Зрозуміло / Понятно
Шановний користувач!
На жаль, ми вимушені закрити цей проект і з 30 листопада 2020 він перестане працювати. Просимо свої вибачення за можливі незручності.

Уважаемый пользователь!
К сожалению, мы вынуждены закрыть этот проект и с 30 ноября 2020 он перестанет работать. Приносим свои извинения за возможные неудобства.

Поиск авто: расширенный поиск

UAH
UAH
USD
EUR

Автоправо

Закони, Постанови Кабміну

Про перелiк документiв, необхiдних для здiйснення митного контролю та митного оформлення товарiв i транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України
МИТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
Про митне оформлення транспортних засобiв
Про ставки акцизного збору на деякi транспортнi засоби та кузови до них
Про затвердження Правил ввезення транспортних засобiв на територiю України
Про внесення змiн до деяких законiв України щодо реєстрацiї транспортних засобiв
Про затвердження Положення про вантажну митну декларацiю
Про перелiк вiдомостей, що оголошуються громадянами за встановленою формою у разi перемiщення ними через митний кордон України товарiв та iнших предметiв
Питання митного оформлення транспортних засобiв, призначених для офiцiйного (службового) користування представництв та консульських установ iноземних держав, представництв мiжнародних органiзацiй в Українi, а також для особистого користування їх посадовим
Про затвердження Правил державної реєстрацiї та облiку автомобiлiв, автобусiв, а також самохiдних машин, сконструйованих на шасi автомобiлiв, мотоциклiв усiх типiв, марок i моделей, причепiв, напiвпричепiв та мотоколясок
Порядок здійснення митного контролю
Таможенная Конвенция О временном ввозе частных дорожных перевозочных средств
Про затвердження перелiку пунктiв пропуску для автомобiльного сполучення через державний кордон України для перемiщення громадянами транспортних засобiв та шасi i кузовiв до них
Про оцiнку майна, майнових прав та професiйну оцiночну дiяльнiсть в Українi
ЗАКОН УКРАЇНИ Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарiв та транспортних засобiв, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територiю України
ЗАКОН УКРАЇНИ Про деякi питання ввезення на митну територiю України та реєстрацiї транспортних засобiв
ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змiн до Закону України "Про розвиток автомобiльної промисловостi України"
Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо державної пiдтримки автомобiлебудiвної промисловостi України
Статут Моторного (транспортного) страхового бюро України
ЗАКОН УКРАЇНИ Про порядок виїзду з України i в
Про обмін інформацією з Молдовою про товари та транспортні засоби, що перетинають кордон

Про затвердження Положення про вантажну митну декларацiю

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 9 червня 1997 р.N 574


Про затвердження Положення про вантажну митну декларацiю

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами КМ вiд 7 травня 1998 року N 643,

вiд 6 вересня 2000 року N 1392,
 вiд 28 березня 2001 року N 287,
вiд 12 грудня 2002 року N 1883,
 вiд 4 лютого 2004 року N 111,
вiд 26 травня 2004 року N 675

     Вiдповiдно до статей 81, 86 Митного кодексу України Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

(вступна частина iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.12.2002 р. N 1883)

     1. Затвердити Положення про вантажну митну декларацiю (додається), яке набирає чинностi через 90 днiв з дня опублiкування цiєї постанови.

     2. Державнiй митнiй службi:

     у мiсячний термiн затвердити Iнструкцiю про порядок заповнення вантажної митної декларацiї;

     до 1 сiчня 1999 р. вилучити з обiгу бланки вантажної митної декларацiї форм МД-2 i МД-3 старого зразка.

(абзац третiй пункту 2 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.05.98 р. N 643)
  
Прем'єр-мiнiстр України
П. ЛАЗАРЕНКО

Iнд. 52

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 9 червня 1997 р. N 574

ПОЛОЖЕННЯ
про вантажну митну декларацiю

(У текстi Положення слова "орган Державної митної служби" в усiх вiдмiнках i формах числа замiнено словами "митний орган" у вiдповiдному вiдмiнку i числi згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 06.09.2000 р. N 1392)

     1. Положення про вантажну митну декларацiю (далi - Положення) визначає форму вантажної митної декларацiї та встановлює порядок її подання, оформлення, використання.

     2. У цьому Положеннi термiни вживаються в такому значеннi:

     вантажна митна декларацiя (далi - ВМД) - письмова заява встановленої форми, що подається митному органу i мiстить вiдомостi про товари та транспортнi засоби, якi перемiщуються через митний кордон України, митний режим, у який вони заявляються, а також iншу iнформацiю, необхiдну для здiйснення митного контролю, митного оформлення, митної статистики, нарахування податкiв, зборiв та iнших платежiв;

     митний режим - сукупнiсть норм, установлених законами з питань митної справи, що залежно вiд заявленої мети перемiщення товарiв i транспортних засобiв через митний кордон України визначають порядок такого перемiщення та обсяг митних процедур, якi при цьому здiйснюються;

     партiя товарiв:

     товари, якi перемiщуються на адресу одного одержувача за одним перевiзним документом (транспортною накладною, коносаментом тощо);

     товари, якi належать юридичним або фiзичним особам (суб'єктам пiдприємницької дiяльностi) i перемiщуються в ручнiй поклажi однiєю фiзичною особою у пасажирському вiддiленнi (салонi) транспортного засобу, яким прямує ця особа;

     прийняття вантажної митної декларацiї для оформлення - закрiплення посадовою особою митного органу факту внесення до ВМД декларантом усiх потрiбних для митного оформлення товарiв i транспортних засобiв вiдомостей i наявностi всiх доданих до декларацiї комерцiйних супровiдних та iнших документiв, проставлення на ВМД штампа "Пiд митним контролем" та реєстрацiї декларацiї у журналi облiку вантажних митних декларацiй;

     товари - будь-яке рухоме майно (у тому числi валютнi i культурнi цiнностi), електрична, теплова та iншi види енергiї, а також транспортнi засоби, за винятком транспортних засобiв, якi використовуються виключно для перевезення пасажирiв i товарiв через митний кордон України;

     фiзичнi особи - фiзичнi особи, якi перемiщують товари через митний кордон України без мети зайняття пiдприємницькою дiяльнiстю;

     фiзичнi особи (пiдприємцi) - зареєстрованi в установленому порядку як суб'єкти пiдприємницької дiяльностi фiзичнi особи, якi перемiщують товари через митний кордон України з метою зайняття пiдприємницькою дiяльнiстю.

(пункт 2 в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.12.2002 р. N 1883)

     ВМД, заповнена у звичайному порядку, - ВМД з установленим обсягом даних, на пiдставi якої завершується митне оформлення товарiв i транспортних засобiв у заявлений митний режим.

(пункт 2 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.05.2004 р. N 675)

     3. ВМД застосовується пiд час декларування транспортних засобiв i товарiв, що перемiщуються через митний кордон України юридичними або фiзичними особами, яким вони належать, або уповноваженими ними особами.

(пункт 3 доповнено абзацом другим згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.05.98 р. N 643, вiд 06.09.2000 р. N 1392, в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.12.2002 р. N 1883)

     4. Митний орган не приймає ВМД для оформлення:

     якщо вона подається без повного комплекту документiв, необхiдних для здiйснення митного оформлення товарiв;

     якщо вона заповнена декларантом з порушенням цього Положення, Iнструкцiї про порядок заповнення ВМД;

     в iнших випадках, передбачених законодавством України.

     У разi вiдмови у прийняттi ВМД для оформлення обов'язково заповнюється картка вiдмови у митному оформленнi згiдно з порядком, установленим Державною митною службою.

     5. Достовiрнiсть зазначених декларантом вiдомостей у ВМД, яка заповнена згiдно з дiючими правилами та засвiдчена ним у встановленому порядку, закрiплюється одним з видiв митного забезпечення (штамп "Пiд митним контролем") на всiх аркушах ВМД та реєстрацiйним номером, а також реєстрацiєю ВМД у журналi облiку вантажних митних декларацiй. Пiсля завершення цiєї процедури декларант несе юридичну вiдповiдальнiсть за вiдомостi, зазначенi у ВМД. Ця декларацiя не може бути вiдкликана декларантом.

     У разi необхiдностi для пiдтвердження вiдомостей, унесених до ВМД, прийнятої для оформлення, декларантом подаються додатковi документи.

(пункт 5 доповнено новим абзацом другим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.02.2004 р. N 111, у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третiм)

     Вiдповiдальнiсть за неточнi вiдомостi у ВМД установлюється законодавством.

     6. У разi прийняття ВМД для оформлення їй присвоюється реєстрацiйний номер та проводиться реєстрацiя в журналi облiку ВМД.

     Реєстрацiйний номер ВМД - цифровий код, що складається з шiстнадцяти знакiв, а саме:

(абзац другий пункту 6 в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.02.2004 р. N 111)

     першi дев'ять знакiв - код митного органу, в якому ВМД прийнято для оформлення, згiдно з класифiкатором, затвердженим Державною митною службою;

(абзац третiй пункту 6 в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.02.2004 р. N 111)

     десятий знак - остання цифра поточного року, вiдокремлена з обох бокiв скiсною лiнiєю;

(абзац четвертий пункту 6 в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.02.2004 р. N 111)

     останнi шiсть знакiв - порядковий номер декларацiї в журналi облiку ВМД (у порядку зростання протягом поточного року, починаючи з одиницi).

     Журнал облiку ВМД мiстить:

     порядковий номер ВМД згiдно з журналом облiку;

     дату реєстрацiї;

     реєстрацiйний номер ВМД;

     тип ВМД;

     вiдомостi про вiдправника та одержувача (назва, юридична адреса, для резидентiв код Єдиного державного реєстру пiдприємств та органiзацiй України);

     вiдомостi про особу, яка вiдповiдає за фiнансове врегулювання;

     вiдомостi про декларанта;

     прiзвище, iм'я та по батьковi iнспектора, який прийняв ВМД для оформлення, номер штампа "Пiд митним контролем";

     прiзвище, iм'я та по батьковi iнспектора, який завершив митне оформлення, номер особистої номерної печатки;

     номер картки вiдмови у митному оформленнi;

     примiтки.

     За рiшенням начальника митницi до журналу облiку ВМД можуть вноситись iншi додатковi вiдомостi.

     7. Митний орган може вiдмовити у митному оформленнi товарiв виключно у випадках, передбачених законодавством України, пiсля завершення процесу прийняття ВМД для оформлення.

     Реєстрацiйний номер ВМД, за якою було вiдмовлено у митному оформленнi, не може бути присвоєний iншiй декларацiї.

     8. ВМД, заповнена у звичайному порядку, вважається оформленою за наявностi на всiх її аркушах вiдбитка особистої номерної печатки посадової особи митницi, що здiйснила митне оформлення товарiв i транспортних засобiв.

(абзац перший пункту 8 в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.05.2004 р. N 675)

     Оформлена ВМД є пiдтвердженням надання особi права на розмiщення товарiв та/або транспортних засобiв у заявленому митному режимi i прав та обов'язкiв зазначених у ВМД осiб щодо здiйснення ними вiдповiдних фiнансових, господарських та iнших операцiй.

(пункт 8 в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.12.2002 р. N 1883)

     9. ВМД складається з унiфiкованого адмiнiстративного документа форми МД-2 (додаток 1) на п'яти зброшурованих основних аркушах рiзного кольору та унiфiкованого адмiнiстративного документа форми МД-3 (додаток 2) на такiй само кiлькостi зброшурованих додаткових аркушiв рiзного кольору.

     Пiд час митного оформлення товарiв у випадках, визначених Державною митною службою, замiсть унiфiкованого адмiнiстративного документа форми МД-3 допускається застосування формуляра-специфiкацiї форми МД-8 (додаток 3).

     Кiлькiсть бланкiв унiфiкованих адмiнiстративних документiв форм МД-2 та МД-3, необхiдних для митного оформлення однiєї ВМД, i порядок використання формуляра-специфiкацiї форми МД-8 визначаються Державною митною службою.

(пункт 9 в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.03.2001 р. N 287)

     10. ВМД оформляється на стандартних самокопiювальних бланках унiфiкованих адмiнiстративних документiв форм МД-2 та МД-3 формату 309 х 210 мiлiметрiв. Вiдривна частина бланкiв вiдповiдає формату А4. Бланки виготовляються друкарським способом за зразками, затвердженими Державною митною службою. Замовниками та реалiзаторами бланкiв можуть бути як Державна митна служба, так i суб'єкти пiдприємницької дiяльностi.

     Державна митна служба визначає випадки, коли ВМД може оформлюватися на бланках унiфiкованого адмiнiстративного документа, виготовлених за допомогою комп'ютера, або подаватися тiльки в електронному виглядi. Митнi процедури, що пов'язанi з оформленням ВМД, поданої митному органу тiльки в електронному виглядi, визначаються Державною митною службою.

(абзац другий пункту 10 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.05.2004 р. N 675)

     У разi виготовлення бланкiв за допомогою комп'ютера використовується папiр бiлий формату А4 i не застосовується вимога щодо брошурування, кольору та самокопiювання аркушiв. Технiчнi характеристики паперу, призначеного для виготовлення бланкiв за допомогою комп'ютера, повиннi забезпечувати якiсне функцiонування службових штампiв митних органiв, що використовуються для митного оформлення ВМД.

(пункт 10 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.05.98 р. N 643, вiд 06.09.2000 р. N 1392, в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.03.2001 р. N 287)

     11. ВМД заповнюється:

     на товари, якi перемiщуються через митний кордон України юридичними i фiзичними особами (пiдприємцями) i митна вартiсть яких перевищує суму, еквiвалентну 100 євро, крiм пiдакцизних товарiв, якi декларуються незалежно вiд їх вартостi;

     на товари, якi пiдлягають державному експортному контролю;

     на товари, якi перемiщуються в режимi митного складу;

     на товари, якi безпосередньо ввозяться фiзичними особами в супроводжуваному багажi або пересилаються в несупроводжуваному багажi, надходять на адреси фiзичних осiб або вивозяться фiзичними особами у випадках, передбачених законодавством;

     на товари незалежно вiд їх митної вартостi в iнших випадках, передбачених законодавством;

     на транспортнi засоби у випадках, передбачених законодавством.

(пункт 11 в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.12.2002 р. N 1883)

     12. ВМД заповнюється на партiю товарiв, якi належать юридичним особам або фiзичним особам (пiдприємцям), за умови, що до всiх товарiв цiєї партiї застосовується єдиний митний режим. У разi коли партiя складається з товарiв, якi мають рiзнi коди згiдно з УКТЗЕД, а також якщо товари з однаковим кодом згiдно з УКТЗЕД мають рiзнi данi (країну походження, ознаки та характеристики, що впливають на рiвень оподаткування, тощо), вiдомостi зазначаються на додаткових аркушах ВМД (форма МД-3).

     Одна ВМД з додатковими аркушами складається не бiльш як на 99 найменувань товарiв.

(пункт 12 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 06.09.2000 р. N 1392, в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.12.2002 р. N 1883)

     У випадках, що визначаються Державною митною службою, можуть складатися одна ВМД на кiлька партiй товарiв або кiлька ВМД на одну партiю товарiв.

(пункт 12 доповнено абзацом третiм згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.02.2004 р. N 111)

     13. ВМД заповнюється державною мовою за допомогою комп'ютера. Пiд час заповнення ВМД може застосовуватися iноземна мова, якщо переклад державною мовою назв суб'єктiв або фiрмового (комерцiйного) найменування товару є недоцiльним та iстотно не впливає на принцип здiйснення заходiв тарифного або нетарифного регулювання.

     14. ВМД, заповнена з пiдчистками та помилками, для оформлення не приймається. Порядок унесення виправлень у ВМД визначається Державною митною службою.

(пункт 14 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 06.09.2000 р. N 1392, в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.03.2001 р. N 287)

     15. Разом з ВМД подається її електронна копiя, яка використовується для прискорення проведення процедури митного оформлення товару i митної статистики зовнiшньоекономiчної дiяльностi. Iнформацiя, внесена до електронної копiї ВМД, повинна вiдповiдати iнформацiї, внесенiй декларантом до оригiналу. Форма та структура електронної копiї ВМД, або ВМД, що подається тiльки в електронному виглядi, кодування символiв, засоби пересилання визначаються Державною митною службою.

(пункт 15 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 06.09.2000 р. N 1392)

     16. Оформленi митним органом аркушi ВМД розподiляються у такому порядку:

     перший основний аркуш ("примiрник для митницi") - зберiгається разом з комплектом документiв, на пiдставi яких здiйснювалося митне оформлення, в митному пiдроздiлi, що здiйснював митне оформлення, протягом 12 мiсяцiв, пiсля чого передається на зберiгання до архiву митницi;

     другий основний аркуш ("примiрник для статистики") - використовується у пiдроздiлi митної статистики митного органу;

     третiй основний аркуш ("примiрник для митницi") - використовується у пiдроздiлi митних доходiв та платежiв митного органу;

     четвертий основний аркуш ("примiрник для митницi") - використовується залежно вiд виду зовнiшньоекономiчної операцiї:

     а) пiд час оформлення товару, що вивозиться за межi митної територiї України, передається декларанту для доставлення разом з товаром в митний орган - пункт пропуску на митному кордонi України. Пiсля проведення процедури пропуску вiн передається до архiву митницi, що здiйснила пропуск товару через митний кордон;

     б) пiд час оформлення товару, що ввозиться на митну територiю України, передається декларанту;

     п'ятий основний аркуш ("примiрник для декларанта") - передається декларанту.

     Якщо декларування товару проводиться митним брокером, то:

     пiд час митного оформлення товару, що ввозиться на митну територiю України, четвертий аркуш ВМД передається власниковi товару, а п'ятий аркуш - митному брокеру;

     пiд час митного оформлення експорту товару на прохання декларанта передбачається оформлення шостого аркуша ВМД, при цьому вiн повинен бути копiєю п'ятого аркуша. При використаннi шостого аркуша ВМД на зворотному боцi першого i п'ятого аркушiв декларантом робиться запис "оформлено шостий аркуш ВМД", який засвiдчується печаткою декларанта. При цьому п'ятий аркуш ВМД передається власниковi товару.

     Додатковi аркушi ВМД (форми МД-3) розподiляються в аналогiчному порядку.

     У разi потреби митний орган має право видавати (завiряти) заявникам (особам, зазначеним у ВМД) засвiдченi особистою номерною печаткою iнспектора митницi ксерокопiї оформленої ВМД вiдповiдно до облiку видачi таких копiй.

     Державна митна служба має право встановлювати iнший порядок розподiлу аркушiв ВМД для митних режимiв, що вiдрiзняються вiд режиму "iмпорт" або "експорт".

 

Додаток N 1
до Положення про вантажну митну декларацiю
                           ************************************
    УНIФIКОВАНИЙ АДМIНIСТРАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ (УАД) *1.Тип декларацiї         *А.   Форма МД-2
   *************************************************  *   *           *
   * 1 *2. Вiдправник/Експортер    N      ************************************
   *****                      *3.Додатковий  *4.Вiдвантажувальнi*
   *  *                      *    аркуш  * специфiкацiї  *
   *  *                      *  *     *         *
   *  *                      *********************************************************************
   *  *                      *5.Всього найме-*6. Кiлькiсть мiсць *7. Довiдковий номер
   *  *                      *нувань товарiв *          *
   *  *Реєстр N                  *        *          *
   *  *****************************************************************************************************************
   * П *8. Одержувач/Iмпортер      N     *9. Особа, вiдповiдальна             N
   * Р *                      *за фiнансове врегулювання
   * И *                      *
   * М *                      *********************************************************************
   * I *                      *10. Країна 1-го*11. Торговельна  *12. Загальна   *13.
   * Р *                      *призначення  *країна      *митна вартiсть  *
   * Н *Реєстр N                  *  *     *   *      *           *
   * И *****************************************************************************************************************
   * К *14. Декларант/Представник   N      *15. Країна вiдправлення       *15а. Код країни*17а. Код країни
   *  *                      *                  *вiдправлення  *призначення
   * Д *                      *                  *  *      *    *
   * Л *                      *********************************************************************
   * Я *                      *16. Країна походження        *17. Країна призначення
   *  *Реєстр N                  *                  *
   * М *****************************************************************************************************************
   * И *18. Транспортний        *19.Контей-*20. Умови поставки
   * Т *засiб вiдправлення       *нер    *
   * Н *****************************************************************************************************************
   * И *21. Транспортний засiб на         *22. Валюта та загальна фактурна *23.Курс валюти*24. Характер
   * Ц *кордонi                  *вартiсть            *       *угоди
   * I *                      *                *       *
   *  *****************************************************************************************************************
   *  *25.Вид транспор-*26.Вид транс-*27.Мiсце за-*28. Фiнансовi та банкiвськi вiдомостi
   *  *ту на кордонi  *порту в межах*вантаження/ *
   *  *        *країни    *розвантажен-*
   *  *        *       *ня     *
   *************************************************
   * 1 *29. Митниця на кордонi *30. Мiсце огляду  *
   *  *            *товару       *
**************************************************************************************************************************
31.   *Маркiрування та кiлькiсть - номери контейнерiв -  *32. Товар N *33. Код товару
Вантажнi *опис товару                     ************************************************************
мiсця та *                                 *34.Код країни*35.Вага брутто(кг)*36. Преферен-
опис   *                                 *походження  *         *цiя
товару  *                                 ***********************************************
     *                                 *37. Процедура*38.Вага нетто (кг)*39. Квота
     *                                 ***********************************************
     *******************   *******************************************40. Загальна декларацiя/попереднiй документ
     *         *   *                     ***********************************************
****************************************************************************41. Додаткова *42.Фактурна вартiсть*43.
44. Дода-*                                 *одиниця вимiру*товару       *
ткова iн-*                                 ***********************************************
формацiя/*                                           *45. Митна вартiсть
поданi  *                                        ********************************
документи*                                        *46. Статистична вартiсть
**************************************************************************************************************************
47. Нара-*                     *48. Вiдстрочення платежiв     *49. Найменування складу
хування *Вид *Основа   *Ставка*Сума  *  СП  *                  *
мита та *  *нарахування*   *    *     *                  *
митних  *******************************************                  *
зборiв  *  *      *   *    *     ***********************************************************************
     *  *      *   *    *     *В. Подробицi розрахункiв
     *  *      *   *    *     *
     *******************************************
     *     Всього        *     *
************************************************************************************ --------------------------------------
     *50. Довiритель              Пiдпис            |С.
     *                                    |
**********                                    |
51. Мит- *                                    |
ниця   *представлений                              |
країни  *Мiсце i дата                              |
транзиту *************************************************************************** -------------------------------------
**************************************************************************************************************************
52. Гарантiя не дiйсна для                            *53. Митниця в країнi призначення
**************************************************************************************************************************
D. Завершення митного контролю                      *54. Мiсце i дата
                                     *
 
                           ************************************
    УНIФIКОВАНИЙ АДМIНIСТРАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ (УАД) *1. Тип декларацiї         *А.   Форма МД-2
   *************************************************  *   *           *
   * 2 *2. Вiдправник/Експортер   N       ************************************
   *****                      *3. Додатковий *4.Вiдвантажувальнi*
   *  *                      *    аркуш  * специфiкацiї  *
   *  *                      *  *     *         *
   *  *                      *********************************************************************
   * П *                      *5.Всього найме-*6. Кiлькiсть мiсць *7. Довiдковий номер
   * Р *                      *нувань товарiв *          *
   * И *Реєстр N                 *        *          *
   * М *****************************************************************************************************************
   * I *8. Одержувач/Iмпортер     N      *9. Особа, вiдповiдальна             N
   * Р *                      *за фiнансове врегулювання
   * Н *                      *
   * И *                      *********************************************************************
   * К *                      *10. Країна 1-го*11. Торговельна  *12. Загальна   *13.
   *  *                      *призначення  *країна      *митна вартiсть  *
   * Д *Реєстр N                  *  *     *   *      *         *
   * Л *****************************************************************************************************************
   * Я *14. Декларант/Представник   N      *15. Країна вiдправлення       *15а. Код країни*17а. Код країни
   *  *                      *                  *вiдправлення  *призначення
   * С *                      *                  *  *      *    *
   * Т *                      *********************************************************************
   * А *                      *16. Країна походження        *17. Країна призначення
   * Т *Реєстр N        вiд        *                  *
   * И *****************************************************************************************************************
   * С *18. Транспортний        *19.Контей-*20. Умови поставки
   * Т *засiб вiдправлення       *нер    *
   * И *****************************************************************************************************************
   * К *21. Транспортний засiб на         *22. Валюта та загальна фактурна *23.Курс валюти*24. Характер
   * И *кордонi                  *вартiсть            *       *угоди
   *  *                      *                *       *
   *  *****************************************************************************************************************
   *  *25.Вид транспор-*26.Вид транс-*27.Мiсце за-*28. Фiнансовi та банкiвськi вiдомостi
   *  *ту на кордонi  *порту в межах*вантаження/ *
   *  *        *країни    *розвантажен-*
   *  *        *       *ня     *
   *************************************************
   * 2 *29. Митниця на кордонi *30. Мiсце огляду  *
   *  *            *товару       *
**************************************************************************************************************************
31.   *Маркiрування та кiлькiсть - номери контейнерiв -  *32. Товар N *33. Код товару
Вантажнi *опис товару                     ************************************************************
мiсця та *                                 *34.Код країни*35.Вага брутто(кг)*36. Преферен-
опис   *                                 *походження  *         *цiя
товару  *                                 ***********************************************
     *                                 *37. Процедура*38.Вага нетто (кг)*39. Квота
     *                                 ***********************************************
     *******************   *******************************************40. Загальна декларацiя/попереднiй документ
     *         *   *                     ***********************************************
****************************************************************************41. Додаткова *42.Фактурна вартiсть*43.
44. Дода-*                                 *одиниця вимiру*товару       *
ткова iн-*                                 ***********************************************
формацiя/*                                           *45. Митна вартiсть
поданi  *                                        ********************************
документи*                                        *46. Статистична вартiсть
**************************************************************************************************************************
47. Нара-*                     *48. Вiдстрочення платежiв     *49. Найменування складу
хування *Вид *Основа   *Ставка*Сума  *  СП  *                  *
мита та *  *нарахування*   *    *     *                  *
митних  *******************************************                  *
зборiв  *  *      *   *    *     ***********************************************************************
     *  *      *   *    *     *В. Подробицi розрахункiв
     *  *      *   *    *     *
     *******************************************
     *     Всього        *     *
************************************************************************************ --------------------------------------
     *50. Довiритель              Пiдпис            |С.
     *                                    |
**********                                    |
51. Мит- *                                    |
ниця   *представлений                              |
країни  *Мiсце i дата                              |
транзиту *************************************************************************** -------------------------------------
**************************************************************************************************************************
52. Гарантiя не дiйсна для                            *53. Митниця в країнi призначення
**************************************************************************************************************************
D. Завершення митного контролю                      *54. Мiсце i дата
                                     *
 
 
                           ************************************
    УНIФIКОВАНИЙ АДМIНIСТРАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ (УАД) *1. Тип декларацiї         *А.   Форма МД-2
   *************************************************  *   *           *
   * 3 *2. Вiдправник/Експортер   N       ************************************
   *****                      *3. Додатковий *4.Вiдвантажувальнi*
   *  *                      *    аркуш  * специфiкацiї  *
   *  *                      *  *     *         *
   *  *                      *********************************************************************
   *  *                      *5.Всього найме-*6. Кiлькiсть мiсць *7. Довiдковий номер
   *  *                      *нувань товарiв *          *
   *  *Реєстр N                  *        *          *
   *  *****************************************************************************************************************
   * П *8. Одержувач/Iмпортер     N      *9. Особа, вiдповiдальна             N
   * Р *                      *за фiнансове врегулювання
   * И *                      *
   * М *                      *********************************************************************
   * I *                      *10. Країна 1-го*11. Торговельна  *12. Загальна   *13.
   * Р *                      *призначення  *країна      *митна вартiсть  *
   * Н *Реєстр N                  *  *     *   *      *          *
   * И *****************************************************************************************************************
   * К *14. Декларант/Представник   N      *15. Країна вiдправлення       *15а. Код країни*17а. Код країни
   *  *                      *                  *вiдправлення  *призначення
   * Д *                      *                  *  *      *    *
   * Л *                      *********************************************************************
   * Я *                      *16. Країна походження        *17. Країна призначення
   *  *Реєстр N                  *                  *
   * М *****************************************************************************************************************
   * И *18. Транспортний        *19.Контей-*20. Умови поставки
   * Т *засiб вiдправлення       *нер    *
   * Н *****************************************************************************************************************
   * И *21. Транспортний засiб на         *22. Валюта та загальна фактурна *23.Курс валюти*24. Характер
   * Ц *кордонi                  *вартiсть            *       *угоди
   * I *                      *                *       *
   *  *****************************************************************************************************************
   *  *25.Вид транспор-*26.Вид транс-*27.Мiсце за-*28. Фiнансовi та банкiвськi вiдомостi
   *  *ту на кордонi  *порту в межах*вантаження/ *
   *  *        *країни    *розвантажен-*
   *  *        *       *ня     *
   *************************************************
   * 3 *29. Митниця на кордонi *30. Мiсце огляду  *
   *  *            *товару       *
**************************************************************************************************************************
31.   *Маркiрування та кiлькiсть - номери контейнерiв -  *32. Товар N *33. Код товару
Вантажнi *опис товару                     ************************************************************
мiсця та *                                 *34.Код країни*35.Вага брутто(кг)*36. Преферен-
опис   *                                 *походження  *         *цiя
товару  *                                 ***********************************************
     *                                 *37. Процедура*38.Вага нетто (кг)*39. Квота
     *                                 ***********************************************
     *******************   *******************************************40. Загальна декларацiя/попереднiй документ
     *         *   *                     ***********************************************
****************************************************************************41. Додаткова *42.Фактурна вартiсть*43.
44. Дода-*                                 *одиниця вимiру*товару       *
ткова iн-*                                 ***********************************************
формацiя/*                                           *45. Митна вартiсть
поданi  *                                        ********************************
документи*                                        *46. Статистична вартiсть
**************************************************************************************************************************
47. Нара-*                     *48. Вiдстрочення платежiв     *49. Найменування складу
хування *Вид *Основа   *Ставка*Сума  *  СП  *                  *
мита та *  *нарахування*   *    *     *                  *
митних  *******************************************                  *
зборiв  *  *      *   *    *     ***********************************************************************
     *  *      *   *    *     *В. Подробицi розрахункiв
     *  *      *   *    *     *
     *******************************************
     *     Всього        *     *
************************************************************************************ --------------------------------------
     *50. Довiритель              Пiдпис            |С.
     *                                    |
**********                                    |
51. Мит- *                                    |
ниця   *представлений                              |
країни  *Мiсце i дата                              |
транзиту *************************************************************************** -------------------------------------
**************************************************************************************************************************
52. Гарантiя не дiйсна для                            *53. Митниця в країнi призначення
**************************************************************************************************************************
D. Завершення митного контролю                      *54. Мiсце i дата
                                     *
 
 
 
                           ************************************
    УНIФIКОВАНИЙ АДМIНIСТРАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ (УАД) *1. Тип декларацiї         *А.   Форма МД-2
   *************************************************  *   *           *
   * 4 *2. Вiдправник/Експортер   N       ************************************
   *****                      *3. Додатковий *4.Вiдвантажувальнi*
   *  *                      *    аркуш  * специфiкацiї  *
   *  *                      *  *     *         *
   *  *                      *********************************************************************
   *  *                      *5.Всього найме-*6. Кiлькiсть мiсць *7. Довiдковий номер
   *  *                      *нувань товарiв *          *
   *  *Реєстр N                  *        *          *
   *  *****************************************************************************************************************
   * П *8. Одержувач/Iмпортер     N      *9. Особа, вiдповiдальна              N
   * Р *                      *за фiнансове врегулювання
   * И *                      *
   * М *                      *********************************************************************
   * I *                      *10. Країна 1-го*11.Торговельна  *12.Загальна    *13.
   * Р *                      *призначення  *країна      *митна вартiсть  *
   * Н *Реєстр N                  *  *     *   *      *          *
   * И *****************************************************************************************************************
   * К *14. Декларант/Представник   N      *15. Країна вiдправлення       *15а. Код країни*17а. Код країни
   *  *                      *                  *вiдправлення  *призначення
   * Д *                      *                  *  *      *    *
   * Л *                      *********************************************************************
   * Я *                      *16. Країна походження        *17. Країна призначення
   *  *Реєстр N                  *                  *
   * М *****************************************************************************************************************
   * И *18. Транспортний        *19.Контей-*20. Умови поставки
   * Т *засiб вiдправлення       *нер    *
   * Н *****************************************************************************************************************
   * И *21. Транспортний засiб на         *22. Валюта та загальна фактурна *23.Курс валюти*24. Характер
   * Ц *кордонi                  *вартiсть            *       *угоди
   * I *                      *                *       *
   *  *****************************************************************************************************************
   *  *25.Вид транспор-*26.Вид транс-*27.Мiсце за-*28. Фiнансовi та банкiвськi вiдомостi
   *  *ту на кордонi  *порту в межах*вантаження/ *
   *  *        *країни    *розвантажен-*
   *  *        *       *ня     *
   *************************************************
   * 4 *29. Митниця на кордонi *30. Мiсце огляду  *
   *  *            *товару       *
**************************************************************************************************************************
31.   *Маркiрування та кiлькiсть - номери контейнерiв -  *32. Товар N *33. Код товару
Вантажнi *опис товару                     ************************************************************
мiсця та *                                 *34.Код країни*35.Вага брутто(кг)*36. Преферен-
опис   *                                 *походження  *         *цiя
товару  *                                 ***********************************************
     *                                 *37. Процедура*38.Вага нетто (кг)*39. Квота
     *                                 ***********************************************
     *******************   *******************************************40. Загальна декларацiя/попереднiй документ
     *         *   *                     ***********************************************
****************************************************************************41. Додаткова *42.Фактурна вартiсть*43.
44. Дода-*                                 *одиниця вимiру*товару       *
ткова iн-*                                 ***********************************************
формацiя/*                                           *45. Митна вартiсть
поданi  *                                        ********************************
документи*                                        *46. Статистична вартiсть
**************************************************************************************************************************
47. Нара-*                     *48. Вiдстрочення платежiв      *49. Найменування складу
хування *Вид *Основа   *Ставка*Сума  *  СП  *                  *
мита та *  *нарахування*   *    *     *                  *
митних  *******************************************                  *
зборiв  *  *      *   *    *     ***********************************************************************
     *  *      *   *    *     *В. Подробицi розрахункiв
     *  *      *   *    *     *
     *******************************************
     *     Всього        *     *
************************************************************************************ --------------------------------------
     *50. Довiритель              Пiдпис            |С.
     *                                    |
**********                                    |
51. Мит- *                                    |
ниця   *представлений                              |
країни  *Мiсце i дата                              |
транзиту *************************************************************************** -------------------------------------
**************************************************************************************************************************
52. Гарантiя не дiйсна для                            *53. Митниця в країнi призначення
**************************************************************************************************************************
D. Завершення митного контролю                      *54. Мiсце i дата
                                     *
 
 
 
                           ************************************
    УНIФIКОВАНИЙ АДМIНIСТРАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ (УАД) *1. Тип декларацiї         *А.   Форма МД-2
   *************************************************  *   *           *
   * 5 *2. Вiдправник/Експортер   N       ************************************
   *****                      *3. Додатковий *4.Вiдвантажувальнi*
   *  *                      *    аркуш  * специфiкацiї  *
   *  *                      *  *     *         *
   *  *                      *********************************************************************
   *  *                      *5.Всього найме-*6. Кiлькiсть мiсць *7. Довiдковий номер
   *  *                      *нувань товарiв *          *
   *  *Реєстр N                  *        *          *
   *  *****************************************************************************************************************
   * П *8. Одержувач/Iмпортер     N      *9. Особа, вiдповiдальна             N
   * Р *                      *за фiнансове врегулювання
   * И *                      *
   * М *                      *********************************************************************
   * I *                      *10. Країна 1-го*11. Торговельна  *12. Загальна   *13.
   * Р *                      *призначення  *країна      *митна вартiсть  *
   * Н *Реєстр N                  *  *     *   *      *          *
   * И *****************************************************************************************************************
   * К *14. Декларант/Представник   N      *15. Країна вiдправлення       *15а. Код країни*17а. Код країни
   *  *                      *                  *вiдправлення  *призначення
   * Д *                      *                  *  *      *    *
   * Л *                      *********************************************************************
   * Я *                      *16. Країна походження        *17. Країна призначення
   *  *Реєстр N                  *                  *
   * Д *****************************************************************************************************************
   * Е *18. Транспортний        *19.Контей-*20. Умови поставки
   * К *засiб вiдправлення       *нер    *
   * Л *****************************************************************************************************************
   * А *21. Транспортний засiб на         *22. Валюта та загальна фактурна *23.Курс валюти*24. Характер
   * Р *кордонi                  *вартiсть            *       *угоди
   * А *                      *                *       *
   * Н *****************************************************************************************************************
   * Т *25.Вид транспор-*26.Вид транс-*27.Мiсце за-*28.Фiнансовi та банкiвськi вiдомостi
   * А *ту на кордонi  *порту в межах*вантаження/ *
   *  *        *країни    *розвантажен.*
   *  *        *       *      *
   *************************************************
   * 5 *29. Митниця на кордонi *30. Мiсце огляду  *
   *  *            *товару       *
**************************************************************************************************************************
31.   *Маркiрування та кiлькiсть - номери контейнерiв -  *32. Товар N *33. Код товару
Вантажнi *опис товару                     ************************************************************
мiсця та *                                 *34.Код країни*35.Вага брутто(кг)*36. Преферен-
опис   *                                 *походження  *         *цiя
товару  *                                 ***********************************************
     *                                 *37. Процедура*38.Вага нетто (кг)*39. Квота
     *                                 ***********************************************
     *******************   *******************************************40. Загальна декларацiя/попереднiй документ
     *         *   *                     ***********************************************
****************************************************************************41. Додаткова *42.Фактурна вартiсть*43.
44. Дода-*                                 *одиниця вимiру*товару       *
ткова iн-*                                 ***********************************************
формацiя/*                                           *45. Митна вартiсть
поданi  *                                        ********************************
документи*                                        *46. Статистична вартiсть
**************************************************************************************************************************
47. Нара-*  *      *   *    *     *48. Вiдстрочення платежiв     *49. Найменування складу
хування *Вид *Основа   *Ставка*Сума  *  СП  *                  *
мита та *  *нарахування*   *    *     *                  *
митних  *******************************************                  *
зборiв  *  *      *   *    *     ***********************************************************************
     *  *      *   *    *     *В. Подробицi розрахункiв
     *  *      *   *    *     *
     *******************************************
     *     Всього        *     *
************************************************************************************ --------------------------------------
     *50. Довiритель              Пiдпис            |С.
     *                                    |
**********                                    |
51. Мит- *                                    |
ниця   *представлений                              |
країни  *Мiсце i дата                              |
транзиту *************************************************************************** -------------------------------------
**************************************************************************************************************************
52. Гарантiя не дiйсна для                            *53. Митниця в країнi призначення
**************************************************************************************************************************
D. Завершення митного контролю                      *54. Мiсце i дата
                                     *
 
Додаток N 2
до Положення про вантажну митну декларацiю
                           ************************************
    УНIФIКОВАНИЙ АДМIНIСТРАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ (УАД) *1. Тип декларацiї         *    Форма МД-3
******************************************************  *   *           *
     *2. Вiдправник/Експортер   8. Одержувач/ ************************************
     *                iмпортер  *3. Додатковий *         *
     *Реєстр N                  *    аркуш  *         *
**************************************************************************************************************************
31.   *Маркiрування та кiлькiсть - номери контейнерiв -  *32. Товар N *33. Код товару
Вантажнi *опис товару                     ************************************************************
мiсця та *                                 *34.Код країни*35.Вага брутто(кг)*36. Преферен-
опис   *                                 *походження  *         *цiя
товару  *                                 ***********************************************
     *                                 *37. Процедура*38.Вага нетто (кг)*39. Квота
     *                                 ***********************************************
     *******************   *******************************************40. Загальна декларацiя/попереднiй документ
     *         *   *                     ***********************************************
****************************************************************************41. Додаткова *42.Фактурна вартiсть*43.
44. Дода-*                                 *одиниця вимiру*товару       *
ткова iн-*                                 ***********************************************
формацiя/*                                           *45. Код звiльнення вiд
поданi  *                                           *податку
документи*                                        ********************************
     *                                        *46. Статистична вартiсть
**************************************************************************************************************************
31.   *Маркiрування та кiлькiсть - номери контейнерiв -  *32. Товар N *33. Код товару
Вантажнi *опис товару                     ************************************************************
мiсця та *                                 *34.Код країни*35.Вага брутто(кг)*36. Преферен-
опис   *                                 *походження  *         *цiя
товару  *                                 ***********************************************
     *                                 *37. Процедура*38.Вага нетто (кг)*39. Квота
     *                                 ***********************************************
     *******************   *******************************************40. Загальна декларацiя/попереднiй документ
     *         *   *                     ***********************************************
****************************************************************************41. Додаткова *42.Фактурна вартiсть*43.
44. Дода-*                                 *одиниця вимiру*товару       *
ткова iн-*                                 ***********************************************
формацiя/*                                           *45. Код звiльнення вiд
поданi  *                                           *податку
документи*                                        ********************************
     *                                        *46. Статистична вартiсть
**************************************************************************************************************************
31.   *Маркiрування та кiлькiсть - номери контейнерiв -  *32. Товар N *33.Код товару*
Вантажнi *опис товару                     ************************************************************
мiсця та *                                 *34.Код країни*35.Вага брутто(кг)*36. Преферен-
опис   *                                 *походження  *         *цiя
товару  *                                 ***********************************************
     *                                 *37. Процедура*38.Вага нетто (кг)*39. Квота
     *                                 ***********************************************
     *******************   *******************************************40. Загальна декларацiя/попереднiй документ
     *         *   *                     ***********************************************
****************************************************************************41. Додаткова *42.Фактурна вартiсть*43.
44. Дода-*                                 *одиниця вимiру*товару       *
ткова iн-*                                 ***********************************************
формацiя/*                                           *45. Код звiльнення вiд
поданi  *                                           *податку
документи*                                        ********************************
     *                                        *46. Статистична вартiсть
**************************************************************************************************************************
47. Нара-*  *           *    *     *   *   *           *      *     *    *
хування *Вид * Основа нарахування *Ставка *Сума   * СП  * Вид * Основа нарахування * Ставка  * Сума  *  СП  *
мита та *****************************************************************************************************************
митних  *  *           *    *     *   *   *           *      *     *    *
зборiв  *  *           *    *     *   *   *           *      *     *    *
     *  *           *    *     *   *   *           *      *     *    *
     *****************************************************************************************************************
     *   Всього            *     *   *   Всього              *     *    *
**************************************************************************************************************************
     *  *           *    *     *   *   *           *   *
     *Вид * Основа нарахування *Ставка *Сума   * СП  * Вид *     Сума     * СП *     Загальна сума
     *****************************************************************************************************************
     *  *           *    *     *   *   *           *   *  *Примiрник
     *  *           *    *     *   *   *           *   * 1 *для митницi
     *  *           *    *     *   *   *           *   ******-------------------
*************************************************************************************************| С.
        Всього            *     *   *Всього           *   |
**************************************************************************************************
 
 
 
                           ************************************
    УНIФIКОВАНИЙ АДМIНIСТРАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ (УАД) *1. Тип декларацiї         *    Форма МД-3
******************************************************  *   *           *
     *2. Вiдправник/Експортер  8. Одержувач/  ************************************
     *                iмпортер  *3. Додатковий *         *
     *Реєстр N         вiд        *    аркуш  *         *
**************************************************************************************************************************
31.   *Маркiрування та кiлькiсть - номери контейнерiв -  *32. Товар N *33. Код товару
Вантажнi *опис товару                     ************************************************************
мiсця та *                                 *34.Код країни*35.Вага брутто(кг)*36. Преферен-
опис   *                                 *походження  *         *цiя
товару  *                                 ***********************************************
     *                                 *37. Процедура*38.Вага нетто (кг)*39. Квота
     *                                 ***********************************************
     *******************   *******************************************40. Загальна декларацiя/попереднiй документ
     *         *   *                     ***********************************************
****************************************************************************41. Додаткова *42.Фактурна вартiсть*43.
44. Дода-*                                 *одиниця вимiру*товару       *
ткова iн-*                                 ***********************************************
формацiя/*                                           *45. Код звiльнення вiд
поданi  *                                           *податку
документи*                                        ********************************
     *                                        *46. Статистична вартiсть
**************************************************************************************************************************
31.   *Маркiрування та кiлькiсть - номери контейнерiв -  *32. Товар N *33. Код товару
Вантажнi *опис товару                     ************************************************************
мiсця та *                                 *34.Код країни*35.Вага брутто(кг)*36. Преферен-
опис   *                                 *походження  *         *цiя
товару  *                                 ***********************************************
     *                                 *37. Процедура*38.Вага нетто (кг)*39. Квота
     *                                 ***********************************************
     *******************   *******************************************40. Загальна декларацiя/попереднiй документ
     *         *   *                     ***********************************************
****************************************************************************41. Додаткова *42.Фактурна вартiсть*43.
44. Дода-*                                 *одиниця вимiру*товару       *
ткова iн-*                                 ***********************************************
формацiя/*                                           *45. Код звiльнення вiд
поданi  *                                           *податку
документи*                                        ********************************
     *                                        *46. Статистична вартiсть
**************************************************************************************************************************
31.   *Маркiрування та кiлькiсть - номери контейнерiв -  *32. Товар N *33. Код товару
Вантажнi *опис товару                     ************************************************************
мiсця та *                                 *34.Код країни*35.Вага брутто(кг)*36. Преферен-
опис   *                                 *походження  *         *цiя
товару  *                                 ***********************************************
     *                                 *37. Процедура*38.Вага нетто (кг)*39. Квота
     *                                 ***********************************************
     *******************   *******************************************40. Загальна декларацiя/попереднiй документ
     *         *   *                     ***********************************************
****************************************************************************41. Додаткова *42.Фактурна вартiсть*43.
44. Дода-*                                 *одиниця вимiру*товару       *
ткова iн-*                                 ***********************************************
формацiя/*                                           *45. Код звiльнення вiд
поданi  *                                           *податку
документи*                                        ********************************
     *                                        *46. Статистична вартiсть
**************************************************************************************************************************
47. Нара-*  *           *    *     *   *   *           *      *     *    *
хування *Вид * Основа нарахування *Ставка *Сума   * СП  * Вид * Основа нарахування * Ставка  * Сума  *  СП  *
мита та *****************************************************************************************************************
митних  *  *           *    *     *   *   *           *      *     *    *
зборiв  *  *           *    *     *   *   *           *      *     *    *
     *  *           *    *     *   *   *           *      *     *    *
     *****************************************************************************************************************
     *   Всього            *     *   *   Всього              *     *    *
**************************************************************************************************************************
     *  *           *    *     *   *   *           *   *
     *Вид * Основа нарахування *Ставка *Сума   * СП  * Вид *     Сума     * СП * Загальна сума
     *****************************************************************************************************************
     *  *           *    *     *   *   *           *   *  *Примiрник
     *  *           *    *     *   *   *           *   * 2 *для статистики
     *  *           *    *     *   *   *           *   ******-------------------
*************************************************************************************************| С.
        Всього            *     *   *Всього           *   |
**************************************************************************************************
 
 
 
                           ************************************
    УНIФIКОВАНИЙ АДМIНIСТРАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ (УАД) *1. Тип декларацiї         *    Форма МД-3
******************************************************  *   *           *
     *2. Вiдправник/Експортер   8. Одержувач/ ************************************
     *               iмпортер   *3. Додатковий *         *
     *Реєстр N         вiд        *    аркуш  *         *
**************************************************************************************************************************
31.   *Маркiрування та кiлькiсть - номери контейнерiв -  *32. Товар N *33. Код товару
Вантажнi *опис товару                     ************************************************************
мiсця та *                                 *34.Код країни*35.Вага брутто(кг)*36. Преферен-
опис   *                                 *походження  *         *цiя
товару  *                                 ***********************************************
     *                                 *37. Процедура*38.Вага нетто (кг)*39. Квота
     *                                 ***********************************************
     *******************   *******************************************40. Загальна декларацiя/попереднiй документ
     *         *   *                     ***********************************************
****************************************************************************41. Додаткова *42.Фактурна вартiсть*43.
44. Дода-*                                 *одиниця вимiру*товару       *
ткова iн-*                                 ***********************************************
формацiя/*                                           *45. Код звiльнення вiд
поданi  *                                           *податку
документи*                                        ********************************
     *                                        *46. Статистична вартiсть
**************************************************************************************************************************
31.   *Маркiрування та кiлькiсть - номери контейнерiв -  *32. Товар N *33. Код товару
Вантажнi *опис товару                     ************************************************************
мiсця та *                                 *34.Код країни*35.Вага брутто(кг)*36. Преферен-
опис   *                                 *походження  *         *цiя
товару  *                                 ***********************************************
     *                                 *37. Процедура*38.Вага нетто (кг)*39. Квота
     *                                 ***********************************************
     *******************   *******************************************40. Загальна декларацiя/попереднiй документ
     *         *   *                     ***********************************************
****************************************************************************41. Додаткова *42.Фактурна вартiсть*43.
44. Дода-*                                 *одиниця вимiру*товару       *
ткова iн-*                                 ***********************************************
формацiя/*                                           *45. Код звiльнення вiд
поданi  *                                           *податку
документи*                                        ********************************
     *                                        *46. Статистична вартiсть
**************************************************************************************************************************
31.   *Маркiрування та кiлькiсть - номери контейнерiв -  *32. Товар N *33.Код товару*
Вантажнi *опис товару                     ************************************************************
мiсця та *                                 *34.Код країни*35.Вага брутто(кг)*36. Преферен-
опис   *                                 *походження  *         *цiя
товару  *                                 ***********************************************
     *                                 *37. Процедура*38.Вага нетто (кг)*39. Квота
     *                                 ***********************************************
     *******************   *******************************************40. Загальна декларацiя/попереднiй документ
     *         *   *                     ***********************************************
****************************************************************************41. Додаткова *42.Фактурна вартiсть*43.
44. Дода-*                                 *одиниця вимiру*товару       *
ткова iн-*                                 ***********************************************
формацiя/*                                           *45. Код звiльнення вiд
поданi  *                                           *податку
документи*                                        ********************************
     *                                        *46. Статистична вартiсть
**************************************************************************************************************************
47. Нара-*  *           *    *     *   *   *           *      *     *    *
хування *Вид * Основа нарахування *Ставка *Сума   * СП  * Вид * Основа нарахування * Ставка  * Сума  *  СП  *
мита та *****************************************************************************************************************
митних  *  *           *    *     *   *   *           *      *     *    *
зборiв  *  *           *    *     *   *   *           *      *     *    *
     *  *           *    *     *   *   *           *      *     *    *
     *****************************************************************************************************************
     *   Всього            *     *   *   Всього              *     *    *
**************************************************************************************************************************
     *  *           *    *     *   *   *           *   *
     *Вид * Основа нарахування *Ставка *Сума   * СП  * Вид *     Сума     * СП *   Загальна сума
     *****************************************************************************************************************
     *  *           *    *     *   *   *           *   *  *Примiрник
     *  *           *    *     *   *   *           *   * 3 *для митницi
     *  *           *    *     *   *   *           *   ******-------------------
*************************************************************************************************| С.
        Всього            *     *   *Всього           *   |
**************************************************************************************************
 
 
 
                           ************************************
    УНIФIКОВАНИЙ АДМIНIСТРАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ (УАД) *1. Тип декларацiї         *    Форма МД-3
******************************************************  *   *           *
     *2. Вiдправник/Експортер   8. Одержувач/ ************************************
     *                iмпортер   *3. Додатковий *         *
     *Реєстр N         вiд        *    аркуш  *         *
**************************************************************************************************************************
31.   *Маркiрування та кiлькiсть - номери контейнерiв -  *32. Товар N *33. Код товару
Вантажнi *опис товару                     ************************************************************
мiсця та *                                 *34.Код країни*35.Вага брутто(кг)*36. Преферен-
опис   *                                 *походження  *         *цiя
товару  *                                 ***********************************************
     *                                 *37. Процедура*38.Вага нетто (кг)*39. Квота
     *                                 ***********************************************
     *******************   *******************************************40. Загальна декларацiя/попереднiй документ
     *         *   *                     ***********************************************
****************************************************************************41. Додаткова *42.Фактурна вартiсть*43.
44. Дода-*                                 *одиниця вимiру*товару       *
ткова iн-*                                 ***********************************************
формацiя/*                                           *45. Код звiльнення вiд
поданi  *                                           *податку
документи*                                        ********************************
     *                                        *46. Статистична вартiсть
**************************************************************************************************************************
31.   *Маркiрування та кiлькiсть - номери контейнерiв -  *32. Товар N *33. Код товару
Вантажнi *опис товару                     ************************************************************
мiсця та *                                 *34.Код країни*35.Вага брутто(кг)*36. Преферен-
опис   *                                 *походження  *         *цiя
товару  *                                 ***********************************************
     *                                 *37. Процедура*38.Вага нетто (кг)*39. Квота
     *                                 ***********************************************
     *******************   *******************************************40. Загальна декларацiя/попереднiй документ
     *         *   *                     ***********************************************
****************************************************************************41. Додаткова *42.Фактурна вартiсть*43.
44. Дода-*                                 *одиниця вимiру*товару       *
ткова iн-*                                 ***********************************************
формацiя/*                                           *45. Код звiльнення вiд
поданi  *                                           *податку
документи*                                        ********************************
     *                                        *46. Статистична вартiсть
**************************************************************************************************************************
31.   *Маркiрування та кiлькiсть - номери контейнерiв -  *32. Товар N *33.Код товару*
Вантажнi *опис товару                     ************************************************************
мiсця та *                                 *34.Код країни*35.Вага брутто(кг)*36. Преферен-
опис   *                                 *походження  *         *цiя
товару  *                                 ***********************************************
     *                                 *37. Процедура*38.Вага нетто (кг)*39. Квота
     *                                 ***********************************************
     *******************   *******************************************40. Загальна декларацiя/попереднiй документ
     *         *   *                     ***********************************************
****************************************************************************41. Додаткова *42.Фактурна вартiсть*43.
44. Дода-*                                 *одиниця вимiру*товару       *
ткова iн-*                                 ***********************************************
формацiя/*                                           *45. Код звiльнення вiд
поданi  *                                           *податку
документи*                                        ********************************
     *                                        *46. Статистична вартiсть
**************************************************************************************************************************
47. Нара-*  *           *    *     *   *   *           *      *     *    *
хування *Вид * Основа нарахування *Ставка *Сума   * СП  * Вид * Основа нарахування * Ставка  * Сума  *  СП  *
мита та *****************************************************************************************************************
митних  *  *           *    *     *   *   *           *      *     *    *
зборiв  *  *           *    *     *   *   *           *      *     *    *
     *  *           *    *     *   *   *           *      *     *    *
     *****************************************************************************************************************
     *   Всього            *     *   *   Всього              *     *    *
**************************************************************************************************************************
     *  *           *    *     *   *   *           *   *
     *Вид * Основа нарахування *Ставка *Сума   * СП  * Вид *     Сума     * СП *   Загальна сума
     *****************************************************************************************************************
     *  *           *    *     *   *   *           *   *  *Примiрник
     *  *           *    *     *   *   *           *   * 4 *для митницi
     *  *           *    *     *   *   *           *   ******-------------------
*************************************************************************************************| С.
        Всього            *     *   *Всього           *   |
**************************************************************************************************
 
 
                           ************************************
    УНIФIКОВАНИЙ АДМIНIСТРАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ (УАД) *1. Тип декларацiї         *    Форма МД-3
******************************************************  *   *           *
     *2. Вiдправник/Експортер   8. Одержувач/ ************************************
     *                 iмпортер  *3. Додатковий *         *
     *Реєстр N         вiд        *    аркуш  *         *
**************************************************************************************************************************
31.   *Маркiрування та кiлькiсть - номери контейнерiв -  *32. Товар N *33. Код товару
Вантажнi *опис товару                     ************************************************************
мiсця та *                                 *34.Код країни*35.Вага брутто(кг)*36. Преферен-
опис   *                                 *походження  *         *цiя
товару  *                                 ***********************************************
     *                                 *37. Процедура*38.Вага нетто (кг)*39. Квота
     *                                 ***********************************************
     *******************   *******************************************40. Загальна декларацiя/попереднiй документ
     *         *   *                     ***********************************************
****************************************************************************41. Додаткова *42.Фактурна вартiсть*43.
44. Дода-*                                 *одиниця вимiру*товару       *
ткова iн-*                                 ***********************************************
формацiя/*                                           *45. Код звiльнення вiд
поданi  *                                           *податку
документи*                                        ********************************
     *                                        *46. Статистична вартiсть
**************************************************************************************************************************
31.   *Маркiрування та кiлькiсть - номери контейнерiв -  *32. Товар N *33. Код товару
Вантажнi *опис товару                     ************************************************************
мiсця та *                                 *34.Код країни*35.Вага брутто(кг)*36. Преферен-
опис   *                                 *походження  *         *цiя
товару  *                                 ***********************************************
     *                                 *37. Процедура*38.Вага нетто (кг)*39. Квота
     *                                 ***********************************************
     *******************   *******************************************40. Загальна декларацiя/попереднiй документ
     *         *   *                     ***********************************************
****************************************************************************41. Додаткова *42.Фактурна вартiсть*43.
44. Дода-*                                 *одиниця вимiру*товару       *
ткова iн-*                                 ***********************************************
формацiя/*                                           *45. Код звiльнення вiд
поданi  *                                           *податку
документи*                                        ********************************
     *                                        *46. Статистична вартiсть
**************************************************************************************************************************
31.   *Маркiрування та кiлькiсть - номери контейнерiв -  *32. Товар N *33.Код товару*
Вантажнi *опис товару                     ************************************************************
мiсця та *                                 *34.Код країни*35.Вага брутто(кг)*36. Преферен-
опис   *                                 *походження  *         *цiя
товару  *                                 ***********************************************
     *                                 *37. Процедура*38.Вага нетто (кг)*39. Квота
     *                                 ***********************************************
     *******************   *******************************************40. Загальна декларацiя/попереднiй документ
     *         *   *                     ***********************************************
****************************************************************************41. Додаткова *42.Фактурна вартiсть*43.
44. Дода-*                                 *одиниця вимiру*товару       *
ткова iн-*                                 ***********************************************
формацiя/*                                           *45. Код звiльнення вiд
поданi  *                                           *податку
документи*                                        ********************************
     *                                        *46. Статистична вартiсть
**************************************************************************************************************************
47. Нара-*  *           *    *     *   *   *           *      *     *    *
хування *Вид * Основа нарахування *Ставка *Сума   * СП  * Вид * Основа нарахування * Ставка  * Сума  *  СП  *
мита та *****************************************************************************************************************
митних  *  *           *    *     *   *   *           *      *     *    *
зборiв  *  *           *    *     *   *   *           *      *     *    *
     *  *           *    *     *   *   *           *      *     *    *
     *****************************************************************************************************************
     *   Всього            *     *   *   Всього              *     *    *
**************************************************************************************************************************
     *  *           *    *     *   *   *           *   *
     *Вид * Основа нарахування *Ставка *Сума   * СП  * Вид *     Сума     * СП *   Загальна сума
     *****************************************************************************************************************
     *  *           *    *     *   *   *           *   *  *Примiрник
     *  *           *    *     *   *   *           *   * 5 *для декларанта
     *  *           *    *     *   *   *           *   ******-------------------
*************************************************************************************************| С.
        Всього            *     *   *Всього           *   |
**************************************************************************************************
 
Додаток N 3
до Положення про вантажну митну декларацiю
 Україна (Формуляр-специфiкацiя МД-8)
*****************************************************************
     *14. Декларант         *1. Тип декларацiї   * А.
     *                ************************
     *                *3. Кiлькiсть*5. Всього*
**********                *формулярiв *     *
  ВМД  *                *    ******     *
**********                *    *  *     *
     ****************************************************************************************************************
     *11. Торговель-*15. Країна  *15а. Код країни *17.Країна призначення*17а.Код*24. Характер угоди*37. Режим I
     *на країна   *вiдправлення *вiдправлення   *           *    *         *
*************************************************************************************************************************
31.   *Маркiрування та кiлькiсть - номери  *32.Товар *33. Код товару    *34. Код країни      *38. Вага
Вантажнi *контейнерiв - опис товару       * I N   *           *походження        *нетто (кг)
мiсця та *                   *************************************************************************
опис   *                         *40. Попереднiй документ       *41. Додаткова *41а
товару  *                         *                   *одиниця вимiру*
     *                         **************************************************************
     *                         *43 *45. Митна вартiсть       *46. Статистична вартiсть
*************************************************************************************************************************
31.   *Маркiрування та кiлькiсть - номери  *32. Товар *33. Код товару    *34. Код країни      *38. Вага
Вантажнi *контейнерiв - опис товару       * I N   *           *походження        *нетто (кг)
мiсця та *                   *************************************************************************
опис   *                         *40. Попереднiй документ       *41. Додаткова *41а
товару  *                         *                   *одиниця вимiру*
     *                         **************************************************************
     *                         *43 *45. Митна вартiсть       *46. Статистична вартiсть
*************************************************************************************************************************
31.   *Маркiрування та кiлькiсть - номери  *32. Товар *33. Код товару    *34. Код країни      *38. Вага
Вантажнi *контейнерiв - опис товару       * I N   *           *походження        *нетто (кг)
мiсця та *                   *************************************************************************
опис   *                         *40. Попереднiй документ       *41. Додаткова *41а
товару  *                         *                   *одиниця вимiру*
     *                         **************************************************************
     *                         *43 *45. Митна вартiсть       *46. Статистична вартiсть
*************************************************************************************************************************
31.   *Маркiрування та кiлькiсть - номери  *32. Товар *33. Код товару    *34. Код країни      *38. Вага
Вантажнi *контейнерiв - опис товару       * I N   *           *походження        *нетто (кг)
мiсця та *                   *************************************************************************
опис   *                         *40. Попереднiй документ       *41. Додаткова *41а
товару  *                         *                   *одиниця вимiру*
     *                         **************************************************************
     *                         *43 *45. Митна вартiсть       *46. Статистична вартiсть
*************************************************************************************************************************
31.   *Маркiрування та кiлькiсть - номери  *32. Товар *33. Код товару    *34. Код країни      *38. Вага
Вантажнi *контейнерiв - опис товару       * I N   *           *походження        *нетто (кг)
мiсця та *                   *************************************************************************
опис   *                         *40. Попереднiй документ       *41. Додаткова *41а
товару  *                         *                   *одиниця вимiру*
     *                         **************************************************************
     *                         *43 *45. Митна вартiсть       *46. Статистична вартiсть
*************************************************************************************************************************
31.   *Маркiрування та кiлькiсть - номери  *32. Товар *33. Код товару    *34. Код країни      *38. Вага
Вантажнi *контейнерiв - опис товару       * I N   *           *походження        *нетто (кг)
мiсця та *                   *************************************************************************
опис   *                         *40. Попереднiй документ       *41. Додаткова *41а
товару  *                         *                   *одиниця вимiру*
     *                         **************************************************************
     *                         *43 *45. Митна вартiсть       *46. Статистична вартiсть
*************************************************************************************************************************
31.   *Маркiрування та кiлькiсть - номери  *32. Товар *33. Код товару    *34. Код країни      *38. Вага
Вантажнi *контейнерiв - опис товару       * 1 N   *           *походження        *нетто (кг)
мiсця та *                   *************************************************************************
опис   *                         *40. Попереднiй документ       *41. Додаткова *41а
товару  *                         *                   *одиниця вимiру*
     *                         **************************************************************
     *                         *43 *45. Митна вартiсть       *46. Статистична вартiсть
*************************************************************************************************************************
31.   *Маркiрування та кiлькiсть - номери  *32. Товар *33. Код товару    *34. Код країни      *38. Вага
Вантажнi *контейнерiв - опис товару       * 1 N   *           *походження        *нетто (кг)
мiсця та *                   *************************************************************************
опис   *                         *40. Попереднiй документ       *41. Додаткова *41а
товару  *                         *                   *одиниця вимiру*
     *                         **************************************************************
     *                         *43 *45. Митна вартiсть       *46. Статистична вартiсть
*************************************************************************************************************************
44.Додат-*                         *С.
кова iн- *                         *
формацiя/*                         *
поданi  *                         *
документи*                         *
*************************************************************************************************************************
D. Митний контроль                     *54. Мiсце i дата
                              *  Прiзцище, iм'я та по батьковi
                              *  уповноваженої особи
Загрузка...