, не потребує окремої митної декларацiї, якщо пiд час такого перемiщення декларуються товари, якi перевозяться цим автотранспортним засобом.

     Вiдомостi про автотранспортний засiб, що перевозить товари, вносяться до митної декларацiї, якою оформлено цi вантажi, книжки МДП, передбаченої Митною конвенцiєю про мiжнародне перевезення вантажiв iз застосуванням книжки МДП 1975 року (Конвенцiєю МДП 1975 року), товарно-транспортних накладних, дорожнього листа, провiзних та iнших супровiдних документiв, передбачених законодавством.

Глава 20. Митнi процедури на трубопровiдному транспортi та лiнiях електропередачi

     Стаття 148. Порядок здiйснення митного контролю товарiв, що перемiщуються трубопровiдним транспортом та лiнiями електропередачi

     Митний контроль товарiв, що перемiщуються через митний кордон України трубопровiдним транспортом та лiнiями електропередачi, у тому числi з метою транзиту через митну територiю України, здiйснюється в мiсцях митного контролю, якi визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Порядок та строки митного контролю та митного оформлення товарiв, що перемiщуються трубопровiдним транспортом та лiнiями електропередачi, визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України виходячи з особливостей їх перемiщення через митний кордон України.

     Стаття 149. Документи, необхiднi для митного оформлення товарiв, що перемiщуються трубопровiдним транспортом

     Для митного оформлення товарiв, що перемiщуються трубопровiдним транспортом, декларант подає митному органу такi документи:

     1) зовнiшньоекономiчний договiр (контракт);

     2) акт (акти) приймання-передачi товару;

     3) сертифiкат якостi;

     4) рахунок-фактуру (iнвойс);

     5) маршрутну телетайпограму;

     6) дозволи (лiцензiї) вiдповiдних органiв державної влади;

     7) iншi документи, передбаченi цим Кодексом та iншими законами України.

     Стаття 150. Документи, необхiднi для митного оформлення електроенергiї

     Для митного оформлення електроенергiї декларант подає митному органу такi документи:

     1) зовнiшньоекономiчний договiр (контракт);

     2) довiдку-пiдтвердження вiдповiдного пiдприємства про кiлькiсть електроенергiї, що перемiщується через митний кордон України;

     3) iншi документи, передбаченi цим Кодексом та iншими законами України.

Глава 21. Перемiщення товарiв через митний кордон України у мiжнародних поштових та експрес-вiдправленнях

     Стаття 151. Перемiщення мiжнародних поштових вiдправлень через митний кордон України

     Мiжнароднi поштовi вiдправлення перемiщуються через митний кордон України, в тому числi транзитом через територiю України, пiсля здiйснення митного контролю i митного оформлення товарiв, що знаходяться в цих поштових вiдправленнях.

     Пiдприємства поштового зв'язку України зобов'язанi за свiй рахунок пред'являти митним органам для здiйснення митного оформлення мiжнароднi поштовi вiдправлення, що перемiщуються через митний кордон України.

     Митний контроль i митне оформлення товарiв, що перемiщуються в мiжнародних поштових вiдправленнях через митний кордон України, здiйснюються в мiсцях мiжнародного поштового обмiну, якi визначаються та обладнуються центральним органом виконавчої влади в галузi зв'язку та iнформатизацiї України за погодженням iз спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузi митної справи.

     Доставка мiжнародних поштових вiдправлень до мiсць митного оформлення, їх розпакування i пред'явлення для огляду, перепакування та зберiгання здiйснюються пiдприємствами поштового зв'язку України за свiй рахунок за участю i пiд контролем митних органiв.

     Стаття 152. Перемiщення мiжнародних експрес-вiдправлень через митний кордон України

     Мiжнароднi експрес-вiдправлення перемiщуються через митний кордон України, в тому числi транзитом через територiю України, пiсля здiйснення митного контролю i митного оформлення товарiв, що знаходяться у цих вiдправленнях.

     Митний контроль i митне оформлення товарiв, що перемiщуються в мiжнародних експрес-вiдправленнях через митний кордон України, здiйснюються в мiсцях, якi визначаються та обладнуються вiдповiдним експрес-перевiзником за погодженням iз спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузi митної справи.

     Доставка мiжнародних експрес-вiдправлень до мiсць митного оформлення, їх розпакування i пред'явлення для огляду, перепакування та зберiгання здiйснюються вiдповiдним експрес-перевiзником за свiй рахунок за участю i пiд контролем митних органiв.

     Стаття 153. Порядок та умови здiйснення митного контролю товарiв та iнших предметiв, що пересилаються в мiжнародних поштових та експрес-вiдправленнях

     Порядок та умови здiйснення митного контролю товарiв та iнших предметiв, що перемiщуються (пересилаються) через митний кордон України в мiжнародних поштових та експрес-вiдправленнях, встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Роздiл VI
РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТОВАРАМИ, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ ПIД МИТНИМ КОНТРОЛЕМ

Глава 22. Перемiщення товарiв i транспортних засобiв мiж митними органами. Транзитнi перевезення

     Стаття 154. Права та обов'язки перевiзника

     Перевiзники мають право не приймати для перевезення мiж митними органами товари у разi:

     1) оформлення митних i транспортних документiв з порушенням порядку, встановленого законодавством України з питань митної справи;

     2) якщо митне забезпечення, накладене на транспортний засiб i упаковку товарiв, не виключає можливостi доступу до товарiв без порушень такого забезпечення.

     Перевiзники зобов'язанi доставити товари у митний орган призначення, а також подати передбаченi законодавством документи на них.

     Витрати на такi перевезення вiдшкодовуються у порядку, передбаченому законом.

     Стаття 155. Види транзитних перевезень

     Транзитнi перевезення здiйснюються як прохiдний та внутрiшнiй митний транзит.

     Прохiдний митний транзит - це перемiщення товарiв пiд митним контролем вiд одного пункту пропуску, розташованого на митному кордонi України, - пункту ввезення на митну територiю України - до iншого пункту пропуску, розташованого на митному кордонi України, - пункту вивезення за межi митної територiї України.

     Внутрiшнiм митним транзитом вважається перемiщення товарiв пiд митним контролем:

     1) вiд пункту пропуску, розташованого на митному кордонi України, - пункту ввезення на митну територiю України - до митного органу, розташованого на митнiй територiї України;

     2) вiд митного органу, розташованого на митнiй територiї України, до пункту пропуску, розташованого на митному кордонi України, - пункту вивезення за межi митної територiї України;

     3) вiд одного митного органу, розташованого на митнiй територiї України, до iншого митного органу, розташованого на митнiй територiї України.

     Стаття 156. Умови здiйснення транзиту товарiв

     Товари, що перемiщуються транзитом, повиннi:

     1) за лишатися у незмiнному станi, крiм природних втрат, i не використовуватися з iншою метою, крiм транзиту;

     2) бути доставленими до митного органу призначення у строк, визначений митним органом вiдправлення.

     Пiд час транзиту товарiв на митнiй територiї України з дозволу та пiд контролем митного органу можуть здiйснюватися окремi операцiї (перевантаження, вивантаження, навантаження, перепакування) з такими товарами без змiни їхнiх властивостей та товарного вигляду.

     Стаття 157. Маршрути транзитних перевезень

     Митний транзит товарiв через територiю України здiйснюється за маршрутами, якi визначаються перевiзниками на власний розсуд, виходячи з мiркувань економiчної доцiльностi за умови додержання вимог, що визначаються вiдповiдно до цього Кодексу.

     Кабiнетом Мiнiстрiв України можуть встановлюватися обмеження щодо використання окремих шляхiв та напрямкiв транзиту на територiї України, визначатися шляхи чи напрямки руху для певних видiв транспорту чи товарiв, що перемiщуються транзитом через територiю України, пункти пропуску для ввезення та вивезення окремих видiв товарiв.

     Стаття 158. Тривалiсть митного транзиту

     Граничнi строки прохiдного митного транзиту залежно вiд виду транспорту встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Строк доставки товарiв до митного органу призначення визначається митним органом вiдправлення вiдповiдно до чинних в Українi нормативiв на перевезення вантажiв виходячи з виду транспорту, маршруту, вiдстанi до кiнцевого пункту та iнших умов перевезення. До цього строку не включається час зберiгання товарiв на складах у разi перевантаження з одного виду транспорту на iнший, а також час, необхiдний для здiйснення iнших операцiй з товарами, дозволених митними органами.

     Стаття 159. Заходи, що вживаються у разi аварiї чи дiї непереборної сили при здiйсненнi транзитного перевезення

     Якщо транспортний засiб при здiйсненнi транзитного перевезення внаслiдок аварiї або дiї непереборної сили не змiг прибути до митного органу призначення, допускається вивантаження товарiв в iншому мiсцi. При цьому перевiзник зобов'язаний:

     1) вжити всiх необхiдних заходiв для забезпечення збереження товарiв та недопущення будь-якого їх використання;

     2) термiново повiдомити найближчий митний орган про обставини подiї, мiсцезнаходження товарiв та транспортних засобiв;

     3) забезпечити перевезення товарiв до найближчого митного органу або доставку посадових осiб митного органу до мiсцезнаходження зазначених товарiв.

     Митнi органи не вiдшкодовують перевiзнику витрати, понесенi у зв'язку iз вжиттям заходiв, передбачених цiєю статтею.

     Стаття 160. Вiдповiдальнiсть за порушення встановленого порядку перемiщення товарiв транзитом

     За порушення встановленого порядку перемiщення товарiв транзитом перевiзник притягується до вiдповiдальностi в порядку, встановленому законом.

Глава 23. Заходи гарантування доставки товарiв, що перебувають пiд митним контролем

     Стаття 161. Заходи гарантування доставки

     До товарiв, що перебувають пiд митним контролем i перемiщуються транзитом, може застосовуватися один iз таких заходiв гарантування доставки цих товарiв до митного органу призначення:

     1) надання власником товарiв (уповноваженою ним особою) гарантiй митним органам;

     2) охорона та супроводження товарiв митними органами;

     3) перевезення товарiв митним перевiзником;

     4) перевезення на умовах Митної конвенцiї про мiжнародне перевезення вантажiв iз застосуванням книжки МДП 1975 року (Конвенцiї МДП 1975 року).

     Стаття 162. Гарантiї доставки товарiв до митного органу призначення

     Власники товарiв (уповноваженi ними особи) можуть надавати митним органам гарантiї щодо обов'язкової доставки товарiв до митного органу призначення.

     Види, умови та порядок застосування гарантiй визначаються законом.

     Стаття 163. Охорона i супроводження товарiв митними органами

     Охорона i супроводження товарiв митними органами здiйснюються як при внутрiшньому, так i при прохiдному митному транзитi.

     Форми та методи охорони i супроводження товарiв до митного органу призначення, а також умови i порядок їх застосування визначаються спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузi митної справи.

     За охорону i супроводження товарiв митними органами справляється вiдповiдна плата в розмiрi, що не перевищує фактичних затрат митних органiв.

     Стаття 164. Перевезення товарiв митним перевiзником

     Перевезення товарiв митним перевiзником як захiд гарантування їх доставки до митного органу призначення здiйснюється вiдповiдно до статей 182-184 цього Кодексу.

     Стаття 165. Умови застосування заходiв гарантування доставки товарiв

     Рiшення про застосування заходiв гарантування доставки товарiв до митних органiв призначення приймається у кожному конкретному випадку митними органами, розташованими у мiсцях, де розпочинається транзит таких товарiв, за наявностi пiдстав для застосування зазначених заходiв.

     Заходи гарантування доставки застосовуються в обов'язковому порядку до пiдакцизних товарiв.

     Вид заходу гарантування доставки товарiв, що перебувають пiд митним контролем, до митного органу призначення обирається власником товарiв чи уповноваженою ним особою, якщо iнше не передбачено законом.

     Заходи гарантування доставки товарiв, що перебувають пiд митним контролем i перевозяться мiж митними органами, застосовуються за рахунок власника цих товарiв або уповноваженої ним особи. Витрати на їх застосування митними та iншими органами державної влади України не вiдшкодовуються.

     Умови та порядок застосування заходiв гарантування доставки товарiв до митного органу призначення визначаються цим Кодексом та iншими законами України.

Глава 24. Зберiгання товарiв i транспортних засобiв на складах митних органiв

     Стаття 166. Товари, що зберiгаються виключно митним органом

     Обов'язковiй передачi митному органу для зберiгання пiдлягають товари:

     1) не пропущенi пiд час ввезення на митну територiю України внаслiдок установлених законом заборон чи обмежень на їх ввезення в Україну або транзит через територiю України i не вивезенi з територiї України в день їх ввезення;

     2) що ввозяться громадянами на митну територiю України i пiдлягають обкладенню податками i зборами, якщо вони не сплаченi;

     3) якi до закiнчення строкiв тимчасового зберiгання пiдприємствами, встановлених частинами першою-третьою статтi 108 цього Кодексу, не були задекларованi власником або уповноваженою ним особою до вiдповiдного митного режиму;

     4) якi заявленi у режим вiдмови на користь держави вiдповiдно до статтi 246 цього Кодексу.

     Товари, якi пiдлягають обов'язковiй передачi для зберiгання митному органу (крiм валютних цiнностей), зберiгаються на складах митних органiв.

     Валютнi цiнностi, переданi митному органу на зберiгання, депонуються в уповноважених банках України.

     Стаття 167. Склади митних органiв

     Пiд складами митних органiв розумiються примiщення, резервуари, критi та вiдкритi майданчики, якi належать митним органам або використовуються ними i спецiально обладнанi для зберiгання товарiв.

     Стаття 168. Товари i транспортнi засоби, що зберiгаються на складах митних органiв

     Крiм товарiв, зазначених у статтi 166 цього Кодексу, на складах митних органiв можуть зберiгатися:

     1) товари, що знаходяться на тимчасовому зберiганнi пiд митним контролем вiдповiдно до статтi 99 цього Кодексу;

     2) товари, що вивозяться за межi митної територiї України та пiсля закiнчення митного оформлення зберiгаються пiд митним контролем до фактичного їх вивезення;

     3) товари i транспортнi засоби, якi перебувають у режимi транзиту вiдповiдно до статтi 200 цього Кодексу;

     4) товари, якi перебувають у режимi митного складу вiдповiдно до статтi 212 цього Кодексу;

     5) зразки товарiв та технiко-технологiчна документацiя, взятi митними органами для проведення класифiкацiї товарiв вiдповiдно до статтi 314 цього Кодексу;

     6) зразки товарiв та документацiя, одержанi митними органами пiд час здiйснення верифiкацiї сертифiкатiв вiдповiдно до статтi 316 цього Кодексу;

     7) проби та зразки товарiв, необхiднi для проведення експертизи у справах про порушення митних правил, взятi вiдповiдно до статтi 382 цього Кодексу;

     8) товари i транспортнi засоби, вилученi вiдповiдно до статтi 377 цього Кодексу.

     Товари, заявленi у рiзнi митнi режими, повиннi зберiгатися на складах митних органiв окремо з дотриманням порядку, встановленого законодавством для вiдповiдних митних режимiв.

     Товари, що потребують спецiальних умов зберiгання чи спецiального обладнання, не можуть зберiгатися на складах митних органiв, на яких не можуть бути створенi вiдповiднi умови чи вiдсутнє вiдповiдне обладнання.

     Порядок роботи складу митного органу визначається спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузi митної справи.

     Митнi органи, на складах яких зберiгаються товари i транспортнi засоби, несуть вiдповiдальнiсть за їх втрату або пошкодження в порядку, встановленому законом.

     Стаття 169. Строк зберiгання товарiв i транспортних засобiв на складах митних органiв

     Товари, зазначенi у пунктах 1-3 частини першої статтi 166 та у пунктах 1-3 частини першої статтi 168 цього Кодексу, можуть зберiгатися на складах митних органiв протягом трьох мiсяцiв.

     Товари, зазначенi у пунктi 4 частини першої статтi 168, можуть зберiгатися на складах митних органiв протягом строкiв, установлених статтею 214 цього Кодексу.

     Товари, зазначенi у пунктi 4 частини першої статтi 166, товари та документацiя, зазначенi у пунктах 5-7 частини першої статтi 168, а також товари i транспортнi засоби, зазначенi у пунктi 8 частини першої статтi 168 цього Кодексу, зберiгаються на складах митних органiв протягом строкiв, що визначаються законодавством.

     Стаття 170. Операцiї з товарами, що зберiгаються на складах митних органiв пiдприємствами

     Пiдприємства, якi зберiгають товари на складах митних органiв пiд митним контролем, можуть з дозволу та пiд контролем цих органiв здiйснювати iз зазначеними товарами операцiї, передбаченi статтею 63 цього Кодексу, а також:

     1) пiдготовку товарiв до продажу та транспортування (роздрiбнення партiї, формування вiдправлень, сортування, упакування та перепакування);

     2) змiшування товарiв (компонентiв) без надання одержанiй продукцiї характеристик i властивостей, що iстотно вiдрiзняють її вiд вихiдних складових;

     3) простi складськi операцiї.

     Стаття 171. Видача товарiв iз складiв митних органiв

     Товари, що зберiгаються пiдприємствами на складах митних органiв пiд митним контролем, можуть бути виданi їм лише пiсля їх митного оформлення.

     Товари, зазначенi у частинi першiй цiєї статтi, можуть бути виданi також особi, до якої протягом строку зберiгання перейшло право власностi на цi товари або право володiння ними.

Глава 25. Розпорядження товарами, транспортними засобами та коштами

     Стаття 172. Розпорядження товарами i транспортними засобами

     Товари, що зберiгаються пiд митним контролем (крiм зазначених у пунктi 1 частини першої статтi 166 цього Кодексу), за якими власник або уповноважена ним особа не звернулися до закiнчення строкiв зберiгання, зазначених у частинах першiй та другiй статтi 169 цього Кодексу, пiдлягають реалiзацiї, про що вiдповiдний митний орган повiдомляє власника зазначених товарiв не пiзнiш як за два тижнi до закiнчення строкiв зберiгання.

     Товари - предмети порушення митних правил, а також товари iз спецiально виготовленими сховищами (тайниками) та транспортнi засоби, якi використовувалися для перемiщення цих товарiв через митний кордон України з приховуванням вiд митного контролю, конфiскованi за рiшенням суду, пiдлягають реалiзацiї, а у випадках, передбачених законом, - безоплатнiй передачi у володiння i користування або знищенню у строки, встановленi законом для виконання судових рiшень.

     Товари, якi швидко псуються або мають обмежений строк зберiгання, у тому числi товари - предмети порушення митних правил, вилученi вiдповiдно до цього Кодексу, пiдлягають реалiзацiї з урахуванням термiну їх придатностi.

     Товари, вiд яких власник вiдмовився на користь держави, пiдлягають реалiзацiї, а у випадках, передбачених законом, - безоплатнiй передачi у володiння i користування або знищенню у строки, встановленi законом.

     Товари i транспортнi засоби, зазначенi у частинах першiй-четвертiй цiєї статтi, реалiзуються на митних аукцiонах, товарних бiржах або через пiдприємства торгiвлi в порядку, встановленому законодавством.

     Реалiзацiя здiйснюється з нарахуванням усiх податкiв i зборiв, що пiдлягають сплатi при перемiщеннi зазначених товарiв, транспортних засобiв через митний кордон України, за ставками, чинними на день реалiзацiї, якщо такi податки i збори не були попередньо сплаченi.

     Порядок розпорядження окремими видами товарiв, якi не пiдлягають реалiзацiї, встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 173. Органiзацiя митних аукцiонiв

     Митнi аукцiони органiзуються у порядку, що встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 174. Розпорядження коштами, одержаними вiд реалiзацiї товарiв i транспортних засобiв

     Кошти, одержанi вiд реалiзацiї товарiв, за якими власник або уповноважена ним особа не звернулися до закiнчення строкiв зберiгання, зазначених у частинах першiй та другiй статтi 169 цього Кодексу, пiсля вирахування сум належних податкiв i зборiв, виплати комiсiйної винагороди пiдприємству торгiвлi, яке реалiзувало зазначенi товари, а також вiдшкодування витрат на зберiгання цих товарiв, їх оцiнку, сертифiкацiю, транспортування, проведення, у разi необхiдностi, аналiзiв та експертиз, надсилання їх власникам вiдповiдних повiдомлень зберiгаються на депозитному рахунку вiдповiдного митного органу.

     У разi, якщо товари - предмети порушення митних правил, якi швидко псуються або мають обмежений строк зберiгання, реалiзуються до винесення судом рiшення по справi про порушення митних правил, усi кошти, одержанi вiд їх реалiзацiї, вилучаються для забезпечення вiдповiдно до цього Кодексу стягнення вартостi цих товарiв у разi їх конфiскацiї.

     Якщо за рiшенням суду по справi до особи, яка вчинила порушення митних правил, не буде застосовано стягнення у виглядi конфiскацiї товарiв, зазначених у частинi другiй цiєї статтi, або справу про порушення митних правил буде припинено, кошти, одержанi вiд реалiзацiї зазначених товарiв, зберiгаються на депозитному рахунку вiдповiдного митного органу пiсля вирахування сум належних податкiв i зборiв. Витрати, зазначенi у частинi першiй цiєї статтi, при цьому не вiдшкодовуються i комiсiйна винагорода пiдприємству торгiвлi не виплачується.

     Якщо за рiшенням суду по справi до особи, яка вчинила порушення митних правил, буде застосовано тiльки стягнення у виглядi штрафу, частина коштiв, одержаних вiд реалiзацiї товарiв, зазначених у частинi другiй цiєї статтi, може вилучатися для забезпечення цього стягнення.

     Кошти, одержанi вiд реалiзацiї товарiв i транспортних засобiв, конфiскованих за рiшенням суду, а також товарiв, вiд яких власник вiдмовився на користь держави, пiсля вiдшкодування витрат, зазначених у частинi першiй цiєї статтi, та виплати комiсiйної винагороди пiдприємству торгiвлi перераховуються до Державного бюджету України.

     Власник товарiв, зазначених у частинi першiй, а у вiдповiдних випадках - i у частинi другiй цiєї статтi, або уповноважена ним особа може отримати з депозитного рахунку митного органу залишок коштiв, одержаних вiд їх реалiзацiї, протягом загального строку позовної давностi, встановленого законом. У випадку, зазначеному в частинi першiй цiєї статтi, строк позовної давностi обчислюється з дня передачi товарiв на зберiгання, а у випадках, зазначених у частинах третiй та четвертiй цiєї статтi, - з дня набрання законної сили рiшенням суду по справi. Кошти, не отриманi протягом цього строку, перераховуються до Державного бюджету України.

     Стаття 175. Розпорядження конфiскованою валютою

     Валюта України, iноземна валюта, конфiскованi за рiшеннями судiв, перераховуються до Державного бюджету України.

Роздiл VII
ПIДПРИЄМНИЦЬКА ДIЯЛЬНIСТЬ IЗ НАДАННЯ ПОСЛУГ З ДЕКЛАРУВАННЯ ТОВАРIВ I ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБIВ ТА ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТОВАРIВ, ЩО ПЕРЕМIЩУЮТЬСЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ АБО ПЕРЕБУВАЮТЬ ПIД МИТНИМ КОНТРОЛЕМ

Глава 26. Митний брокер

     Стаття 176. Митний брокер

     Митний брокер (посередник) - це пiдприємство, що здiйснює декларування товарiв i транспортних засобiв, якi перемiщуються через митний кордон України, i має лiцензiю на право здiйснення митної брокерської дiяльностi, видану спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузi митної справи. Митним брокером може бути тiльки пiдприємство-резидент. Вiд iменi цього пiдприємства декларування товарiв i транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України, може здiйснювати його вiдокремлений структурний пiдроздiл (фiлiя, представництво тощо).

     Стаття 177. Здiйснення дiяльностi митного брокера

     Митний брокер здiйснює брокерську дiяльнiсть вiдповiдно до норм цього Кодексу та лiцензiйних умов, що затверджуються спецiально уповноваженим органом з питань лiцензування та органом лiцензування.

     Взаємовiдносини митного брокера з особою, яку вiн представляє, визначаються договором доручення.

     Стаття 178. Лiцензування дiяльностi митного брокера

     Лiцензування дiяльностi митного брокера здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi".

     Стаття 179. Права та обов'язки митного брокера

     Митний брокер виконує повноваження в обсязi, встановленому за дорученням особи, яку вiн представляє, здiйснювати будь-якi операцiї, пов'язанi з пред'явленням митному органу товарiв, транспортних засобiв та документiв на них до митного оформлення.

     Митний брокер має право здiйснювати свої функцiї з декларування товарiв i транспортних засобiв у будь-якому митному органi України.

     Вчиняючи дiї, передбаченi частиною першою цiєї статтi, митний брокер виконує всi обов'язки i несе вiдповiдальнiсть, встановлену законом.

     Стаття 180. Реєстр митних брокерiв

     Спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузi митної справи веде реєстр митних брокерiв i забезпечує його перiодичну публiкацiю.

     Стаття 181. Iнформацiя, отримана митним брокером та його працiвниками вiд особи, яку вони представляють

     Iнформацiя, отримана митним брокером та його працiвниками вiд особи, яку вони представляють у процесi здiйснення митних процедур, може використовуватися виключно для цiлей цих процедур.

     За розголошення iнформацiї, що становить комерцiйну таємницю або є конфiденцiйною, митний брокер несе вiдповiдальнiсть вiдповiдно до закону.

Глава 27. Митний перевiзник

     Стаття 182. Митний перевiзник

     Митний перевiзник - це пiдприємство, яке здiйснює перевезення мiж митними органами товарiв, що перебувають пiд митним контролем, без застосування при цьому заходiв гарантування доставки товарiв до митного органу призначення, передбачених пунктами 1, 2 та 4 частини першої статтi 161 цього Кодексу, i має лiцензiю на право здiйснення дiяльностi митного перевiзника, видану спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузi митної справи.

     Митним перевiзником може бути тiльки пiдприємство-резидент.

     Вiдносини митного перевiзника з власником товарiв визначаються вiдповiдним договором.

     Стаття 183. Лiцензування дiяльностi митного перевiзника

     Лiцензування дiяльностi митного перевiзника здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi".

     Стаття 184. Реєстр митних перевiзникiв

     Спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузi митної справи веде реєстр митних перевiзникiв i забезпечує його перiодичну публiкацiю.

Роздiл VIII
МИТНИЙ РЕЖИМ ЩОДО ТОВАРIВ I ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБIВ, ЯКI ПЕРЕМIЩУЮТЬСЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ

Глава 28. Загальнi положення

     Стаття 185. Види митного режиму

     Вiдповiдно до мети перемiщення товарiв через митний кордон України запроваджуються такi види митного режиму:

     1) iмпорт;

     2) реiмпорт;

     3) експорт;

     4) реекспорт;

     5) транзит;

     6) тимчасове ввезення (вивезення);

     7) митний склад;

     8) спецiальна митна зона;

     9) магазин безмитної торгiвлi;

     10) переробка на митнiй територiї України;

     11) переробка за межами митної територiї України;

     12) знищення або руйнування;

     13) вiдмова на користь держави.

     Митний режим, не передбачений частиною першою цiєї статтi, може встановлюватися тiльки шляхом внесення вiдповiдних змiн до цього Кодексу.

     Стаття 186. Вибiр та змiна митного режиму

     Декларант самостiйно визначає митний режим товарiв i транспортних засобiв, якi перемiщуються через митний кордон України, вiдповiдно до мети їх перемiщення та на пiдставi документiв, що подаються митному органу для здiйснення митного контролю та митного оформлення.

     Змiна митного режиму допускається за умови виконання всiх належних процедур щодо заявленого режиму, дотримання вимог законодавства щодо тарифних i нетарифних заходiв регулювання та подання митному органу для здiйснення митного контролю та митного оформлення вiдповiдних документiв, що пiдтверджують заявлений режим.

     Стаття 187. Регулювання питань, пов'язаних iз застосуванням митних режимiв

     Питання, пов'язанi iз здiйсненням митного контролю вiдповiдно до заявленого митного режиму, регулюються спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузi митної справи, який визначає порядок здiйснення такого контролю та надає роз'яснення щодо застосування вiдповiдних митних процедур.

Глава 29. Iмпорт

     Стаття 188. Поняття митного режиму iмпорту

     Iмпорт - митний режим, вiдповiдно до якого товари ввозяться на митну територiю України для вiльного обiгу без обмеження строку їх перебування на цiй територiї та можуть використовуватися без будь-яких митних обмежень.

     Стаття 189. Умови перемiщення товарiв у режимi iмпорту

     Ввезення товарiв на митну територiю України в режимi iмпорту передбачає:

     1) подання митному органу документiв, що засвiдчують пiдстави та умови ввезення товарiв на митну територiю України;

     2) сплату податкiв i зборiв, якими обкладаються товари пiд час ввезення на митну територiю України вiдповiдно до законiв України;

     3) дотримання вимог, передбачених законом, щодо заходiв нетарифного регулювання та iнших обмежень.

Глава 30. Реiмпорт

     Стаття 190. Поняття митного режиму реiмпорту

     Реiмпорт - митний режим, вiдповiдно до якого товари, що походять з України та вивезенi за межi митної територiї України згiдно з митним режимом експорту, не пiзнiше нiж у встановлений законодавством строк ввозяться на митну територiю України для вiльного обiгу на цiй територiї.

     Стаття 191. Умови перемiщення товарiв у режимi реiмпорту

     Товари можуть перемiщуватися через митний кордон України у митному режимi реiмпорту, якщо вони:

     1) походять з митної територiї України;

     2) ввозяться на митну територiю України не пiзнiше нiж через один рiк пiсля їх вивезення (експорту) за межi митної територiї України;

     3) не використовувалися за межами України з метою одержання прибутку;

     4) ввозяться у тому ж станi, в якому вони перебували на момент вивезення (експорту), крiм змiн внаслiдок природного зношення або втрат за нормальних умов транспортування та зберiгання, а також iнших випадкiв, що визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 192. Оформлення товарiв у режимi реiмпорту

     Оформлення митним органом товарiв у режимi реiмпорту можливе лише за умови, що товари, заявленi у режим реiмпорту, можуть бути iдентифiкованi як такi, що були ранiше експортованими товарами.

     Стаття 193. Повернення сум вивiзного (експортного) мита та iнших коштiв при реiмпортi товарiв

     У разi реiмпорту товарiв протягом одного року з дати їх експорту суми вивiзного (експортного) мита, сплаченi при їх експортi, повертаються власникам цих товарiв або уповноваженим ними особам на пiдставi їх заяв. Повернення зазначених сум здiйснюється за рахунок Державного бюджету України органами Державного казначейства України за поданням вiдповiдних митних органiв.

     Особа, що перемiщує товари в режимi реiмпорту, сплачує суми, одержанi експортером як виплати або за рахунок iнших пiльг, наданих пiд час вивезення (експорту) цих товарiв, а також проценти з цих сум, нарахованi за облiковою ставкою Нацiонального банку України.

Глава 31. Експорт

     Стаття 194. Поняття митного режиму експорту

     Експорт - митний режим, вiдповiдно до якого товари вивозяться за межi митної територiї України для вiльного обiгу без зобов'язання про їх повернення на цю територiю та без встановлення умов їх використання за межами митної територiї України.

     Стаття 195. Умови перемiщення товарiв у режимi експорту

     Вивезення товарiв за межi митної територiї України в режимi експорту передбачає:

     1) подання митному органу документiв, що засвiдчують пiдстави та умови вивезення товарiв за межi митної територiї України;

     2) сплату податкiв i зборiв, встановлених на експорт товарiв;

     3) дотримання експортером вимог, передбачених законом.

Глава 32. Реекспорт

     Стаття 196. Поняття митного режиму реекспорту

     Реекспорт - митний режим, вiдповiдно до якого товари, що походять з iнших країн, не пiзнiше нiж у встановлений законодавством строк з моменту їх ввезення на митну територiю України вивозяться з цiєї територiї в режимi експорту.

     Стаття 197. Умови перемiщення товарiв у режимi реекспорту

     Товари, що походять з iнших країн, можуть вивозитися за межi митної територiї України у режимi реекспорту, якщо:

     1) митному органу подано дозвiл уповноваженого Кабiнетом Мiнiстрiв України органу чи органу, визначеного мiжнародним договором України, укладеним в установленому законом порядку, на реекспорт товарiв;

     2) товари, що реекспортуються, перебувають у тому ж станi, в якому вони перебували на момент ввезення на митну територiю України, крiм змiн внаслiдок природного зношення або втрат за нормальних умов транспортування та зберiгання;

     3) товари, що реекспортуються, не використовувалися на територiї України з метою одержання прибутку;

     4) товари, що реекспортуються, вивозяться не пiзнiше нiж через один рiк з дня їх ввезення на митну територiю України.

     Стаття 198. Звiльнення вiд оподаткування товарiв, що реекспортуються

     Звiльнення вiд оподаткування товарiв, що реекспортуються, регулюється виключно податковими законами України.

     Стаття 199. Незастосування заходiв нетарифного регулювання до товарiв, що реекспортуються

     До товарiв, що реекспортуються, не застосовуються заходи нетарифного регулювання, крiм випадкiв, визначених законом.

Глава 33. Транзит

     Стаття 200. Поняття митного режиму транзиту

     Транзит - митний режим, вiдповiдно до якого товари i транспортнi засоби перемiщуються пiд митним контролем мiж двома митними органами або в межах зони дiяльностi одного митного органу без будь-якого використання таких товарiв i транспортних засобiв на митнiй територiї України.

     Стаття 201. Умови перемiщення товарiв у режимi транзиту

     Товари, що перемiщуються транзитом, повиннi:

     1) перебувати у незмiнному станi, крiм змiн внаслiдок природного зношення або втрат за нормальних умов транспортування та зберiгання;

     2) не використовуватися на територiї України нi з якою iншою метою, крiм транзиту;

     3) у випадках, визначених законодавством України, перемiщуватися за наявностi дозволу на транзит через територiю України, який видається вiдповiдними уповноваженими органами;

     4) у випадках, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України, перемiщуватися встановленими маршрутами та шляхами;

     5) бути доставленими до митного органу призначення у строк, що визначається вiдповiдно до чинних в Українi нормативiв на перевезення вантажiв, виходячи з виду транспорту, маршруту, вiдстанi до кiнцевого пункту та iнших умов перевезення.

     Стаття 202. Заходи гарантування пiд час транзиту товарiв

     У випадках, передбачених законодавством України, митний орган дозволяє перемiщення товарiв у режимi транзиту лише за умови належного обладнання транспортного засобу та застосування заходiв гарантування доставки товарiв до митного органу призначення, передбачених статтями 161-164 цього Кодексу.

     Стаття 203. Допущення товарiв до перемiщення в режимi транзиту

     Рiшення про допущення товарiв до перемiщення в режимi транзиту приймається митним органом на пiдставi наявних документiв i за умови виконання перевiзником положень цього Кодексу та iнших законiв України.

Глава 34. Тимчасове ввезення (вивезення)

     Стаття 204. Поняття митного режиму тимчасового ввезення (вивезення)

     Тимчасове ввезення (вивезення) - митний режим, вiдповiдно до якого товари можуть ввозитися на митну територiю України чи вивозитися за межi митної територiї України з обов'язковим наступним поверненням цих товарiв без будь-яких змiн, крiм природного зношення чи втрат за нормальних умов транспортування.

     Стаття 205. Умови перемiщення товарiв у режимi тимчасового ввезення (вивезення)

     Перемiщення товарiв у режимi тимчасового ввезення (вивезення) передбачає:

     1) подання митному органу документiв на такi товари з обгрунтуванням пiдстав їх тимчасового ввезення на митну територiю України (вивезення за межi митної територiї України);

     2) надання митному органу, що здiйснює митне оформлення товарiв, якi тимчасово ввозяться (вивозяться), зобов'язання про їх зворотне вивезення (ввезення) у строки, що обумовленi метою тимчасового ввезення (вивезення), але не перевищують строкiв, встановлених цим Кодексом;

     3) подання митному органу, що здiйснює митне оформлення товарiв, якi тимчасово ввозяться (вивозяться), дозволу вiдповiдного компетентного органу на тимчасове ввезення (вивезення) товарiв, якщо отримання такого дозволу передбачено законом.

     Стаття 206. Товари, щодо яких може надаватися дозвiл на тимчасове ввезення (вивезення) з умовним повним звiльненням вiд оподаткування

     Дозвiл на тимчасове ввезення на митну територiю України (тимчасове вивезення за межi митної територiї України) пiд зобов'язання про зворотне вивезення допускається щодо:

     товарiв, призначених для демонстрацiї або використання на виставках, ярмарках, конференцiях або iнших подiбних заходах;

     професiйного обладнання, необхiдного особам, якi прибувають в Україну (виїжджають з України), для пiдготовки репортажiв, здiйснення записiв або передач для засобiв масової iнформацiї або зйомки фiльмiв;

     контейнерiв, пiддонiв, упаковки, а також будь-яких iнших товарiв, що ввозяться (вивозяться) у зв'язку з якою-небудь комерцiйною операцiєю, але ввезення яких саме по собi не є комерцiйною операцiєю;

     зразкiв товарiв i предметiв та рекламних фiльмiв за умови, що вони залишаються власнiстю особи, яка перебуває або проживає за межами територiї тимчасового ввезення, i їх використання на територiї України не має комерцiйного характеру;

     товарiв, що ввозяться з освiтнiми, науковими чи культурними цiлями, тобто наукового та навчального обладнання, обладнання для полiпшення дозвiлля морякiв, а також будь-яких iнших товарiв, що ввозяться в рамках навчальної, наукової або культурної дiяльностi;

     особистих речей пасажирiв та товарiв, що ввозяться для спортивних цiлей;

     матерiалiв для реклами та туризму;

     транспортних засобiв, що використовуються виключно для перевезення пасажирiв i товарiв через митний кордон України;

     морських i рiчкових суден, iнших плавучих засобiв та повiтряних суден, якi ввозяться з метою ремонту;

     устаткування та матерiалiв, призначених нерезидентами для будiвництва та ремонту морських i рiчкових суден, iнших плавучих засобiв та повiтряних суден.

(Iз змiнами i доповненнями, внесеними згiдно iз Законами України вiд 17.02.2004 р. N 1495-IV,
вiд 15.06.2004 р. N 1766-IV)

     Стаття 207. Допущення товарiв до перемiщення в режимi тимчасового ввезення (вивезення)

     Рiшення про допущення товарiв до перемiщення через митний кордон України в режимi тимчасового ввезення (вивезення) приймається митним органом у порядку, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Митнi органи не допускають товари до перемiщення в режимi тимчасового ввезення (вивезення), якщо немає можливостi встановити надiйнiсть їх iдентифiкацiї, а також у разi вiдсутностi гарантiй їх повернення.

     Стаття 208. Строки тимчасового ввезення (вивезення) товарiв

     Загальний строк тимчасового ввезення (вивезення) товарiв становить один рiк з дня ввезення на митну територiю України (вивезення з митної територiї України).

     З урахуванням мети ввезення (вивезення) товарiв та iнших обставин строк, зазначений у частинi першiй цiєї статтi, може бути продовжений вiдповiдним митним органом.

     Стаття 209. Звiльнення вiд сплати податкiв пiд час перемiщення товарiв у режимi тимчасового ввезення (вивезення)

     Звiльнення вiд сплати податкiв пiд час перемiщення товарiв у режимi тимчасового ввезення (вивезення) регулюється виключно податковими законами України.

     Стаття 210. Розпорядження товарами, щодо яких закiнчилися строки тимчасового ввезення (вивезення)

     До закiнчення строкiв тимчасового ввезення (вивезення) особа, яка надала зобов'язання про зворотне вивезення (ввезення) товарiв, що перебувають у режимi тимчасового ввезення (вивезення), повинна:

     1) вивезти (ввезти) цi товари згiдно iз зобов'язанням, наданим митному органу;

     2) або заявити про змiну митного режиму, що допускається щодо таких товарiв з додержанням вимог цього Кодексу та iнших законодавчих актiв України.

     Стаття 211. Гарантування перебування товарiв у режимi тимчасового ввезення (вивезення)

     У разi тимчасового ввезення (вивезення) окремих видiв товарiв, якi визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України, митне оформлення товарiв у режимi тимчасового ввезення (вивезення) здiйснюється митними органами за умови гарантування вiдповiдно до закону додержання режиму тимчасового ввезення (вивезення).

Глава 35. Митний склад

     Стаття 212. Поняття режиму митного складу

     Митний склад - митний режим, вiдповiдно до якого ввезенi з-за меж митної територiї України товари зберiгаються пiд митним контролем без справляння податкiв i зборiв i без застосування до них заходiв нетарифного регулювання та iнших обмежень у перiод зберiгання, а товари, що вивозяться за межi митної територiї України, зберiгаються пiд митним контролем пiсля митного оформлення митними органами до фактичного їх вивезення за межi митної територiї України.

     Стаття 213. Умови помiщення товарiв у режим митного складу

     У режим митного складу можуть помiщатися будь-якi товари, за винятком товарiв, заборонених до ввезення в Україну, вивезення з України та транзиту через територiю України, а також товарiв, перелiк яких визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Товари, що можуть завдати шкоди iншим товарам або вимагають особливих умов зберiгання, повиннi зберiгатися у спецiально обладнаних примiщеннях.

     Стаття 214. Строк зберiгання товарiв у режимi митного складу

     Строк зберiгання товарiв, ввезених iз-за меж митної територiї України, в режимi митного складу не може перевищувати трьох рокiв з дати помiщення цих товарiв у зазначений режим.

     Строк зберiгання в режимi митного складу пiдакцизних товарiв, ввезених iз-за меж митної територiї України, не може перевищувати трьох мiсяцiв з дати помiщення їх у цей режим.

     Товари, ввезенi iз-за меж митної територiї України, що зберiгаються у режимi митного складу, до закiнчення строкiв зберiгання, установлених частинами першою та другою цiєї статтi, повиннi бути задекларованi власником або уповноваженою ним особою до iншого митного режиму.

     Товари, що вивозяться за межi митної територiї України, можуть зберiгатися в режимi митного складу протягом трьох мiсяцiв з дати помiщення їх у цей режим. До закiнчення зазначеного строку такi товари мають бути вивезенi за межi митної територiї України.

     Стаття 215. Операцiї, що можуть проводитися з товарами, якi перебувають у режимi митного складу

     З товарами, якi перебувають у режимi митного складу, можуть проводитися такi операцiї:

     1) операцiї, необхiднi для забезпечення збереження цих товарiв;

     2) пiдготовка товарiв за дозволом митного органу до продажу (вiдчуження) та транспортування: подрiбнення партiй, формування вiдправлень, сортування, пакування, перепакування, маркування, навантаження, вивантаження, перевантаження та iншi подiбнi операцiї.

     Конкретний перелiк та порядок здiйснення таких операцiй встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України або уповноваженим ним органом.

     Стаття 216. Митнi лiцензiйнi склади

     Для зберiгання товарiв у режимi митного складу використовуються спецiально обладнанi примiщення, резервуари, майданчики - митнi лiцензiйнi склади.

     Лiцензування дiяльностi, пов'язаної з вiдкриттям та експлуатацiєю митних лiцензiйних складiв, здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi" та лiцензiйних умов.

Глава 36. Спецiальна митна зона

     Стаття 217. Поняття митного режиму спецiальної митної зони

     Спецiальна митна зона - це митний режим, вiдповiдно до якого до товарiв, якi ввозяться на територiї вiдповiдних типiв спецiальних (вiльних) економiчних зон iз-за меж митної територiї України, а також до товарiв, якi вивозяться з територiй зазначених зон за межi митної територiї України, не застосовуються заходи тарифного i нетарифного регулювання, якщо iнше не передбачено законом.

     Стаття 218. Спецiальнi митнi зони

     Спецiальними митними зонами є частини територiї України, на яких запроваджено митний режим спецiальної митної зони. Для цiлей оподаткування товари, ввезенi на територiї спецiальних митних зон, розглядаються як такi, що знаходяться за межами митної територiї України. Ввезення на митну територiю України цих товарiв у незмiнному станi або товарiв, повнiстю вироблених, достатньо перероблених або оброблених у таких зонах, здiйснюється в режимi iмпорту. Ввезення на митну територiю України цих товарiв у незмiнному станi або товарiв, повнiстю вироблених, достатньо перероблених або оброблених у таких зонах, здiйснюється в режимi iмпорту.

     Спецiальнi митнi зони створюються вiдповiдно до законодавства України про спецiальнi (вiльнi) економiчнi зони шляхом прийняття окремого закону для кожної спецiальної митної зони з визначенням її статусу, територiї, строку, на який вона створюється, та особливостей застосування законодавства України на її територiї. Законом встановлюються вимоги щодо створення спецiальної митної зони, види товарiв, дозволених до ввезення у таку зону, та характер операцiй, що здiйснюються з товарами у межах зони. У законi також визначаються вимоги щодо органiзацiї роботи спецiальної митної зони та обов'язки органiв управлiння зони по виконанню вимог митного законодавства пiд час здiйснення митного контролю.

(Iз доповненнями, внесеними згiдно iз Законами України вiд 23.12.2004 р. N 2285-IV, вiд 25.03.2005 р. N 2505-IV, вiд 20.12.2005 р. N 3235-IV)

     Стаття 219. Вимоги до спецiальних митних зон

     Митний орган, у зонi дiяльностi якого знаходиться спецiальна митна зона, з метою належної органiзацiї митного контролю може вимагати вiд органiв управлiння цiєї зони вжиття таких заходiв:

     1) спорудження огорожi по периметру зони;

     2) встановлення обмежень щодо порядку доступу в зону у певнi години роботи;

     3) застосування iнших заходiв, що не перешкоджають нормальному функцiонуванню зони вiдповiдно до закону про таку зону.

     Забороняється будь-яке будiвництво в межах спецiальних митних зон без попереднього погодження з митним органом, у зонi дiяльностi якого знаходиться спецiальна митна зона.

     Стаття 220. Заходи, що вживаються митними органами для забезпечення митного контролю у спецiальних митних зонах

     З метою забезпечення належного митного контролю у спецiальних митних зонах митнi органи мають право:

     1) здiйснювати постiйний контроль та нагляд за кордонами спецiальних митних зон, а також за доступом у них;

     2) вимагати вiд осiб, якi перемiщують товари через кордон спецiальної митної зони, ведення облiку руху таких товарiв з метою їх контролю;

     3) проводити перевiрку товарiв, що перемiщуються через кордон спецiальної митної зони, з метою забезпечення здiйснення передбачених цим Кодексом операцiй та недопущення перемiщення заборонених товарiв;

     4) здiйснювати перевiрки товарiв, що знаходяться у спецiальних митних зонах;

     5) здiйснювати iншi передбаченi законом заходи, спрямованi на забезпечення надiйностi митного контролю.

     Стаття 221. Операцiї, що можуть здiйснюватися з товарами у спецiальних митних зонах

     У спецiальних митних зонах допускається здiйснення виробничих та iнших комерцiйних операцiй з товарами за умови додержання положень цього Кодексу. Перелiк видiв товарiв та операцiй, що з ними здiйснюються, визначається у законi про конкретну спецiальну митну зону.

     З метою забезпечення виконання законiв та з урахуванням характеру товарiв можуть запроваджуватися окремi заборони та обмеження щодо здiйснення операцiй з товарами у спецiальних митних зонах. Такi заборони та обмеження стосовно спецiальних митних зон встановлюються законами.

     Кабiнет Мiнiстрiв України може обмежувати або забороняти ввезення окремих товарiв у спецiальнi митнi зони.

     Стаття 222. Строки перебування товарiв у спецiальних митних зонах

     Товари можуть перебувати у спецiальних митних зонах протягом усього часу функцiонування таких зон.

     Стаття 223. Облiк товарiв, що знаходяться у спецiальних митних зонах

     Особи, якi здiйснюють операцiї з товарами у спецiальних митних зонах, ведуть облiк товарiв, що ввозяться, вивозяться, зберiгаються, виробляються, переробляються, закуповуються та реалiзуються, i подають митним органам звiтнiсть про такi операцiї у порядку, що встановлюється спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузi митної справи. Будь-якi змiни, що вiдбуваються з товарами в межах спецiальних митних зон, мають вiдображатися в облiкових документах.

     Стаття 224. Розпорядження товарами, що знаходяться в спецiальнiй митнiй зонi, у разi лiквiдацiї зони

     У разi лiквiдацiї спецiальної митної зони власники товарiв, що перебувають у цiй зонi, або уповноваженi ними особи зобов'язанi розпорядитися зазначеними товарами до моменту остаточного вирiшення усiх питань, пов'язаних з лiквiдацiєю спецiальної митної зони.

     У разi якщо до моменту остаточного вирiшення усiх питань, пов'язаних з лiквiдацiєю спецiальної митної зони, власник товарiв, що перебувають у цiй зонi, або уповноважена ним особа не розпорядиться зазначеними товарами, такi товари пiдлягають декларуванню до iншого митного режиму.

Глава 37. Магазин безмитної торгiвлi

     Стаття 225. Поняття митного режиму магазину безмитної торгiвлi

     Магазин безмитної торгiвлi - митний режим, вiдповiдно до якого товари, а також супутнi товарам роботи, не призначенi для споживання на митнiй територiї України, знаходяться та реалiзуються пiд митним контролем у пунктах пропуску на митному кордонi України, вiдкритих для мiжнародного сполучення, iнших зонах митного контролю, визначених митними органами України, без справляння мита, податкiв, установлених на експорт та iмпорт таких товарiв, та без застосування заходiв нетарифного регулювання.

     Стаття 226. Умови реалiзацiї товарiв у режимi магазину безмитної торгiвлi

     Товари, а також супутнi товарам роботи, в режимi магазину безмитної торгiвлi реалiзуються лише у спецiальних торговельних закладах (магазинах безмитної торгiвлi).

     Розташування магазинiв безмитної торгiвлi та умови реалiзацiї в них товарiв повиннi виключати можливiсть безпосереднього ввезення цих товарiв для споживання на митнiй територiї України.

     Примiщення магазину безмитної торгiвлi може включати в себе:

     1) торговельний зал (зали), у тому числi бари та пункти громадського харчування;

     2) допомiжнi примiщення;

     3) склад магазину.

     Строк перебування товарiв у режимi магазину безмитної торгiвлi не може перевищувати трьох рокiв з дня їх помiщення у цей режим. Пiсля закiнчення або впродовж зазначеного строку товари можуть бути заявленi митному органу:

     1) для вiльного обiгу на митнiй територiї України;

     2) для вiльного обiгу за межами митної територiї України;

     3) для помiщення в режим митного складу;

     4) для знищення пiд митним контролем.

     Власники магазинiв безмитної торгiвлi можуть мати митнi склади для зберiгання та наступного постачання в магазини всiх видiв товарiв, у тому числi пiдакцизних.

     Магазини безмитної торгiвлi здiйснюють торгiвлю всiма видами продовольчих i непродовольчих товарiв вiтчизняного (на умовах експорту) та iноземного походження, крiм товарiв, якi забороненi вiдповiдно до законодавства до ввезення, вивезення та транзиту через територiю України.

     Порядок вiдкриття, лiквiдацiї магазинiв безмитної торгiвлi, а також правила продажу ними товарiв встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 227. Вимоги до власникiв магазинiв безмитної торгiвлi

     Власником магазину безмитної торгiвлi може бути лише пiдприємство-резидент.

     Власник магазину безмитної торгiвлi зобов'язаний:

     1) своєчасно декларувати митному органу товари, що надходять до магазину чи вибувають з магазину, та подавати всi документи, необхiднi для здiйснення митного контролю та митного оформлення;

     2) виключити можливiсть надходження до магазину та вилучення з магазину товарiв поза митним контролем;

     3) дотримуватися положень цього Кодексу та iнших законодавчих актiв України щодо умов дiяльностi магазинiв безмитної торгiвлi;

     4) вести облiк товарiв, що надходять до магазину безмитної торгiвлi та реалiзуються ним, i подавати митним органам, в зонi дiяльностi яких знаходиться магазин безмитної торгiвлi, звiт про рух товарiв у магазинi за формою, встановленою спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузi митної справи.

     Стаття 228. Розпорядження товарами, що знаходяться в магазинi безмитної торгiвлi, у разi його лiквiдацiї

     У разi набрання чинностi рiшенням про лiквiдацiю магазину безмитної торгiвлi розмiщення нових партiй товарiв, а також реалiзацiя товарiв у магазинi не дозволяються. Товари, що знаходяться в магазинi безмитної торгiвлi, пiдлягають негайному перемiщенню на склад магазину та декларуванню власником магазину до iншого митного режиму.

Глава 38. Переробка на митнiй територiї України

     Стаття 229. Поняття митного режиму переробки на митнiй територiї України

     Переробка на митнiй територiї України - митний режим, вiдповiдно до якого ввезенi на митну територiю України товари, що походять з iнших країн, пiддаються у встановленому законодавством порядку переробцi без застосування до них заходiв нетарифного регулювання, за умови вивезення за межi митної територiї України продуктiв переробки вiдповiдно до митного режиму експорту.

     Стаття 230. Дозвiл на переробку товарiв на митнiй територiї України

     Ввезення та переробка на митнiй територiї України товарiв, що походять з iнших країн, здiйснюються з дозволу митного органу вiдповiдно до положень цього Кодексу та iнших законiв України.

     Дозвiл на переробку товарiв на митнiй територiї України може бути скасовано митним органом, якщо його видано на пiдставi недостовiрних даних, що мали iстотне значення для прийняття рiшення, або у разi коли пiдприємство-резидент, якому видано такий дозвiл, не дотримується положень цього Кодексу та iнших актiв законодавства України.

     Стаття 231. Операцiї щодо переробки товарiв

     Кiлькiсть операцiй щодо переробки товарiв у митному режимi переробки на митнiй територiї України не обмежується.

     Операцiї щодо переробки товарiв можуть включати:

     1) власне переробку товарiв;

     2) обробку товарiв - монтаж, збирання, монтування та налагодження, внаслiдок чого одержуються iншi товари;

     3) ремонт товарiв, у тому числi вiдновлення та регулювання;

     4) використання окремих товарiв, що не є продуктами переробки, але якi сприяють чи полегшують процес виготовлення продуктiв переробки, якщо самi вони при цьому повнiстю витрачаються.

     Обмеження на окремi операцiї щодо переробки товарiв, порядок виконання операцiй щодо переробки товарiв, включаючи можливiсть та умови використання українських товарiв у процесi переробки, визначаються цим Кодексом та iншими законами України.

     Окремi операцiї з переробки товарiв за дорученням пiдприємства-резидента, якому видано дозвiл на переробку товарiв на митнiй територiї України, та з дозволу митного органу можуть здiйснюватися iншим пiдприємством. При цьому вiдповiдальнiсть перед митними органами за дотримання визначеного порядку переробки товарiв несе пiдприємство, якому видано дозвiл на проведення операцiй щодо переробки товарiв на митнiй територiї України.

     У разi якщо за умовами переробки товарiв на митнiй територiї України передбачається виконання кiлькох операцiй щодо їх переробки кiлькома пiдприємствами, кожне з пiдприємств, яке бере участь у процесi переробки, повинне одержати дозвiл митного органу на переробку товарiв на митнiй територiї України. Перемiщення товарiв мiж пiдприємствами, що беруть участь у їх переробцi, здiйснюється з дозволу i пiд контролем митних органiв.

     Стаття 232. Строки переробки товарiв на митнiй територiї України

     Строк переробки товарiв на митнiй територiї України обчислюється починаючи з дня завершення митного оформлення митним органом товарiв, що ввозяться для переробки.

     Строк переробки товарiв на митнiй територiї України встановлюється митним органом пiд час надання дозволу пiдприємству-резиденту виходячи з тривалостi процесу переробки товарiв та розпорядження продукцiєю їх переробки, але, як правило, не може бути бiльшим нiж 90 днiв.

     Виходячи з технологiчних особливостей переробки Кабiнет Мiнiстрiв України за поданням вiдповiдного мiнiстерства або iншого центрального органу виконавчої влади може встановлювати iншi строки переробки товарiв, нiж тi, що зазначенi у частинi другiй цiєї статтi.

     Стаття 233. Перевiрка митними органами дотримання режиму переробки на митнiй територiї України

     Митнi органи можуть проводити перевiрку товарiв, ввезених для переробки на митнiй територiї України, а також продуктiв їх переробки у будь-якої особи, яка здiйснює операцiї щодо переробки таких товарiв.

     Стаття 234. Обсяг виходу продуктiв переробки

     Митнi органи здiйснюють контроль за обов'язковим обсягом виходу продуктiв переробки, що утворюються в результатi переробки товарiв на митнiй територiї України. Данi про обов'язковий обсяг виходу продуктiв переробки зазначаються в договорi (контрактi) на переробку товарiв на митнiй територiї України.

     Стаття 235. Порядок митного оформлення продуктiв переробки

     У разi вивезення за межi митної територiї України товарiв, ввезених для переробки на митнiй територiї України, чи продуктiв їх переробки такi товари пiдлягають декларуванню митним органам з поданням окремого документа - митної декларацiї, в якiй зазначаються кiлькiсть та вартiсть українських товарiв, витрачених на здiйснення операцiй щодо переробки товарiв, що ввозилися для переробки.

     Митне оформлення українських товарiв, використаних пiд час переробки товарiв, що походять з iнших країн, здiйснюється у порядку, встановленому цим Кодексом та iншими законами України для митного оформлення експорту товарiв українського походження.

     Стаття 236. Умови реалiзацiї продуктiв переробки на митнiй територiї України

     Якщо умовами переробки на митнiй територiї України товарiв, що походять з iнших країн, передбачено проведення розрахункiв частиною продуктiв їх переробки, такi продукти мають бути оформленi як ввезенi на митну територiю України в режимi iмпорту зi справлянням усiх належних податкiв i зборiв та застосуванням вiдповiдних заходiв нетарифного регулювання вiдповiдно до законодавства.

Глава 39. Переробка за межами митної територiї України

     Стаття 237. Поняття митного режиму переробки за межами митної територiї України

     Переробка за межами митної територiї України - митний режим, вiдповiдно до якого товари, що перебувають у вiльному обiгу на митнiй територiї України, вивозяться без застосування заходiв тарифного та нетарифного регулювання з метою їх переробки за межами митної територiї України та наступного повернення в Україну.

     Стаття 238. Операцiї щодо переробки товарiв за межами митної територiї України

     Пiд час переробки товарiв за межами митної територiї України можуть здiйснюватися операцiї, зазначенi у частинi другiй статтi 231 цього Кодексу.

     Законами України можуть бути встановленi обмеження щодо окремих операцiй з переробки товарiв за межами митної територiї України.

     Стаття 239. Дозвiл на вивезення товарiв для переробки за межами митної територiї України

     Вивезення товарiв для переробки за межами митної територiї України здiйснюється з дозволу митного органу на основi положень цього Кодексу та iнших законiв України.

     Дозвiл на вивезення товарiв для переробки за межами митної територiї України може бути скасовано митним органом у разi, якщо його видано на пiдставi недостовiрних даних, що мали iстотне значення для прийняття рiшення, або якщо пiдприємство-резидент, якому видано такий дозвiл, не дотримується положень цього Кодексу та iнших законiв України.

     Стаття 240. Строки переробки товарiв за межами митної територiї України

     Строк переробки товарiв за межами митної територiї України обчислюється починаючи з дня завершення митного оформлення митним органом товарiв, що вивозяться для переробки.

     Строк переробки товарiв за межами митної територiї України встановлюється митним органом пiд час видачi дозволу пiдприємству-резиденту виходячи з тривалостi процесу переробки товарiв, але, як правило, не може бути бiльшим нiж 90 днiв.

     Виходячи з технологiчних особливостей переробки Кабiнет Мiнiстрiв України за поданням вiдповiдного мiнiстерства або iншого центрального органу виконавчої влади може встановлювати iншi строки переробки товарiв, нiж тi, що зазначенi у частинi другiй цiєї статтi.

     Стаття 241. Обсяг виходу продуктiв переробки

     Митнi органи здiйснюють контроль за обов'язковим обсягом виходу продуктiв переробки, що утворюються в результатi переробки товарiв за межами митної територiї України. Данi про обов'язковий обсяг виходу продуктiв переробки зазначаються в договорi (контрактi) на переробку продукцiї за межами митної територiї України.

     Стаття 242. Порядок митного оформлення та оподаткування продуктiв переробки

     У разi ввезення на митну територiю України товарiв, вивезених за її межi для переробки, чи продуктiв переробки вони пiдлягають декларуванню з поданням окремого документа - декларацiї на товари iноземного походження, якi були витраченi в процесi переробки українських товарiв.

     Продукти переробки, що ввозяться на митну територiю України, оподатковуються вiдповiдно до закону.

Глава 40. Знищення або руйнування

     Стаття 243. Поняття режиму знищення або руйнування

     Знищення або руйнування - митний режим, вiдповiдно до якого товари, ввезенi на митну територiю України, знищуються пiд митним контролем чи приводяться у стан, який виключає їх використання, без справляння податкiв, установлених на iмпорт, а також без застосування заходiв нетарифного регулювання до товарiв, що знищуються або руйнуються.

     Знищення або руйнування товарiв допускається з письмового дозволу митного органу, який надається за умови наявностi дозволiв iнших органiв державної влади, що здiйснюють вiдповiдно до їхньої компетенцiї контроль пiд час перемiщення товарiв через митний кордон України. Такий дозвiл митним органом не видається, якщо знищення товарiв може завдати iстотної шкоди навколишньому природному середовищу, а також в iнших випадках, що визначаються спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузi митної справи спiльно з iншими органами державної влади, що здiйснюють контроль пiд час перемiщення товарiв через митний кордон України.

     Стаття 244. Витрати на знищення товарiв

     Знищення або руйнування товарiв здiйснюється за рахунок їх власника чи iншої заiнтересованої особи.

     Стаття 245. Вiдходи (залишки), що утворилися в результатi знищення або руйнування товарiв

     Вiдходи (залишки), що утворилися в результатi знищення або руйнування товарiв, мають бути помiщенi у вiдповiдний митний режим як товари, що ввезенi на митну територiю України i перебувають пiд митним контролем.

Глава 41. Вiдмова на користь держави

     Стаття 246. Поняття митного режиму вiдмови на користь держави

     Вiдмова на користь держави - митний режим, вiдповiдно до якого власник вiдмовляється вiд товарiв, що перебувають пiд митним контролем, без будь-яких умов на свою користь. У режимi вiдмови на користь держави на товари не нараховуються i не справляються податки i збори, а також не застосовуються заходи нетарифного регулювання.

     Вiдмова вiд товарiв на користь держави допускається з дозволу митного органу, який видається у порядку, що встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Кабiнет Мiнiстрiв України визначає перелiк товарiв, що не можуть бути помiщенi у митний режим вiдмови на користь держави.

Роздiл IX
ОСОБЛИВОСТI ПРОПУСКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ ТОВАРIВ, ЩО ПЕРЕМIЩУЮТЬСЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ ГРОМАДЯНАМИ

Глава 42. Загальнi положення

     Стаття 247. Порядок перемiщення громадянами товарiв через митний кордон України

     Громадяни за умови дотримання вимог цього Кодексу та iнших законiв України можуть перемiщувати через митний кордон України будь-якi товари, крiм тих, що забороненi до ввезення в Україну та вивезення з України, а також тих, щодо яких законом України встановлено обмеження в галузi зовнiшньоекономiчної дiяльностi.

     Стаття 248. Умови пересилання громадянами товарiв у мiжнародних поштових та експрес-вiдправленнях

     Громадяни мають право пересилати товари у мiжнародних поштових та експрес-вiдправленнях у порядку, встановленому статтями 151-153 цього Кодексу, крiм товарiв, заборонених до такого пересилання.

     Обмеження щодо вартостi та обсягiв товарiв, а також перелiк товарiв, заборонених до пересилання у мiжнародних поштових та експрес-вiдправленнях, встановлюються цим Кодексом та iншими законами України.

     Стаття 249. Визначення вартостi товарiв, якi перемiщуються громадянами через митний кордон України, для цiлей нарахування податкiв i зборiв

     Митна вартiсть товарiв, якi перемiщуються громадянами через митний кордон України, для цiлей нарахування податкiв i зборiв визначається на пiдставi заяви власника цих товарiв чи уповноваженої ним особи за умови надання пiдтверджувальних документiв (товарних чекiв, ярликiв тощо), якi можна iдентифiкувати з наявними товарами. При визначеннi митної вартостi товарiв, якi перемiщуються у несупроводжуваному багажi та вантажному вiдправленнi, крiм вартостi самих товарiв враховується вартiсть їх страхування та перевезення (фрахту) до моменту перетинання ними митного кордону України.

     За вiдсутностi таких пiдтверджень або у разi наявностi обгрунтованих сумнiвiв щодо достовiрностi вiдомостей стосовно заявленої вартостi митнi органи визначають митну вартiсть самостiйно, на пiдставi цiни на iдентичнi або подiбнi (аналогiчнi) товари та вiдповiдно до вимог цього Кодексу.

Глава 43. Пропуск та оподаткування товарiв, що вивозяться громадянами за межi митної територiї України

     Стаття 250. Умови вивезення громадянами товарiв за межi митної територiї України

     Вивезення громадянами товарiв за межi митної територiї України здiйснюється у порядку та на умовах, встановлених законодавством України для пiдприємств, якщо iнше не передбачено законом.

     Дiя частини першої цiєї статтi не поширюється на:

     1) товари, сукупна вартiсть яких не перевищує суму, еквiвалентну 200 євро;

     2) предмети, якi вивозяться (пересилаються) у зв'язку з виїздом за межi України на постiйне мiсце проживання;

     3) предмети, якi входять до складу спадщини, оформленої в Українi на користь громадянина-нерезидента, за умови пiдтвердження складу спадщини органами, що вчиняють нотарiальнi дiї;

     4) товари, якi тимчасово вивозяться (пересилаються) за межi митної територiї України пiд письмове зобов'язання про їх зворотне ввезення;

     5) товари, якi були тимчасово ввезенi на митну територiю України пiд зобов'язання про їх зворотне вивезення, що пiдтверджується вiдповiдними документами;

     6) предмети, одержанi громадянами-нерезидентами у виглядi призiв i нагород за участь у змаганнях, конкурсах, фестивалях тощо, якi проводяться на територiї України, що пiдтверджується вiдповiдними документами;

     7) предмети (майно) особистого користування, у тому числi предмети початкового облаштування, придбанi в Українi громадянами-нерезидентами, якi користуються пiльгами згiдно з мiжнародними договорами України, укладеними в установленому законом порядку, що вивозяться (пересилаються) цими громадянами у зв'язку з їх остаточним виїздом за межi України;

     8) товари, придбанi громадянами-нерезидентами на територiї України, загальна вартiсть яких не перевищує суми iноземної валюти, ввезеної цими громадянами пiд час в'їзду в Україну, за умови подання вiдповiдних документiв;

     9) предмети, призначенi для особистого користування, що вивозяться (пересилаються) громадянами-нерезидентами у зв'язку з остаточним виїздом за межi України;

     10) товари, що вивозяться громадянами-нерезидентами у зв'язку з остаточним виїздом за межi України, на суму, що не перевищує 80 вiдсоткiв доходу, одержаного за час роботи чи навчання в Українi, за умови подання вiдповiдних документiв.

     Стаття 251. Обмеження щодо вивезення громадянами за межi митної територiї України окремих товарiв

     Не допускається вивезення громадянами за межi митної територiї України незалежно вiд загальної вартостi:

     1) товарiв, щодо яких вiдповiдно до законодавства України застосовуються заходи тарифного та нетарифного регулювання експорту;

     2) товарiв, на якi встановлено державнi дотацiї, крiм предметiв особистого користування;

     3) товарiв промислового призначення (обладнання, комплектуючих виробiв, матерiалiв тощо) згiдно з перелiком, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Вивезення дорогоцiнних металiв (за винятком банкiвських металiв, пам'ятних та ювiлейних монет України iз дорогоцiнних металiв), дорогоцiнного камiння та виробiв з них, а також культурних цiнностей з метою їх вiдчуження дозволяється у порядку, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України. Порядок вивезення банкiвських металiв, пам'ятних та ювiлейних монет України iз дорогоцiнних металiв визначається Нацiональним банком України.

(частина друга статтi 251 в редакцiї Закону України вiд 28.11.2002 р. N 291-IV)

Глава 44. Пропуск та оподаткування товарiв, якi ввозяться громадянами на митну територiю України

     Стаття 252. Умови ввезення громадянами товарiв на митну територiю України

     Товари, якi ввозяться громадянами на митну територiю України, пiдлягають оподаткуванню в порядку та на умовах, визначених законами України.

     Дiя частини першої цiєї статтi не поширюється на:

     1) товари, сукупна вартiсть яких не перевищує суму, еквiвалентну 200 євро;

     2) предмети особистого користування, що тимчасово ввозяться (пересилаються) громадянами-нерезидентами на митну територiю України пiд письмове зобов'язання про їх зворотне вивезення;

     3) предмети, що ввозяться (пересилаються) у разi переселення громадян на постiйне мiсце проживання в Україну;

     4) товари, що ввозяться (пересилаються) громадянами, якi користуються пiльгами згiдно з мiжнародними договорами України, укладеними в установленому законом порядку;

     5) предмети, якi ввозяться (пересилаються) громадянами i входять до складу спадщини, вiдкритої за межами митної територiї України на користь резидента, у разi пiдтвердження складу спадщини органами, що вчиняють нотарiальнi дiї у країнi її вiдкриття. Зазначене пiдтвердження пiдлягає легалiзацiї у консульських установах України, що дiють у вiдповiднiй країнi;

     6) предмети, одержанi громадянами-резидентами у виглядi нагород i призiв на змаганнях, конкурсах, фестивалях за межами митної територiї України, за умови документального пiдтвердження факту нагородження;

     7) товари, що були попередньо вивезенi (пересланi) громадянами за митний кордон України пiд письмове зобов'язання про їх зворотне ввезення i ввозяться (пересилаються) назад на митну територiю України, за наявностi вiдповiдної вивiзної митної декларацiї.

     8) товари, що у порядку, передбаченому законодавством України, ввозяться (пересилаються) на митну територiю України працiвниками дипломатичної служби закордонних дипломатичних установ України, якi перебували за кордоном у довготермiновому вiдрядженнi й повертаються в Україну пiсля завершення цього вiдрядження.

(Iз доповненнями, внесеними згiдно iз Законом України вiд 01.07.2004 р. N 1970-IV)

     Стаття 253. Звiльнення вiд оподаткування алкогольних напоїв та тютюнових виробiв, якi ввозяться на митну територiю України громадянами

     Громадяни можуть ввозити алкогольнi напої та тютюновi вироби на митну територiю України без сплати податкiв, установлених на iмпорт, у таких кiлькостях з розрахунку на одну особу:

     а) 2 лiтри вина та 1 лiтр мiцних алкогольних напоїв;

     б) 200 цигарок або 50 сигар, або 250 грамiв тютюну, або набiр таких виробiв загальною вагою не бiльше 250 грамiв.

     Алкогольнi напої та тютюновi вироби, зазначенi у частинi першiй цiєї статтi, звiльняються вiд оподаткування за умови, що вони:

     ввозяться на митну територiю України громадянами, якi досягли 18-рiчного вiку;

     перемiщуються через митний кордон України у супроводжуваному багажi або ручнiй поклажi громадян.

     Алкогольнi напої та тютюновi вироби незалежно вiд їх кiлькостi не звiльняються вiд оподаткування, якщо особа, яка ввозить їх на митну територiю України, була вiдсутня в Українi менш нiж 24 години.

     Стаття 254. Умови тимчасового ввезення громадянами товарiв на митну територiю України пiд зобов'язання про зворотне вивезення, у тому числi з метою транзиту

     Товари, що пiдлягають оподаткуванню, якi тимчасово ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територiю України пiд зобов'язання про зворотне вивезення, а також з метою транзиту, пропускаються на митну територiю України за умови надання митному органу гарантiй. Види гарантiй, умови i порядок їх надання та повернення визначаються законом.

     У разi порушення зобов'язання про зворотне вивезення за межi митної територiї України або транзиту через митну територiю України товарiв, зазначених у частинi першiй цiєї статтi, за винятком випадкiв, коли таке порушення сталося внаслiдок аварiї або дiї непереборної сили, що пiдтверджується вiдповiдними документами, наданi гарантiї застосовуються для забезпечення стягнення.

Роздiл X
СПРИЯННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ IНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТI ПIД ЧАС ПЕРЕМIЩЕННЯ ТОВАРIВ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ

(назва роздiлу у редакцiї Закону України вiд 16.11.2006 р. N 359-V)

Глава 45. Заходи митних органiв щодо сприяння захисту прав iнтелектуальної власностi пiд час перемiщення товарiв через митний кордон України

(назва глави у редакцiї Закону України вiд 16.11.2006 р. N 359-V)

     Стаття 255. Порядок митного контролю i митного оформлення товарiв, що мiстять об'єкти права iнтелектуальної власностi

     Митний контроль i митне оформлення товарiв, що мiстять об'єкти права iнтелектуальної власностi та ввозяться на митну територiю України або вивозяться з митної територiї України, здiйснюються в загальному порядку з урахуванням особливостей, встановлених цим Кодексом та iншими законами України.

     Заходи, пов'язанi з призупиненням митного оформлення вiдповiдно до положень цього Кодексу, не застосовуються митними органами щодо товарiв, що мiстять об'єкти права iнтелектуальної власностi, перемiщуються територiєю України транзитом чи ввозяться на митну територiю України або вивозяться з неї фiзичними особами у випадках, передбачених пунктом 1 частини другої статтi 250 та пунктом 1 частини другої статтi 252 цього Кодексу, для власного використання i не призначенi для виробничої або iншої пiдприємницької дiяльностi, пересилаються в мiжнародних поштових та експрес-вiдправленнях.

     Вивезення з митної територiї у незмiнному виглядi товарiв, митне оформлення яких призупинено за пiдозрою у порушеннi прав iнтелектуальної власностi, забороняється.

(У редакцiї Закону України вiд 16.11.2006 р. N 359-V)

     Стаття 256. Митний реєстр об'єктiв права iнтелектуальної власностi

     Особа, якiй вiдповiдно до законодавства України належать майновi права на об'єкт права iнтелектуальної власностi та яка має пiдстави вважати, що пiд час перемiщення товарiв через митний кордон України порушуються чи можуть бути порушенi її права на об'єкт права iнтелектуальної власностi, має право подати до спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузi митної справи заяву про сприяння захисту належних їй майнових прав на об'єкт iнтелектуальної власностi шляхом внесення вiдповiдних вiдомостей до митного реєстру об'єктiв права iнтелектуальної власностi.

     Спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузi митної справи веде митний реєстр об'єктiв права iнтелектуальної власностi на пiдставi заяв власникiв майнових прав на об'єкти авторського права i сумiжних прав, прав на торговельнi марки, промисловi зразки та географiчнi зазначення.

     Порядок реєстрацiї об'єктiв права iнтелектуальної власностi у митному реєстрi, включаючи форму заяви, перелiк iнформацiї та документiв, якi додаються до заяви, подання i розгляду заяви та ведення реєстру визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Для сприяння захисту прав iнтелектуальної власностi пiд час митного контролю товарiв, що перемiщуються через митний кордон України, iнформацiя про зареєстрованi у митному реєстрi об'єкти права iнтелектуальної власностi надсилається всiм митним органам України.

     Пiсля реєстрацiї у митному реєстрi об'єкта права iнтелектуальної власностi на пiдставi даних такого реєстру митнi органи вживають заходiв щодо запобiгання перемiщенню через митний кордон України контрафактних товарiв, що можуть мiстити охоронюванi законодавством України об'єкти авторського права i сумiжних прав, прав на торговельнi марки, промисловi зразки та географiчнi зазначення.

     Спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузi митної справи забезпечує оприлюднення перелiку об'єктiв права iнтелектуальної власностi, включених до митного реєстру.

(У редакцiї Закону України вiд 16.11.2006 р. N 359-V)

     Стаття 257. Призупинення митного оформлення товарiв на пiдставi даних митного реєстру об'єктiв права iнтелектуальної власностi

     Якщо митний орган на пiдставi даних митного реєстру об'єктiв права iнтелектуальної власностi, який ведеться спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузi митної справи, виявляє ознаки порушення прав iнтелектуальної власностi щодо товарiв, пред'явлених до митного контролю та митного оформлення, то їх митне оформлення призупиняється, а товари пiдлягають розмiщенню на складах тимчасового зберiгання або на складах митних органiв.

     Рiшення про призупинення митного оформлення товарiв на строк до 15 календарних днiв i в разi необхiдностi продовження цього строку не бiльше нiж на 15 календарних днiв приймає керiвник митного органу або особа, що його замiщує.

     Не пiзнiше наступного робочого дня пiсля прийняття рiшення про призупинення митного оформлення товарiв митний орган повiдомляє особу, якiй вiдповiдно до законодавства України належать майновi права на об'єкт права iнтелектуальної власностi, про факт пред'явлення цих товарiв до митного оформлення, а декларанта - про причини призупинення їх митного оформлення, а також повiдомляє декларантовi найменування та адресу особи, якiй вiдповiдно до законодавства України належать майновi права на об'єкт права iнтелектуальної власностi. У повiдомленнi особi, якiй вiдповiдно до законодавства України належать майновi права на об'єкт права iнтелектуальної власностi, зазначаються: митне оформлення яких саме товарiв призупинено, причини та строки призупинення, найменування та адреса власника товарiв, а також iнша необхiдна iнформацiя.

     Датою отримання повiдомлення особою, якiй вiдповiдно до законодавства України належать майновi права на об'єкт права iнтелектуальної власностi, вважається день, коли митним органом таке повiдомлення надiслано засобами факсимiльного зв'язку, електронної пошти тощо.

     Якщо протягом перших 15 календарних днiв пiсля отримання повiдомлення про призупинення митного оформлення товарiв особа, якiй вiдповiдно до законодавства України належать майновi права на об'єкт права iнтелектуальної власностi, письмово не поiнформує митний орган, що призупинив митне оформлення, про звернення до суду з метою забезпечення захисту прав iнтелектуальної власностi або не звернеться до такого митного органу з письмовим мотивованим клопотанням про продовження строку призупинення митного оформлення, то товари, митне оформлення яких було призупинено, пiдлягають митному оформленню в установленому порядку.

     Якщо протягом перших 15 календарних днiв пiсля отримання повiдомлення про призупинення митного оформлення товарiв особа, якiй вiдповiдно до законодавства України належать майновi права на об'єкт права iнтелектуальної власностi, письмово поiнформує митний орган, що призупинив митне оформлення, про звернення до суду з метою забезпечення захисту прав iнтелектуальної власностi або звернеться до такого митного органу з письмовим мотивованим клопотанням про продовження строку призупинення митного оформлення товарiв, то призупинення митного оформлення може бути продовжено митним органом не бiльше нiж на 15 календарних днiв.

     Якщо протягом строкiв, зазначених у частинi другiй цiєї статтi, особа, якiй вiдповiдно до законодавства України належать майновi права на об'єкт права iнтелектуальної власностi, подасть митному органу, що призупинив митне оформлення товарiв, ухвалу суду про заборону вчинення певних дiй у справi про порушення прав iнтелектуальної власностi або iнше рiшення з цього питання, винесене уповноваженими державними органами, митний орган продовжує призупинення митного оформлення товарiв на строк, встановлений цими органами.

     Якщо протягом строкiв, зазначених у частинi другiй цiєї статтi, до митного органу, що призупинив митне оформлення товарiв, не буде подано ухвалу суду про заборону вчинення певних дiй у справi про порушення прав iнтелектуальної власностi, то товари, щодо яких було прийнято рiшення про призупинення митного оформлення, пiдлягають митному оформленню в установленому порядку.

     Особа, якiй вiдповiдно до законодавства України належать майновi права на об'єкт права iнтелектуальної власностi, i декларант можуть з дозволу митного органу брати проби i зразки товарiв, щодо яких прийнято рiшення про призупинення митного оформлення, i передавати їх на експертизу. Копiї експертних висновкiв подаються митному органу.

     Якщо протягом строкiв, зазначених у частинi другiй цiєї статтi, порушення прав iнтелектуальної власностi пiд час перемiщення товарiв, щодо яких прийнято рiшення про призупинення митного оформлення, буде пiдтверджене висновком експертизи, проведеної уповноваженим органом, то митний орган у встановленому цим Кодексом порядку порушує справу про порушення митних правил, а товари - безпосереднi предмети правопорушення - вилучаються в порядку, встановленому цим Кодексом.

     У разi призупинення митного оформлення товарiв, зазначених у цiй статтi, вiдшкодування митним органам i власникам складiв тимчасового зберiгання витрат, пов'язаних iз зберiганням цих товарiв, а у випадку, передбаченому частиною восьмою цiєї статтi, також i вiдшкодування декларанту та iншим особам збиткiв, спричинених таким призупиненням, здiйснюється за рахунок особи, якiй вiдповiдно до законодавства України належать майновi права на об'єкт права iнтелектуальної власностi. Для забезпечення вiдшкодування зазначених витрат i збиткiв особа, якiй вiдповiдно до законодавства України належать майновi права на об'єкт права iнтелектуальної власностi, надає спецiально уповноваженому центральному органу виконавчої влади в галузi митної справи заставу або iншу еквiвалентну гарантiю, достатню для вiдшкодування збиткiв митним органам, власникам складiв тимчасового зберiгання, декларанту, одержувачу або вiдправнику вантажу та власнику товару. Розмiр, порядок внесення застави, її види, а також види еквiвалентних гарантiй та порядок їх надання визначаються спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузi митної справи.

У редакцiї Закону України вiд 16.11.2006 р. N 359-V)

     Стаття 2571. Призупинення митного оформлення товарiв за iнiцiативою митного органу

     За наявностi достатнiх пiдстав вважати, що внаслiдок перемiщення через митний кордон України товарiв, щодо яких особою не подано заяву про сприяння захисту належних їй майнових прав на об'єкт права iнтелектуальної власностi вiдповiдно до статтi 256 цього Кодексу, може бути порушене право на об'єкти авторського права i сумiжних прав, прав на торговельнi марки, промисловi зразки та географiчнi зазначення, митний орган може за власною iнiцiативою призупинити митне оформлення таких товарiв.

     Митний орган вживає заходiв щодо призупинення за власною iнiцiативою митного оформлення товарiв, що мiстять об'єкти права iнтелектуальної власностi, виключно за умови наявностi вiдомостей про особу, якiй вiдповiдно до законодавства України належать майновi права на такi об'єкти iнтелектуальної власностi.

     У разi ввезення на митну територiю України або вивезення за її межi товарiв, зазначених у частинi першiй цiєї статтi, митний орган, що здiйснює митне оформлення таких товарiв, у той же день надсилає особi, якiй вiдповiдно до законодавства України належать майновi права на об'єкт права iнтелектуальної власностi, повiдомлення, зазначене у частинi третiй статтi 257 цього Кодексу, яке надсилається засобами факсимiльного зв'язку, електронної пошти тощо. Водночас такiй особi пропонується у триденний строк пiсля отримання повiдомлення надати митному органу гарантiю щодо вiдшкодування витрат i збиткiв, пов'язаних iз призупиненням митного оформлення зазначених товарiв. Датою отримання особою повiдомлення вважається день, коли митним органом таке повiдомлення надiслано зазначеними засобами зв'язку.

     Якщо особа, якiй вiдповiдно до законодавства України належать майновi права на об'єкт права iнтелектуальної власностi, у визначений строк подасть митному органу, що надiслав їй повiдомлення, письмове клопотання про сприяння захисту прав iнтелектуальної власностi та надасть гарантiю щодо вiдшкодування витрат i збиткiв у разi призупинення митного оформлення товарiв, що мiстять об'єкти права iнтелектуальної власностi, то митне оформлення таких товарiв призупиняється на строк, передбачений частиною другою статтi 257 цього Кодексу, а декларант невiдкладно iнформується про причини призупинення, пiсля чого вчиняються дiї згiдно з положеннями частин п'ятої - десятої статтi 257 цього Кодексу.

     Якщо особа, якiй вiдповiдно до законодавства України належать майновi права на об'єкт права iнтелектуальної власностi, не подасть митному органу вiдповiдне клопотання та не надасть гарантiї щодо вiдшкодування витрат i збиткiв у разi призупинення митного оформлення товарiв, що мiстять об'єкти права iнтелектуальної власностi, то такi товари пiдлягають митному оформленню в установленому порядку.

     Порядок отримання iнформацiї, взаємодiї митних органiв з iншими правоохоронними i контролюючими органами та власниками прав на об'єкти права iнтелектуальної власностi в межах вчинення дiй, передбачених цiєю статтею, визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(Доповнено статтею 2571 згiдно iз Законом України вiд 16.11.2006 р. N 359-V)

     Стаття 258. Взаємодiя митних органiв з iншими органами державної влади у сферi захисту права iнтелектуальної власностi

     При здiйсненнi контролю за перемiщенням через митний кордон України товарiв, що мiстять об'єкти права iнтелектуальної власностi, митнi органи взаємодiють з iншими органами державної влади, уповноваженими у сферi захисту права iнтелектуальної власностi, в порядку, що визначається законодавством України.

Роздiл XI
МИТНА ВАРТIСТЬ ТОВАРIВ. МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ МИТНОЇ ВАРТОСТI ТОВАРIВ

Глава 46. Загальнi положення

(Глава у редакцiї Закону України вiд 22.12.2005 р. N 3269-IV)

     Стаття 259. Митна вартiсть товарiв

     Митною вартiстю товарiв, якi перемiщуються через митний кордон України, є їх цiна, що була фактично сплачена або пiдлягає сплатi за цi товари, обчислена вiдповiдно до положень цього Кодексу.

     Стаття 260. Визначення митної вартостi товарiв, якi перемiщуються через митний кордон України

     Митна вартiсть товарiв, якi перемiщуються через митний кордон України, визначається декларантом вiдповiдно до положень цього Кодексу.

     Порядок визначення митної вартостi товарiв поширюється на товари, якi перемiщуються через митний кордон України.

     Для цiлей визначення митної вартостi використовується iнформацiя, пiдготовлена у спосiб, сумiсний з принципами бухгалтерського облiку, прийнятими у вiдповiднiй країнi i доцiльними для певного методу визначення митної вартостi.

     Методи визначення митної вартостi товарiв, якi перемiщуються через митний кордон України, та умови їх застосування встановлюються цим Кодексом.

     Стаття 261. Використання вiдомостей про митну вартiсть товарiв

     Вiдомостi про митну вартiсть товарiв, якi перемiщуються через митний кордон України, використовуються для нарахування податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв), ведення митної статистики, а також у вiдповiдних випадках для розрахункiв у разi застосування штрафiв, iнших санкцiй та стягнень, встановлених законами України.

     Митнi органи зобов'язанi забезпечити в установленому порядку доступ до iнформацiї про закони, iншi нормативно-правовi акти, нормативнi документи та судовi рiшення загального застосування щодо питань, пов'язаних з визначенням митної вартостi товарiв.

     Стаття 262. Декларування митної вартостi товарiв

     Митна вартiсть товарiв i метод її визначення заявляються (декларуються) митному органу декларантом пiд час перемiщення товарiв через митний кордон України шляхом подання декларацiї митної вартостi.

     Порядок та умови декларування митної вартостi товарiв, якi перемiщуються через митний кордон України, встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України, а порядок заповнення декларацiй митної вартостi - спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузi митної справи.

     Стаття 263. Додержання вимог щодо конфiденцiйностi iнформацiї

     Уся iнформацiя, що стосується митної вартостi товарiв, якi перемiщуються через митний кордон України, може використовуватися митним органом виключно для митних цiлей i не може без спецiального дозволу особи чи органу, що подають таку iнформацiю, розголошуватися або передаватися третiм особам, включаючи iншi органи державної влади, крiм подання її у порядку, визначеному законом.

     Умови, викладенi у частинi першiй цiєї статтi, не стосуються знеособленої зведеної iнформацiї для статистичних цiлей, знеособленої аналiтичної iнформацiї, iнформацiї щодо загальних питань роботи митницi, iнформацiї, яка не вiдноситься до конкретних фiзичних та/або юридичних осiб, та iнформацiї, яка не може становити комерцiйну таємницю. Крiм того, це не стосується iнформацiї стосовно правопорушень, публiчного обговорення в засобах масової iнформацiї проблем митної справи тощо.

     За розголошення зазначеної у частинi першiй цiєї статтi iнформацiї посадовi особи митних органiв несуть вiдповiдальнiсть згiдно iз законом.

     Стаття 264. Права та обов'язки декларанта, який декларує митну вартiсть товарiв

     Заявлена декларантом митна вартiсть товарiв i поданi ним вiдомостi про її визначення повиннi базуватися на об'єктивних, документально пiдтверджених даних, що пiддаються обчисленню.

     У разi потреби у пiдтвердженнi заявленої митної вартостi товарiв декларант зобов'язаний подати митному органу необхiднi для цього вiдомостi та забезпечити можливiсть їх перевiрки вiдповiдно до порядку, що встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     У разi виникнення потреби в уточненнi заявленої митної вартостi товарiв або в разi незгоди декларанта з митною вартiстю, визначеною митним органом, декларант має право звернутися до митного органу з проханням випустити товари, що декларуються, у вiльний обiг пiд гарантiю уповноваженого банку або сплатити податки i збори (обов'язковi платежi) згiдно з митною вартiстю цих товарiв, визначеною митним органом.

     На письмову вимогу декларант має право на надання йому в тижневий строк з дня звернення письмового пояснення стосовно того, як митним органом було визначено митну вартiсть оцiнюваних товарiв.

     Строк дiї гарантiйних зобов'язань, визначених цiєю статтею, не може перевищувати 90 календарних днiв з моменту випуску товарiв у вiльний обiг.

     Пiсля надання банком гарантiй, зазначених у частинi третiй цiєї статтi, митний орган зобов'язаний випустити товари у вiльний обiг. У разi якщо пiсля сплати декларантом податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв) згiдно з митною вартiстю товарiв, визначеною митним органом, буде прийнято рiшення про застосування митної вартостi, заявленої декларантом, сума надмiру сплачених податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв) повертається декларанту у мiсячний термiн з дня прийняття рiшення, у порядку, передбаченому законодавством.

     Додатковi витрати, що виникли у декларанта у зв'язку з уточненням заявленої ним митної вартостi або поданням митному органу додаткової iнформацiї, несе декларант.

     Декларант має право оскаржити рiшення митного органу щодо визначення митної вартостi оцiнюваних товарiв до митного органу вищого рiвня та/або до суду. У повiдомленнi митного органу вищого рiвня про результати розгляду скарги обґрунтовується прийняте за скаргою рiшення та мiститься iнформацiя про право декларанта оскаржити це рiшення в судовому порядку.

     Стаття 265. Права та обов'язки митного органу пiд час здiйснення контролю правильностi визначення митної вартостi товарiв

     Митний орган здiйснює контроль правильностi визначення митної вартостi товарiв згiдно з положеннями цього Кодексу. Такий контроль може здiйснюватися в установленому порядку iз застосуванням рiзних форм, у тому числi вiдповiдно до статей 60 i 69 цього Кодексу, пiсля закiнчення операцiй митного контролю, оформлення та пропуску через митний кордон України товарiв i транспортних засобiв. Порядок контролю правильностi визначення митної вартостi товарiв пiсля закiнчення операцiї митного контролю, оформлення та пропуску через митний кордон України товарiв i транспортних засобiв та донарахування обов'язкових платежiв визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Митний орган має право упевнитися в достовiрностi або точностi будь-якої заяви, документа чи декларацiї, поданої для цiлей визначення митної вартостi.

     Якщо митний орган дiйшов висновку, що визначена декларантом митна вартiсть нижча, нiж прямi витрати на виробництво цього товару, в тому числi сировини, матерiалiв та/або комплектуючих, якi входять до складу товару, митний орган має право зобов'язати декларанта визначити митну вартiсть iншим способом, нiж вiн використав для її визначення.

Глава 47. Методи визначення митної вартостi товарiв, якi iмпортуються в Україну, та порядок їх застосування

(Глава iз змiнами, внесеними згiдно iз законами України вiд 23.12.2004 р. N 2285-IV, вiд 25.03.2005 р. N 2505-IV; у редакцiї Закону України вiд 22.12.2005 р. N 3269-IV)

     Стаття 266. Методи визначення митної вартостi товарiв, якi iмпортуються в Україну

     Визначення митної вартостi товарiв, якi iмпортуються в Україну, здiйснюється за такими методами:

     1) за цiною договору щодо товарiв, якi iмпортуються (вартiсть операцiї);

     2) за цiною договору щодо iдентичних товарiв;

     3) за цiною договору щодо подiбних (аналогiчних) товарiв;

     4) на основi вiднiмання вартостi;

     5) на основi додавання вартостi (обчислена вартiсть);

     6) резервного.

     Основним є метод визначення митної вартостi товарiв за цiною договору щодо товарiв, якi iмпортуються (вартiсть операцiї).

     Якщо митна вартiсть не може бути визначена за методом 1 згiдно з положеннями статтi 267 цього Кодексу, проводиться процедура консультацiй мiж митним органом та декларантом з метою обґрунтованого вибору пiдстав для визначення митної вартостi вiдповiдно до вимог статей 268 i 269 цього Кодексу. У ходi таких консультацiй митний орган та декларант можуть здiйснити обмiн наявною у кожного з них iнформацiєю за умови додержання вимог щодо її конфiденцiйностi.

     У разi неможливостi визначення митної вартостi товарiв, якi iмпортуються в Україну, вiдповiдно до вимог статей 268 i 269 цього Кодексу за основу може братися або цiна, за якою оцiнюванi iдентичнi або подiбнi (аналогiчнi) товари були проданi в Українi не пов'язаному з продавцем покупцю вiдповiдно до вимог статтi 271, або обчислена вiдповiдно до вимог статтi 272 цього Кодексу вартiсть товарiв.

     При цьому кожний наступний метод застосовується, якщо митна вартiсть товарiв не може бути визначена шляхом застосування попереднього методу.

     Методи на основi вiднiмання та додавання вартостi (обчислена вартiсть) можуть застосовуватися у будь-якiй послiдовностi на розсуд декларанта.

     У разi якщо неможливо застосувати жоден iз зазначених методiв, митна вартiсть визначається за резервним методом вiдповiдно до вимог, установлених статтею 273 цього Кодексу.

     Стаття 267. Метод визначення митної вартостi за цiною договору щодо товарiв, якi iмпортуються (вартiсть операцiї)

     Митною вартiстю за цiною договору щодо товарiв, якi iмпортуються, є вартiсть операцiї, тобто цiна, що була фактично сплачена або пiдлягає сплатi за товари, якщо вони продаються на експорт в Україну, скоригована в разi потреби вiдповiдно до частини другої цiєї статтi. Цiна, що була фактично сплачена або пiдлягає сплатi, - це загальна сума всiх платежiв, якi були здiйсненi або якi повиннi бути здiйсненi покупцем оцiнюваних товарiв на користь продавця та/або на користь продавця через третiх осiб, та/або на пов'язаних з продавцем осiб. Такi платежi можуть бути здiйсненi прямо або опосередковано шляхом переказу грошей, акредитиву, iнкасування або за допомогою iнших розрахункiв (вексель, передача цiнних документiв тощо). Термiн "цiна, що була фактично сплачена або пiдлягає сплатi" стосується тiльки цiни оцiнюваних товарiв. Дивiденди або iншi платежi покупця на користь продавця, не пов'язанi з оцiнюваними товарами, не є частиною митної вартостi. Додавання до цiни, що була фактично сплачена або пiдлягає сплатi, згiдно з цiєю статтею робляться лише на основi об'єктивних даних, що пiдтверджуються документально та пiддаються обчисленню.

     При визначеннi митної вартостi до цiни, що була фактично сплачена або пiдлягає сплатi за оцiнюванi товари, додаються подальшi витрати, якщо вони не включалися до цiни, що була фактично сплачена або пiдлягає сплатi, зокрема:

     1) витрати, понесенi покупцем:

     а) комiсiйнi та брокерська винагорода, за винятком комiсiйних за закупiвлю, якi є платою покупця своєму агентовi за надання послуг, пов'язаних з представництвом його iнтересiв за кордоном для закупiвлi оцiнюваних товарiв;

     б) вартiсть контейнерiв, що для митних цiлей вважаються єдиним цiлим з вiдповiдними товарами;

     в) вартiсть упаковки або вартiсть пакувальних матерiалiв та робiт, пов'язаних з пакуванням;

     2) належним чином розподiлена вартiсть нижченаведених товарiв та послуг, якщо вони поставляються прямо чи опосередковано покупцем безоплатно або за зниженими цiнами для використання у зв'язку з виробництвом та продажем на експорт в Україну оцiнюваних товарiв, якщо така вартiсть не включена до цiни, що була фактично сплачена або пiдлягає сплатi:

     а) сировини, матерiалiв, деталей, напiвфабрикатiв, комплектувальних виробiв тощо, якi увiйшли до складу оцiнюваних товарiв;

     б) iнструментiв, штампiв, шаблонiв та аналогiчних предметiв, використаних у процесi виробництва оцiнюваних товарiв;

     в) матерiалiв, витрачених у процесi виробництва оцiнюваних товарiв (мастильнi матерiали, паливо тощо);

     г) iнженерних та дослiдно-конструкторських робiт, дизайну, художнього оформлення, ескiзiв та креслень, виконаних за межами України i безпосередньо необхiдних для виробництва оцiнюваних товарiв;

     3) роялтi та лiцензiйнi платежi, якi стосуються оцiнюваних товарiв та якi покупець повинен сплачувати прямо чи опосередковано як умову продажу оцiнюваних товарiв, якщо такi платежi не включаються до цiни, що була фактично сплачена або пiдлягає сплатi. Зазначенi платежi можуть включати платежi, якi стосуються патентiв, знакiв для товарiв i послуг та авторських прав. Витрати на право вiдтворення (тиражування) оцiнюваних товарiв в Українi не повиннi додаватися до цiни, що була фактично сплачена або пiдлягає сплатi за оцiнюванi товари;

     4) вiдповiдна частина виручки вiд будь-якого подальшого перепродажу, передачi чи використання товарiв, що оцiнюються, на митнiй територiї України, яка прямо чи опосередковано йде на користь продавця;

     5) витрати на транспортування оцiнюваних товарiв до аеропорту, порту або iншого мiсця ввезення на митну територiю України;

     6) витрати на завантаження, розвантаження та обробку оцiнюваних товарiв, пов'язанi з їх транспортуванням до аеропорту, порту або iншого мiсця ввезення на митну територiю України;

     7) витрати на страхування цих товарiв.

     При визначеннi митної вартостi до цiни, що була фактично сплачена або пiдлягає сплатi, не допускається включення нiяких iнших витрат, крiм тих, що передбаченi у цiй статтi. До митної вартостi не включаються нижченаведенi витрати або кошти за умови видiлення їх з цiни, що була фактично сплачена або пiдлягає сплатi за оцiнюванi товари, якi документально пiдтверджено та якi пiддаються обчисленню:

     а) плата за будiвництво, спорудження, складення, технiчне обслуговування або технiчну допомогу, здiйсненi пiсля ввезення iмпортних товарiв, таких як промислова установка, машини або обладнання;

     б) витрати на транспортування пiсля ввезення;

     в) податки та збори (обов'язковi платежi), якi справляються в Українi.

     Метод визначення митної вартостi за цiною договору щодо товарiв, якi iмпортуються (вартостi операцiї), використовується в разi, якщо:

     1) немає жодних обмежень щодо прав покупця (iмпортера) на використання оцiнюваних товарiв, за винятком тих, що:

     а) встановлюються законом чи запроваджуються органами державної влади в Українi;

     б) обмежують географiчний регiон, у якому товари можуть бути перепроданi (вiдчуженi повторно);

     в) не впливають значною мiрою на вартiсть товару;

     2) стосовно продажу оцiнюваних товарiв або їх цiни вiдсутнi будь-якi умови або застереження, що унеможливлюють визначення вартостi цих товарiв;

     3) жодна частина виручки вiд будь-якого подальшого перепродажу, розпорядження або використання товарiв покупцем не надiйде прямо чи опосередковано продавцевi, якщо тiльки не може бути зроблено вiдповiдне коригування вiдповiдно до положень частини другої цiєї статтi;

     4) покупець i продавець не є пов'язаними мiж собою особами або хоч i є пов'язаними мiж собою особами, але цi вiдносини не вплинули на цiну товарiв. За наявностi достатнiх пiдстав вважати, що зазначенi вiдносини вплинули на цiну оцiнюваних товарiв, митний орган повинен повiдомити про це декларантовi та надати йому можливiсть для вiдповiдi та доказу вiдсутностi впливу взаємозв'язку продавця i покупця на цiну, що була фактично сплачена або пiдлягає сплатi за оцiнюванi товари. На вимогу декларанта таке повiдомлення здiйснюється у письмовiй формi.

     Для цiлей цього Кодексу особи вважаються пов'язаними мiж собою тiльки в разi, якщо:

     1) вони є посадовими особами або керiвниками пiдприємств один у одного;

     2) вони є партнерами у спiльнiй пiдприємницькiй або iншiй дiяльностi, яку не заборонено законодавством;

     3) вони є роботодавцем i найманим працiвником;

     4) будь-яка особа прямо чи опосередковано володiє, контролює або утримує 5 чи бiльше вiдсоткiв випущених акцiй, що дають право голосу, або акцiй обох з них;

     5) один з них прямо або опосередковано контролює iншого;

     6) обидва вони прямо або опосередковано контролюються третьою особою;

     7) разом вони прямо або опосередковано контролюють третю особу;

     8) вони є членами однiєї сiм'ї.

     Особи, одна з яких є одноосiбним агентом, одноосiбним дистриб'ютором чи одноосiбним концесiонером iншої, як би це не називалося, вважаються пов'язаними для цiлей цього Кодексу, якщо вони пiдпадають хоча б пiд один з критерiїв частини п'ятої цiєї статтi.

     При продажу товарiв мiж пов'язаними особами вартiсть операцiї береться за основу для визначення митної вартостi оцiнюваних товарiв за першим методом, якщо декларант доведе, що така вартiсть є максимально наближеною до вартостi однiєї з нижченаведених операцiй, яка здiйснювалася одночасно з оцiнюваними товарами або майже в той же час:

     1) вартостi операцiї при продажу непов'язаним покупцям iдентичних або подiбних (аналогiчних) товарiв для експорту в Україну;

     2) митної вартостi iдентичних або подiбних (аналогiчних) товарiв, визначеної згiдно з положеннями статтi 271 цього Кодексу;

     3) митної вартостi iдентичних або подiбних (аналогiчних) товарiв, визначеної згiдно з положеннями статтi 272 цього Кодексу.

     У разi застосування вимог частини сьомої цiєї статтi належним чином враховується наявна у митного органу та подана декларантом iнформацiя щодо рiзницi в комерцiйних умовах продажу, кiлькiсних показниках, елементах i витратах, зазначених у частинi другiй цiєї статтi, та витратах, якi звичайно понесенi продавцем при продажу, коли продавець i покупець не пов'язанi мiж собою, i не понесенi продавцем при продажу, коли продавець i покупець пов'язанi мiж собою.

     Визначення вартостi операцiй, зазначених у пунктах 1 - 3 частини сьомої цiєї статтi, здiйснюється за iнiцiативою декларанта i тiльки з метою порiвняння. Вартiсть цих операцiй не може використовуватися замiсть вартостi операцiй з оцiнюваними товарами.

     Використанi декларантом вiдомостi повиннi бути об'єктивними, пiддаватися обчисленню та пiдтверджуватися документально.

     Стаття 268. Метод визначення митної вартостi за цiною договору щодо iдентичних товарiв

     У разi якщо митна вартiсть iмпортованих товарiв не може бути визначена згiдно з положеннями статтi 267 цього Кодексу, за митну вартiсть береться вартiсть операцiї з iдентичними товарами, якi продаються на експорт в Україну з тiєї ж країни i час експорту яких збiгається з часом експорту оцiнюваних товарiв або є максимально наближеним до нього.

     При застосуваннi цього методу визначення митної вартостi за основу береться вартiсть операцiї з iдентичними товарами з дотриманням умов, зазначених у цiй статтi. При цьому пiд iдентичними розумiються товари, однаковi за всiма ознаками з оцiнюваними товарами, у тому числi за такими, як:

     1) фiзичнi характеристики;

     2) якiсть та репутацiя на ринку;

     3) країна походження;

     4) виробник.

     Незначнi зовнiшнi вiдмiнностi не можуть бути пiдставою для вiдмови у розглядi товарiв як iдентичних, якщо в цiлому такi товари вiдповiдають вимогам частини другої цiєї статтi.

     Цiна договору щодо iдентичних товарiв береться за основу для визначення митної вартостi товарiв, якщо цi товари ввезено приблизно в тiй же кiлькостi та на тих же комерцiйних умовах, що й оцiнюванi товари.

     У разi вiдсутностi такого продажу використовується вартiсть операцiї з iдентичними товарами, якi продавалися в Україну в iншiй кiлькостi та/або на iнших комерцiйних умовах. При цьому їх цiна коригується з урахуванням зазначених розбiжностей незалежно вiд того, чи веде це до збiльшення або зменшення вартостi. Iнформацiя, що використовується при здiйсненнi коригування, повинна бути документально пiдтверджена.

     У разi якщо кошти та витрати, зазначенi в пунктах 5 - 7 частини другої статтi 267 цього Кодексу, включаються у вартiсть операцiї, здiйснюється коригування для врахування значної рiзницi в таких коштах i витратах мiж оцiнюваними товарами та вiдповiдними iдентичними товарами, що зумовлено рiзницею у вiдстанях i способах транспортування.

     У разi якщо для цiлей застосування цього методу виявляється бiльше, нiж одна вартiсть операцiї з iдентичними товарами, для визначення митної вартостi оцiнюваних товарiв використовується найменша така вартiсть.

     Стаття 269. Метод визначення митної вартостi за цiною договору щодо подiбних (аналогiчних) товарiв

     У разi якщо митна вартiсть iмпортованих товарiв не може бути визначена згiдно з положеннями статей 267 та 268 цього Кодексу, за митну вартiсть береться вартiсть операцiї з подiбними (аналогiчними) товарами, якi продаються на експорт в Україну i час експорту яких збiгається з часом експорту оцiнюваних товарiв або є максимально наближеним до нього.

     Пiд подiбними (аналогiчними) розумiються товари, якi хоч i не є однаковими за всiма ознаками, але мають схожi характеристики i складаються iз схожих компонентiв, завдяки чому виконують однаковi функцiї порiвняно з товарами, що оцiнюються, та вважаються комерцiйне взаємозамiнними.

     Для визначення, чи є товари подiбними (аналогiчними), враховуються такi ознаки:

     1) якiсть, наявнiсть торгової марки та їх репутацiя на ринку;

     2) країна походження;

     3) виробник.

     Цiна договору щодо подiбних (аналогiчних) товарiв береться за основу для визначення митної вартостi товарiв, якщо цi товари ввезено приблизно в тiй же кiлькостi i на тих же комерцiйних умовах, що й оцiнюванi товари.

     У разi якщо такого продажу не виявлено, використовується вартiсть операцiї з подiбними (аналогiчними) товарами, якi продавалися в Україну в iншiй кiлькостi та/або на iнших комерцiйних умовах. При цьому їх цiна коригується з урахуванням зазначених розбiжностей незалежно вiд того, чи веде це до збiльшення або зменшення вартостi. Iнформацiя, що використовується при здiйсненнi коригування, повинна бути документально пiдтверджена.

     У разi якщо кошти та витрати, зазначенi в пунктах 5 - 7 частини другої статтi 267 цього Кодексу, включаються у вартiсть операцiї, здiйснюється коригування для врахування значної рiзницi у таких коштах i витратах мiж оцiнюваними товарами та вiдповiдними подiбними (аналогiчними) товарами, що зумовлено рiзницею у вiдстанях i способах транспортування.

     У разi якщо для цiлей застосування цього методу виявляється бiльше, нiж одна вартiсть операцiї з подiбними (аналогiчними) товарами, для визначення митної вартостi оцiнюваних товарiв використовується найменша така вартiсть.

     Стаття 270. Застереження щодо умов застосування методiв визначення митної вартостi товарiв за цiною договору щодо iдентичних товарiв та за цiною договору щодо подiбних (аналогiчних) товарiв

     Товари не вважаються iдентичними або подiбними (аналогiчними) оцiнюваним, якщо вони не виробленi в тiй же країнi, що i товари, якi оцiнюються.

     Товари, виготовленi не виробником оцiнюваних товарiв, а iншою особою, беруться до уваги лише в разi, якщо немає нi iдентичних, нi подiбних (аналогiчних) товарiв, виготовлених особою - виробником товарiв, якi оцiнюються.

     Товари не вважаються iдентичними чи подiбними (аналогiчними) оцiнюваним, якщо їх проектування, дослiдно-конструкторськi роботи, художнє оформлення, дизайн, ескiзи, креслення, а також iншi аналогiчнi роботи виконано в Українi.

     Стаття 271. Метод визначення митної вартостi на основi вiднiмання вартостi

     У разi якщо митна вартiсть iмпортних товарiв не може бути визначена вiдповiдно до положень статей 267 - 270 цього Кодексу, їх митна вартiсть визначається згiдно з положеннями цiєї статтi на основi вiднiмання вартостi, крiм випадкiв, коли на вимогу декларанта порядок застосування цiєї статтi та статтi 272 може бути зворотним.

     У разi якщо оцiнюванi, iдентичнi чи подiбнi (аналогiчнi) товари продаються (вiдчужуються) на митнiй територiї України у незмiнному станi, для визначення митної вартостi товарiв за цим методом за основу береться цiна одиницi товару, за якою найбiльша партiя оцiнюваних, iдентичних чи подiбних (аналогiчних) iмпортних товарiв продається на територiї України покупцю, що не є пов'язаною з продавцем особою, одночасно або у час, максимально наближений до дати ввезення оцiнюваних товарiв, за умови вирахування, якщо вони можуть бути видiленi, таких компонентiв:

     1) витрат на виплату комiсiйних, що були фактично сплаченi або пiдлягають сплатi, чи звичайних торговельних надбавок, якi робляться для одержання прибутку та покриття загальних витрат у зв'язку з продажем на митнiй територiї України товарiв того ж класу та виду. Товарами одного класу та виду є товари, якi пiдпадають пiд групу або спектр товарiв, що виробляються конкретною галуззю чи сектором промисловостi та включають iдентичнi або подiбнi (аналогiчнi) товари. Поняття "товари того ж класу або виду" включає товари, iмпортованi з тiєї ж країни, що й оцiнюванi товари, а також товари, ввезенi з iнших країн.

     Сума прибутку та загальних витрат, до яких належать прямi та непрямi витрати, пов'язанi iз збутом зазначених товарiв, повинна братися в цiлому. Числове значення витрат для цiлей вирахування цiєї суми визначається на основi iнформацiї, поданої декларантом, якщо тiльки цифри декларанта не є несумiсними з даними, одержаними при продажу в Українi ввезених (iмпортних) товарiв того ж класу або виду. Якщо данi декларанта несумiснi з такими даними, сума для обчислення прибутку та загальних витрат може ґрунтуватися на iншiй вiдповiднiй iнформацiї, а не тiй, що надана декларантом.

     При визначеннi комiсiйних або звичайних прибуткiв та загальних витрат вiднесення товарiв до "товарiв того ж класу або виду" повинно здiйснюватися в кожному конкретному випадку з посиланням на вiдповiднi обставини;

     2) звичайних витрат, понесених в Українi на навантаження, вивантаження, транспортування, страхування, та iнших пов'язаних з такими операцiями витрат;

     3) сум ввiзного (iмпортного) мита, податкiв, зборiв та iнших обов'язкових платежiв, що пiдлягають сплатi в Українi у зв'язку з ввезенням (iмпортом) чи продажем (вiдчуженням) товарiв.

     У разi якщо нi оцiнюванi, нi iдентичнi чи подiбнi (аналогiчнi) товари не продаються в Українi одночасно або в час, максимально наближений до дати ввезення оцiнюваних товарiв в Україну, митна вартiсть таких товарiв визначається на основi цiни одиницi товару, за якою вiдповiдно оцiнюванi або iдентичнi чи подiбнi (аналогiчнi) з оцiнюваними товари продаються в Українi в кiлькостi, достатнiй для встановлення цiни за одиницю такого товару, в тому ж станi, в якому вони були ввезеш, на найбiльш ранню дату пiсля ввезення товарiв, якi оцiнюються, але до закiнчення 90 днiв пiсля їх ввезення.

     У разi вiдсутностi випадкiв продажу оцiнюваних, iдентичних чи подiбних (аналогiчних) товарiв у такому ж станi, в якому вони перебували на момент ввезення в Україну, на вимогу декларанта митна вартiсть таких товарiв визначається на основi цiни одиницi товару, за якою зазначенi товари продаються в Українi пiсля подальшої обробки (переробки) найбiльшою партiєю особам, не пов'язаним з особами, в яких вони купують такi товари. При цьому робляться вiдповiднi поправки на вартiсть, додану такою обробкою (переробкою), та вирахування, передбаченi пунктами 1 - 3 частини другої цiєї статтi.

     Вирахування вартостi, доданої подальшою обробкою (переробкою), повиннi ґрунтуватися на даних, якi є об'єктивними, пiдтверджуються документально, пiддаються обчисленню та належать до вартостi такої роботи. За основу для обчислень беруться прийнятi промисловi формули, рецепти, методи будiвництва та iнша галузева практика.

     Положення частини четвертої цiєї статтi не застосовуються в разi, якщо:

     1) у результатi подальшої обробки ввезенi товари втрачають свою iдентичнiсть, крiм випадкiв, коли, незважаючи на втрату iдентичностi ввезених товарiв, величина вартостi, доданої обробкою, може бути точно визначена;

     2) ввезенi товари зберiгають свою iдентичнiсть, але становлять настiльки незначний вiдсоток продажу їх в Українi, що використання цього методу оцiнювання буде невиправданим.

     Можливiсть застосування положень частини четвертої цiєї статтi визначається в кожному конкретному випадку залежно вiд конкретних обставин.

     Стаття 272. Метод визначення митної вартостi товарiв на основi додавання вартостi (обчислена вартiсть)

     Для визначення митної вартостi товарiв на основi додавання вартостi (обчислена вартiсть) за основу береться надана виробником товарiв, якi оцiнюються, або вiд його iменi iнформацiя про їх вартiсть, яка повинна складатися iз сум:

     1) вартостi матерiалiв та витрат, понесених виробником при виробництвi оцiнюваних товарiв. Така iнформацiя повинна базуватися на комерцiйних рахунках виробника за умови, що такi рахунки сумiснi iз загальновизнаними принципами бухгалтерського облiку, якi застосовуються в країнi, де цi товари виробляються;

     2) обсягу прибутку та загальних витрат, що дорiвнює сумi, яка звичайно вiдображається при продажу товарiв того ж класу або виду, що й оцiнюванi товари, якi виготовляються виробниками у країнi експорту для експорту в Україну;

     3) загальних витрат при продажу в Україну з країни вивезення товарiв того ж класу або виду, тобто витрат на завантаження, розвантаження та обробку оцiнюваних товарiв, їх транспортування до аеропорту, порту або iншого мiсця ввезення на митну територiю України, витрат на страхування цих товарiв та iнших витрат, пов'язаних iз ввезенням цих товарiв в Україну.

     Посадова особа митного органу не може вимагати або примушувати будь-яку особу, яка не є резидентом, надавати для вивчення або дозволяти одержувати доступ до будь-якого рахунка чи iнших записiв для цiлей визначення обчисленої вартостi. Iнформацiя, подана виробником товарiв для цiлей визначення митної вартостi згiдно з положеннями цiєї статтi, може бути перевiрена в країнi - виробниковi товарiв органами влади України за згодою виробника i за умови повiдомлення заздалегiдь уряду країни - виробника товарiв та за вiдсутностi заперечень проти такої перевiрки.

     Стаття 273. Резервний метод

     У разi якщо митна вартiсть товарiв не може бути визначена шляхом послiдовного використання методiв, зазначених у статтях 267 - 272 цього Кодексу, митна вартiсть оцiнюваних товарiв визначається з використанням способiв, якi не суперечать законам України i є сумiсними з вiдповiдними принципами i положеннями Генеральної угоди з тарифiв i торгiвлi (ГАТТ).

     Митна вартiсть, визначена згiдно з положеннями цiєї статтi, повинна щонайбiльшою мiрою ґрунтуватися на ранiше визначенiй за методами 1 - 6 митнiй вартостi, однак при визначеннi митної вартостi вiдповiдно до цiєї статтi допускається гнучкiсть при застосуваннi цих методiв.

     Митна вартiсть iмпортних товарiв не визначається згiдно з положеннями цiєї статтi на пiдставi:

     1) цiни товарiв українського походження на внутрiшньому ринку України;

     2) системи, яка передбачає прийняття для митних цiлей вищої з двох альтернативних вартостей;

     3) цiни товарiв на внутрiшньому ринку країни-експортера;

     4) вартостi виробництва, iншої, нiж обчислена вартiсть, визначена для iдентичних або подiбних (аналогiчних) товарiв вiдповiдно до положень статтi 272 цього Кодексу;

     5) цiни товарiв, що поставляються з країни-експортера до третiх країн;

     6) мiнiмальної митної вартостi;

     7) довiльної чи фiктивної вартостi.

     Якщо ця стаття застосовується митним органом, на вимогу декларанта, митний орган зобов'язаний письмово поiнформувати його про митну вартiсть, визначену вiдповiдно до положень цiєї статтi, та про використаний при цьому метод";

Глава 48. Митна вартiсть товарiв, що вивозяться (експортуються) з України

     Стаття 274. Визначення митної вартостi товарiв, що вивозяться (експортуються) з України

     Митна вартiсть товарiв, що вивозяться (експортуються) з України на пiдставi договору купiвлi-продажу або мiни, визначається на основi цiни, яку було фактично сплачено або яка пiдлягає сплатi за цi товари на момент перетинання митного кордону України.

     До митної вартостi товарiв, що вивозяться (експортуються), також включаються фактичнi витрати, якщо вони не були ранiше до неї включенi:

     а) на навантаження, вивантаження, перевантаження, транспортування та страхування до пункту перетинання митного кордону України;

     б) комiсiйнi та брокерськi винагороди;

     в) лiцензiйнi та iншi платежi за використання об'єктiв права iнтелектуальної власностi, якi покупець повинен прямо чи побiчно здiйснити як умову продажу (експорту) товарiв, якi оцiнюються.

     Митна вартiсть товарiв, що вивозяться (експортуються) з України на пiдставi договору, вiдмiнного вiд договорiв купiвлi-продажу чи мiни, визначається на основi цiни, пiдтвердженої комерцiйними, транспортними, банкiвськими, бухгалтерськими та iншими документами, що мiстять вiдомостi про вартiсть товарiв, якi оцiнюються, з урахуванням витрат на транспортування та страхування товарiв до пункту перетинання митного кордону України.

     У разi встановлення цiнових обмежень пiд час вивезення (експорту) окремих товарiв (iндикативнi цiни, граничнi рiвнi цiн, цiни, встановленi в результатi антидемпiнгових розслiдувань тощо) митна вартiсть таких товарiв у разi вивезення (експорту) їх з України визначається з урахуванням положень, що визначають порядок застосування зазначених обмежень";

(У редакцiї Закону України вiд 22.12.2005 р. N 3269-IV)

     Стаття 275. Декларування митної вартостi

     У разi вивезення (експорту) товарiв, на якi встановлено вивiзне, антидемпiнгове, компенсацiйне чи спецiальнi види мита, митна вартiсть декларується шляхом подання декларацiї митної вартостi.

     Основою для визначення митної вартостi товарiв є цiна угоди, яку фактично сплачено чи яка пiдлягає сплатi за цi товари, якщо на неї не вплинули такi фактори:

     1) обмеження щодо прав продавця (експортера) на товари, що оцiнюються, за винятком:

     а) обмежень, встановлених законами;

     б) обмежень, що iстотно не впливають на цiну товарiв;

     2) залежнiсть продажу (вiдчуження) та цiни угоди вiд дотримання умов, вплив яких неможливо врахувати;

     3) вiдомостi, використанi декларантом для визначення митної вартостi товарiв, не пiдтвердженi документально або не є кiлькiсно вираженими та достовiрними;

     4) учасники угоди (експортер та iмпортер) є взаємозалежними особами, за винятком випадкiв, коли їх взаємозалежнiсть не вплинула на цiну угоди, що повинно бути доведено декларантом. При цьому особи вважаються взаємозалежними, якщо має мiсце хоча б одна з таких умов:

     а) один з учасникiв угоди - фiзична особа чи посадова особа одного з пiдприємств - учасникiв угоди є одночасно посадовою особою iншого пiдприємства - учасника угоди;

     б) учасники угоди є спiввласниками пiдприємства;

     в) учасники угоди пов'язанi трудовими вiдносинами;

     г) один з учасникiв угоди володiє вкладом (паєм) чи акцiями з правом голосу в статутному капiталi iншого учасника угоди, якi становлять не менше п'яти вiдсоткiв статутного капiталу;

     ґ) обидва учасники угоди перебувають пiд прямим чи непрямим контролем третьої особи;

     д) учасники угоди спiльно, прямо чи непрямо контролюють третю особу;

     е) один з учасникiв угоди прямо чи непрямо контролює iншого учасника угоди;

     є) учасники угоди - фiзичнi особи чи посадовi особи пiдприємств - учасникiв угоди є родичами.

Роздiл XII
КРАЇНА ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРУ

Глава 49. Країна походження товару та критерiї визначення країни походження товару. Сертифiкати про походження товару

     Стаття 276. Мета визначення країни походження товару

     Країна походження товару визначається з метою застосування тарифних та нетарифних заходiв регулювання ввезення товару на митну територiю України та вивезення товару з цiєї територiї, а також забезпечення облiку товарiв у статистицi зовнiшньої торгiвлi.

     Стаття 277. Визначення країни походження товару

     Визначення країни походження товару здiйснюється на основi принципiв мiжнародної практики. Порядок визначення країни походження товару встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України на пiдставi положень цього Кодексу.

     Країною походження товару вважається країна, в якiй товар був повнiстю вироблений або пiдданий достатнiй переробцi вiдповiдно до критерiїв, встановлених цим Кодексом.

     При цьому пiд країною походження товару можуть розумiтися група країн, митнi союзи країн, регiон чи частина країни, якщо є необхiднiсть їх видiлення з метою визначення походження товару.

     Стаття 278. Товари, повнiстю виробленi у країнi

     Товарами, повнiстю виробленими у країнi, вважаються:

     1) кориснi копалини, видобутi на її територiї або в її територiальних водах, або на її континентальному шельфi i в морських надрах, якщо країна має виключне право на розробку цих надр;

     2) рослинна продукцiя, вирощена та зiбрана на її територiї;

     3) живi тварини, що народилися i вирощенi в цiй країнi;

     4) продукцiя, одержана вiд тварин, вирощених у цiй країнi;

     5) продукцiя мисливського, рибальського та морського промислiв;

     6) 6) продукцiя морського промислу, видобута та/або вироблена у Свiтовому океанi суднами цiєї країни;

     7) вторинна сировина та вiдходи, якi є результатом виробничих та iнших операцiй, здiйснених у країнi;

     8) продукцiя високих технологiй, одержана у вiдкритому космосi на космiчних кораблях, що належать цiй країнi чи орендуються нею;

     9) товари, виробленi у цiй країнi виключно з продукцiї, зазначеної у пунктах 1-8 цiєї статтi.

(Iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.12.2005 р. N 3269-IV)

     Стаття 279. Критерiй достатньої переробки товару

     У разi якщо у виробництвi товару беруть участь двi або бiльше країн, походження товару визначається згiдно з критерiєм достатньої переробки, а саме: країною походження товару вважається країна, в якiй було здiйснено повне виготовлення товару або останнi операцiї з його переробки, достатнi для того, щоб товар одержав основнi характернi риси.

     Критерiями достатньої переробки є:

     1) правило, яке потребує в результатi переробки товару змiни класифiкацiйного коду товару за Українським класифiкатором товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (УКТ ЗЕД) на рiвнi будь-якого з перших чотирьох знакiв;

     2) правило адвалерної частки, яке полягає у змiнi вартостi товару в результатi його переробки, коли вiдсоткова частка вартостi використаних матерiалiв або доданої вартостi досягає фiксованої частки у вартостi кiнцевого товару;

     3) виконання виробничих i технологiчних операцiй, якi можуть не вести в результатi переробки товару до змiни його коду або вартостi згiдно з правилом адвалерної частки, але з дотриманням певних умов вважаються достатнiми для визнання товару походженням iз тiєї країни, де такi операцiї мали мiсце.

     Такi критерiї достатньої переробки, як правило адвалерної частки та виконання виробничих i технологiчних операцiй, встановлюються та застосовуються для конкретних товарiв або конкретної країни (країн) у порядку, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Якщо стосовно конкретного товару або конкретної країни (країн) такi критерiї достатньої переробки, як правило адвалерної частки та виконання виробничих i технологiчних операцiй не встановлено, то застосовується правило, згiдно з яким товар вважається пiдданим достатнiй переробцi, якщо в результатi його переробки змiнено класифiкацiйний код товару за Українським класифiкатором товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (УКТ ЗЕД) на рiвнi будь-якого з перших чотирьох знакiв.

     У разi застосування правила адвалерної частки вартiсть товару, одержаного в результатi переробки в цiй країнi, визначається на базi цiни франко-завод виробника товару. Вартiсть складових цього товару, що походять з iнших країн, визначається за їх митною вартiстю, а тих складових, походження яких не визначено, - за встановленою цiною першого їх продажу в цiй країнi.

(У редакцiї Закону України вiд 22.12.2005 р. N 3269-IV)

     Стаття 280. Додатковi положення щодо визначення критерiю достатньої переробки товару

     Не визнаються такими, що вiдповiдають критерiю достатньої переробки:

     1) операцiї, пов'язанi iз забезпеченням збереження товарiв пiд час зберiгання чи транспортування;

     2) операцiї щодо пiдготовки товарiв до продажу та транспортування (роздрiбнення партiї, формування вiдправлень, сортування, перепакування);

     3) простi складальнi операцiї - операцiї, якi здiйснюються шляхом складання виробiв за допомогою простого крiпильного матерiалу (гвинтiв, гайок, болтiв тощо) чи клепання або монтажу готових вузлiв за допомогою зварювання (за винятком виготовлення складних виробiв шляхом зварювання), а також iншi операцiї (регулювання, контроль, заправка робочою рiдиною тощо), необхiднi у процесi складання i не пов'язанi з переробкою (обробкою) товарiв, незалежно вiд кiлькостi та складностi таких операцiй;

     4) змiшування товарiв (компонентiв) без надання одержанiй продукцiї характеристик, що iстотно вiдрiзняють її вiд вихiдних складових;

     5) комбiнацiя двох чи бiльшої кiлькостi зазначених вище операцiй;

     6) забiй тварин.

(У редакцiї Закону України вiд 22.12.2005 р. N 3269-IV)

     Стаття 281. Визначення країни походження товарiв, якщо товари поставляються партiями

     Товари у розiбраному чи незiбраному виглядi, що поставляються кiлькома партiями, якщо за виробничими чи транспортними умовами неможливе їх вiдвантаження однiєю партiєю, а також у випадках, коли партiя товару роздрiбнена на кiлька партiй в результатi помилки, повиннi розглядатися за бажанням декларанта як єдиний товар для цiлей визначення країни походження товару.

     Умовою застосування цього правила є:

     1) попереднє повiдомлення митного органу про роздрiбнення партiї розiбраного чи незiбраного товару на кiлька партiй iз зазначенням причин такого роздрiбнення, докладної специфiкацiї кожної партiї iз зазначенням кодiв товарiв за Українською класифiкацiєю товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, вартостi i країни походження товарiв, що входять до кожної партiї;

     2) документальне пiдтвердження помилковостi роздрiбнення товару на кiлька партiй;

     3) поставка всiх партiй товарiв з однiєї країни одним постачальником;

     4) ввезення всiх партiй товарiв через один i той же митний орган (митний пост);

     5) поставка всiх партiй товарiв у строк, що не перевищує шести мiсяцiв вiд дати прийняття митної декларацiї чи закiнчення строку її подання стосовно першої партiї.

     Стаття 282. Пiдтвердження походження товару

     Для пiдтвердження походження товару митний орган у передбачених законом випадках має право вимагати подання сертифiката про походження такого товару.

     У разi вивезення товарiв з митної територiї України сертифiкат про походження товару, в тих випадках, коли вiн необхiдний i це вiдображено у нацiональних правилах країни ввезення чи передбачено мiжнародними договорами України, укладеними в установленому законом порядку, видається органом, уповноваженим на це Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     У разi ввезення товару на митну територiю України сертифiкат про походження товару подається обов'язково:

     1) на товари, що походять з країн, яким Україна надає преференцiї за Митним тарифом України;

     2) на товари, ввезення яких з вiдповiдної країни регулюється кiлькiсними обмеженнями (квотами) чи iншими заходами регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi;

     3) якщо це передбачено мiжнародними договорами України, укладеними в установленому законом порядку, а також законодавством України в галузi охорони довкiлля, здоров'я населення, захисту прав споживачiв, громадського порядку, державної безпеки та iнших життєво важливих iнтересiв України;

     4) у випадках, коли у документах, якi подаються для митного оформлення, немає вiдомостей про походження товарiв або у митного органу є достатнi пiдстави вважати, що декларуються недостовiрнi вiдомостi про походження товарiв.

     Стаття 283. Сертифiкат про походження товару

     Сертифiкат про походження товару повинен однозначно свiдчити про те, що зазначений товар походить з вiдповiдної країни, i має мiстити:

     1) письмову заяву експортера (постачальника чи виробника) про країну походження товару;

     2) письмове посвiдчення компетентного органу країни вивезення, який видав сертифiкат, про те, що наведенi у сертифiкатi вiдомостi вiдповiдають дiйсностi.

     Сертифiкат про походження товару подається разом з митною декларацiєю, декларацiєю митної вартостi та iншими документами, що подаються для митного оформлення.

     У разi втрати сертифiката приймається його офiцiйно завiрений дублiкат.

     У разi виникнення сумнiвiв з приводу достовiрностi сертифiката чи вiдомостей, що в ньому мiстяться, включаючи вiдомостi про країну походження товару, митний орган може звернутися до органу, що видав сертифiкат, або до компетентних органiзацiй країни, зазначеної як країна походження товару, з проханням про надання додаткових вiдомостей.

     Товар не вважається таким, що походить з вiдповiдної країни, доти, доки митнi органи у випадках, встановлених цим Кодексом, не одержать належним чином оформлений сертифiкат про походження товару або затребуванi ними додатковi вiдомостi.

(Iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.12.2005 р. N 3269-IV)

     Стаття 284. Пiдстави для вiдмови у випуску товару

     Митний орган може вiдмовити у випуску товару з метою його перемiщення через митний кордон України лише за наявностi достатнiх пiдстав для висновку, що товар походить з країни, товари якої не пiдлягають випуску згiдно iз законами України та мiжнародними договорами, укладеними в установленому законом порядку.

     Неподання належним чином оформленого сертифiката чи вiдомостей про походження товару не є пiдставою для вiдмови у митному оформленнi та випуску товару з метою його перемiщення через митний кордон України.

     Товари, походження яких достовiрно не встановлено, випускаються митним органом за умови сплати мита за повними ставками.

     До товарiв може застосовуватися (вiдновлюватися) режим найбiльшого сприяння за умови одержання належним чином оформленого посвiдчення про їх походження не пiзнiше нiж через один рiк з дати здiйснення митного оформлення.

(Iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.12.2005 р. N 3269-IV)

     Стаття 285. Деякi особливостi визначення країни походження товару

     Для цiлей визначення країни походження товару не враховується походження енергiї, машин та iнструментiв, що використовуються для його виробництва або переробки.

     Приладдя, запаснi частини та iнструменти, використовуванi в машинах, пристроях, агрегатах або транспортних засобах, вважаються такими, що походять з тiєї самої країни, що i цi машини, пристрої, агрегати або транспортнi засоби, за умови їх ввезення та продажу разом iз зазначеними машинами, пристроями, агрегатами або транспортними засобами i вiдповiдностi їх комплектацiї та кiлькостi звичайно використовуваним атрибутам, запасним частинам i приладдям.

     Країна походження упаковки, в якiй товар ввозиться на митну територiю України, вважається тiєю ж, що i країна самого товару, крiм випадкiв, коли нацiональне законодавство країни ввезення передбачає її окреме декларування для тарифних цiлей. У цих випадках країна походження упаковки визначається окремо вiд країни походження товару.

     Повнiстю виробленi або пiдданi достатнiй переробцi товари режиму найбiльшого сприяння або преференцiйного режиму визначаються на пiдставi положень цього Кодексу, законiв України, а також мiжнародних договорiв, укладених в установленому законом порядку.

     Особливостi визначення країни походження товару, що ввозиться з територiй спецiальних (вiльних) економiчних зон, розташованих на територiї України, встановлюються законом".

(У редакцiї Закону України вiд 22.12.2005 р. N 3269-IV)

Роздiл XIII
МИТНI ПIЛЬГИ

Глава 50. Митнi пiльги, що надаються представництвам iноземних держав, мiжнародних органiзацiй, представництвам iноземних фiрм та офiцiйним особам на територiї України, а також дипломатичним представництвам України, що знаходяться за кордоном

     Стаття 286. Митнi пiльги для дипломатичних представництв iноземних держав

     Дипломатичнi представництва iноземних держав на територiї України за умови дотримання встановленого цим Кодексом порядку перемiщення товарiв через митний кордон України можуть ввозити на митну територiю України та вивозити з її митної територiї товари, призначенi для офiцiйного (службового) користування представництв iз звiльненням вiд митного огляду та сплати податкiв i зборiв, за винятком плати за митне оформлення таких товарiв, якщо воно здiйснюється поза мiсцями розташування митних органiв або поза робочим часом, встановленим для митних органiв.

     Стаття 287. Митнi пiльги для глави дипломатичного представництва iноземної держави та членiв дипломатичного персоналу представництва

     Глава дипломатичного представництва iноземної держави та члени дипломатичного персоналу представництва, а також члени їхнiх сiмей, якi проживають разом з ними, за умови, що вони не є громадянами України та не проживають в Українi постiйно, можуть ввозити в Україну товари, призначенi для особистого користування, включаючи предмети початкового облаштування, та вивозити з України товари, призначенi для особистого користування, включаючи придбанi на митнiй територiї України, з дотриманням встановленого цим Кодексом порядку їх перемiщення через митний кордон України та iз звiльненням вiд сплати податкiв i зборiв, за винятком плати за їх митне оформлення, якщо воно здiйснюється поза мiсцями розташування митних органiв або поза робочим часом, встановленим для митних органiв.

     Особистий багаж глави дипломатичного представництва iноземної держави, членiв дипломатичного персоналу представництва, членiв їхнiх сiмей, якi проживають разом з ними, звiльняється вiд митного огляду, якщо немає достатнiх пiдстав вважати, що вiн мiстить товари, не призначенi для особистого користування, або товари, ввезення (вивезення) яких заборонене законом або регулюється карантинними та iншими спецiальними правилами. Такий огляд повинен здiйснюватися тiльки в присутностi названих у цiй статтi осiб або їх уповноважених представникiв та за письмовим розпорядженням керiвника чи заступника керiвника вiдповiдного митного органу. На митному посту допускається також проведення огляду за письмовим розпорядженням керiвника поста або його заступника.

     Стаття 288. Митнi пiльги для спiвробiтникiв адмiнiстративно технiчного персоналу дипломатичного представництва iноземної держави

     Спiвробiтники адмiнiстративно-технiчного персоналу дипломатичного представництва iноземної держави та члени їхнiх сiмей, якi проживають разом з ними, якщо цi спiвробiтники та члени їхнiх сiмей не є громадянами України та не проживають в Українi постiйно, можуть ввозити в Україну товари, призначенi для початкового облаштування, iз звiльненням вiд сплати податкiв i зборiв, за винятком плати за їх митне оформлення, якщо воно здiйснюється поза мiсцями розташування митних органiв або поза робочим часом, встановленим для митних органiв.

     Особи, зазначенi у частинi першiй цiєї статтi, ввозять в Україну та вивозять з України товари в порядку, встановленому статтею 287 цього Кодексу.

     Стаття 289. Поширення митних пiльг, що надаються членам дипломатичного персоналу представництва iноземної держави, на спiвробiтникiв адмiнiстративно технiчного та обслуговуючого персоналу

     На основi спецiальної угоди з iноземною державою митнi пiльги, що надаються згiдно з цим Кодексом членам дипломатичного персоналу представництва iноземної держави, можуть поширюватися на спiвробiтникiв адмiнiстративно-технiчного та обслуговуючого персоналу цього представництва, а також на членiв їхнiх сiмей, якi не є громадянами України та не проживають в Українi постiйно, виходячи з принципу взаємностi стосовно кожної окремої держави.

     Стаття 290. Надання митних пiльг консульським установам iноземних держав та членам їх персоналу

     Консульським установам iноземних держав, консульським посадовим особам, включаючи главу консульської установи та консульських службовцiв, а також членiв їхнiх сiмей, надаються митнi пiльги, передбаченi цим Кодексом для дипломатичних представництв iноземних держав або вiдповiдного персоналу дипломатичного представництва.

     На основi спецiальної угоди з iноземною державою на працiвникiв обслуговуючого персоналу консульської установи, а також на членiв їхнiх сiмей, якi не є громадянами України та не проживають в Українi постiйно, виходячи з принципу взаємностi стосовно кожної окремої держави, можуть поширюватися митнi пiльги, що надаються згiдно з цим Кодексом вiдповiдному персоналу дипломатичного представництва iноземної держави.

     Стаття 291. Перемiщення дипломатичної пошти та консульської валiзи iноземних держав через митний кордон України

     Дипломатична пошта та консульська валiза iноземних держав, що перемiщуються через митний кордон України, не пiдлягають нi розпечатуванню, нi затриманню. За наявностi достатнiх пiдстав вважати, що консульська валiза мiстить товари, не зазначенi в частинi третiй цiєї статтi, митний орган може зажадати розпечатання валiзи уповноваженими особами цiєї iноземної держави у присутностi посадових осiб митного органу. У разi вiдмови вiд розпечатання така валiза повертається до мiсця вiдправлення.

     Всi мiсця, що становлять дипломатичну пошту та консульську валiзу, повиннi мати видимi зовнiшнi ознаки, що свiдчать про їх характер.

     Дипломатична пошта може мiстити виключно дипломатичнi документи та товари, призначенi для офiцiйного користування, а консульська валiза - тiльки офiцiйну кореспонденцiю та документи або товари, призначенi виключно для офiцiйного користування.

     Стаття 292. Митнi пiльги для iноземних дипломатичних i консульських кур'єрiв

     Iноземнi дипломатичнi та консульськi кур'єри можуть ввозити в Україну та вивозити з України товари, призначенi для їх особистого користування, iз звiльненням на основi взаємностi вiд митного огляду та сплати податкiв i зборiв, за винятком плати за їх митне оформлення, якщо воно здiйснюється поза мiсцями розташування митних органiв або поза робочим часом, встановленим для митних органiв.

     Стаття 293. Митнi пiльги для представникiв та членiв делегацiй iноземних держав

     Представникам iноземних держав, членам парламентських та урядових делегацiй, а також на основi взаємностi членам делегацiй iноземних держав, якi приїздять в Україну для участi в мiжнародних переговорах, мiжнародних конференцiях та нарадах або з iншими офiцiйними дорученнями, надаються митнi пiльги, передбаченi цим Кодексом для дипломатичного персоналу представництв iноземних держав. Такi пiльги надаються також членам сiмей цих осiб, якi їх супроводжують.

     Дипломатичному персоналу, консульським посадовим особам представництв iноземних держав, членам їхнiх сiмей, а також особам, зазначеним у частинi першiй цiєї статтi, якi прямують з тiєю ж метою транзитом через територiю України, надаються митнi пiльги, передбаченi цим Кодексом для дипломатичного персоналу iноземних представництв.

     Стаття 294. Митнi пiльги для мiжнародних органiзацiй, представництв iноземних держав при них, а також для їх персоналу

     Митнi пiльги для мiжнародних органiзацiй та представництв iноземних держав при них, а також для персоналу цих органiзацiй i представництв та членiв сiмей персоналу визначаються вiдповiдними мiжнародними договорами України, укладеними в установленому законом порядку.

     Стаття 295. Надання митних пiльг посадовим особам представництв iноземних держав та мiжнародних органiзацiй в Українi

     Кожна посадова особа, яка має пiльги згiдно iз статтями 287-290, 292-294 цього Кодексу, користується ними у разi прямування в Україну для зайняття вiдповiдної посади з моменту перетину митного кордону України, а у разi знаходження на територiї України - з того часу, коли ця посадова особа офiцiйно приступила до виконання своїх обов'язкiв.

     Члени сiмей посадових осiб, зазначених у частинi першiй цiєї статтi, якщо вони не є громадянами України та не проживають в Українi постiйно, мають тi ж самi пiльги, що й цi посадовi особи.

     Стаття 296. Припинення надання митних пiльг посадовим особам представництв iноземних держав та мiжнародних органiзацiй в Українi

     Пiсля залишення посадовими особами представництв iноземних держав та мiжнародних органiзацiй митної територiї України надання їм митних пiльг, передбачених статтями 287-290, 292-294 цього Кодексу, припиняється.

     Стаття 297. Декларування товарiв представництв iноземних держав та мiжнародних органiзацiй в Українi

     Товари, призначенi для офiцiйного (службового) користування представництв iноземних держав та мiжнародних органiзацiй, пiдлягають декларуванню митним органам та пропускаються в Україну в режимi iмпорту.

(У редакцiї Закону України вiд 01.07.2004 р. N 1970-IV)

     Стаття 298. Декларування товарiв представництв iноземних фiрм в Українi

     Товари, що не пiдлягають вiдчуженню на територiї України та призначенi для службового користування представництв iноземних фiрм, декларуються митним органам на строк до трьох рокiв з моменту акредитацiї цих представництв пiд зобов'язання про зворотне вивезення.

     Питання щодо продовження строку тимчасового ввезення товарiв, зазначених у частинi першiй цiєї статтi, вирiшується митним органом, в регiонi дiяльностi якого розташоване вiдповiдне представництво iноземної фiрми.

     Стаття 299. Декларування товарiв, що належать посадовим особам представництв iноземних держав та представництв iноземних фiрм в Українi

     Товари, призначенi для особистого користування осiб, якi мають митнi пiльги, декларуються митним органам за мiсцем акредитацiї чи перебування цих осiб та пропускаються в Україну в режимi iмпорту.

(У редакцiї Закону України вiд 01.07.2004 р. N 1970-IV)

     Стаття 300. Порядок перемiщення через митний кордон України товарiв дипломатичних представництв України, що знаходяться за кордоном

     Дипломатичнi представництва України, що знаходяться за кордоном, за умови дотримання ними встановленого порядку перемiщення товарiв через митний кордон України можуть вивозити з України товари, призначенi для офiцiйного (службового) користування представництва, iз звiльненням вiд сплати податкiв i зборiв, за винятком плати за їх митне оформлення, якщо воно здiйснюється поза мiсцями розташування митних органiв або поза робочим часом, встановленим для митних органiв.

     Стаття 301. Декларування товарiв дипломатичних представництв України, що знаходяться за кордоном

     Товари, призначенi для офiцiйного (службового) користування дипломатичних представництв України, що знаходяться за кордоном, пiдлягають декларуванню митним органам та пропускаються за межi України на весь строк акредитацiї представництва за кордоном.

Глава 51. Тарифнi пiльги (тарифнi преференцiї)

     Стаття 302. Поняття тарифних пiльг (тарифних преференцiй)

     Тарифнi пiльги (тарифнi преференцiї) - це пiльги, що надаються Україною у процесi реалiзацiї її зовнiшньоекономiчної полiтики на умовах взаємностi чи в односторонньому порядку щодо товарiв, якi перемiщуються через митний кордон України, як звiльнення вiд справляння мита, зниження ставок мита або встановлення тарифних квот на ввезення товарiв.

     Тарифнi пiльги (тарифнi преференцiї) застосовуються виключно на основi податкового законодавства України, цього Кодексу, законiв України, а також мiжнародних договорiв України, укладених в установленому законом порядку.

Роздiл XIV
МИТНА СТАТИСТИКА

Глава 52. Митна статистика

     Стаття 303. Завдання митної статистики

     Спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузi митної справи забезпечує:

     1) об'єктивний та достовiрний облiк даних про перемiщення товарiв через митний кордон України; збирання, формування, опрацювання, узагальнення, всебiчний аналiз та зберiгання статистичної iнформацiї з питань митної справи та зовнiшньої торгiвлi товарами;

     2) подання статистичної, довiдкової, аналiтичної iнформацiї з питань митної справи та зовнiшньої торгiвлi товарами органам державної влади в порядку, встановленому законом;

     3) захист статистичної iнформацiї, яка вiдповiдно до законодавства України не пiдлягає розголошенню.

     Стаття 304. Система митної статистики

     Митна статистика є складовою частиною загальнодержавної системи статистичного облiку i звiтностi.

     Статистична iнформацiя, яка формується, узагальнюється i аналiзується митними органами, використовується в iнтересах змiцнення зовнiшньоекономiчних зв'язкiв, полiпшення тарифного та нетарифного регулювання, подальшої iнтеграцiї України у загальносвiтову систему економiчних вiдносин.

     Забороняється вимагати вiд митних органiв статистичну iнформацiю, не передбачену державною статистичною звiтнiстю, цим Кодексом та iншими законами України.

     Митна статистика складається з митної статистики зовнiшньої торгiвлi i спецiальної митної статистики.

     Стаття 305. Митна статистика зовнiшньої торгiвлi

     Митна статистика зовнiшньої торгiвлi являє собою узагальнену та вiдповiдним чином систематизовану iнформацiю про перемiщення товарiв через митний кордон України.

     Митна статистика зовнiшньої торгiвлi формується, узагальнюється та аналiзується спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузi митної справи на основi даних, якi мiстяться у вантажних митних декларацiях.

     Данi митної статистики зовнiшньої торгiвлi в установленому законодавством порядку використовуються вiдповiдними органами державної влади для здiйснення контролю за надходженням податкiв, зборiв та iнших обов'язкових платежiв до Державного бюджету України, валютного контролю, аналiзу стану зовнiшньої торгiвлi України, її торговельного i платiжного балансiв та економiки в цiлому.

     Ведення митної статистики здiйснюється за методологiєю, яка забезпечує порiвняннiсть даних митної статистики зовнiшньої торгiвлi України з даними державної статистики iнших держав.

     Спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузi митної справи забезпечує регулярне публiкування даних митної статистики зовнiшньої торгiвлi.

     Стаття 306. Спецiальна митна статистика

     Для забезпечення завдань, покладених на митнi органи Верховною Радою України, Президентом України, Кабiнетом Мiнiстрiв України, митними органами формується, узагальнюється та аналiзується спецiальна митна статистика. Порядок ведення спецiальної митної статистики визначається законодавством.

     Стаття 307. Документи та вiдомостi, що використовуються для формування митної статистики

     Для формування митної статистики використовуються документи та вiдомостi, що подаються до митних органiв юридичними та фiзичними особами згiдно з нормами цього Кодексу, якими визначається порядок здiйснення митного контролю та митного оформлення.

     Стаття 308. Використання iнформацiї, що надається митним органам

     Статистична та iнша iнформацiя, надана митним органам вiдповiдно до цього Кодексу, iнших законiв України, а також мiжнародних договорiв України, укладених в установленому законом порядку, використовується виключно для митних цiлей.

     Iнформацiя щодо обсягiв експорту та iмпорту конкретних видiв товарiв може надаватися лише органам, якi ведуть державну статистику, а iнформацiя щодо експортно-iмпортних операцiй конкретних суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi - тiльки органам досудового слiдства у зв'язку з розслiдуванням кримiнальних справ, а також на письмову вимогу державного уповноваженого Антимонопольного комiтету України, голови територiального вiддiлення Антимонопольного комiтету України у зв'язку iз розслiдуванням ними антиконкурентних узгоджених дiй iз зазначенням у нiй пiдстав для її надання.

     Iнформацiя, яка становить державну, комерцiйну, банкiвську або iншу таємницю, що охороняється законом, а також конфiденцiйна iнформацiя не пiдлягає розголошенню або використанню посадовими особами митних органiв для особистих цiлей, не може надаватися органам державної влади та органам мiсцевого самоврядування, їх посадовим та службовим особам, установам, органiзацiям, пiдприємствам та громадянам, за винятком випадкiв, передбачених законом.

(Iз доповненнями, внесеними згiдно iз Законом України вiд 31.05.2005 р. N 2596-IV)

     Стаття 309. Використання митної статистики з питань зовнiшньої торгiвлi

     Статистична iнформацiя з питань зовнiшньої торгiвлi використовується для:

     1) визначення стратегiї, тактики та основних напрямiв розвитку зовнiшньоекономiчної дiяльностi;

     2) аналiзу та прогнозування зовнiшньоекономiчної полiтики i ситуацiї, що склалася чи складатиметься на свiтовому ринку;

     3) проведення переговорiв з торговельно-економiчних питань;

     4) застосування методiв тарифного i нетарифного регулювання;

     5) складання торговельного та платiжного балансiв України, планування i проведення валютно-фiнансової полiтики;

     6) визначення ринкiв збуту товарiв;

     7) формування статистики зовнiшньоекономiчних зв'язкiв України.

     Стаття 310. Вiдомчi класифiкатори

     Спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузi митної справи здiйснює розроблення, впровадження та ведення вiдомчих класифiкаторiв з питань митної статистики, якi використовуються у процесi оформлення митних декларацiй.

     Порядок ведення класифiкаторiв, зазначених у частинi першiй цiєї статтi, встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України або уповноваженим ним органом.

     Класифiкатори, зазначенi у частинi першiй цiєї статтi, використовуються виключно для митних цiлей.

     Спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузi митної справи iнформує органи державної влади та суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi про змiни i доповнення, внесенi до класифiкаторiв, зазначених у частинi першiй цiєї статтi.

РОЗДIЛ XV
УКРАЇНСЬКА КЛАСИФIКАЦIЯ ТОВАРIВ ЗОВНIШНЬОЕКОНОМIЧНОЇ ДIЯЛЬНОСТI

Глава 53. Ведення Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi

     Стаття 311. Структура та застосування Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi

     Українська класифiкацiя товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (далi - УКТЗЕД) складається на основi Гармонiзованої системи опису та кодування товарiв.

     В УКТЗЕД товари систематизовано за роздiлами, групами, товарними позицiями, товарними пiдпозицiями, найменування i цифровi коди яких унiфiковано з Гармонiзованою системою опису та кодування товарiв.

     Для докладнiшої товарної класифiкацiї використовується сьомий, восьмий, дев'ятий та десятий знаки цифрового коду.

     Структура десятизнакового цифрового кодового позначення товарiв в УКТЗЕД включає код групи (першi два знаки), товарної позицiї (першi чотири знаки), товарної пiдпозицiї (першi шiсть знакiв), товарної категорiї (першi вiсiм знакiв), товарної пiдкатегорiї (десять знакiв).

     Стаття 312. Порядок ведення Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi

     Ведення УКТЗЕД передбачає:

     вiдстежування змiн та доповнень до мiжнародної основи УКТЗЕД, пояснень та iнших рiшень по тлумаченню цiєї основи, що приймаються Всесвiтньою митною органiзацiєю;

     деталiзацiю УКТЗЕД на нацiональному рiвнi та введення додаткових одиниць вимiру;

     розроблення пояснень та рекомендацiй з метою забезпечення однакового тлумачення i застосування УКТЗЕД;

     прийняття рiшень щодо класифiкацiї та кодування товарiв в УКТЗЕД;

     поширення iнформацiї про застосування УКТЗЕД;

     ведення та зберiгання еталонного примiрника УКТЗЕД (у паперовому та електронному виглядi);

     органiзацiю роботи з видання i поширення УКТЗЕД та пояснень до УКТЗЕД;

     здiйснення iнших функцiй, необхiдних для ведення УКТЗЕД.

     Ведення УКТЗЕД здiйснює спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузi митної справи в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 313. Класифiкацiя товарiв

     Митнi органи класифiкують товари, тобто вiдносять товари до класифiкацiйних групувань, зазначених в УКТЗЕД. Рiшення митних органiв щодо класифiкацiї товарiв для митних цiлей є обов'язковими для пiдприємств i громадян.

     Стаття 314. Надання зразкiв товарiв пiд час здiйснення класифiкацiї товарiв

     З метою встановлення достовiрних вiдомостей про товари та їх вiдповiдностi опису класифiкацiйних групувань УКТЗЕД митнi органи можуть вимагати вiд суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi та громадян зразки товарiв та технiко-технологiчну документацiю на такi товари для проведення експертизи.

     Порядок надання зразкiв товарiв та технiко-технологiчної документацiї на них, строки i порядок проведення експертизи, а також порядок розпорядження зразками та документацiєю визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Роздiл XVI
ВЕРИФIКАЦIЯ СЕРТИФIКАТIВ ПРО ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРIВ З УКРАЇНИ

Глава 54. Верифiкацiя сертифiкатiв про походження товарiв з України

     Стаття 315. Верифiкацiя сертифiкатiв про походження товарiв з України

     Верифiкацiя сертифiкатiв про походження товарiв з України здiйснюється митними органами у порядку, що встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Органи, уповноваженi видавати сертифiкати про походження товарiв з України, зобов'язанi за запитом митних органiв надавати їм необхiдну iнформацiю, пов'язану з видачею таких сертифiкатiв i необхiдну для здiйснення верифiкацiї сертифiкатiв про походження товарiв з України.

     Стаття 316. Надання зразкiв товарiв та документацiї при здiйсненнi верифiкацiї сертифiкатiв про походження товарiв з України

     З метою встановлення достовiрностi даних, зазначених у сертифiкатi про походження товарiв з України, митнi органи можуть затребувати у пiдприємств - виробникiв товарiв документацiю, необхiдну для перевiрки даних, зазначених у такому сертифiкатi, а також здiйснювати безпосередньо на пiдприємствах перевiрку виробництва товарiв та первинної документацiї, пов'язаної з таким виробництвом.

     Порядок надання зразкiв товарiв та документацiї, строки i порядок проведення експертизи, а також порядок розпорядження зразками товарiв визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Роздiл XVII
ЗАПОБIГАННЯ КОНТРАБАНДI

Глава 55. Заходи щодо запобiгання контрабандi

     Стаття 317. Контрольованi поставки наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв

     Вiдповiдно до законiв України митнi органи з метою виявлення джерел i каналiв незаконного обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, осiб, якi беруть участь у цьому, разом з iншими державними органами (пiдроздiлами), що мають право здiйснювати оперативно-розшукову дiяльнiсть, можуть використовувати метод контрольованої поставки зазначених засобiв, речовин i прекурсорiв.

     Порядок проведення контрольованої поставки визначається цим Кодексом i вiдповiдним нормативно-правовим актом спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузi митної справи, Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, Служби безпеки України, спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону України, погодженим iз Генеральною прокуратурою України та Мiнiстерством юстицiї України.

     Стаття 318. Перемiщення товарiв пiд негласним контролем

     З метою виявлення та притягнення до вiдповiдальностi осiб, причетних до контрабандних операцiй, а також з метою вилучення товарiв, що незаконно перемiщуються через митний кордон України, таке перемiщення товарiв може здiйснюватися пiд контролем i оперативним наглядом правоохоронних органiв.

     Порядок проведення перемiщення товарiв пiд негласним контролем визначається цим Кодексом i вiдповiдним нормативно-правовим актом спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузi митної справи, Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, Державної податкової адмiнiстрацiї України, Служби безпеки України, спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в справах охорони державного кордону України, погодженим з Генеральною прокуратурою України та Мiнiстерством юстицiї України.

Роздiл XVIII
ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ I ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ЗА НИХ. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ОСIБ, ЯКI БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ПРОВАДЖЕННI В СПРАВАХ ПРО ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ

Глава 56. Загальнi положення

     Стаття 319. Поняття порушення митних правил

     Порушення митних правил є адмiнiстративним правопорушенням, яке являє собою протиправнi, виннi (умиснi або з необережностi) дiї чи бездiяльнiсть, що посягають на встановлений законодавством України порядок перемiщення товарiв i транспортних засобiв через митний кордон України i за якi цим Кодексом передбачена адмiнiстративна вiдповiдальнiсть.

     Адмiнiстративна вiдповiдальнiсть за правопорушення, передбаченi цим Кодексом, настає у разi, якщо цi правопорушення не тягнуть за собою кримiнальну вiдповiдальнiсть.

     Стаття 320. Вiдповiдальнiсть за порушення митних правил

     Вiдповiдальнiсть за порушення митних правил встановлюється цим Кодексом.

     Суб'єктами вiдповiдальностi за порушення митних правил можуть бути громадяни, якi на момент вчинення такого правопорушення досягли 16-рiчного вiку, а також посадовi особи пiдприємств.

     Притягнення до вiдповiдальностi за порушення митних правил не звiльняє зазначених осiб вiд обов'язку сплати мита та iнших податкiв i зборiв.

     Стаття 321. Особливостi вiдповiдальностi за деякi види порушень митних правил

     Вчинення правопорушень, передбачених статтями 331, 332, 348-350 цього Кодексу, внаслiдок аварiї або дiї непереборної сили, що пiдтверджується вiдповiдними документами, не тягне за собою вiдповiдальнiсть, передбачену цим Кодексом.

     Стаття 322. Види стягнень за порушення митних правил

     За порушення митних правил можуть бути накладенi такi стягнення:

     1) попередження;

     2) штраф;

     3) конфiскацiя товарiв - безпосереднiх предметiв порушення митних правил, товарiв iз спецiально виготовленими сховищами (тайниками), що використовувалися для приховування безпосереднiх предметiв порушення митних правил вiд митного контролю, транспортних засобiв, що використовувалися для перемiщення безпосереднiх предметiв порушення митних правил через митний кордон України.

     Стаття 323. Основнi i додатковi види стягнення

     Попередження або штраф можуть застосовуватися тiльки як основний вид стягнення за вчинене правопорушення.

     Конфiскацiя товарiв - безпосереднiх предметiв порушення митних правил, товарiв iз спецiально виготовленими сховищами (тайниками), що використовувалися для приховування безпосереднiх предметiв порушення митних правил вiд митного контролю, транспортних засобiв, що використовувалися для перемiщення безпосереднiх предметiв порушення митних правил через митний кордон України, може застосовуватися як основний i як додатковий вид стягнення.

     За одне i те саме порушення митних правил може накладатися тiльки основне або основне i додаткове стягнення. Якщо статтею, якою встановлюється вiдповiдальнiсть за порушення митних правил, передбачається основне i додаткове стягнення, застосування лише додаткового стягнення без основного не допускається, за винятком випадкiв, передбачених частиною другою статтi 328 цього Кодексу.

     Стаття 324. Попередження

     Попередження як стягнення за порушення митних правил є офiцiйним попередженням правопорушника стосовно недопустимостi таких дiянь у майбутньому. Рiшення про попередження приймається керiвником митного органу або його заступником у формi постанови про накладення адмiнiстративного стягнення вiдповiдно до статтi 391 цього Кодексу. Постанова оголошується правопорушниковi.

     Стаття 325. Штраф

     Штраф є грошовим стягненням, що накладається на осiб за порушення митних правил у випадках i межах, встановлених цим Кодексом.

     Стаття 326. Конфiскацiя

     Конфiскацiя як стягнення за порушення митних правил полягає у примусовому вилученнi товарiв, транспортних засобiв, зазначених у пунктi 3 статтi 322 цього Кодексу, i безоплатнiй передачi їх у власнiсть держави.

     Конфiскацiя товарiв, транспортних засобiв, зазначених у пунктi 3 статтi 322 цього Кодексу, застосовується незалежно вiд того, чи є цi товари, транспортнi засоби власнiстю особи, яка вчинила правопорушення.

     Конфiскацiя може бути застосована виключно за рiшенням суду у випадках, обсязi та порядку, що визначаються цим Кодексом та iншими законами України.

     Стаття 327. Забезпечення законностi у разi застосування стягнень до порушникiв митних правил

     Стягнення за порушення митних правил не може бути застосовано iнакше, як на пiдставi та в порядку, встановленому цим Кодексом та iншими законами України.

     Додержання вимог законодавства у разi застосування стягнень за порушення митних правил забезпечується здiйсненням систематичного контролю з боку митних органiв вищого рiвня та їх посадових осiб, права оскарження та iнших встановлених законодавством України заходiв.

     Стаття 328. Строки накладення стягнень у справах про порушення митних правил

     Адмiнiстративнi стягнення у виглядi попередження, штрафу можуть бути накладенi не пiзнiш як через два мiсяцi з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушеннi - два мiсяцi з дня його виявлення.

     У разi вiдмови в порушеннi кримiнальної справи або закриття кримiнальної справи, але за наявностi в дiях правопорушника ознак порушення митних правил, стягнення у виглядi попередження, штрафу може бути накладено не пiзнiш як через мiсяць з дня прийняття рiшення про вiдмову в порушеннi кримiнальної справи або про її закриття.

     Предмети, зазначенi у пунктi 3 статтi 322 цього Кодексу, пiдлягають конфiскацiї незалежно вiд часу вчинення або виявлення порушення митних правил.

Глава 57. Види порушень митних правил i вiдповiдальнiсть за такi правопорушення

     Стаття 329. Порушення режиму зони митного контролю

     Перемiщення через межi зони митного контролю i в межах цiєї зони товарiв, транспортних засобiв, громадян, у тому числi посадових осiб органiв державної влади (крiм митних органiв), якi не перетинають митний кордон України, а також проведення в зонi митного контролю господарських робiт без дозволу митного органу або вчинення iнших дiй, якими порушується встановлений законодавством режим зони митного контролю, -

     тягне за собою за вiдсутностi товарiв, транспортних засобiв - безпосереднiх предметiв порушення митних правил накладення штрафу в розмiрi до двадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Тi самi дiї за наявностi товарiв, транспортних засобiв - безпосереднiх предметiв порушення митних правил тягнуть за собою накладення штрафу в розмiрi вiд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Стаття 330. Неподання митному органу документiв, необхiдних для здiйснення митного контролю

     Неподання митному органу в установлений законодавством строк документiв, передбачених вiдповiдно до цього Кодексу для здiйснення митного контролю товарiв, транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України, незалежно вiд подання письмової декларацiї, -

     тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян у розмiрi до п'яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, а на посадових осiб пiдприємств - до десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Стаття 331. Видача товарiв, транспортних засобiв без дозволу митного органу або їх втрата

     Видача без дозволу митного органу або втрата товарiв, транспортних засобiв, що знаходяться пiд митним контролем, - тягне за собою накладення штрафу в розмiрi вiд п'ятисот до тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Стаття 332. Недоставлення до митного органу товарiв, транспортних засобiв, документiв

     Недоставлення до митного органу товарiв, транспортних засобiв, що перебувають пiд митним контролем i перевозяться з одного митного органу до iншого, а так само прийнятих для передачi митному органу митних або iнших документiв на цi товари, транспортнi засоби -

     тягне за собою накладення штрафу в розмiрi вiд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Стаття 333. Незупинення транспортного засобу

     Незупинення в зонi митного контролю транспортного засобу, що перемiщується через митний кордон України, - тягне за собою накладення штрафу у розмiрi до п'яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Стаття 334. Вiдправлення транспортного засобу без дозволу митного органу

     Вiдправлення без дозволу митного органу транспортного засобу, що перебуває пiд митним контролем, -

     тягне за собою накладення штрафу у розмiрi до п'яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, а на посадових осiб пiдприємств - до десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Стаття 335. Причалювання до суден, що перебувають пiд митним контролем

     Причалювання до судна, що перебуває пiд митним контролем, iнших суден та iнших плавучих засобiв без дозволу митного органу -

     тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян у розмiрi до двадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, а на посадових осiб пiдприємств - до тридцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Стаття 336. Неправомiрнi операцiї з товарами, транспортними засобами, що перебувають пiд митним контролем, змiна їх стану, користування та розпорядження ними

     Здiйснення операцiй з товарами, транспортними засобами, що перебувають пiд митним контролем, а саме змiна їх стану, користування та розпорядження ними без дозволу митного органу, за винятком операцiй, зазначених у статтях 331, 337 цього Кодексу, -

     тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмiрi вiд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або конфiскацiю цих товарiв, транспортних засобiв, а на посадових осiб пiдприємств - у розмiрi вiд ста до п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або конфiскацiю цих товарiв, транспортних засобiв.

     Стаття 337. Вантажнi та iншi операцiї, що проводяться без дозволу митного органу

     Навантаження, вивантаження, перевантаження, усунення пошкоджень упаковки, розпакування, переупакування товарiв, що перебувають пiд митним контролем, або змiна iдентифiкацiйних знакiв чи маркування на цих товарах чи їх упаковцi без дозволу митного органу -

     тягнуть за собою накладення штрафу на громадян у розмiрi до десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, а на посадових осiб пiдприємств - до двадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Стаття 338. Пошкодження або втрата митного забезпечення

     Пошкодження або втрата пломб, печаток чи iнших засобiв митного забезпечення, зазначених у товаросупровiдних документах, -

     тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмiрi до десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, а на посадових осiб пiдприємств - до двадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Стаття 339. Порушення порядку проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю

     Порушення встановленого вiдповiдно до цього Кодексу порядку проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю, тобто наявнiсть пiд час проведення митного контролю в особи, яка формою проходження митного контролю обрала проходження через таку зону (коридор), товарiв, заборонених або обмежених до перемiщення через митний кордон України, або товарiв у кiлькостях, що перевищують неоподатковувану норму перемiщення через митний кордон України, -

     тягне за собою накладення штрафу в розмiрi вiд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або конфiскацiю цих товарiв.

     Стаття 340. Недекларування товарiв, транспортних засобiв

     Недекларування товарiв, транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України, тобто незаявлення за встановленою формою точних вiдомостей (наявнiсть, найменування або назва, кiлькiсть тощо) про товари, транспортнi засоби, якi пiдлягають обов'язковому декларуванню у разi перемiщення через митний кордон України, -

     тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмiрi вiд ста до тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або конфiскацiю цих товарiв, транспортних засобiв, а на посадових осiб пiдприємств - вiд п'ятисот до тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або конфiскацiю цих товарiв, транспортних засобiв.

     Стаття 341. Пересилання через митний кордон України у мiжнародних поштових та експрес-вiдправленнях товарiв, заборонених до такого пересилання

     Пересилання через митний кордон України у мiжнародних поштових та експрес-вiдправленнях товарiв, заборонених до такого пересилання, -

     тягне за собою конфiскацiю цих товарiв.

     Стаття 342. Перешкоджання посадовiй особi митного органу в доступi до товарiв, транспортних засобiв i документiв

     Перешкоджання посадовiй особi митного органу пiд час здiйснення нею митного контролю або провадження в справах про контрабанду та порушення митних правил у доступi до товарiв, транспортних засобiв i документiв, а також непред'явлення в установлений законодавством строк без поважних причин таких товарiв, транспортних засобiв i документiв посадовiй особi митного органу чи призначеному нею експерту або спецiалiсту -

     тягнуть за собою накладення штрафу у розмiрi до тридцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Стаття 343. Неподання митному органу звiтностi щодо товарiв, якi перебувають пiд митним контролем або на територiях спецiальних митних зон

     Неподання митному органу особами, зазначеними в статтi 320 цього Кодексу, передбаченої законодавством звiтностi щодо товарiв, якi перебувають пiд митним контролем або на територiях спецiальних митних зон i ввозяться, вивозяться, зберiгаються, переробляються, виготовляються, купуються та реалiзуються без попереднього дозволу митного органу, а також порушення порядку ведення звiтностi щодо таких товарiв -

     тягнуть за собою накладення штрафу на громадян у розмiрi вiд трьох до тридцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, а на посадових осiб пiдприємств - до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Стаття 344. Неподання митному органу документiв та зразкiв товарiв для проведення дослiдження (аналiзу, експертизи)

     Неподання у випадках, передбачених законодавством, на вимогу митного органу вiдповiдних документiв та зразкiв товарiв, необхiдних для проведення дослiдження (аналiзу, експертизи), -

     тягне за собою попередження або накладення штрафу в розмiрi до тридцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Стаття 345. Перемiщення товарiв через митний кордон України з порушенням прав iнтелектуальної власностi

     Ввезення на митну територiю України або вивезення за межi цiєї територiї товарiв, призначених для виробничої або iншої пiдприємницької дiяльностi, з порушенням охоронюваних законом прав iнтелектуальної власностi -

     тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмiрi вiд десяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю товарiв, що перемiщуються з порушенням права iнтелектуальної власностi, а на посадових осiб пiдприємств - вiд тридцяти до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю товарiв, що перемiщуються з порушенням права iнтелектуальної власностi.

(У редакцiї Закону України вiд 16.11.2006 р. N 359-V)

     Стаття 346. Порушення порядку зберiгання товарiв на митних лiцензiйних складах та здiйснення операцiй iз цими товарами

     Порушення встановленого законодавством порядку розмiщення товарiв на митних лiцензiйних складах для зберiгання, недотримання встановлених цим Кодексом строкiв, умов i порядку зберiгання зазначених товарiв, а так само проведення операцiй з товарами, що зберiгаються на митних лiцензiйних складах, без дозволу митного органу -

     тягнуть за собою накладення штрафу в розмiрi вiд п'ятисот до тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Стаття 347. Порушення встановленого порядку знищення (руйнування) товарiв

     Порушення встановленого законодавством порядку знищення (руйнування) товарiв, що перебувають пiд митним контролем, тобто порушення встановлених цим Кодексом та iншими законами України умов, заборон та обмежень щодо знищення (руйнування) таких товарiв, -

     тягне за собою накладення штрафу в розмiрi вiд п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Стаття 348. Порушення зобов'язання про зворотне вивезення чи зворотне ввезення товарiв

     Невивезення за митний кордон України товарiв, якi були тимчасово ввезенi на митну територiю України пiд зобов'язання про зворотне вивезення, або неввезення на митну територiю України товарiв, якi були тимчасово вивезенi за митний кордон України пiд зобов'язання про зворотне ввезення, у строк, зазначений у зобов'язаннi про зворотне вивезення (зворотне ввезення) таких товарiв, -

     тягне за собою накладення штрафу у розмiрi вiд п'ятисот до тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або конфiскацiю таких товарiв.

     Стаття 349. Порушення зобов'язання про транзит

     Невивезення за митний кордон України товарiв, транспортних засобiв, ввезених з метою транзиту через територiю України, в строки, встановленi митним органом, -

     тягне за собою накладення штрафу в розмiрi вiд п'ятисот до тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або конфiскацiю цих товарiв та транспортних засобiв.

     Стаття 350. Порушення встановленого маршруту перемiщення товарiв

     Ухилення вiд встановленого Кабiнетом Мiнiстрiв України маршруту перемiщення товарiв територiєю України - тягне за собою накладення штрафу в розмiрi вiд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або конфiскацiю цих товарiв.

     Стаття 351. Дiї, спрямованi на перемiщення товарiв, транспортних засобiв через митний кордон України поза митним контролем

     Дiї, спрямованi на перемiщення товарiв, транспортних засобiв через митний кордон України поза митним контролем, тобто їх перемiщення через митний кордон України поза мiсцем розташування митного органу або поза часом здiйснення митного оформлення, або з використанням незаконного звiльнення вiд митного контролю внаслiдок зловживання службовим становищем посадовими особами митного органу, -

     тягнуть за собою накладення штрафу в розмiрi вiд п'ятисот до тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або конфiскацiю цих товарiв, а також конфiскацiю транспортних засобiв, що використовувалися для перемiщення товарiв - безпосереднiх предметiв порушення митних правил через митний кордон України.

     Стаття 352. Дiї, спрямованi на перемiщення товарiв через митний кордон України з приховуванням вiд митного контролю

     Дiї, спрямованi на перемiщення товарiв через митний кордон України з приховуванням вiд митного контролю, тобто з використанням спецiально виготовлених сховищ (тайникiв) та iнших засобiв або способiв, що утруднюють виявлення таких товарiв, або шляхом надання одним товарам вигляду iнших, або з поданням митному органу як пiдстави для перемiщення товарiв пiдроблених документiв чи одержаних незаконним шляхом, або таких, що мiстять неправдивi данi, -

     тягнуть за собою накладення штрафу в розмiрi вiд п'ятисот до тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або конфiскацiю цих товарiв, а також конфiскацiю товарiв iз спецiально виготовленими сховищами (тайниками) та транспортних засобiв, що використовувалися для перемiщення товарiв через митний кордон України.

     Стаття 353. Зберiгання, перевезення чи придбання товарiв, транспортних засобiв, ввезених на митну територiю України поза митним контролем або з приховуванням вiд митного контролю

     Зберiгання, перевезення, придбання чи використання товарiв, транспортних засобiв, ввезених на митну територiю України поза митним контролем або з приховуванням вiд митного контролю, -

     тягнуть за собою накладення штрафу в розмiрi вiд двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або конфiскацiю цих товарiв та транспортних засобiв.

     Стаття 354. Використання товарiв, стосовно яких надано пiльги щодо сплати податкiв i зборiв, в iнших цiлях

     Використання товарiв, стосовно яких надано пiльги щодо сплати податкiв i зборiв, в iнших цiлях, нiж тi, у зв'язку з якими було надано такi пiльги, -

     тягне за собою накладення штрафу в розмiрi вiд двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Стаття 355. Дiї, спрямованi на неправомiрне звiльнення вiд сплати податкiв i зборiв або зменшення їх розмiру

     Заявлення в митнiй декларацiї неправдивих вiдомостей та надання митному органу документiв з такими вiдомостями як пiдстави для звiльнення вiд сплати податкiв i зборiв або зменшення їх розмiру або несплата податкiв i зборiв у строк, встановлений законодавством, а також iншi протиправнi дiї, що спричинили недобори податкiв i зборiв, за вiдсутностi ознак злочину, -

     тягнуть за собою накладення штрафу на громадян у розмiрi вiд ста до п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, а на посадових осiб пiдприємств - вiд п'ятисот до тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Роздiл XIX
ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ

Глава 58. Порядок провадження у справах про порушення митних правил

     Стаття 356. Поняття провадження у справi про порушення митних правил

     Провадження у справi про порушення митних правил включає в себе виконання процесуальних дiй, зазначених у статтi 378 цього Кодексу, розгляд справи та винесення постанови.

     Стаття 357. Правове забезпечення провадження у справах про порушення митних правил

     Провадження у справах про порушення митних правил здiйснюється вiдповiдно до цього Кодексу, а в частинi, що не регулюється ним, - вiдповiдно до законодавства України про адмiнiстративнi правопорушення.

     Стаття 358. Порушення справи про порушення митних правил

     Справа про порушення митних правил вважається розпочатою з моменту складення протоколу про порушення митних правил.

     Стаття 359. Посадовi особи, уповноваженi складати протоколи про порушення митних правил

     Протокол про порушення митних правил мають право складати:

     1) посадовi особи, якi згiдно iз штатним розписом митного органу уповноваженi здiйснювати митний контроль, митне оформлення i пропуск через митний кордон України товарiв i транспортних засобiв i якi безпосередньо виявили порушення митних правил;

     2) посадовi особи пiдроздiлу по органiзацiї боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузi митної справи, пiдроздiлiв по боротьбi з контрабандою та порушеннями митних правил регiональних митниць i митниць, якi згiдно з посадовими обов'язками мають таке право;

     3) Iншi посадовi особи, уповноваженi керiвником спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузi митної справи або керiвником регiональної митницi.

     Стаття 360. Приводи i пiдстави для порушення справи про порушення митних правил

     Приводами i пiдставами для порушення справи про порушення митних правил є:

     1) безпосереднє виявлення посадовими особами митного органу порушення митних правил;

     2) повiдомлення про вчинення особою порушення митних правил, отриманi вiд iнших органiв (у тому числi митних);

     3) повiдомлення про вчинення порушення митних правил, отриманi вiд митних та правоохоронних органiв iноземних держав, а також вiд мiжнародних органiзацiй.

     Стаття 361. Мова, якою здiйснюється провадження у справi про порушення митних правил

     Провадження у справi про порушення митних правил здiйснюється українською мовою або мовою бiльшостi населення даної мiсцевостi.

     Особи, якi беруть участь у провадженнi у справi про порушення митних правил i не володiють мовою, якою здiйснюється провадження, мають право робити заяви, давати пояснення, подавати клопотання рiдною мовою, а також користуватися послугами перекладача.

     Стаття 362. Посадовi особи митних органiв, якi здiйснюють провадження у справi про порушення митних правил

     Провадження у справi про порушення митних правил здiйснюють посадовi особи пiдроздiлу по боротьбi з контрабандою та порушеннями митних правил митного органу, в зонi дiяльностi якого було вчинено або виявлено таке порушення.

     Посадовi особи пiдроздiлу по боротьбi з контрабандою i порушеннями митних правил регiональної митницi можуть здiйснювати провадження у будь-якiй справi про порушення митних правил, порушенiй пiдпорядкованими регiональнiй митницi митними органами.

     Посадовi особи пiдроздiлу по органiзацiї боротьби з контрабандою i порушеннями митних правил спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузi митної справи можуть здiйснювати провадження у будь-якiй справi про порушення митних правил, порушенiй будь-яким митним органом України.

     Стаття 363. Протокол про порушення митних правил

     Про кожний випадок виявлення порушення митних правил уповноважена посадова особа митного органу, яка виявила таке порушення, складає протокол.

     Протокол про порушення митних правил повинен мiстити такi данi:

     1) дату i мiсце його складення;

     2) посаду, прiзвище, iм'я, по батьковi посадової особи, яка склала протокол;

     3) необхiднi для розгляду справи вiдомостi про особу, яка притягується до вiдповiдальностi за порушення митних правил, якщо її встановлено;

     4) мiсце, час вчинення та суть порушення митних правил;

     5) посилання на статтю цього Кодексу, що передбачає вiдповiдальнiсть за таке порушення;

     6) прiзвища та адреси свiдкiв, якщо вони є;

     7) вiдомостi щодо товарiв, транспортних засобiв, документiв, вилучених згiдно iз статтею 377 цього Кодексу;

     8) iншi необхiднi для вирiшення справи вiдомостi.

     Протокол пiдписується посадовою особою, яка його склала. Якщо при складаннi протоколу була присутня особа, яка притягується до вiдповiдальностi за порушення митних правил, протокол пiдписується i цiєю особою, а за наявностi свiдкiв - i свiдками.

     Якщо особа, яка притягується до вiдповiдальностi за порушення митних правил, вiдмовляється пiдписати протокол, до протоколу вноситься вiдповiдний запис. Особа, яка притягується до вiдповiдальностi за порушення митних правил, має право дати пояснення та висловити зауваження щодо змiсту протоколу, а також письмово викласти мотиви своєї вiдмови вiд пiдписання протоколу. Власноручно викладенi цiєю особою пояснення додаються до протоколу, про що до протоколу вноситься вiдповiдний запис iз зазначенням кiлькостi аркушiв, на яких подано такi пояснення.

     У разi складення протоколу особi, яка притягується до вiдповiдальностi за порушення митних правил, роз'яснюються її права, передбаченi статтею 366 цього Кодексу, про що до протоколу вноситься вiдмiтка, яка пiдписується цiєю особою.

     У разi потреби в протоколi зазначаються також мiсце та час розгляду справи про порушення митних правил.

     Протокол складається у двох примiрниках, один з яких вручається пiд розписку особi, яка притягується до вiдповiдальностi за порушення митних правил.

     У разi вiдмови особи, яка притягується до вiдповiдальностi за порушення митних правил, одержати примiрник протоколу до протоколу вноситься вiдповiдний запис, який пiдписується особою, що склала протокол, та свiдками, якщо вони є, пiсля чого зазначений примiрник надсилається цiй особi за повiдомленою нею або наявною в митному органi адресою (мiсце проживання або фактичного перебування). Протокол вважається врученим, навiть якщо особа, яка вчинила порушення митних правил i притягується до вiдповiдальностi, не перебувала за повiдомленою нею адресою або мiсце проживання чи фактичного перебування було названо нею неправильно.

     Протокол, а також вилученi товари, транспортнi засоби та документи, зазначенi в протоколi, передаються до митного органу, в зонi якого виявлено порушення митних правил.

     Стаття 364. Провадження у справi про порушення митних правил за матерiалами, одержаними вiд iнших правоохоронних органiв

     У разi закриття кримiнальної справи про контрабанду щодо конкретної особи за наявностi в її дiях складу порушення митних правил матерiали про таке порушення передаються до митного органу або до суду для притягнення цiєї особи до адмiнiстративної вiдповiдальностi.

     Постанова по такiй справi виноситься у строки, передбаченi частиною другою статтi 328 цього Кодексу.

     Стаття 365. Особи, якi беруть участь у провадженнi у справах про порушення митних правил

     Участь у провадженнi у справах про порушення митних правил беруть:

     особи, якi притягуються до вiдповiдальностi за порушення митних правил;

     представники осiб, якi притягуються до вiдповiдальностi за порушення митних правил (законнi представники, представники, що дiють на пiдставi довiреностi, доручення);

     захисники;

     свiдки;

     експерти;

     перекладачi;

     понятi.

     Стаття 366. Права осiб, якi притягуються до вiдповiдальностi за порушення митних правил

     Особи, якi притягуються до вiдповiдальностi за порушення митних правил, пiд час розгляду справи про порушення митних правил у митному органi або судi мають право знайомитися з матерiалами справи, робити з них витяги, одержувати копiї рiшень, постанов та iнших документiв, що є у справi, бути присутнiми пiд час розгляду справи у митному органi та брати участь у судових засiданнях, подавати докази, брати участь в їх дослiдженнi, заявляти клопотання та вiдводи, давати уснi i письмовi пояснення, подавати свої доводи, мiркування та заперечення, оскаржувати постанови митного органу, суду (суддi), а також користуватись iншими правами, наданими їм законом. Зазначенi в цiй статтi особи зобов'язанi добросовiсно користуватися належними їм процесуальними правами.

     Стаття 367. Представники осiб, якi притягуються до вiдповiдальностi за порушення митних правил

     Представниками осiб, якi притягуються до вiдповiдальностi за порушення митних правил, можуть бути:

     1) законнi представники: батьки, усиновителi, опiкуни або пiклувальники на пiдставi документiв, що посвiдчують їх повноваження, - у справах осiб, якi є неповнолiтнiми або особами, що через свої фiзичнi або психiчнi вади не можуть самi здiйснювати свої права у справах про порушення митних правил. Законнi представники можуть доручити участь у справi iншiй особi, обранiй ними як представник;

     2) iншi особи - на пiдставi нотарiально посвiдченої довiреностi. Громадяни можуть також посвiдчити довiренiсть на участь у справi на пiдприємствi, де вони працюють, або в управлiннi будинками, де вони проживають; вiйськовослужбовцi - у вiдповiднiй вiйськовiй частинi; особи, якi проживають у населених пунктах, де немає нотарiальних контор, - у виконавчому комiтетi сiльської, селищної, мiської ради; особи, якi перебувають на лiкуваннi, - у вiдповiдному лiкувальному закладi.

     Особиста участь у справi громадянина не позбавляє його права мати по цiй справi представника.

     Законнi представники користуються пiд час участi у справi усiма правами, зазначеними у статтi 366 цього Кодексу. Повноваження iнших представникiв на участь у справi дають їм право на вчинення вiд iменi осiб, яких вони представляють, усiх дiй, зазначених у статтi 366 цього Кодексу, крiм передачi повноважень iншiй особi (передоручення), оскарження постанови митного органу або суду (суддi), одержання товарiв або грошових сум у разi їх повернення. Повноваження представника на вчинення кожної iз зазначених дiй повиннi бути спецiально обумовленi у виданiй йому довiреностi.

     Не можуть бути представниками осiб, якi притягуються до вiдповiдальностi:

     1) особи, якi не досягли повнолiття;

     2) особи, над якими встановлено опiку, пiклування;

     3) адвокати, якi прийняли доручення про подання юридичної допомоги з порушенням правил, встановлених законодавством України про адвокатуру, а також особи, виключенi з колегiї адвокатiв.

     Посадовi особи митної служби України, а також суддi, слiдчi i прокурори не можуть бути представниками осiб, якi притягуються до вiдповiдальностi, крiм випадкiв, коли вони дiють як батьки, усиновителi, опiкуни, пiклувальники цих осiб.

     Стаття 368. Захисник

     У розглядi справи про порушення митних правил може брати участь захисник, якого самостiйно визначає особа, що притягується до вiдповiдальностi, з числа осiб, якi є фахiвцями в галузi права i за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи.

     Захисник має право:

     1) знайомитися з матерiалами справи;

     2) заявляти клопотання;

     3) подавати скарги;

     4) здiйснювати iншi права, передбаченi законом.

     Стаття 369. Експерт

     Експертом може бути особа, яка має необхiднi знання для надання вiдповiдного висновку.

     Експерт призначається посадовою особою органу, в провадженнi якої перебуває справа про порушення митних правил, у разi потреби в спецiальних знаннях.

     Експерт зобов'язаний надати об'єктивнi висновки з поставлених перед ним питань.

     Експерт має право:

     знайомитися з матерiалами справи, що стосуються предмета експертизи;

     заявляти клопотання про надання йому додаткових матерiалiв, необхiдних для надання висновкiв.

     Стаття 370. Перекладач

     Перекладачем може бути особа, що володiє мовою, знання якої необхiдне для здiйснення перекладу пiд час провадження у справi про порушення митних правил.

     Перекладач зобов'язаний точно i у повному обсязi здiйснювати доручений йому переклад, у необхiдних випадках брати участь у проведеннi процесуальних дiй у справi про порушення митних правил.

     Як перекладач може виступати посадова особа митного органу.

     Стаття 371. Свiдок у справi про порушення митних правил

     Свiдком може бути будь-яка особа, якщо є пiдстави вважати, що їй вiдомi обставини, що пiдлягають встановленню у справi про порушення митних правил.

     За викликом органу, у провадженнi якого перебуває справа про порушення митних правил, свiдок зобов'язаний з'явитися у призначений час до цього органу i дати детальнi та правдивi пояснення, повiдомити все вiдоме йому у справi та вiдповiсти на поставленi запитання.

     Стаття 372. Понятi у справi про порушення митних правил

     Понятими є особи, якi залучаються до участi у проведеннi процесуальних дiй у справi про порушення митних правил.

     Як понятi запрошуються особи, не заiнтересованi у справi. Понятим не може бути родич особи, яка притягується до вiдповiдальностi за порушення митних правил, її представника, а також працiвники митних органiв.

     Понятi, присутнi при проведеннi процесуальних дiй, засвiдчують своїми пiдписами вiдповiднiсть записiв у протоколi виконаним дiям.

     Стаття 373. Обставини, що виключають можливiсть здiйснення посадовою особою митного органу провадження у справi про порушення митних правил

     Посадова особа митного органу не може здiйснювати провадження у справi, якщо вона є родичем особи, яка притягується до вiдповiдальностi за порушення митних правил, її представника, iнших осiб, якi беруть участь у провадженнi у справi, а також коли iснують iншi обставини, якi дають пiдстави вважати, що ця посадова особа може бути особисто заiнтересована у вирiшеннi справи.

     Питання про передачу такої справи iншiй посадовiй особi органу вирiшується керiвником пiдроздiлу по боротьбi з контрабандою i порушеннями митних правил цього органу або його заступником.

     Якщо керiвник пiдроздiлу по боротьбi з контрабандою та порушеннями митних правил митного органу, в якому здiйснюється провадження у справi про порушення митних правил, є родичем особи, яка притягується до вiдповiдальностi, її представника, iнших осiб, якi беруть участь у провадженнi у справi, а також коли iснують iншi обставини, якi дають пiдстави вважати, що керiвник зазначеного пiдроздiлу може бути особисто заiнтересованим у розглядi справи, справа пiдлягає передачi до iншого митного органу.

Глава 59. Адмiнiстративне затримання

     Стаття 374. Мета i порядок застосування адмiнiстративного затримання

     З метою припинення порушення митних правил, встановлення особи, яка вчинила порушення митних правил, а також для складення протоколу про порушення митних правил, якщо його неможливо скласти на мiсцi вчинення правопорушення, допускається адмiнiстративне затримання громадянина, який вчинив таке порушення, на строк до трьох годин.

     Адмiнiстративне затримання громадянина, який вчинив порушення митних правил, здiйснюється посадовою особою митного органу за рiшенням керiвника цього органу або його заступника, керiвника пiдроздiлу по боротьбi з контрабандою i порушеннями митних правил, керiвника митного поста або його заступника, а в разi їх вiдсутностi (в нiчний час, у вихiднi та святковi днi тощо) - начальника чергового вiддiлу або старшого чергової змiни.

     Вiйськовослужбовцi та працiвники органiв внутрiшнiх справ повиннi надавати допомогу посадовим особам митного органу, якi здiйснюють адмiнiстративне затримання, в разi вчинення опору або спроби втечi з мiсця подiї.

     Строк адмiнiстративного затримання обчислюється з моменту доставлення громадянина до службового примiщення митного органу або до iншого примiщення, де проведення необхiдних дiй з метою, визначеною в частинi першiй цiєї статтi, є можливим, а якщо громадянин перебуває в станi сп'янiння - з часу його витвереження.

     Щодо громадянина, який знаходиться у службовому примiщеннi митного органу або в iншому примiщеннi у зв'язку з проведенням митного контролю або митного оформлення, строк адмiнiстративного затримання обчислюється з моменту закiнчення митного контролю або оформлення.

     Про адмiнiстративне затримання складається протокол, форма якого затверджується спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузi митної справи. В протоколi робиться вiдмiтка про застосування фiзичної сили або спецiальних засобiв, якщо таке мало мiсце. Копiя протоколу вручається громадяниновi, якого було затримано. Про затримання неповнолiтнього обов'язково повiдомляються його батьки або особи, якi їх замiнюють.

Глава 60. Процесуальнi дiї у справi про порушення митних правил та порядок їх проведення

     Стаття 375. Мета проведення процесуальних дiй

     У справi про порушення митних правил процесуальнi дiї проводяться з метою отримання доказiв, необхiдних для правильного вирiшення цiєї справи.

     До процесуальних дiй належать:

     1) складання протоколу про порушення митних правил;

     2) витребування документiв, необхiдних для провадження у справi про порушення митних правил;

     3) вилучення товарiв, транспортних засобiв i документiв;

     4) митне обстеження;

     5) пред'явлення товарiв, транспортних засобiв та документiв для впiзнання;

     6) призначення експертизи;

     7) взяття проб та зразкiв для проведення дослiдження (аналiзу, експертизи).

     При проведеннi процесуальних дiй, зазначених у пунктах 3-5, 7 частини другої цiєї статтi, складаються протоколи, форми яких встановлюються спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузi митної справи.

     Стаття 376. Витребування документiв, необхiдних для провадження у справi про порушення митних правил

     Посадова особа митного органу, у провадженнi якої знаходиться справа про порушення митних правил, може витребувати документи, необхiднi для розгляду справи.

     Особа, якiй адресовано вимогу про подання документiв, зобов'язана не пiзнiш як у п'ятиденний строк надiслати їх посадовiй особi митного органу, яка вимагає подати документи.

     Стаття 377. Вилучення товарiв, транспортних засобiв i документiв

     Товари, що є безпосереднiми предметами порушення митних правил, товари iз спецiально виготовленими сховищами (тайниками), що використовувалися для приховування безпосереднiх предметiв порушення митних правил вiд митного контролю, транспортнi засоби, що використовувалися для перемiщення безпосереднiх предметiв порушення митних правил через митний кордон України, а також документи, необхiднi для розгляду справи про порушення митних правил, вилучаються.

     У разi вчинення порушення митних правил особою, яка не має в Українi постiйного мiсця проживання або адреси, допускається вилучення товарiв, транспортних засобiв у розмiрах, необхiдних для забезпечення стягнення штрафу або вартостi товарiв, транспортних засобiв, зазначеної у частинi третiй статтi 405 цього Кодексу.

     Вилученi товари, транспортнi засоби та документи повиннi бути перелiченi у протоколi, що складається в передбачених цим Кодексом випадках, або в доданому до нього описi з точним зазначенням кiлькостi, мiри, ваги та особливих ознак цих товарiв, транспортних засобiв та документiв, а також вартостi товарiв, транспортних засобiв.

     Стаття 378. Проведення митних обстежень

     Посадовi особи митних органiв, якi мають достатнi пiдстави вважати, що на територiї або в примiщеннях пiдприємств, або у транспортних засобах, що їм належать, знаходяться товари, що є безпосереднiми предметами порушення митних правил, або товари iз спецiально виготовленими сховищами (тайниками), що використовувалися для приховування безпосереднiх предметiв порушення митних правил вiд митного контролю, транспортнi засоби, що використовувалися для перемiщення безпосереднiх предметiв порушення митних правил через митний кордон України, а також документи, необхiднi для розгляду справи про порушення митних правил, можуть проводити митне обстеження таких територiй, примiщень або транспортних засобiв.

     Митне обстеження проводиться у присутностi посадових осiб пiдприємств, зазначених у частинi першiй цiєї статтi.

     Посадовi особи митних органiв мають право запросити до участi у митному обстеженнi спецiалiстiв.

     Про проведення митного обстеження складається протокол за формою, що встановлюється спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузi митної справи.

     Стаття 379. Пред'явлення товарiв, транспортних засобiв, документiв для впiзнання

     За рiшенням посадової особи митного органу, в провадженнi якої знаходиться справа про порушення митних правил, особi, яка вчинила це порушення, а також свiдку можуть бути пред'явленi товари, транспортнi засоби та документи для впiзнання.

     Особу, яка бере участь у впiзнаннi, спочатку опитують про обставини, за яких вона бачила товари, транспортнi засоби та документи, зазначенi у частинi першiй цiєї статтi, ознаки, за якими вона може провести впiзнання.

     Товари, транспортнi засоби та документи пред'являються в групi однорiдних товарiв, транспортних засобiв i документiв.

     Пред'явлення для впiзнання проводиться в присутностi понятих.

     Про пред'явлення товарiв, транспортних засобiв та документiв для впiзнання складається протокол за формою, що встановлюється спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузi митної справи.

     Стаття 380. Експертиза та висновок експерта

     Експертиза призначається, якщо для з'ясування питань, що виникають у справi про порушення митних правил, виникла потреба у спецiальних знаннях з окремих галузей науки, технiки, мистецтва, релiгiї тощо.

     Експертиза проводиться експертами митних лабораторiй та iнших установ або окремими спецiалiстами, якi призначаються посадовою особою митного органу, в провадженнi якої знаходиться справа про порушення митних правил.

     Поставленi перед експертом питання та його висновок не повиннi виходити за межi спецiальних знань експерта. Експерт надає висновок у письмовiй формi вiд свого iменi. У висновку викладаються суть проведеного ним дослiдження та обгрунтування вiдповiдi на поставленi запитання.

     Якщо експерт пiд час проведення експертизи встановить обставини, що мають значення для справи, з приводу яких йому не було поставлено запитань, вiн має право викласти цi обставини у своєму висновку.

     Висновок експерта не є обов'язковим для посадової особи митного органу, в провадженнi якої знаходиться справа про порушення митних правил. У разi незгоди цiєї особи з висновком експерта у постановi, яка виноситься у справi, повинно мiститися обгрунтування незгоди.

     У разi неналежної якостi або повноти висновку експерта може бути призначена повторна експертиза, проведення якої доручається iншому експерту (експертам).

     Стаття 381. Порядок призначення експертизи

     Визнавши за необхiдне проведення експертизи, посадова особа митного органу, в провадженнi якої знаходиться справа про порушення митних правил, виносить постанову, в якiй визначаються пiдстави для призначення експертизи, прiзвище експерта або найменування митної лабораторiї чи iншої вiдповiдної установи, в якiй має проводитися експертиза. У цiй же постановi ставляться конкретнi питання, якi мають бути вирiшенi пiд час проведення експертизи, а також визначаються матерiали, що передаються у розпорядження експерта.

     До призначення експерта з'ясовуються необхiднi вiдомостi про його професiоналiзм та компетентнiсть.

     Рiшення про призначення експертизи є обов'язковим для експерта, а також для посадових осiб пiдприємства, де працює експерт.

     Стаття 382. Одержання проб та зразкiв для проведення експертизи

     Посадова особа митного органу, в провадженнi якої знаходиться справа про порушення митних правил, має право вiдбирати в осiб, якi притягуються до вiдповiдальностi за порушення митних правил, зразки пiдпису, почерку, а також брати проби та зразки товарiв, необхiднi для проведення експертизи.

     У разi потреби взяття проб та зразкiв може проводитися також в осiб, не зазначених у частинi першiй цiєї статтi, свiдчення та участь яких у вивченнi та оцiнцi обставин порушення митних правил можуть мати iстотне значення для провадження i розгляду справи.

     Посадова особа митного органу, в провадженнi або на розглядi якої знаходиться справа про порушення митних правил, виносить постанову про взяття проб та зразкiв.

     До взяття проб та зразкiв у разi потреби може залучатися експерт.

     Про взяття проб та зразкiв складається протокол.

     Стаття 383. Доручення на проведення окремих процесуальних дiй

     Посадова особа митного органу, в провадженнi якої перебуває справа про порушення митних правил, має право доручити проведення конкретних процесуальних дiй посадовiй особi iншого митного органу.

     Доручення повинно бути виконано не бiльш як у п'ятиденний строк з дня його одержання.

     Стаття 384. Витрати у справi про порушення митних правил

     Витрати у справi про порушення митних правил складаються з видаткiв на iнвентаризацiю, зберiгання, перевезення (пересилання) товарiв, зазначених у пунктi 3 статтi 322 цього Кодексу, а також з iнших понесених митним органом витрат на провадження або розгляд справи.

     До таких витрат належать також кошти, що виплачуються експерту за виконання його обов'язкiв та за роботу, виконану за дорученням митного органу, виплати добових, а також компенсацiї на проїзд до митного органу i назад та наймання примiщення.

     За робiтниками та службовцями, якi викликаються до митного органу як свiдки, експерти, перекладачi, зберiгається середнiй мiсячний заробiток за мiсцем основної роботи. Особи, якi не є робiтниками та службовцями, отримують у зв'язку з таким викликом грошову компенсацiю, яку виплачує митний орган.

     Порядок витрат та розмiр сум, що пiдлягають виплатi, встановлюються законодавством України.

     Стаття 385. Вiдшкодування витрат у справi про порушення митних правил

     Витрати у справi про порушення митних правил вiдшкодовуються особою, щодо якої винесено постанову про накладення стягнення. Витрати на оплату послуг перекладача вiдшкодовуються за рахунок Державного бюджету України.

     Посадова особа митного органу, в провадженнi якої знаходиться справа про порушення митних правил, а також посадова особа, яка здiйснює розгляд цiєї справи, зобов'язанi зiбрати та додати до справи документи про понесенi на провадження справи витрати.

     Суми витрат, що пiдлягають вiдшкодуванню, зазначаються у постановi митного органу або суду по справi про порушення митних правил.

     Стаття 386. Органи, уповноваженi розглядати справи про порушення митних правил

     Справи про порушення митних правил, передбаченi статтями 329-335, 337, 338, 342-344, 346, 347, 354, 355 цього Кодексу, розглядаються митними органами.

     Справи про порушення митних правил, передбаченi статтями 336, 339-341, 345, 348-353 цього Кодексу, а також усi справи про порушення митних правил, вчиненi особами вiком вiд шiстнадцяти до вiсiмнадцяти рокiв, розглядаються мiсцевими судами (суддями) за мiсцем розташування митних органiв, посадовi особи яких здiйснювали провадження у цих справах.

     Стаття 387. Повноваження посадових осiб митних органiв щодо розгляду справ про порушення митних правил

     Вiд iменi регiональних митниць та митниць справи про порушення митних правил розглядаються керiвниками цих митних органiв або їх заступниками, а вiд iменi спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузi митної справи - посадовими особами пiдроздiлу по органiзацiї боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, уповноваженими на це керiвником спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузi митної справи або його заступниками.

     Стаття 388. Мiсце розгляду справи про порушення митних правил

     Справа про порушення митних правил розглядається за мiсцезнаходженням митного органу, в зонi якого вчинено правопорушення.

     Стаття 389. Строк розгляду справи про порушення митних правил

     Справа про порушення митних правил розглядається у п'ятнадцятиденний строк з дня отримання посадовою особою митного органу або судом (суддею) матерiалiв, необхiдних для вирiшення справи.

     Стаття 390. Присутнiсть пiд час розгляду справи особи, яка притягується до вiдповiдальностi за порушення митних правил, або її представника

     Справа про порушення митних правил розглядається в присутностi особи, яка притягується до вiдповiдальностi, або її представника.

     Митний орган iнформує особу, яка притягується до вiдповiдальностi за порушення митних правил, про час та мiсце розгляду справи в митному органi, як правило, вiдповiдним письмовим повiдомленням, якщо це не було зроблено пiд час вручення зазначенiй особi копiї протоколу про порушення митних правил.

     У разi розгляду справи в судi про час та мiсце розгляду справи суд (суддя) повiдомляє особу, яка притягується до вiдповiдальностi, а також вiдповiдний митний орган.

     Справа про порушення митних правил може бути розглянута пiд час вiдсутностi особи, яка притягується до вiдповiдальностi, лише у випадках, коли є данi про своєчасне її сповiщення про мiсце i час розгляду справи i якщо вiд неї не надiйшло клопотання про вiдкладення розгляду справи.

     Стаття 391. Види постанов у справi про порушення митних правил

     У справi про порушення митних правил митний орган або суд (суддя), що розглядає справу, виносить одну з таких постанов:

     1) про проведення додаткової перевiрки;

     2) про накладення адмiнiстративного стягнення;

     3) про закриття провадження у справi;

     4) про порушення кримiнальної справи про контрабанду.

     У постановi про проведення додаткової перевiрки зазначаються конкретнi суб'єкти, завдання та строки перевiрки. Цi дiї не повиннi порушувати права особи, шкодити господарськiй дiяльностi юридичної особи.

     Стаття 392. Особливостi розгляду судом справ про порушення митних правил

     Справа про порушення митних правил розглядається суддею одноособово.

     У справi про порушення митних правил суд (суддя) виносить одну з постанов, передбачених частиною першою статтi 391 цього Кодексу.

     У разi, якщо за результатами перевiрки законностi та обгрунтованостi постанови суду у справi про порушення митних правил ця постанова буде скасована, а справа закрита, або стягнення за порушення митних правил буде змiнено, конфiскованi товари, транспортнi засоби, сума штрафу або її вiдповiдна частина повертаються особi, яка притягалася до вiдповiдальностi, або її представниковi. Якщо конфiскованi товари, транспортнi засоби неможливо повернути в натурi, повертається їхня вартiсть за вирахуванням сум належних податкiв i зборiв за ставками, що дiяли на день конфiскацiї. Повернення грошових коштiв, зазначених у цiй частинi, здiйснюється органами Державного казначейства України з Державного бюджету України.

Глава 61. Оскарження постанов у справах про порушення митних правил. Внесення на постанови подання прокурора

     Стаття 393. Оскарження постанов у справах про порушення митних правил

     Постанова у справi про порушення митних правил може бути оскаржена особою, стосовно якої вона винесена, або представником такої особи.

     Скарга на постанову митницi регiонального пiдпорядкування може бути подана до вiдповiдної регiональної митницi або до мiсцевого суду за мiсцезнаходженням митницi, яка винесла постанову.

     Постанова регiональної митницi по скарзi на постанову пiдпорядкованої їй митницi може бути оскаржена до спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузi митної справи або до мiсцевого суду за мiсцезнаходженням цiєї регiональної митницi.

     Постанова регiональної митницi, митницi центрального пiдпорядкування може бути оскаржена до спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузi митної справи або до мiсцевого суду за мiсцезнаходженням вiдповiдної регiональної митницi, митницi.

     Якщо у випадках, зазначених у частинах другiй, третiй та четвертiй цiєї статтi, постанова митного органу одночасно оскаржується до митного органу вищого рiвня та до суду i суд приймає скаргу до розгляду, розгляд аналогiчної скарги митним органом вищого рiвня припиняється.

     Постанова спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузi митної справи у справi про порушення митних правил, а також його постанова по скарзi на постанову iншого митного органу у такiй справi можуть бути оскарженi до мiсцевого суду за мiсцезнаходженням спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузi митної справи.

     Скарга на постанову митного органу подається протягом десяти днiв з дати вручення заiнтересованiй особi копiї постанови у справi або повiдомлення про прийняте рiшення. У разi пропуску цього строку з поважних причин вiн за заявою заiнтересованої особи може бути поновлений вiдповiдно регiональною митницею, спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузi митної справи або судом.

     Порядок оскарження постанови суду (суддi) у справi про порушення митних правил та внесення подання прокурором на постанову визначається Кодексом України про адмiнiстративнi правопорушення та iншими законами.

     Стаття 394. Перевiрка законностi та обгрунтованостi постанови митного органу

     Законнiсть та обгрунтованiсть постанови митного органу у справi про порушення митних правил можуть бути перевiренi судом або митним органом вищого рiвня у зв'язку з поданням скарги, поданням прокурора.

     За результатами перевiрки суд або митний орган приймає одне з таких рiшень:

     1) про залишення постанови без змiн, а скарги або подання без задоволення;

     2) про скасування постанови i надiслання справи на новий розгляд;

     3) про скасування постанови та закриття справи;

     4) про змiну заходу стягнення в межах передбаченої вiдповiдальностi за вiдповiдне порушення митних правил, з тим, однак, щоб стягнення не було посилено.

     Рiшення, зазначенi у частинi другiй цiєї статтi, приймаються митними органами шляхом винесення постанов.

     Копiя рiшення по скарзi або поданню прокурора на постанову у справi про порушення митних правил протягом трьох днiв надсилається особi, стосовно якої її винесено. Про результати розгляду подання повiдомляється прокуроровi.

     У разi скасування постанови митного органу по справi про порушення митних правил суми штрафiв повертаються особам, якi притягалися до вiдповiдальностi, або уповноваженим ними особам з Державного бюджету України органами Державного казначейства України за поданням митних органiв.

     Стаття 395. Пiдстави для скасування або змiни постанови про накладення стягнення за порушення митних правил

     Пiдставами для скасування постанови про накладення стягнення або про припинення провадження у справi про порушення митних правил є:

     1) вiдсутнiсть у дiях особи, яка притягується до вiдповiдальностi, ознак порушення митних правил;

     2) необ'єктивнiсть або неповнота провадження у справi або необ'єктивнiсть її розгляду;

     3) невiдповiднiсть викладених у постановi висновкiв фактичним обставинам справи;

     4) винесення постанови неправомочною особою, безпiдставне недопущення до участi в розглядi справи особи, притягнутої до вiдповiдальностi, або її представника, а також iнше обмеження прав учасникiв провадження у справi про порушення митних правил та її розгляду, якщо таке обмеження зашкодило всебiчному розгляду справи та вплинуло або могло вплинути на винесення обгрунтованої постанови за результатами її розгляду;

     5) неправильна або неповна квалiфiкацiя вчиненого правопорушення;

     6) накладення стягнення, не передбаченого цим Кодексом.

     Пiдставами для скасування чи змiни постанови про накладення стягнення або про припинення провадження у справi про порушення митних правил можуть бути визнанi й iншi визначенi законами обставини.

     Стаття 396. Строки розгляду митним органом вищого рiвня скарги або подання прокурора на постанову митного органу

     Скарга i подання прокурора у справi про порушення митних правил розглядаються правомочними посадовими особами у десятиденний строк з дня їх надходження, якщо iнше не встановлено законом.

     Стаття 397. Наслiдки подання скарги або внесення подання

     Подання скарги або внесення подання зупиняє виконання постанови митного органу по справi про порушення митних правил до закiнчення розгляду скарги (подання).

Глава 62. Виконання постанов митних органiв про накладення стягнення за порушення митних правил

     Стаття 398. Обов'язковiсть постанов митних органiв про накладення стягнення по справах про порушення митних правил

     Постанови митних органiв про накладення стягнення по справi про порушення митних правил є обов'язковими для виконання.

     Стаття 399. Загальнi положення щодо порядку виконання постанови митного органу про накладення стягнення за порушення митних правил

     Постанова митного органу про накладення стягнення за порушення митних правил пiдлягає виконанню пiсля закiнчення строку оскарження, встановленого статтею 393 цього Кодексу.

     Митний орган, який винiс постанову про накладення стягнення за порушення митних правил, виконує її самостiйно у передбачених цим Кодексом випадках, а в iнших випадках - через державного виконавця.

     У разi винесення митним органом кiлькох постанов про накладення стягнень за порушення митних правил щодо однiєї особи кожна постанова виконується окремо.

     Стаття 400. Давнiсть виконання постанови митного органу про накладення стягнення за порушення митних правил

     Не пiдлягає виконанню постанова митного органу про накладення стягнення за порушення митних правил, якщо її не було звернуто до виконання протягом трьох мiсяцiв з дня винесення.

     Стаття 401. Контроль за виконанням постанови митного органу про накладення стягнення за порушення митних правил

     Контроль за правильним i своєчасним виконанням постанови митного органу про накладення стягнення за порушення митних правил здiйснюється митним органом, який винiс постанову.

     Стаття 402. Порядок виконання постанови митного органу про винесення попередження

     Постанова митного органу про накладення стягнення за порушення митних правил у виглядi попередження виконується митним органом, який винiс постанову, шляхом оголошення постанови порушнику з врученням копiї такої постанови.

     Якщо постанова митного органу про накладення стягнення у виглядi попередження виноситься за вiдсутностi порушника, копiя постанови видається або висилається йому протягом трьох днiв з дня винесення постанови.

     Стаття 403. Порядок виконання постанови митного органу про накладення штрафу

     Штраф повинен бути сплачений особою, яка вчинила порушення митних правил, не пiзнiше п'ятнадцяти днiв з дня вручення або надiслання їй копiї постанови митного органу про накладення штрафу, а в разi оскарження постанови або внесення на неї подання прокурором - не пiзнiше п'ятнадцяти днiв з дня залишення скарги без задоволення або вiдхилення подання.

     Сума штрафу вноситься особою, яка вчинила порушення митних правил, до Державного бюджету України у порядку, встановленому законодавством України.

     Стаття 404. Примусове виконання постанови митного органу України або суду щодо накладання штрафу

     У разi коли штраф не буде сплачено у строки, встановленi статтею 403 цього Кодексу, постанова митного органу та суду (суддi) надсилається для примусового виконання районному, мiському (мiста обласного значення), районному у мiстi вiддiлу державної виконавчої служби.

     Постанова митного органу або суду (суддi), по якiй стягнення штрафу проведено повнiстю, з вiдмiткою про виконання повертається до митного органу або до суду, що винiс постанову.

     Штраф вноситься до державного бюджету.

     Особа, яка вчинила порушення митних правил, повинна, незважаючи на стягнення штрафу, сплатити податки i збори, встановленi законами України.

     Стаття 405. Виконання постанови суду (суддi) про конфiскацiю

     Постанова суду (суддi) про накладення адмiнiстративного стягнення за порушення митних правил у частинi конфiскацiї виконується державним виконавцем у порядку, встановленому законом.

     Товари, транспортнi засоби, вилученi митним органом, щодо яких винесена постанова суду (суддi) про конфiскацiю, передаються державному виконавцевi.

     У разi коли неможливо конфiскувати товари, що є безпосереднiми предметами порушення митних правил, або товари iз спецiально виготовленими сховищами (тайниками), що використовувалися для приховування безпосереднiх предметiв порушення митних правил вiд митного контролю, транспортнi засоби, що використовувалися для перемiщення безпосереднiх предметiв порушення митних правил через митний кордон України, з осiб, якi вчинили порушення митних правил, стягується вартiсть зазначених товарiв, транспортних засобiв у порядку, встановленому законодавством України.

     Витрати митного органу, пов'язанi iз зберiганням товарiв, транспортних засобiв, щодо яких прийнято постанову про конфiскацiю, повиннi бути вiдшкодованi особою, яка вчинила порушення митних правил, у порядку, встановленому законом.

     Стаття 406. Виконання постанови митного органу про накладення стягнення за порушення митних правил на осiб, якi проживають або перебувають за межами України

     Постанова митного органу про накладення стягнення за порушення митних правил на осiб, якi проживають або перебувають за межами України, виконується за рахунок майна цих осiб, що знаходиться на територiї України.

     У разi вiдсутностi в Українi майна, що належить зазначеним у частинi першiй цiєї статтi особам, порядок виконання постанови митного органу про накладення на них стягнень визначається законодавством України та мiжнародними договорами з державами, на територiї яких проживають або перебувають особи, притягнутi до вiдповiдальностi за порушення митних правил.

Роздiл XX
ПРАЦIВНИКИ МИТНИХ ОРГАНIВ, СПЕЦIАЛIЗОВАНИХ МИТНИХ УСТАНОВ ТА ОРГАНIЗАЦIЙ

Глава 63. Посадовi особи митної служби України

     Стаття 407. Посадовi особи митної служби України

     Посадовими особами митної служби України є працiвники митних органiв, спецiалiзованих митних установ та органiзацiй, на яких цим Кодексом та iншими законами України покладено здiйснення митної справи, органiзацiйно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцiй i яким присвоєно спецiальнi звання.

     Стаття 408. Правовий статус посадових осiб митної служби України

     Правовий статус посадових осiб митної служби України, їх права та обов'язки визначаються Конституцiєю України, цим Кодексом, а в частинi, що не регулюється ним, - Законом України "Про державну службу".

     Стаття 409. Обов'язковiсть законних розпоряджень та вимог посадових осiб митної служби України

     Законнi розпорядження та вимоги посадових осiб митної служби України є обов'язковими для виконання.

     Стаття 410. Проходження служби i спецiальнi звання посадових осiб митної служби України

     Порядок i умови прийняття на службу до митних органiв, спецiалiзованих митних установ та органiзацiй, порядок та умови проходження служби, просування посадових осiб по службi, оплати та стимулювання працi в митних органах, спецiалiзованих митних установах та органiзацiях визначаються законодавством України.

     У митнiй службi України дiє Дисциплiнарний статут, який затверджується законом.

     Посадовi особи митної служби України проходять атестацiю. Порядок проведення атестацiї визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Спецiальнi звання присвоюються посадовим особам митної служби України вiдповiдно до займаних посад i стажу роботи:

     дiйсний державний радник митної служби;

     державний радник митної служби 1 рангу;

     державний радник митної служби 2 рангу;

     державний радник митної служби 3 рангу;

     радник митної служби 1 рангу;

     радник митної служби 2 рангу;

     радник митної служби 3 рангу;

     iнспектор митної служби 1 рангу;

     iнспектор митної служби 2 рангу;

     iнспектор митної служби 3 рангу;

     iнспектор митної служби 4 рангу;

     iнспектор митної служби;

     молодший iнспектор митної служби;

     курсант.

     Спецiальне звання дiйсного державного радника митної служби присвоюється Президентом України за поданням Кабiнету Мiнiстрiв України.

     Спецiальнi звання державного радника митної служби 1, 2, 3 рангiв присвоюються Президентом України за поданням керiвника спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузi митної справи.

     Спецiальнi звання радника митної служби 1, 2, 3 рангiв, iнспекторiв митної служби 1, 2, 3, 4 рангiв, iнспекторiв митної служби та молодших iнспекторiв митної служби присвоюються керiвником спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузi митної справи.

     Спецiальне звання курсанта присвоюється керiвниками вiдповiдних закладiв освiти, що вiднесенi до сфери управлiння спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузi митної справи.

     Порядок присвоєння спецiальних звань визначається Положенням про спецiальнi звання посадових осiб митної служби України, що затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Посадовi особи митної служби України мають єдиний формений одяг з вiдповiдними знаками розрiзнення. Зразки форменого одягу, норми забезпечення ним та строки його експлуатацiї затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України, а правила носiння - спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузi митної справи. Формений одяг видається безплатно.

     Стаття 411. Робочий час посадових осiб митної служби України

     Тривалiсть робочого часу посадових осiб митної служби України встановлюється вiдповiдно до законодавства України про працю.

     Для виконання невiдкладних заходiв з митного контролю, митного оформлення, боротьби з контрабандою i порушеннями митних правил та iнших службових завдань посадовi особи митних органiв України за розпорядженням керiвника митного органу або його заступника можуть залучатися до роботи в надурочний, а також у нiчний час, у святковi i неробочi днi. Оплата працi посадових осiб митних органiв України у надурочний, нiчний час, а також у святковi i неробочi днi провадиться вiдповiдно до чинного законодавства.

     Стаття 412. Прийняття на службу до митних органiв, спецiалiзованих митних установ та органiзацiй

     На службу до митних органiв, спецiалiзованих митних установ та органiзацiй приймаються громадяни України, якi досягли 18-рiчного вiку i здатнi за своїми дiловими i моральними якостями, освiтнiм рiвнем i станом здоров'я виконувати завдання, покладенi на митну службу України. З прийняттям на службу може бути встановлено випробування строком до шести мiсяцiв.

     Не можуть бути прийнятi на службу до митних органiв, спецiалiзованих митних установ та органiзацiй особи, якi мають судимiсть за вчинення умисного злочину.

     Посадовi особи митної служби України, визнанi за вироком суду, що набрав законної сили, винними у вчиненнi злочину, звiльняються iз служби в митних органах, спецiалiзованих митних установах та органiзацiях.

     Посадовi особи митних органiв зобов'язанi дiяти лише на пiдставi, в межах повноважень та у спосiб, що передбаченi Конституцiєю України, цим Кодексом та законами України.

     Стаття 413. Присяга та урочисте зобов'язання посадових осiб митної служби України

     Особи, якi вперше зараховуються на посади державної служби у митних органах, спецiалiзованих митних установах та органiзацiях, приймають Присягу державного службовця.

     Працiвники, яким вперше присвоюється спецiальне звання митної служби України, приймають урочисте зобов'язання такого змiсту:

     "Вступаючи на митну службу, урочисто зобов'язуюсь бути вiдданим Українському народу, справi української державностi, неухильно додержуватися вимог Конституцiї України, Митного кодексу України та законодавства України. Зобов'язуюсь активно захищати iнтереси Української держави, її економiчний суверенiтет i безпеку, суворо додержуватися дисциплiни, сумлiнно, на високому професiйному рiвнi виконувати свої службовi обов'язки, зберiгати державну таємницю, охороняти права, свободи i законнi iнтереси громадян".

     Процедура прийняття урочистого зобов'язання визначається спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузi митної справи.

     Стаття 414. Неприпустимiсть участi посадових осiб митної служби України у полiтичних партiях

     Посадовi особи митної служби України не можуть бути членами полiтичних партiй.

     Посадовi особи митної служби України не мають права органiзовувати страйки i брати участь у них, вчиняти iншi дiї, що перешкоджають нормальному функцiонуванню митних органiв, спецiалiзованих митних установ та органiзацiй.

     Стаття 415. Обмеження в роботi за сумiсництвом та заняттi пiдприємницькою дiяльнiстю

     Посадовi особи митної служби України не мають права:

     1) займатися будь-якою пiдприємницькою дiяльнiстю безпосередньо чи через посередникiв або пiдставних осiб, а також виконувати роботу на умовах сумiсництва (крiм наукової, викладацької, творчої дiяльностi та медичної практики);

     2) входити самостiйно, через представника або пiдставних осiб до складу правлiння чи iнших виконавчих органiв пiдприємств, фiнансових установ, господарських товариств тощо, органiзацiй, спiлок, об'єднань, кооперативiв, що займаються пiдприємницькою дiяльнiстю;

     3) бути повiреним третiх осiб у митних справах;

     4) використовувати своє службове становище для будь-якого не передбаченого законодавством України сприяння юридичним i фiзичним особам у здiйсненнi ними зовнiшньоекономiчної та iншої пiдприємницької дiяльностi.

     Стаття 416. Обмеження в роботi, яка пов'язана iз здiйсненням контролю за роботою близьких родичiв

     Посадовi особи митних органiв не можуть обiймати посади, перебування на яких передбачає прийняття рiшень з питань дiяльностi пiдприємств - митних брокерiв, митних перевiзникiв, власникiв митних лiцензiйних складiв та складiв тимчасового зберiгання, а також службовi зносини з такими пiдприємствами, якщо у штатi цих пiдприємств перебувають близькi родичi зазначених посадових осiб.

Глава 64. Пiдготовка, перепiдготовка та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв митної служби України

     Стаття 417. Система пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення

     квалiфiкацiї працiвникiв митної служби України

     Система пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв митної служби України забезпечує:

     1) пiдготовку наукових та науково-педагогiчних кадрiв;

     2) пiдготовку фахiвцiв митної справи з вищою освiтою;

     3) перепiдготовку працiвникiв митних органiв, спецiалiзованих митних установ та органiзацiй;

     4) пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв митних органiв, спецiалiзованих митних установ та органiзацiй;

     5) стажування молодих спецiалiстiв, новоприйнятих працiвникiв, кадрового резерву;

     6) самостiйне навчання посадових осiб митної служби України.

     Спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузi митної справи здiйснює пiдготовку, перепiдготовку та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв митної служби України за окремими напрямами дiяльностi також у вищих закладах освiти за державним замовленням. Обсяги пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї визначаються спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузi митної справи виходячи з потреб митних органiв, спецiалiзованих митних установ та органiзацiй, вимог до освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня працiвникiв i встановлюються вiдповiдно до закону.

     Стаття 418. Митний заклад освiти

     Митний заклад освiти є спецiалiзованою митною установою, що вiдноситься до сфери управлiння спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузi митної справи i здiйснює пiдготовку, перепiдготовку та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв митної служби України вiдповiдно до цього Кодексу та iнших законiв України.

     Стаття 419. Науково-педагогiчнi працiвники, керiвники та спецiалiсти митних закладiв освiти

     Науково-педагогiчнi працiвники, керiвники та спецiалiсти митних закладiв освiти приймаються на роботу на умовах та в порядку, що встановлюються цим Кодексом та iншими законами України. Прийняття на роботу науково-педагогiчних працiвникiв має здiйснюватися на основi конкурсного вiдбору.

     На науково-педагогiчних працiвникiв, керiвникiв та спецiалiстiв митних закладiв освiти поширюються обов'язки, права та пiльги, встановленi для посадових осiб митної служби України.

     Науково-педагогiчнi працiвники пiдлягають атестацiї у порядку, встановленому спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузi митної справи за погодженням iз спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузi освiти та науки.

     До викладацької роботи в митних закладах освiти можуть залучатися фахiвцi митних органiв, спецiалiзованих митних установ та органiзацiй.

     Стаття 420. Курсанти (студенти) i слухачi митних закладiв освiти та iнших вищих закладiв освiти, в яких здiйснюється пiдготовка фахiвцiв для митної служби України

     Курсантами (студентами), слухачами митних закладiв освiти та iнших вищих закладiв освiти, в яких здiйснюється пiдготовка фахiвцiв для митної служби України, можуть бути громадяни України, зарахованi на навчання вiдповiдно до вимог законодавства, та громадяни iнших країн, зарахованi на навчання на пiдставi мiжнародних договорiв України, укладених в установленому законом порядку.

     Курсантам (студентам), слухачам, аспiрантам вищих закладiв освiти, якi проходять пiдготовку, перепiдготовку та пiдвищують квалiфiкацiю для подальшої роботи в митнiй службi України, може надаватися додаткове соцiально-матерiальне забезпечення за рахунок коштiв спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузi митної справи. Курсантам (студентам) денної форми навчання вiдповiдно до закону надається вiдстрочка у призовi до Збройних Сил України на весь перiод навчання.

     Випускники митних закладiв освiти та iнших вищих закладiв освiти, в яких здiйснюється пiдготовка фахiвцiв для митної служби України, працевлаштовуються у порядку, встановленому законодавством України.

     Стаття 421. Фiнансування пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв митної служби України

     Фiнансування пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв митної служби України здiйснюється за рахунок коштiв Державного бюджету України.

Глава 65. Правовий захист працiвникiв митної служби України

     Стаття 422. Гарантування захисту життя, здоров'я i майна посадових осiб митної служби України

     Посадовi особи митної служби України перебувають пiд захистом закону. Захист життя, здоров'я, честi, гiдностi, майна цих посадових осiб та членiв їхнiх сiмей вiд злочинних посягань, iнших протиправних дiй здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про державний захист працiвникiв суду i правоохоронних органiв" та забезпечується мiрами вiдповiдальностi, передбаченими Кримiнальним кодексом України та Кодексом України про адмiнiстративнi правопорушення.

Глава 66. Застосування фiзичної сили, спецiальних засобiв та зброї посадовими особами митної служби України

     Стаття 423. Загальнi положення щодо застосування фiзичної сили, спецiальних засобiв та зброї посадовими особами митної служби України

     Недоторканнiсть особи, її захист вiд будь-якого насильства, iншого жорстокого поводження гарантується державою.

     Фiзична сила, спецiальнi засоби та зброя застосовуються посадовими особами митної служби України лише у випадках, передбачених цим Кодексом.

     Для забезпечення правильного та ефективного застосування фiзичної сили, спецiальних засобiв i зброї з посадовими особами митної служби України проводяться навчання iз спецiальної пiдготовки та перiодичнi перевiрки придатностi до таких дiй вiдповiдно до цього Кодексу, а також до наказiв спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузi митної справи.

     Стаття 424. Застосування фiзичної сили

     Посадовi особи митної служби України мають право застосовувати фiзичну силу пiд час виконання службових обов'язкiв для:

     1) припинення порушень митних правил, затримання осiб, якi їх вчинили, подолання опору законним розпорядженням або вимогам посадових осiб митної служби України;

     2) забезпечення доступу в примiщення або на територiю, де знаходяться товари i транспортнi засоби, що перебувають пiд митним контролем;

     3) припинення iнших дiй, що перешкоджають виконанню обов'язкiв, покладених законом на посадових осiб митної служби України, якщо ненасильницькi засоби впливу не забезпечують виконання цих обов'язкiв.

     Стаття 425. Застосування спецiальних засобiв

     Посадовi особи митної служби України мають право застосовувати наручники, гумовi кийки, сльозоточивi речовини, обладнання для вiдкриття примiщень, засоби для примусової зупинки транспортних засобiв та iншi спецiальнi засоби пiд час виконання службових обов'язкiв для:

     1) вiдбиття нападу на посадових осiб митної служби України або на iнших осiб;

     2) вiдбиття нападу на будинки, будiвлi, споруди та транспортнi засоби, що належать митним органам, спецiалiзованим митним установам та органiзацiям або використовуються ними, на товари та транспортнi засоби, що перебувають пiд митним контролем, а також для звiльнення зазначених об'єктiв у разi їх захоплення;

     3) затримання правопорушникiв, їх доставлення в службове примiщення митного органу, спецiалiзованої митної установи чи органiзацiї, якщо цi особи чинять опiр та iншу протидiю або можуть завдати шкоди оточуючим чи собi;

     4) припинення фiзичного опору, що чиниться посадовiй особi митної служби України;

     5) проникнення у примiщення, де можуть знаходитися предмети контрабанди та безпосереднi об'єкти порушення митних правил;

     6) зупинення транспортного засобу, водiй якого не виконав вимогу посадової особи митної служби України про зупинення.

     Забороняється застосовувати спецiальнi засоби до жiнок з явними ознаками вагiтностi, осiб з явними ознаками iнвалiдностi та малолiтнiх, крiм випадкiв вчинення ними збройного опору, скоєння групового нападу, який загрожує життю та здоров'ю людей, збереженню товарiв i транспортних засобiв, що перебувають пiд митним контролем.

     Повний перелiк спецiальних засобiв, що використовуються посадовими особами митної служби України, та порядок їх застосування визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 426. Зберiгання, носiння та застосування вогнепальної зброї посадовими особами митної служби України

     Пiд час виконання службових обов'язкiв окремим категорiям посадових осiб митної служби України, перелiк яких встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України, надається право зберiгати, носити вогнепальну зброю.

     Порядок застосування вогнепальної зброї посадовими особами митної служби України регулюється положенням, яке затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Перелiк видiв вогнепальної зброї та набоїв до неї, що надаються для використання посадовими особами митної служби України, визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Глава 67. Соцiальний захист працiвникiв митних органiв, спецiалiзованих митних установ та органiзацiй

     Стаття 427. Соцiальнi гарантiї посадовим особам митної служби України

     Держава гарантує посадовим особам митної служби України соцiальний захист i матерiально-побутове забезпечення.

     У разi загибелi, калiцтва або iнвалiдностi внаслiдок нещасного випадку, який стався з посадовою особою митної служби України пiд час виконання нею службових обов'язкiв, їй або її спадкоємцям здiйснюється компенсацiйна виплата в порядку, на умовах та у розмiрах, визначених законодавством.

     Стаття 428. Гарантiя оплати працi посадових осiб митної служби України

     Держава гарантує оплату працi посадових осiб митної служби України з метою створення достатнiх матерiальних умов для незалежного i сумлiнного виконання ними службових обов'язкiв.

     Грошове забезпечення посадових осiб митної служби України складається з грошового утримання, яке включає в себе посадовий оклад i щомiсячнi надбавки за спецiальне звання та вислугу рокiв, та доплат i надбавок до грошового утримання, а також iнших видiв додаткових виплат.

(дiю частини другої статтi 428 зупинено на 2007 рiк згiдно iз Законом України вiд 19.12.2006 р. N 489-V)

     Стаття 429. Житлове забезпечення посадових осiб митної служби України

     Посадовi особи митної служби України, якi потребують полiпшення житлових умов, мають право на першочергове одержання житла. Таке право зберiгається за посадовими особами митної служби України пiсля виходу на пенсiю за наявностi у них стажу служби в митнiй службi України 20 i бiльше рокiв.

     Митнi органи, спецiалiзованi митнi установи та органiзацiї можуть мати вiдомчий житловий фонд, що формується в порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     У разi загибелi посадової особи митної служби України у зв'язку з виконанням нею службових обов'язкiв за сiм'єю загиблого зберiгається право на одержання житлової площi на тих самих умовах i пiдставах, якi мали мiсце на момент загибелi цiєї посадової особи.

     Посадовi особи митної служби України мають право на одержання за мiсцем проживання або роботи безпроцентної позики на iндивiдуальне або кооперативне житлове будiвництво та обзаведення домашнiм господарством на строк до 20 рокiв з погашенням 50 вiдсоткiв одержаної позики за рахунок бюджетних коштiв.

(дiю частини четвертої статтi 429 зупинено на 2007 рiк згiдно iз Законом України вiд 19.12.2006 р. N 489-V)

     Стаття 430. Пенсiйне забезпечення працiвникiв митних органiв, спецiалiзованих митних установ та органiзацiй

     Пенсiйне забезпечення посадових осiб митної служби України здiйснюється вiдповiдно до умов i порядку, встановлених Законом України "Про державну службу"

     Пенсiйне забезпечення працiвникiв митних органiв, спецiалiзованих митних установ та органiзацiй, якi не є посадовими особами, здiйснюється на загальних пiдставах вiдповiдно до законодавства України про пенсiйне забезпечення.

     Стаття 431. Гарантiї у разi калiцтва i захворювання, вiдшкодування збиткiв

     Спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузi митної справи вiдповiдно до законодавства України компенсує працiвникам митних органiв, спецiалiзованих митних установ та органiзацiй шкоду, заподiяну їм калiцтвом або iншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним iз виконанням службових обов'язкiв.

     Стаття 432. Гарантiї у разi загибелi працiвника митного органу, спецiалiзованої митної установи, органiзацiї

     У разi загибелi працiвника митного органу, спецiалiзованої митної установи, органiзацiї пiд час виконання ним службових обов'язкiв непрацездатним членам сiм'ї загиблого, якi перебували на його утриманнi, органами соцiального захисту щомiсячно виплачується компенсацiя в розмiрi рiзницi мiж частиною грошового забезпечення загиблого, що припадала на їх частку, i призначеною пенсiєю у зв'язку з втратою годувальника без урахування одноразової допомоги.

Роздiл XXI
ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Митний кодекс України набирає чинностi з 1 сiчня 2004 року, крiм частини тринадцятої статтi 71, яка набирає чинностi з моменту набуття Україною членства у Свiтовiй органiзацiї торгiвлi.

(пункт 1 роздiлу XXI iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.12.2002 р. N 348-IV, у редакцiї Законiв України вiд 27.11.2003 р. N 1344-IV, вiд 23.12.2004 р. N 2285-IV, вiд 25.03.2005 р. N 2505-IV, вiд 20.12.2005 р. N 3235-IV, вiд 19.12.2006 р. N 489-V)

     2. До приведення нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Кодексом чиннi нормативно-правовi акти застосовуються в частинi, що не суперечить цьому Кодексу.

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України:

     подати на розгляд Верховної Ради України пропозицiї щодо приведення законодавчих актiв України у вiдповiднiсть iз цим Кодексом;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Кодексом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами, iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Кодексом;

     вiдповiдно до компетенцiї забезпечити видання нормативно-правових актiв, передбачених цим Кодексом.

     4. З набранням чинностi цим Кодексом втрачають чиннiсть:

     Закон України "Про митну справу в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1991 р., N 44, ст. 575; 1994 р., N 20, ст. 116; 2000 р., N 13, ст. 109);

     Закон України "Про звiльнення вiд обкладення митом предметiв, якi вивозяться (пересилаються) громадянами за митний кордон України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 26, ст. 114);

     Митний кодекс України (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 16, ст. 203, N 35, ст. 511; 1993 р., N 11, ст. 91, N 12, ст. 107; 1994 р., N 20, ст. 116; 1995 р., N 13, ст. 85; 1997 р., N 35, ст. 218; 1999 р., N 34, ст. 274; 2000 р., N 13, ст. 109, N 38, ст. 318, N 50, ст. 436; 2001 р., N 4, ст. 16, N 23, ст. 117, N 31, ст. 148; 2003 р., N 27, ст. 209), крiм статей 47, 85, 86, 87 та глави 2 "Митнi збори" роздiлу V "Мито та митнi збори", якi втрачають чиннiсть з моменту набуття Україною членства у Свiтовiй органiзацiї торгiвлi.

(абзац четвертий пункту 4 у редакцiї Законiв України вiд 27.11.2003 р. N 1344-IV, вiд 23.12.2004 р. N 2285-IV, вiд 25.03.2005 р. N 2505-IV, вiд 20.12.2005 р. N 3235-IV, вiд 19.12.2006 р. N 489-V)

     Постанова Верховної Ради України "Про введення в дiю Митного кодексу України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 16, ст. 204);

     Постанова Верховної Ради України "Про введення в дiю Закону Української РСР "Про митну справу в Українськiй РСР" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1991 р., N 44, ст. 576);

     Постанова Верховної Ради України "Про введення в дiю Закону України "Про звiльнення вiд обкладення митом предметiв, якi вивозяться (пересилаються) громадянами за митний кордон України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 26, ст. 115);

     Постанова Верховної Ради України вiд 5 лютого 1992 року N 2099-XII "Про персональнi звання державної митної служби України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 19, ст. 261).

Президент УкраїниЛ.КУЧМА

м. Київ
11 липня 2002 року
N 92-IV

Загрузка...