Зрозуміло / Понятно
Шановний користувач!
На жаль, ми вимушені закрити цей проект і з 30 листопада 2020 він перестане працювати. Просимо свої вибачення за можливі незручності.

Уважаемый пользователь!
К сожалению, мы вынуждены закрыть этот проект и с 30 ноября 2020 он перестанет работать. Приносим свои извинения за возможные неудобства.

Поиск авто: расширенный поиск

UAH
UAH
USD
EUR

Автоправо

Закони, Постанови Кабміну

Про перелiк документiв, необхiдних для здiйснення митного контролю та митного оформлення товарiв i транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України
МИТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
Про митне оформлення транспортних засобiв
Про ставки акцизного збору на деякi транспортнi засоби та кузови до них
Про затвердження Правил ввезення транспортних засобiв на територiю України
Про внесення змiн до деяких законiв України щодо реєстрацiї транспортних засобiв
Про затвердження Положення про вантажну митну декларацiю
Про перелiк вiдомостей, що оголошуються громадянами за встановленою формою у разi перемiщення ними через митний кордон України товарiв та iнших предметiв
Питання митного оформлення транспортних засобiв, призначених для офiцiйного (службового) користування представництв та консульських установ iноземних держав, представництв мiжнародних органiзацiй в Українi, а також для особистого користування їх посадовим
Про затвердження Правил державної реєстрацiї та облiку автомобiлiв, автобусiв, а також самохiдних машин, сконструйованих на шасi автомобiлiв, мотоциклiв усiх типiв, марок i моделей, причепiв, напiвпричепiв та мотоколясок
Порядок здійснення митного контролю
Таможенная Конвенция О временном ввозе частных дорожных перевозочных средств
Про затвердження перелiку пунктiв пропуску для автомобiльного сполучення через державний кордон України для перемiщення громадянами транспортних засобiв та шасi i кузовiв до них
Про оцiнку майна, майнових прав та професiйну оцiночну дiяльнiсть в Українi
ЗАКОН УКРАЇНИ Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарiв та транспортних засобiв, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територiю України
ЗАКОН УКРАЇНИ Про деякi питання ввезення на митну територiю України та реєстрацiї транспортних засобiв
ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змiн до Закону України "Про розвиток автомобiльної промисловостi України"
Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо державної пiдтримки автомобiлебудiвної промисловостi України
Статут Моторного (транспортного) страхового бюро України
ЗАКОН УКРАЇНИ Про порядок виїзду з України i в
Про обмін інформацією з Молдовою про товари та транспортні засоби, що перетинають кордон

Про затвердження Правил ввезення транспортних засобiв на територiю України

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 31 травня 1994 р.N 341


Про затвердження Правил ввезення транспортних засобiв на територiю України

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами КМ
вiд 8 лютого 1995 року N 94,
вiд 28 листопада 1995 року N 949

вiд 16 лютого 1998 року N 146,
вiд 6 липня 1998 року N 1014,
вiд 4 лютого 2000 року N 218,
вiд 29 березня 2000 року N 575,
вiд 1 листопада 2002 року N 1647,
вiд 17 березня 2004 року N 331,
вiд 8 вересня 2004 року N 1191

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити Правила ввезення транспортних засобiв на територiю України /додаються/.

     2. Державному митному комiтетовi за погодженням з Мiнiстерством внутрiшнiх справ у мiсячний термiн розробити i затвердити Привила митного оформлення транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України.

     3. Внести до Правил державної реєстрацiї та облiку автомобiлiв, автобусiв, самохiдних машин, сконструйованих на шасi автомобiлiв, мотоциклiв всiх типiв, марок i моделей, причепiв, напiвпричепiв та мотоколясок, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 жовтня 1993 р. N 873, такi змiни i доповнення:

     у абзацi тринадцятому пункту 8 слова "дозвiл на реєстрацiю транспортних засобiв";

     у абзацi п'ятому пункту 11 слова "дозвiл митницi на реєстрацiю транспортних засобiв" замiнити словами "посвiдчення про реєстрацiю транспортних засобiв";

     у абзацi першому пункту 32 слова "виданих митними органами дозволiв на реєстрацiю" замiнити словами "виданих митними органами посвiдчень про реєстрацiю";

     додаток N 2 до зазначених Правил, викласти в редакцiї згiдно з додатком до цiєї постанови.

     4. Ця постанова набуває чинностi з 1 серпня 1994 року, крiм пункту 2.

Виконуючий обов'язки Прем'єр-мiнiстра УкраїниЮ.ЗВЯГIЛЬСЬКИЙ
Мiнiстр Кабiнету Мiнiстрiв УкраїниI.ДОЦЕНКО

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 31 травня 1994 р. N 341

ПРАВИЛА
ввезення транспортних засобiв на територiю України

     1. Цi Правила визначають порядок ввезення транспортних засобiв пiдприємствами, установами, органiзацiями /далi - пiдприємства/ та громадянами на територiю України.

     2. Транспортнi засоби ввозяться:

  • для постiйного користування;
  • для тимчасового користування;
  • для реалiзацiї;
  • для транзиту.

     3. Пiдприємства та громадяни, якi ввозять транспортнi засоби на територiю України, повиннi пiдтвердити вiдповiдними документами правомiрнiсть володiння або користування ними.

     4. У разi ввезення транспортних засобiв для постiйного користування або реалiзацiї на прикордоннiй митницi номернi знаки транспортних засобiв iнших країн вилучаються i видаються номернi знаки типу "Транзит".

     5. Ввезення транспортних засобiв для тимчасового користування здiйснюється пiд зобов'язання про їх зворотне вивезення у зазначений термiн. Якщо це зобов'язання не виконується, виннi несуть вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством.

     6. Iноземним громадянам, що вивозять транспортнi засоби за межi України, дозволяється мати пальне в баку, передбаченому виробником засобу, а громадянам України - 20 лiтрiв додатково.

     7. Забороняється ввезення в Україну для постiйного користування, а також з метою їх розукомплектування на запаснi частини:

     1) автобусiв (код згiдно з УКТЗЕД 8702) та вантажних автомобiлiв (код згiдно з УКТЗЕД 8704), якi на момент ввезення були виготовленi та/або експлуатувалися бiльше нiж 5 рокiв;

     2) iнших механiчних транспортних засобiв, якi на момент ввезення були виготовленi 8 i бiльше рокiв тому, крiм:

     ввезення трамвайних вагонiв з колiєю 1000 мм, що не виготовляються в Українi;

     ввезення громадянами, якi в'їжджають в Україну на постiйне мiсце проживання;

     ввезення (отримання) громадянами, якi постiйно проживають в Українi, як спадщини;

     ввезення транспортних засобiв вiдповiдно до мiжнародних договорiв України, в тому числi як технiчної допомоги;

     ввезення в колекцiйних цiлях (антикварнi i такi, що мають художню, iсторичну або iншу цiннiсть) на пiдставi висновкiв (дозволiв) Мiнiстерства транспорту та зв'язку, погоджених з Мiнкультури;

     ввезення для постiйного використання механiчних транспортних засобiв, технiчний стан яких вiдповiдає правилам, нормативам i стандартам щодо забезпечення безпеки дорожнього руху та екологiчної безпеки (крiм трамвайних вагонiв i тролейбусiв та їх кузовiв), на пiдставi дозволу Мiнiстерства транспорту та зв'язку, а трамвайних вагонiв i тролейбусiв та їх кузовiв - на пiдставi дозволу Держжитлокомунгоспу у визначеному ними порядку, якщо зазначенi транспортнi засоби:

     а) визнанi вiдповiдно до законодавства Комiсiєю з питань гуманiтарної допомоги при Кабiнетi Мiнiстрiв України гуманiтарною допомогою;

     б) затриманi митними органами та конфiскованi в установленому порядку;

     в) зберiгаються пiд митним контролем i власник не звернувся за ними до кiнця строку зберiгання.

(пункт 7 в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.02.95 р. N 94, iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.11.95 р. N 949, вiд 16.02.98 р. N 146, вiд 04.02.2000 р. N 218, вiд 29.03.2000 р. N 575, вiд 01.11.2002 р. N 1647, вiд 17.03.2004 р. N 331, в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.09.2004 р. N 1191)

     71. Ввезення на територiю України для постiйного використання механiчних транспортних засобiв, виготовлених 8 i бiльше рокiв тому, у випадках, не передбачених пiдпунктом 2 пункту 7, здiйснюється за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України.

(Правила доповнено пунктом 71 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.09.2004 р. N 1191)

     8. Пункт 8 виключено.

(Правила доповнено пунктом 8 згiдно з постановою  Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.11.95 р. N 949,  у зв'язку з цим пункти 8, 9 i 10 вважати вiдповiдно  пунктами 9, 10 i 11)
(пункт 8 виключено згiдно з постановою  Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.02.98 р. N 146,  у зв'язку з цим пункти 9, 10 i 11 вважати вiдповiдно пунктами 8, 9 i 10)

     8. Усi транспортнi засоби, що ввозяться на територiю України, пiдлягають митному оформленню в порядку, встановленому чинним законодавством.

     9. Ввезенi в Україну транспортнi засоби реєструються в органах Державтоiнспекцiї на пiдставi належним чином оформлених i виданих митними органами вантажних митних декларацiй (для юридичних осiб), посвiдчень про реєстрацiю транспортних засобiв (для громадян) або завiрених митними органами довiдок-рахункiв (для юридичних осiб та громадян). У разi коли транспортнi засоби експлуатувалися за межами України i були зареєстрованi у вiдповiдних органах iноземної держави, обов'язковим є подання до органiв Державтоiнспекцiї реєстрацiйних документiв цiєї держави.

(Пункт 9 Правил змiнено згiдно iз постановою N 94 вiд 8.02.95 р.)

     10. У разi вивезення транспортних засобiв, що перемiщуються  через митну територiю України транзитом, митницi перевiряють вiдповiднiсть даних транспортних засобiв заявленим в декларацiях, а також дотримання заявленого пiд час ввезення термiну.

     11. Держмитслужба вправi приймати рiшення щодо пропуску на територiю України для постiйного користування механiчних транспортних засобiв (не бiльше одного на особу), виготовлених 5 i бiльше рокiв тому, але не бiльш як 10 рокiв, i якщо вони ввозяться громадянами України (або за їх дорученням iншими фiзичними чи юридичними особами), якi виїхали за межi України та придбали засiб до 1 квiтня 1998 р., а також не в'їжджали в Україну до придбання транспортних засобiв i з об'єктивних причин не могли ввезти їх на територiю України вiдразу пiсля придбання.

(Правила доповнено пунктом 11 згiдно з постановою  Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 06.07.98 р. N 1014)

 

Додаток N 2
до Правил державної реєстрацiї та облiку   автомобiлiв, автобусiв, самохiдних машин, сконструйованих на шасi автомобiлiв, мото циклiв всiх типiв, марок i моделей, приче пiв, напiвпричепiв та мотоколясок, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 жовтня 1993 р. N 873
(в редакцiї по станови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 травня 1994 р. N 341)

ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМIТЕТ УКРАЇНИ

________________________ МИТНИЦЯ
/назва/


ПОСВIДЧЕННЯ серiя ________ N _________

про реєстрацiю транспортного засобу в органах
ДАI МВС України

     1. Марка, модель ___________________________________________

     2. Рiк випуску _____________________________________________

     3. Номер двигуна ___________________________________________

     4. Робочий об'єм двигуна /куб. см/ _________________________

     5. Номер шасi ______________________________________________

     6. Номер кузова ____________________________________________

     7. Дата перевезення через кордон ___________________________

     8. Видано номернi знаки типу "Транзит" _____________________

     9. Наявнiсть необхiдних для реєстрацiї документiв __________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Вiдмiтки митницi

     ____________________________ митниця не заперечує проти реє

     страцiї в органах ДАI МВС України зазначеного в цьому пос

     вiдченнi транспортного засобу на iм'я громадянина /ки/ _____

     ____________________________________________________________
              /громадянство, iм'я, прiзвище та по батьковi, адреса/

     ____________________________________________________________

     що був вивезений /направлений/ до України громадянином /кою/

     ____________________________________________________________
           /громадянство, iм'я, прiзвище та по батьковi, адреса/

     ____________________________________________________________

     Мета ввезення /направлення/:

     для постiйного користування

     для тимчасового користування - до __________________________
/термiн/

     Для продажу, дарування, здання в оренду, видачi доручення на користування iншими особами /крiм батькiв, одного iз подружжя, дiтей, рiдних братiв i сестер/ протягом двох рокiв з дня видачi посвiдчення:

     дозвiл митницi потрiбен, дозвiл митницi не потрiбен /непотрiбне закреслити/

     Транспортний засiб необхiдно в десятиденний термiн пред'явити органам
ДАI МВС України для реєстрацiї.

     Примiтка ___________________________________________________ ___________________________________________________

     Печатка митницi Пiдпис i особиста печатка митника _________________

     Дата "___" ______________199 р.

     Одержав _______________________ /пiдпис власника/

Загрузка...