Зрозуміло / Понятно
Шановний користувач!
На жаль, ми вимушені закрити цей проект і з 30 листопада 2020 він перестане працювати. Просимо свої вибачення за можливі незручності.

Уважаемый пользователь!
К сожалению, мы вынуждены закрыть этот проект и с 30 ноября 2020 он перестанет работать. Приносим свои извинения за возможные неудобства.

Поиск авто: расширенный поиск

UAH
UAH
USD
EUR

Автоправо

Закони, Постанови Кабміну

Про перелiк документiв, необхiдних для здiйснення митного контролю та митного оформлення товарiв i транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України
МИТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
Про митне оформлення транспортних засобiв
Про ставки акцизного збору на деякi транспортнi засоби та кузови до них
Про затвердження Правил ввезення транспортних засобiв на територiю України
Про внесення змiн до деяких законiв України щодо реєстрацiї транспортних засобiв
Про затвердження Положення про вантажну митну декларацiю
Про перелiк вiдомостей, що оголошуються громадянами за встановленою формою у разi перемiщення ними через митний кордон України товарiв та iнших предметiв
Питання митного оформлення транспортних засобiв, призначених для офiцiйного (службового) користування представництв та консульських установ iноземних держав, представництв мiжнародних органiзацiй в Українi, а також для особистого користування їх посадовим
Про затвердження Правил державної реєстрацiї та облiку автомобiлiв, автобусiв, а також самохiдних машин, сконструйованих на шасi автомобiлiв, мотоциклiв усiх типiв, марок i моделей, причепiв, напiвпричепiв та мотоколясок
Порядок здійснення митного контролю
Таможенная Конвенция О временном ввозе частных дорожных перевозочных средств
Про затвердження перелiку пунктiв пропуску для автомобiльного сполучення через державний кордон України для перемiщення громадянами транспортних засобiв та шасi i кузовiв до них
Про оцiнку майна, майнових прав та професiйну оцiночну дiяльнiсть в Українi
ЗАКОН УКРАЇНИ Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарiв та транспортних засобiв, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територiю України
ЗАКОН УКРАЇНИ Про деякi питання ввезення на митну територiю України та реєстрацiї транспортних засобiв
ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змiн до Закону України "Про розвиток автомобiльної промисловостi України"
Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо державної пiдтримки автомобiлебудiвної промисловостi України
Статут Моторного (транспортного) страхового бюро України
ЗАКОН УКРАЇНИ Про порядок виїзду з України i в
Про обмін інформацією з Молдовою про товари та транспортні засоби, що перетинають кордон

Про затвердження Правил державної реєстрацiї та облiку автомобiлiв, автобусiв, а також самохiдних машин, сконструйованих на шасi автомобiлiв, мотоциклiв усiх типiв, марок i моделей, причепiв, напiвпричепiв та мотоколясок

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 7 вересня 1998 р.N 1388


Про затвердження Правил державної реєстрацiї та облiку автомобiлiв, автобусiв, а також самохiдних машин, сконструйованих на шасi автомобiлiв, мотоциклiв усiх типiв, марок i моделей, причепiв, напiвпричепiв та мотоколясок

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 19 квiтня 1999 року N 637,
вiд 18 серпня 2000 року N 1276,
вiд 7 травня 2001 року N 484,
вiд 14 квiтня 2004 року N 478,
вiд 29 квiтня 2004 року N 571,
вiд 18 жовтня 2006 року N 1427

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити Правила державної реєстрацiї та облiку автомобiлiв, автобусiв, а також самохiдних машин, сконструйованих на шасi автомобiлiв, мотоциклiв усiх типiв, марок i моделей, причепiв, напiвпричепiв та мотоколясок (додаються).

     2. Визнати такими, що втратили чиннiсть, Правила державної реєстрацiї та облiку автомобiлiв, автобусiв, самохiдних машин, сконструйованих на шасi автомобiлiв, мотоциклiв всiх типiв, марок i моделей, причепiв, напiвпричепiв та мотоколясок, затвердженi постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 жовтня 1993 р. N 873 (ЗП України, 1994 р., N 3, ст. 60, N 9, ст. 223, 227; 1995 р., N 3, ст. 71).

     3. Ця постанова набирає чинностi з 1 жовтня 1998 року.

Прем'єр-мiнiстр УкраїниВ. ПУСТОВОЙТЕНКО

Iнд. 39

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 7 вересня 1998 р. N 1388

ПРАВИЛА
державної реєстрацiї та облiку автомобiлiв, автобусiв, а також самохiдних машин, сконструйованих на шасi автомобiлiв, мотоциклiв усiх типiв, марок i моделей, причепiв, напiвпричепiв та мотоколясок

(У текстi Правил слова "Науково-дослiдний центр з безпеки дорожнього руху МВС" i "вузли та агрегати", "вузли i агрегати", "вузли, агрегати" в усiх вiдмiнках замiнено вiдповiдно словами "Центр безпеки дорожнього руху при департаментi Державтоiнспекцiї МВС" i "складовi частини" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 жовтня 2006 року N 1427)

Загальнi положення

     1. Цими Правилами встановлюється єдиний на територiї України порядок державної реєстрацiї та облiку автомобiлiв, автобусiв, а також самохiдних машин, сконструйованих на шасi автомобiлiв, мотоциклiв усiх типiв, марок i моделей, причепiв, напiвпричепiв та мотоколясок (далi - транспортнi засоби) та видачi реєстрацiйних документiв i номерних знакiв.

     2. Цi Правила є обов'язковими для всiх юридичних та фiзичних осiб, якi є власниками транспортних засобiв, виробляють чи експлуатують їх. Представники власникiв транспортних засобiв виконують обов'язки та реалiзують права цих власникiв у межах наданих їм повноважень.

     3. Державна реєстрацiя транспортних засобiв здiйснюється органами Державтоiнспекцiї МВС з метою контролю за вiдповiднiстю конструкцiї та технiчного стану транспортних засобiв встановленим в Українi вимогам стандартiв, правил i нормативiв, дотриманням вимог законодавства, що визначає порядок сплати податкiв, внесення iнших обов'язкових платежiв, використання транспортних засобiв в умовах воєнного та надзвичайного стану, а також для забезпечення їх облiку та попередження протиправних дiй щодо них.

     4. Органи Державтоiнспекцiї МВС забезпечують суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi бланками довiдок-рахункiв, а також актiв приймання-передачi транспортних засобiв пiдприємств-виробникiв установленого зразка (iз сплатою вартостi цих бланкiв), розробляють порядок видачi цих бланкiв, облiку та контролю за їх використанням, надають вiдповiдним вiйськовим комiсарiатам за їх запитами вiдомостi про реєстрацiю, перереєстрацiю та зняття з облiку транспортних засобiв (за винятком легкових автомобiлiв, причепiв до них, мотоциклiв та мотоколясок).

(пункт 4 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.04.99 р. N 637)

     5. Особи, якi порушують цi Правила, несуть вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством.

Реєстрацiя транспортних засобiв

     б. Транспортнi засоби реєструються за юридичними та фiзичними особами. Транспортний засiб, що належить декiльком фiзичним або юридичним особам (спiввласникам), право власностi яких на цей засiб пiдтверджується одним з визначених пунктом 8 цих Правил документом, за письмовою згодою спiввласникiв, справжнiсть пiдписiв яких засвiдчено нотарiусом, реєструються за одним iз них. У графi "Особливi вiдмiтки" свiдоцтва про реєстрацiю транспортного засобу (технiчного паспорта) щодо iншого спiввласника може бути зроблено запис:

" має право керувати (експлуатувати)
(прiзвище, iм'я, по батьковi або  найменування юридичної особи)

та є  спiввласником".

     За письмовою заявою власника транспортного засобу - фiзичної особи про надання права керування цим транспортним засобом iншiй фiзичнiй особi (за умови пред'явлення документiв, що посвiдчують особу власника та цю особу) пiдроздiлом ДАI видається тимчасовий реєстрацiйний талон на термiн, зазначений у заявi. При цьому в графi "особливi вiдмiтки" тимчасового реєстрацiйного талона робиться запис "Дiйсний до _______ за наявностi свiдоцтва про реєстрацiю транспортного засобу /технiчного паспорта/ серiя ____ N ________". Заява подається власником транспортного засобу особисто або уповноваженою ним особою.

(абзац другий пункту 6 в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.05.2001 р. N 484)

     Зазначенi в абзацах першому i другому цього пункту записи скрiплюються пiдписом посадової особи i печаткою реєстрацiйно-екзаменацiйного пiдроздiлу Державтоiнспекцiї МВС (далi - пiдроздiл ДАI).

(пункт 6 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.04.99р. N 637)

     7. Власники транспортних засобiв - юридичнi та фiзичнi особи або їх представники (далi - власники) зобов'язанi зареєструвати їх протягом 10 дiб пiсля придбання або митного оформлення, чи тимчасового ввезення на територiю України, або виникнення обставин, що є пiдставою для внесення змiн до реєстрацiйних документiв. Термiн реєстрацiї може бути продовжено у разi неможливостi власника транспортного засобу (хвороба, вiдрядження, iншi поважнi причини) вчасно її здiйснити. Експлуатацiя транспортних засобiв, не зареєстрованих у пiдроздiлах ДАI, а також без номерного знака "Транзит" забороняється.

     Транспортнi засоби, що належать iноземним громадянам та особам без громадянства, якi їдуть в Україну на вiдпочинок за путiвками чи на лiкування, що пiдтверджується вiдповiдними документами, тимчасовiй реєстрацiї в пiдроздiлах ДАI на пiдтверджений Держмитслужбою термiн не пiдлягають. Зазначений термiн повинен бути не менший нiж термiн дiї путiвки або iншого документа (з урахуванням часу перебування в дорозi).

(пункт 7 доповнено абзацом другим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.05.2001 р. N 484)

     8. Реєстрацiя транспортних засобiв здiйснюється на пiдставi заяви власника, поданої особисто, i документiв, що посвiдчують його особу, правомiрнiсть придбання транспортного засобу, оцiнку його вартостi, яка провадиться спецiалiстом, що пройшов необхiдну пiдготовку у порядку, встановленому МВС, Мiн'юстом, Держпромполiтики, Держмитслужбою та Фондом державного майна i має вiдповiднi документи, вiдповiднiсть конструкцiї транспортного засобу встановленим вимогам безпеки дорожнього руху, а також вимогам, якi є пiдставою для внесення змiн до реєстрацiйних документiв. Не приймаються до реєстрацiї транспортнi засоби, зiбранi (складенi) з складових частин серiйних транспортних засобiв без дотримання вимог Закону України "Про дорожнiй рух".

(абзац перший пункту 8 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.04.99 р. N 637, вiд 18.08.2000 р. N 1276)

     Правомiрнiсть придбання транспортних засобiв, складових частин, якi мають iдентифiкацiйнi номери, пiдтверджується документами, скрiпленими пiдписом вiдповiдної посадової особи i печаткою, виданими суб'єктами пiдприємницької дiяльностi, якi реалiзують транспортнi засоби та видають довiдки-рахунки, митними органами, судами, нотарiусами, органами соцiального захисту населення, пiдприємствами-виробниками транспортних засобiв та пiдроздiлами ДАI, а також угодами, укладеними на товарних бiржах.

(абзац 2 пункту 8 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.04.99 р. N 637)

     Такими документами можуть бути:

     довiдка-рахунок за формою згiдно з додатком N 1 до цих Правил, видана суб'єктом пiдприємницької дiяльностi, який реалiзує транспортний засiб;

(абзац 4 пункту 8 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.04.99 р. N 637)

     договори, в тому числi угоди, укладенi на товарних бiржах, та iншi посвiдченi в установленому порядку документи, що встановлюють право власностi на транспортний засiб;

(абзац 5 пункту 8 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.04.99 р. N 637)

     копiя рiшення суду, засвiдчена в установленому порядку, iз зазначенням юридичної чи фiзичної особи, яка визнається власником транспортного засобу, його марки, моделi, року випуску, а також iдентифiкацiйних номерiв складових частин;

     довiдка органу соцiального захисту населення, який видiлив автомобiль або мотоколяску;

(абзац сьомий пункту 8 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.05.2001 р. N 484)

     акт приймання-передачi транспортного засобу за формою згiдно з додатком N 6 до цих Правил, виданий пiдприємством-виробником транспортного засобу чи його складових частин або пiдприємствами, якi переобладнали чи встановили на транспортному засобi спецiальний пристрiй згiдно iз свiдоцтвом про вiдповiднiсть конструкцiї транспортного засобу вимогам безпеки дорожнього руху, iз зазначенням їх iдентифiкацiйних номерiв та конкретного одержувача, скрiплений пiдписом посадової особи пiдприємства i печаткою;

     посвiдчення митного органу про реєстрацiю транспортного засобу або його складових частин, що мають iдентифiкацiйнi номери, в пiдроздiлах ДАI - для фiзичних осiб, вантажна митна декларацiя - для юридичних осiб або належним чином оформленi довiдка-рахунок та вантажна митна декларацiя (засвiдчена митним органом копiя) - для фiзичних та юридичних осiб;

     договiр фiнансового лiзингу.

(пункт 8 доповнено новим абзацом десятим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.04.2004 р. N 571, у зв'язку з цим абзаци десятий - дванадцятий  вважати вiдповiдно абзацами одинадцятим - тринадцятим)

     Для реєстрацiї транспортних засобiв, що перебували в експлуатацiї i зареєстрованi в пiдроздiлах ДАI, крiм названих документiв, додається свiдоцтво про реєстрацiю транспортного засобу (технiчний паспорт) з вiдмiткою пiдроздiлу ДАI про зняття транспортного засобу з облiку. Перед вiдчуженням, передачею такий транспортний засiб повинен бути знятий з облiку в пiдроздiлi ДАI. Вiдчуження, передача власником придбаних транспортних засобiв, не зареєстрованих у пiдроздiлах ДАI, не проводиться..

(абзац 10 пункту 8 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.04.99 р. N 637)

     Реєстрацiя транспортних засобiв проводиться за умови сплати їх власниками передбачених законодавством податкiв, а також внесення в установленому порядку платежiв за огляд транспортних засобiв, реєстрацiю, перереєстрацiю та зняття їх з облiку, вiдшкодування вартостi бланкiв реєстрацiйних документiв та номерних знакiв. Реєстрацiя транспортних засобiв скасовується в разi встановлення факту, що документи, якi посвiдчують особу власника, пiдтверджують правомiрнiсть придбання транспортного засобу або право на користування та розпорядження ним, є фiктивними чи пiдробленими. Реєстрацiя транспортних засобiв також скасовується у разi встановлення факту знищення, фальсифiкацiї або пiдроблення iдентифiкацiйних номерiв його складових частин.

     Бланки довiдок-рахункiв, актiв приймання-передачi транспортних засобiв пiдприємств-виробникiв цих засобiв i їх складових частин за формами згiдно з додатками N 1 i 6 до цих Правил є бланками суворого облiку i виготовляються в порядку, передбаченому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 квiтня 1993 р. N 283.

     9. Реєстрацiя придбаних нових транспортних засобiв проводиться за умови вiдповiдностi конструкцiї i технiчного стану даної марки (моделi) транспортного засобу обов'язковим вимогам норм i стандартiв, якi дiють в Українi, що пiдтверджується сертифiкатом вiдповiдностi або свiдоцтвом про визнання iноземного сертифiката.

     Вiдомостi про наявнiсть сертифiката вiдповiдностi або свiдоцтва про визнання iноземного сертифiката надаються управлiнню Державтоiнспекцiї МВС Держстандартом з Єдиного реєстру сертифiкованої в Українi продукцiї.

     У разi вiдсутностi iнформацiї в пiдроздiлi ДАI про сертифiкацiю нового транспортного засобу, що реєструється, копiю зазначених сертифiката або свiдоцтва подає власник транспортного засобу.

     10. Реєстрацiя транспортних засобiв, конфiскованих або право власностi на якi встановлено за рiшенням суду, проводиться на пiдставi вiдповiдного рiшення суду iз зазначенням марки, моделi, номерiв кузова (рами) транспортного засобу, а також реєстрацiйних документiв, зокрема свiдоцтва про реєстрацiю транспортного засобу (далi - свiдоцтво про реєстрацiю) або технiчного паспорта у разi їх наявностi з вiдмiткою пiдроздiлу ДАI про зняття транспортного засобу з облiку. До реєстрацiйних документiв додається договiр купiвлi-продажу, iнший документ, який встановлює право власностi, або рiшення Кабiнету Мiнiстрiв України про передачу цього транспортного засобу в разi конфiскацiї на користь держави.

(абзац перший пункту 10 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.10.2006 р. N 1427)

     Реєстрацiя проводиться:

     транспортних засобiв, визнаних в установленому порядку безхазяйними, - на пiдставi документiв, виданих органами, уповноваженими на таке визнання, а також договорiв купiвлi-продажу або iнших документiв, якi встановлюють право   власностi на цi засоби пiсля їх реалiзацiї;

     транспортних засобiв, якi за правом спадкоємства перейшли до держави або подарованi державi власником, - на пiдставi рiшень вiдповiдних органiв, визначених законодавством, та нотарiально засвiдчених документiв, якi встановлюють право власностi, iз зазначенням в них: марки, моделi, номерiв кузова (рами) транспортного засобу, iнших документiв, що пiдтверджують правомiрнiсть придбання новим власником, а також реєстрацiйних документiв, виданих на територiї України, з вiдмiткою пiдроздiлiв ДАI про зняття їх з облiку, а для власникiв-нерезидентiв - вiдповiдних органiв iноземних держав.

     Для проведення реєстрацiї транспортних засобiв, зазначених у цьому пунктi, також додається висновок результатiв перевiрки технiчного стану транспортного засобу iз застосуванням дiагностичного обладнання i контрольно-вимiрювальних приладiв на вiдповiднiсть вимогам безпеки дорожнього руху, який складається спецiалiстами Центру безпеки дорожнього руху при департаментi Державтоiнспекцiї МВС або iнших пiдприємств, установ та органiзацiй, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України, та документ про оцiнку його вартостi, виданий вiдповiдно до пункту 8 цих Правил.

     Якщо зазначенi транспортнi засоби ввезенi з-за кордону без сплати мита та iнших податкiв (зборiв), передбачених законодавством при iмпортi автомобiлiв, їх реєстрацiя проводиться за умови подання документiв про внесення цих платежiв.

(пункт 10 в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.05.2001 р. N 484)

     11. Транспортнi засоби дипломатичних i торговельних представництв, консульських установ iноземних держав та їх персоналу (з числа iноземних громадян), а також iноземних органiзацiй, якi забезпечують реалiзацiю програм (проектiв) мiжнародної технiчної допомоги (виконавцi проектiв) згiдно з чинними мiжнародними договорами України, реєструються (перереєстровуються) i знiмаються з облiку пiдроздiлами ДАI за клопотанням Генеральної дирекцiї Київської мiської державної адмiнiстрацiї по обслуговуванню iноземних представництв.

(абзац перший пункту 11 в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.08.2000р. N 1276)

     Реєстрацiя транспортних засобiв за iншими iноземними громадянами та особами без громадянства, якi постiйно або тимчасово проживають на територiї України, проводиться на загальних пiдставах.

     Документом, що пiдтверджує правомiрнiсть придбання транспортних засобiв iноземними юридичними i фiзичними особами, є:

     вантажна митна декларацiя на транспортнi засоби, що ввозяться для офiцiйного користування представництв iноземних держав, мiжнародних органiзацiй та представництв iноземних фiрм, або посвiдчення митного органу на реєстрацiю ввезених з-за кордону транспортних засобiв, складових частин, що мають iдентифiкацiйнi номери;

     довiдка-рахунок, видана торгiвельною органiзацiєю на територiї України юридичнiй або фiзичнiй особi iноземної держави;

     акт приймання-передачi транспортного засобу за формою згiдно з додатком N 2 до цих Правил, виданий Генеральною дирекцiєю Київської мiської державної адмiнiстрацiї по обслуговуванню iноземних представництв;

     заява про перереєстрацiю транспортного засобу в межах одного й того ж iноземного представництва за формою згiдно з додатками N 3 i 4 до цих Правил;

     договори купiвлi-продажу, мiни, дарування, свiдоцтва про право власностi на частку в спiльному майнi подружжя та iншi документи, посвiдченi або виданi в установленому порядку;

     рiшення суду про належнiсть транспортного засобу, винесене на територiї України.

     12. Транспортнi засоби, якi належать представництвам державних органiв, державних пiдприємств, установ та органiзацiй України за кордоном i експлуатувалися там та повертаються в Україну без реєстрацiйних документiв, реєструються на пiдставi клопотань МЗС та актiв приймання-передачi за формою згiдно з додатком N 2 до цих Правил або накладних на вiдпуск матерiальних цiнностей i вiдповiдних митних документiв.

     13. Допускається реєстрацiя самостiйно сконструйованих мотоциклiв, легкових, а також вантажних автомобiлiв, максимальна вага яких не перевищує 3500 кг, причепiв та напiвпричепiв до них, виготовлених вiдповiдно до затверджених технiчних вимог, на пiдставi документiв, що пiдтверджують правомiрнiсть придбання складових частин iз зазначенням їх iдентифiкацiйних номерiв, а також висновкiв Центру безпеки дорожнього руху при департаментi Державтоiнспекцiї МВС та iнших, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України пiдприємств, установ та органiзацiй.

(пункт 13 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.08.2000р. N 1276)

     14. Пiд час проведення державної реєстрацiї (перереєстрацiї), зняття з облiку транспортнi засоби (крiм випадкiв вибракування їх у цiлому) пiдлягають огляду (обстеженню та дослiдженню) з метою звiрення iдентифiкацiйних номерiв складових частин транспортного засобу з номерами, зазначеними в наданих документах, визначення їх справжностi та перевiрки за наявними автоматизованими базами даних зареєстрованих та розшукуваних транспортних засобiв, а також вiдповiдностi конструкцiї i технiчного стану транспортного засобу обов'язковим вимогам норм i стандартiв, що дiють в Українi. Обстеження проводиться уповноваженими працiвниками пiдроздiлiв ДАI, а дослiдження - фахiвцями експертної служби МВС або iншими спецiалiстами, якi мають свiдоцтво про право проведення вiдповiдного виду експертних дослiджень i внесенi до єдиного державного реєстру. За результатами огляду в документах, якi подаються на реєстрацiю, уповноваженим працiвником ДАI робиться вiдповiдна вiдмiтка або складається акт технiчного огляду та додається вiдповiдний висновок фахiвця.

     Державна реєстрацiя (перереєстрацiя) або зняття з облiку транспортних засобiв (крiм випадкiв вибракування їх у цiлому) без iдентифiкацiйного номера або iз знищеними, пошкодженими (один чи кiлька символiв номера вiзуально не визначаються) чи пiдробленими (змiнено один чи кiлька символiв номера, замiнено панель (табличку) або частину панелi (таблички) з номером) iдентифiкацiйними номерами складових частин (кузова, шасi, рами, двигуна) не допускається. Перша реєстрацiя в Українi таких транспортних засобiв, а також транспортних засобiв, якi розшукуються правоохоронними органами iноземних держав, увезених на митну територiю України, не здiйснюється.

     На самостiйно сконструйованi транспортнi засоби, а також на зареєстрованi в пiдроздiлах ДАI транспортнi засоби, iдентифiкацiйнi номери складових частин (кузова, шасi, рами, двигуна) яких знищенi, пошкодженi чи пiдробленi внаслiдок незаконного заволодiння, або у разi коли необхiдна замiна таких складових частин пiсля дорожньо-транспортної пригоди, наносяться спецiальнi iндивiдуальнi номери (структурна комбiнацiя символiв, порядок їх нанесення i залучення для цього на конкурснiй основi спецiалiзованих пiдприємств визначається МВС) чи здiйснюється дублювання первинних iдентифiкацiйних номерiв складових частин транспортного засобу згiдно з вимогами мiжнародних i державних стандартiв.

     За заявою власника або уповноваженої ним особи спецiалiзованими пiдприємствами може здiйснюватися додаткове дублювання первинних центральних номерiв на складових частинах транспортних засобiв.

     Дублювання первинних iдентифiкацiйних номерiв складових частин транспортних засобiв здiйснюється в разi їх пошкодження внаслiдок дорожньо-транспортної пригоди, пiд впливом корозiї, повернення власниковi пiсля незаконного заволодiння з пошкодженими iдентифiкацiйними номерами, замiни складової частини (панелi) з iдентифiкацiйним номером на безномерну на пiдставi заяви власника або уповноваженої ним особи. До заяви додаються вiдповiднi матерiали пiдроздiлу внутрiшнiх справ (довiдка про факт незаконного заволодiння та перебування у розшуку транспортного засобу, довiдка про дорожньо-транспортну пригоду тощо), вiдповiдний висновок пiдроздiлу департаменту Державтоiнспекцiї МВС, акт спецiального чи експертного дослiдження iдентифiкацiйних номерiв (з доданням вiдповiдних фотознiмкiв) та/або документи, що пiдтверджують придбання та встановлення безномерних складових частин чи номерної панелi, або вiдповiдне рiшення суду.

     У разi виявлення пiд час перереєстрацiї, зняття з облiку, проведення державного технiчного огляду транспортного засобу факту вiдсутностi (пошкодження) iдентифiкацiйного номера транспортного засобу або знищення чи пiдроблення iдентифiкацiйного номера його складової частини (кузова, шасi, рами, двигуна) проводиться спецiальне або експертне дослiдження iдентифiкацiйних номерiв складових частин транспортного засобу з метою встановлення їх справжнiх iдентифiкацiйних номерiв. Якщо за результатами дослiдження iдентифiкацiйнi номери складових частин установити неможливо або пiсля їх встановлення перевiркою за наявними автоматизованими базами даних не пiдтверджується факт перебування у розшуку транспортного засобу чи його складових частин, пiдроздiл ДАI, який проводив державну реєстрацiю зазначеного транспортного засобу, надає у десятиденний термiн пiсля проведення дослiдження департаменту Державтоiнспекцiї МВС висновок (з доданням вiдповiдних фотознiмкiв мiсць знаходження iдентифiкацiйних номерiв транспортного засобу чи його складових частин, а також результатiв спецiального або експертного дослiдження), на пiдставi якого вiдповiдним пiдроздiлом департаменту Державтоiнспекцiї МВС надається висновок, у якому визначається необхiднiсть (можливiсть) замiни зазначених складових частин у встановленому порядку або нанесення спецiальних iндивiдуальних номерiв чи дублювання первинних iдентифiкацiйних номерiв складових частин транспортного засобу.

     Нанесення спецiальних iндивiдуальних номерiв транспортного засобу чи складових частин зареєстрованих у пiдроздiлах Державтоiнспекцiї транспортних засобiв здiйснюється в разi неможливостi встановлення первинних iдентифiкацiйних номерiв складових частин або складання чи ремонту транспортних засобiв з використанням безномерних складових частин (кузова, шасi, рами, двигуна) на пiдставi заяви власника або уповноваженої ним особи. До заяви додаються вiдповiдний висновок пiдроздiлу департаменту Державтоiнспекцiї МВС, акт спецiального чи експертного дослiдження iдентифiкацiйних номерiв (з доданням вiдповiдних фотознiмкiв) та/або документи, що пiдтверджують придбання та встановлення безномерних складових частин чи номерної панелi.

     Спецiалiзованими пiдприємствами на пiдставi заяви власника або уповноваженої ним особи, документiв, що посвiдчують особу заявника, вiдповiдно до оформленого висновку пiдроздiлу департаменту Державтоiнспекцiї МВС пiсля проведення додаткової перевiрки iдентифiкацiйних номерiв складових частин транспортного засобу та звiрення наявних документiв спецiальним приладом, який забезпечує автоматичне, чiтке та однотипне вiдтворення структурної комбiнацiї символiв, наноситься (дублюється) на транспортний засiб чи його складовi частини iдентифiкацiйний або спецiальний iндивiдуальний номер транспортного засобу згiдно з методикою, визначеною МВС.

     Пiсля нанесення (дублювання) iдентифiкацiйних або спецiальних iндивiдуальних номерiв транспортного засобу чи його складових частин до реєстрацiйних документiв та автоматизованої бази зареєстрованих транспортних засобiв у встановленому МВС порядку вносяться вiдповiднi вiдмiтки про мiсця нанесення та структурну комбiнацiю символiв.

(пункт 14 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.04.99р. N 637, вiд 18.08.2000р. N 1276,
у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.10.2006 р. N 1427)

     15. На зареєстрованi транспортнi засоби видаються свiдоцтва про реєстрацiю, а також номернi знаки, що вiдповiдають державному стандарту України: два номернi знаки - на автотранспорт, один - на мототранспорт, причiп i напiвпричiп, дозволи на встановлення на транспортних засобах спецiальних свiтлових i (або) звукових сигнальних пристроїв та погодження щодо розмiщення реклами вiдповiдно до законодавства. У свiдоцтвах про реєстрацiю транспортних засобiв iдентифiкацiйний номер двигуна не зазначається.

(абзац перший пункт 15 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.08.2000р. N 1276)

     Технiчнi паспорти i технiчнi талони старого зразка дiють до їх замiни на реєстрацiйнi документи нового зразка.

     Якщо власник транспортного засобу передав в установленому порядку право користування i (або) розпорядження ним iншiй фiзичнiй або юридичнiй особi, їм видається пiдроздiлами ДАI тимчасовий реєстрацiйний талон на перiод дiї документа, який пiдтверджує право користування i (або) розпорядження. При цьому у графi "особливi вiдмiтки" тимчасового реєстрацiйного талона робиться запис "Дiйсний до _______ за наявностi свiдоцтва про реєстрацiю транспортного засобу (технiчного паспорта) серiя ____ N _______". Один екземпляр копiї документа, який пiдтверджує право користування i (або) розпорядження транспортним засобом, залишається у пiдроздiлi ДАI.

(пункт 15 доповнено абзацом третiм згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.08.2000 р. N 1276)

    Вивезення (пересилання) за межi України номерних знакiв, виданих на територiї України, окремо вiд транспортних засобiв, на якi вони виданi, не дозволяється.

(пункт 15 доповнено абзацом четвертим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.05.2001р. N 484)

     16. Пункт 16 виключено

(виключено згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.10.2006 р. N 1427)

     17. У разi реєстрацiї експериментальних зразкiв транспортних засобiв, що проходять випробування, в реєстрацiйних документах (реєстрацiйнiй картцi, книзi реєстрацiї, свiдоцтвi про реєстрацiю) ставиться штамп "Випробування" i видаються номернi знаки. Пiдставою для їх реєстрацiї є технiчне завдання виробника на їх розроблення, узгоджене з департаментом Державтоiнспекцiї МВС або ДержавтотрансНДIпроектом Мiнтрансу, а для ремонтних пiдприємств - технiчнi вимоги до їх ремонту.

(пункт 17 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.10.2006 р. N 1427)

     18. На зареєстрованi технiчно справнi транспортнi засоби пiдроздiлами ДАI видаються талони про проходження державного технiчного огляду. Порядок видачi талонiв визначається Правилами проведення державного технiчного огляду автомобiлiв, автобусiв, мототранспорту та причепiв.

     19. Вiдомостi про зареєстрованi (перереєстрованi) транспортнi засоби та їх власникiв вносяться до облiкової бази даних органiв Державтоiнспекцiї МВС.

     Порядок надання iнформацiї про такi транспортнi засоби та їх власникiв встановлюється МВС.

     20. Замiсть втрачених або непридатних для користування свiдоцтв про реєстрацiю (технiчних паспортiв) i номерних знакiв на пiдставi заяв власникiв або їх представникiв видаються дублiкати свiдоцтв про реєстрацiю, а також новi номернi знаки. Дублiкати таких свiдоцтв про реєстрацiю транспортних засобiв, знятих з облiку, видаються пiсля одержання вiдповiдного пiдтвердження вiд пiдроздiлу ДАI за мiсцем їх попередньої реєстрацiї.

     Дублiкати свiдоцтв про реєстрацiю можуть видаватися за довiреностями, посвiдченими в установленому порядку. Пiсля одержання дублiката свiдоцтва про реєстрацiю довiренiсть, яка дає право на користування та розпорядження транспортним засобом, повинна бути переоформлена або за бажанням власника транспортний засiб знiмається з облiку для вiдчуження.

     21. У разi коли власник транспортного засобу переїхав для проживання до iншого регiону - Автономної Республiки Крим, областi, мiст Києва чи Севастополя, пiдроздiл ДАI за новим мiсцем реєстрацiї транспортного засобу надсилає за попереднiм мiсцем його реєстрацiї запит, вiдповiдь на який повiдомляється протягом 10 днiв.

     22. До одержання пiдтвердження, передбаченого пунктами 20 i 21 цих Правил, з мiсця попередньої реєстрацiї власниковi на термiн до трьох мiсяцiв видається тимчасовий реєстрацiйний талон i номернi знаки. Знайденi пiсля видачi дублiката втраченi свiдоцтва про реєстрацiю (технiчнi паспорти) i номернi знаки вважаються недiйсними i здаються пiдроздiлам ДАI.

     23. Реєстрацiя транспортних засобiв за юридичними особами, якi мають вiд 1 до 15 одиниць транспортних засобiв включно, проводиться за умови забезпечення цих засобiв мiсцями для стоянки i зберiгання. Наявнiсть мiсця стоянки та зберiгання пiдтверджується договором оренди або iншими документами.

     За наявностi у юридичної особи бiльше 15 одиниць транспортних засобiв, що дислокуються в одному населеному пунктi, створюється автогосподарство. Для його вiдкриття необхiдно мати огороджену територiю з мiсцями для стоянки, зберiгання, технiчного обслуговування та ремонту транспортних засобiв; призначається керiвник автогосподарства та вводяться посади фахiвця з безпеки дорожнього руху, вiдповiдальних за зберiгання, технiчне обслуговування та експлуатацiю транспортних засобiв.

(пункт 23 в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.08.2000р. N 1276, iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.05.2001р. N 484)

     24. Транспортнi засоби юридичних осiб реєструються за мiсцезнаходженням цих осiб. Якщо стоянка транспортних засобiв розташована за мiсцезнаходженням фiлiй, вiддiлень або iнших вiдособлених пiдроздiлiв юридичних осiб, такi транспортнi засоби реєструються за мiсцем їх стоянки.

     У реєстрацiйних документах зазначається юридична особа, якiй належить транспортний засiб, її адреса, адреса стоянки.

     25. Для реєстрацiї транспортних засобiв, виготовлених на пiдприємствах, що не спецiалiзуються на серiйному випуску транспортних засобiв, до пiдроздiлiв ДАI подається також свiдоцтво про погодження конструкцiї транспортних засобiв i вiдповiднiсть вимогам безпеки дорожнього руху, яке видається ДержавтотрансНДIпроектом Мiнтрансу чи Центром безпеки дорожнього руху при департаментi Державтоiнспекцiї МВС, або його ксерокопiя.

(абзац 1 пункту 25 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.04.99 р. N 637)

     Обмеження, зазначенi у свiдоцтвi, вносяться до реєстрацiйних документiв.

     26. Транспортнi засоби, якi належать неповнолiтнiм, реєструються за ними за умови досягнення неповнолiтнiми 15-рiчного вiку. В облiковiй картцi та книзi облiку таких транспортних засобiв також зазначається прiзвище, iм'я та по батьковi батькiв неповнолiтнього або його пiклувальника i ставиться вiдмiтка про заборону зняття з облiку транспортного засобу без їх дозволу та погодження з органами опiки i пiклування.

     Пiсля досягнення 18-рiчного вiку всi обмеження щодо реєстрацiї, зняття з облiку транспортних засобiв, якi встановлювалися для неповнолiтнiх, знiмаються.

     Транспортнi засоби, керування якими дозволяється з 16-рiчного вiку, можуть бути знятими з облiку за бажанням їх неповнолiтнього власника пiсля досягнення зазначеного вiку без будь-якого дозволу та погодження.

     27. Транспортнi засоби, що належать фiзичним особам, реєструються за мiсцем їх постiйного або тимчасового проживання.

     За виникнення обставин, що перешкоджають реєстрацiї такого транспортного засобу за мiсцем проживання власника, як виняток, з дозволу керiвника пiдроздiлу ДАI можлива їх реєстрацiя за мiсцем проживання родичiв за їх письмовою згодою.

     28. У разi втрати документiв, що пiдтверджують факт придбання мототранспорту, причепу, i неможливостi одержання їх дублiкатiв такий транспортний засiб береться на облiк за мiсцем проживання власника в управлiннях (вiддiлах) Державтоiнспекцiї головних управлiнь (управлiнь) МВС у Криму, областях, мiстах Києвi та Севастополi.

     29. Реєстрацiя транспортних засобiв, виграних у лотереях, на конкурсах та пiд час проведення iнших заходiв, проводиться на пiдставi довiдки-рахунка, зворотний бiк якої заповнюється та пiдписується членами комiсiї (уповноваженою особою пiдприємства), що проводить цi заходи, i скрiплюється печаткою.

Реєстрацiя ввезених в Україну транспортних засобiв

     30. Транспортнi засоби (складовi частини, що мають iдентифiкацiйнi номери), ввезенi в Україну фiзичними особами, пiдлягають реєстрацiї на пiдставi заяв власникiв i виданих митними органами посвiдчень на їх реєстрацiю в пiдроздiлах ДАI iз зазначенням вiдомостей про сплату мита, заборону вiдчуження, дати зворотного вивезення.

     Транспортнi засоби, ввезенi в Україну юридичними особами для власних потреб, пiдлягають реєстрацiї на пiдставi їх заяв та вантажних митних декларацiй, у разi ввезення двох i бiльше транспортних засобiв за однiєю вантажною митною декларацiєю - на пiдставi її копiї, засвiдченої митним органом, скрiпленої особистою номерною печаткою працiвника митної служби та гербовою печаткою митного органу.

     Транспортнi засоби, ввезенi на територiю України для постiйного користування, повиннi бути знятi з облiку у вiдповiдних органах країни вивезення.

(пункт 30 доповнено абзацом третiм згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.05.2001р. N 484)

     31. Транспортнi засоби, ввезенi в Україну з метою їх подальшого вiдчуження суб'єктами пiдприємницької дiяльностi, якi реалiзують транспортнi засоби, i придбанi юридичними чи фiзичними особами, реєструються на пiдставi виданих зазначеними суб'єктами пiдприємницької дiяльностi довiдок-рахункiв, в яких обов'язково робиться запис: "Митне оформлення здiйснено, вантажна митна декларацiя вiд "___" _______ року N ____" i якi скрiплюються особистою номерною печаткою працiвника митного органу та гербовою печаткою цього органу, або довiдок-рахункiв та вантажних митних декларацiй чи їх ксерокопiй, засвiдчених у тому ж порядку.

(абзац 1 пункту 31 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.04.99 р. N 637)

     Якщо транспортнi засоби експлуатувалися за межами України i були зареєстрованi у вiдповiдних органах iноземної держави, обов'язковим є подання до пiдроздiлiв ДАI реєстрацiйних або прирiвняних до них документiв цiєї держави (або їх ксерокопiй, засвiдчених нотарiусами або митними органами чи полiцiєю останньої країни, де вони експлуатувалися) з вiдмiткою про зняття їх з облiку.

(абзац другий пункту 31 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.05.2001р. N 484)

     32. На перiод до одержання пiдроздiлами ДАI iнформацiї про митне оформлення транспортного засобу власниковi видаються номернi знаки i тимчасовий реєстрацiйний талон на термiн до трьох мiсяцiв. До реєстрацiйних та облiкових документiв вносяться вiдомостi про сплату мита, заборону вiдчуження, дату зворотного вивезення.

     Пiсля закiнчення термiну дiї тимчасового реєстрацiйного талона транспортний засiб вважається незареєстрованим.

     33. Нацiональнi номернi знаки i документи про реєстрацiю на транспортнi засоби держав, з яких вони тимчасово вивезенi i ввезенi в Україну пiд зобов'язання про зворотне вивезення, здаються до пiдроздiлiв ДАI, що є умовою тимчасового облiку транспортних засобiв, i зберiгаються та повертаються власнику в установленому МВС порядку.

     На такi транспортнi засоби видаються номернi знаки та свiдоцтва про реєстрацiю iз зазначенням термiну тимчасового ввезення, який визначається митними органами.

     34. Зняття з облiку у зв'язку з вiдчуженням (купiвля-продаж, мiна, дарування) або вибраковуванням транспортних засобiв, на якi не знято обмеження митних органiв, здiйснюється з їх дозволу.

Перереєстрацiя транспортних засобiв

     35. Перереєстрацiя транспортних засобiв проводиться у разi змiни їх власника, мiсця стоянки, мiсцезнаходження або найменування власника - юридичної особи, мiсця проживання або прiзвища, iменi чи по батьковi фiзичної особи, яка є власником транспортного засобу, а також кольору, марки або моделi транспортного засобу внаслiдок переобладнання чи замiни двигуна або кузова, iнших складових частин, що мають iдентифiкацiйнi номери.

     Перереєстрацiя транспортних засобiв (об'єктiв права державної власностi) у разi їх безоплатної передачi iз сфери управлiння мiнiстерств, iнших центральних та мiсцевих органiв виконавчої влади, Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, Фонду державного майна, об'єднань пiдприємств, яким делеговано функцiї з управлiння майном пiдприємств i органiзацiй, заснованих на державнiй власностi (органи, уповноваженi управляти державним майном), Нацiональної академiї наук, iнших аналогiчних самоврядних органiзацiй, яким передано в користування державне майно (самовряднi органiзацiї), до сфери управлiння iнших органiв, уповноважених управляти державним майном, або самоврядних органiзацiй проводиться у разi дотримання вимог, зазначених у пiдпунктi "б" пункту 4 Положення про порядок передачi об'єктiв права державної власностi, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 вересня 1998 р. N 1482. 

(абзац 2 пункту 35 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.04.99 р. N 637)

     У разi вiдчуження транспортних засобiв, зазначених в абзацi другому цього пункту, їх перереєстрацiя проводиться за умови дотримання вимог щодо вiдчуження, визначених нормативно-правовими актами Фонду державного майна та iншими актами законодавства. 

(пункт 35 доповнено абзацом 3 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.04.99р. N 637)

     Для проведення перереєстрацiї транспортних засобiв, зазначених в абзацi другому цього пункту, до пiдроздiлу ДАI подається акт приймання-передачi транспортного засобу iз зазначенням його кольору, марки, моделi, року випуску, iдентифiкацiйних номерiв складових частин (далi - реквiзити), скрiплений печатками сторiн, а для проведення перереєстрацiї транспортних засобiв, зазначених в абзацi третьому, - документ, що встановлює право власностi на транспортний засiб, разом iз зазначеним актом.

(пункт 35 доповнено абзацом 4 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.04.99р. N 637)
(у зв'язку з цим абзаци 3 - 7 вважати вiдповiдно  абзацами 5 - 9)

     Транспортнi засоби юридичних осiб - об'єднань громадян, а також недержавних суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, якi передаються в користування iншим юридичним особам, перереєстровуються на пiдставi засвiдчених у встановленому порядку заяви власника транспортного засобу, копiй вiдповiдних договорiв i свiдоцтв про державну реєстрацiю сторiн договору, а також свiдоцтв про реєстрацiю транспортних засобiв та скрiплених печатками обох сторiн актiв їх приймання-передачi за формою згiдно з додатком N 2 до цих Правил.

     Перереєстрацiя транспортних засобiв, якi передаються у зв'язку з реорганiзацiєю юридичних осiб, проводиться на пiдставi копiй рiшень власника про реорганiзацiю та свiдоцтв про державну реєстрацiю юридичної особи, що реорганiзується, i юридичної особи, створеної внаслiдок реорганiзацiї, засвiдчених у встановленому порядку, а також свiдоцтв про реєстрацiю i актiв приймання-передачi транспортних засобiв за формою згiдно з додатком N 2 до цих Правил.

     Транспортнi засоби, що у зв'язку з лiквiдацiєю юридичної особи передаються iншим юридичним або фiзичним особам, перереєстровуються на пiдставi копiї рiшення про лiквiдацiю, прийнятого власником або судом, засвiдченої в установленому порядку, та свiдоцтва про реєстрацiю.

     Транспортнi засоби, що є внесками учасникiв до статутного фонду господарських товариств, якi повертаються учаснику в зв'язку з його виходом iз товариства, перереєстровуються на пiдставi копiї рiшення товариства про повернення цих транспортних засобiв зазначеному учаснику, засвiдченої в установленому порядку, та свiдоцтва про реєстрацiю.

     Перереєстрацiя транспортних засобiв, що переходять у власнiсть страховикiв пiсля виплати страхувальникам повної страхової суми, проводиться на пiдставi документiв, зазначених у пунктi 45 цих Правил.

     36. Перереєстрацiя транспортного засобу на одного з подружжя проводиться на пiдставi їх спiльної заяви i копiї свiдоцтва про право власностi на частку у спiльному майнi подружжя, засвiдчених у встановленому порядку, та свiдоцтва про реєстрацiю.

     Пiдставою для перереєстрацiї транспортних засобiв є також копiї договорiв про подiл спiльного майна подружжя, свiдоцтв про право на спадщину або рiшень суду про визнання недiйсними договорiв купiвлi-продажу, мiни, дарування тощо, засвiдченi в установленому порядку, та свiдоцтва про реєстрацiю.

     37. Перереєстрацiя транспортного засобу, що є спiльною сумiсною власнiстю осiб, якi ведуть фермерське господарство, в разi смертi особи, на яку було зареєстровано транспортний засiб, проводиться на пiдставi заяви члена цього господарства (за наявностi кiлькох членiв господарства - їх спiльної заяви), копiї свiдоцтва про смерть, довiдки виконавчого органу вiдповiдної ради про склад фермерського господарства i про перебування транспортного засобу у спiльнiй сумiснiй власностi його членiв. Зазначенi документи засвiдчуються у виконавчому органi вiдповiдної ради, до них додається свiдоцтво про реєстрацiю.

(пункт 37 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.04.2004р. N 478)

     38. Перереєстрацiя, реєстрацiя переобладнаних транспортних засобiв, у тому числi самостiйно, проводиться на пiдставi документiв про вiдповiднiсть їх вимогам безпеки дорожнього руху та документiв, що пiдтверджують правомiрнiсть придбання встановлених кузовiв (рам), якi мають iдентифiкацiйнi номери (у разi їх замiни). Документами про вiдповiднiсть переобладнаних транспортних засобiв вимогам безпеки дорожнього руху є:

     свiдоцтво, або його ксерокопiя, про погодження конструкцiї транспортного засобу, видане вiдповiдно до пункту 25 цих Правил на даний вид переобладнання, що подається разом з актом приймання-передачi транспортного засобу за формою згiдно з додатками 6, 7, 8 до цих Правил;

     акт технiчної експертизи за формою згiдно з додатком 9 до цих Правил, виданий лабораторiєю або технiчним (випробувальним) центром, акредитованими в системi УкрСЕПРО, ремонтним або сервiсним пiдприємством, що має сертифiкат вiдповiдностi державної системи сертифiкацiї УкрСЕПРО на послуги з ремонту та технiчного обслуговування транспортних засобiв;

     акт приймання-передачi транспортного засобу за формою згiдно з додатками 7, 8 до цих Правил, який подається разом з документом про погодження переобладнання транспортного засобу. Переобладнання транспортних засобiв шляхом замiни кузовiв (рам), якi мають iдентифiкацiйнi номери, проводиться з дозволу реєстрацiйних пiдроздiлiв ДАI.

абзац перший пункту 38 замiнено абзацами першим - четвертим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.08.2000р. N 1276, у зв'язку з цим абзаци другий - сьомий вважати вiдповiдно абзацами п'ятим - десятим)

     Власниковi переобладнаного транспортного засобу видається нове свiдоцтво про реєстрацiю iз зазначенням нових складових частин або особливостей конструкцiї, що виникли в результатi її змiни.

     У цьому свiдоцтвi зазначається рiк випуску транспортного засобу, який повинен вiдповiдати року випуску встановленого кузова. Якщо рiк випуску кузова встановити неможливо, рiк випуску автомобiля не змiнюється.

     Вивiльненi пiсля переобладнання або ремонту складовi частини, якi мають iдентифiкацiйнi номери, залишаються у розпорядженнi власникiв, а їх назви та зазначенi номери можуть бути внесенi до графи "Особливi вiдмiтки" свiдоцтва про реєстрацiю (технiчного паспорта) або на них можуть бути виданi довiдки встановленого зразка.

     Переобладнання, що приводить до змiни повної маси транспортного засобу i її розподiлу за осями, центру ваги, типу двигуна, його ваги i потужностi, колiсної бази чи колiсної формули, систем гальмового i рульового керування та трансмiсiї, здiйснюється за погодженням з виробниками транспортних засобiв та їх складових частин або з ДержавтотрансНДIпроектом Мiнтрансу чи Центром безпеки дорожнього руху при департаментi Державтоiнспекцiї МВС.

(абзац восьмий пункту 38 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.08.2000р. N 1276)

     Перереєстрацiя транспортних засобiв, переобладнаних для перевезення людей, проводиться у разi вiдповiдностi їх додатковим вимогам згiдно з додатком N 5 до цих Правил.

     Дозволяється перереєстрацiя автомобiлiв у разi замiни кузова "Фургон", встановленого на базi легкового автомобiля, на кузов легкового автомобiля. Виготовленi на базi легкового автомобiля моторизованi вiзки (пiкапи) реєструються на загальних пiдставах.

    Перереєстрацiя транспортного засобу у зв'язку iз замiною двигуна здiйснюється у разi змiни типу двигуна, його ваги, робочого об'єму i потужностi. Документи, що пiдтверджують законнiсть придбання двигуна, не вимагаються.

(пункт 39 доповнено абзацом одинадцятим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.08.2000р. N 1276)

     39. Якщо автомобiлi переобладнано з iнших моделей даної марки шляхом замiни деталей кузова (крила, панелi, капота тощо), власниковi видається свiдоцтво про реєстрацiю iз зазначенням моделi, якiй вiдповiдає зовнiшнiй вигляд автомобiля пiсля переобладнання. Якщо номери складових частин при цьому не змiнювалися, зазначаються попереднi номери, рiк випуску також не змiнюється. До графи "Особливi вiдмiтки" свiдоцтва про реєстрацiю вноситься запис:
"Автомобiль переобладнано з моделi _________________ шляхом змiни______________________
                                                              (зазначити модель)

 ________________________________  в 19____ р.", який скрiплюється печаткою пiдроздiлу ДАI.
 (зазначити деталi, складовi частини)

     40. У разi перереєстрацiї транспортного засобу свiдоцтво про реєстрацiю пiдлягає замiнi на загальних пiдставах.

Зняття з облiку транспортних засобiв

     41. Зняття з облiку транспортних засобiв здiйснюється пiсля їх огляду в пiдроздiлi ДАI на пiдставi заяви власника з поданням документа, що посвiдчує його особу, виконавчого напису нотарiусiв або рiшення суду.

     Дозволяється здiйснювати огляд транспортних засобiв, якi знiмаються з облiку, за мiсцезнаходженням транспортних засобiв з дотриманням вимог пункту 14 цих Правил. Такий огляд оформляється вiдповiдним актом, скрiплюється пiдписом посадової особи та печаткою пiдроздiлу ДАI. 

(абзац 2 пункту 41 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.04.99 р. N 637)

     У разi виявлення транспортного засобу, зареєстрованого в пiдроздiлi ДАI, у тому числi тимчасово, за фiктивними чи пiдробленими документами або такого, що розшукується правоохоронними органами України в зв'язку з угоном чи крадiжкою, працiвники пiдроздiлу ДАI в установленому порядку оформляють вiдповiднi документи, знiмають незаконно зареєстрований транспортний засiб з облiку з внесенням вiдмiтки про це до свiдоцтва про реєстрацiю та вилученням номерних знакiв i передають усi матерiали до вiдповiдних органiв внутрiшнiх справ для подальшого проведення розслiдування. Такий транспортний засiб помiщається на майданчику для затриманого транспорту. Якщо виявлено пiдроблення митних документiв, їх ксерокопiї з вiдповiдним поясненням надсилаються до митного органу, у зонi дiяльностi якого постiйно або тимчасово проживає особа, за якою було зареєстровано транспортний засiб.

(абзац третiй пункт 41 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.08.2000р. N 1276)

     Якщо пiд час перевiрки iдентифiкацiйних номерiв складових частин за наявною iнформацiєю баз даних розшукуваного транспорту буде встановлено, що транспортний засiб розшукується правоохоронними органами iноземних держав, пiдроздiл ДАI вилучає свiдоцтво про реєстрацiю (технiчний паспорт), оформляє вiдповiднi документи про цей факт i передає усi матерiали до вiдповiдного органу внутрiшнiх справ для проведення розслiдування. Пiдроздiл ДАI видає власнику тимчасовий реєстрацiйний талон термiном на 1 рiк, у графу "Особливi вiдмiтки" якого вноситься запис "Розшукується Iнтерполом. Зняття з облiку заборонено до закiнчення перевiрки". Пiсля проведення органом внутрiшнiх справ повної перевiрки за зазначеним фактом (з обов'язковим iнформуванням iнiцiатора розшуку) управлiнням Державтоiнспекцiї головних управлiнь (управлiнь) МВС у Криму, областях, мiстах Києвi та Севастополi за наявностi пiдстав у порядку, встановленому МВС, виноситься аргументований висновок про подальшу експлуатацiю транспортного засобу та здiйснюється замiна тимчасового реєстрацiйного талона на свiдоцтво про реєстрацiю з внесенням до нього вiдповiдних вiдмiток.

(пункт 41 доповнено абзацом четвертим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.08.2000р. N 1276)

     42. Забороняється зняття з облiку транспортного засобу, стосовно якого є ухвала суду про накладення на нього арешту або заборону зняття з облiку чи постанова слiдчого про накладення арешту, а також транспортного засобу, що є речовим доказом у кримiнальнiй справi i приєднаний до неї постановою особи, яка провадить дiзнання, слiдчого, прокурора або ухвалою суду.

     43. Якщо транспортнi засоби знiмаються з облiку у зв'язку з їх вiдчуженням, у свiдоцтвi про реєстрацiю (технiчному паспортi) робиться вiдмiтка "Транспортний засiб знято з облiку для реалiзацiї в межах України", номернi знаки здаються, а видаються номернi знаки "Транзит". У разi змiни власником транспортного засобу мiсця проживання з вибуттям за межi вiдповiдно Автономної Республiки Крим, областi, мiст Києва та Севастополя в свiдоцтвi про реєстрацiю (технiчному паспортi) робиться вiдмiтка про мiсце вибуття транспортного засобу.

     Номернi знаки iз знятого з облiку транспортного засобу на прохання власника можуть бути перезакрiпленi за iншим придбаним ним транспортним засобом.

     У разi втрати власником свiдоцтва про реєстрацiю (технiчного паспорта) зняття з облiку здiйснюється на пiдставi реєстрацiйної картки з видачею її копiї, скрiпленої пiдписом посадової особи та печаткою пiдроздiлу ДАI, i внесенням до неї вiдповiдних службових вiдмiток.

     Транспортнi засоби, що вибувають за межi України, знiмаються з облiку з дозволу митних органiв.

     Зняття з облiку транспортних засобiв, переданих лiзингоодержувачу на пiдставi договору фiнансового лiзингу, що зазначено у свiдоцтвi про реєстрацiю транспортного засобу, здiйснюється за погодженням з лiзингодавцем.

(пункт 43 доповнено абзацом п'ятим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.04.2004р. N 571)

     44. Зняття з облiку транспортних засобiв, що належать недержавним юридичним особам, здiйснюється на пiдставi копiй рiшення власника, засвiдчених у встановленому порядку.

     У разi лiквiдацiї юридичної особи транспортнi засоби знiмаються з облiку на пiдставi документiв, зазначених в абзацi п'ятому пункту 35 цих Правил.

     Зняття з облiку транспортних засобiв державних юридичних осiб здiйснюється на пiдставi виконавчого напису нотарiусiв чи рiшення суду або лiквiдацiйної комiсiї чи документiв, передбачених вiдповiдним нормативно-правовим актом Фонду державного майна. Пiсля зняття з облiку у свiдоцтвi про реєстрацiю (технiчному паспортi) ставиться вiдмiтка "Автомобiль знято з облiку для реалiзацiї згiдно iз законодавством".

     45. Зняття з облiку транспортних засобiв може провадитися довiреною особою страховика на пiдставi копiї договору страхування, засвiдченого в установленому порядку, в якому повинно бути зазначено, що пiсля виплати страхувальнику повної страхової суми транспортний засiб переходить у власнiсть страховика, а також на пiдставi довiдки банку про повну виплату страхувальнику страхової суми та свiдоцтва про реєстрацiю (технiчного паспорта).

     46. Вибракуванi транспортнi засоби пiдприємств знiмаються з облiку на пiдставi затверджених актiв, а громадян - за заявами їх власникiв.

     Транспортнi засоби, одержанi через органи соцiального захисту населення, знiмаються з облiку за письмовим розпорядженням цих органiв.

     Зняття з облiку в цих випадках провадиться без огляду транспортних засобiв. Номернi знаки i реєстрацiйнi документи здаються до пiдроздiлiв ДАI.

     47. Транспортнi засоби, ввезенi в Україну пiд зобов'язання про їх зворотне вивезення, знiмаються з облiку пiсля їх огляду в пiдроздiлах ДАI.

     48. Якщо транспортний засiб вибуває за межi вiдповiдно Автономної Республiки Крим, областi, району (за винятком району в мiстi) бiльш як на двомiсячний термiн, власник зобов'язаний протягом 10 днiв поставити його на тимчасовий облiк у пiдроздiлi ДАI за новим мiсцезнаходженням. При цьому в талонi проходження технiчного огляду (технiчному талонi до технiчного паспорта) робиться запис про тимчасовий облiк транспортного засобу i зазначається термiн його перебування на цiй територiї.

     З тимчасового облiку транспортнi засоби не знiмаються.

Порядок видачi тимчасового дозволу для використання не зареєстрованих у встановленому порядку транспортних засобiв

     49. На транспортнi засоби, що доставляються своїм ходом до мiсця реєстрацiї з пiдприємств-виробникiв, авторемонтних пiдприємств, торгiвельних органiзацiй, з-за кордону, а також на знятi з облiку у зв'язку з вибуттям до iншої областi, торгiвельної органiзацiї видаються номернi знаки "Транзит" термiном на два мiсяцi.

     50. Вiдмiтки про видачу номерних знакiв "Транзит" робляться в реєстрацiйних документах або в документах, що пiдтверджують правомiрнiсть придбання транспортних засобiв.

     51. Пiдприємствам-виробникам, якi здiйснюють перегiн транспортних засобiв до їх одержувачiв, видаються для багаторазового використання номернi знаки, що вiдповiдають державному стандарту. У супровiдних документах пiдприємств-виробникiв робляться вiдмiтки "Перегiн" i зазначаються цi номернi знаки.

     52. У разi ввезення транспортних засобiв з-за кордону юридичними особами, громадянами України, iноземними громадянами та особами без громадянства, якi постiйно проживають в Українi, нацiональнi номернi знаки країни, з якої вони ввозяться, вилучаються митним органом, а замiсть них видаються номернi знаки "Транзит".

     53. У транспортних засобiв, якi пересуваються через територiю України транзитом i на якi не видано свiдоцтв про постiйну реєстрацiю в компетентних органах iноземних держав, нацiональнi транзитнi номернi знаки країни, з якої вони ввозяться, вилучаються митним органом, а замiсть них видаються номернi знаки "Транзит" на п'ять дiб.

Порядок допуску транспортних засобiв до поїздки за кордон

     54. До поїздки за кордон допускаються транспортнi засоби, на якi видано реєстрацiйнi документи вiдповiдно до Конвенцiї про дорожнiй рух та номернi знаки, серiям яких присвоєно лiтери латинського алфавiту.

     55. Документи на транспортнi засоби для поїздки за кордон можуть оформлятися на пiдставi довiреностi, посвiдченої в установленому порядку. При цьому особi, яка здiйснює поїздку за кордон на загальних пiдставах i має таку довiренiсть, на перiод поїздки видається свiдоцтво про реєстрацiю на її iм'я, а свiдоцтво про реєстрацiю, виписане на iм'я власника транспортного засобу, i довiренiсть зберiгаються у вiдповiдному пiдроздiлi ДАI.

     Видане на перiод поїздки за кордон свiдоцтво про реєстрацiю повертається вiдповiдному пiдроздiлу ДАI не пiзнiше нiж через 10 днiв пiсля повернення з-за кордону.

     56. Транспортний засiб, на якому власник виїжджає за кордон, повинен мати розпiзнавальний знак України. Власник такого транспортного засобу перед виїздом зобов'язаний укласти договiр обов'язкового страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв.

     57. Транспортний засiб, на який встановлено тимчасову заборону на зняття з облiку, до поїздок за кордон не допускається.

     58. На транспортнi засоби, власники яких виїжджають за кордон на постiйне мiсце проживання, видається свiдоцтво про реєстрацiю та номернi знаки встановленого зразка. Такi транспортнi засоби знiмаються з облiку.

     59. Державну реєстрацiю, перереєстрацiю транспортних засобiв, що виконують мiжнароднi перевезення вантажiв i пасажирiв, проводять спецiалiзованi пiдроздiли ДАI головних управлiнь (управлiнь) МВС у Криму, областях, мiстах Києвi та Севастополi у порядку, встановленому МВС, пiсля перевiрки вiдповiдностi конструкцiї та технiчного стану транспортних засобiв вимогам резолюцiй Європейської конференцiї мiнiстрiв транспорту.

(Правила доповнено пунктом 59 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.05.2001р. N 484) 

     60. Щорiчна перевiрка вiдповiдностi конструкцiї та технiчного стану транспортних засобiв, що виконують мiжнароднi перевезення вантажiв i пасажирiв, вимогам резолюцiй Європейської конференцiї мiнiстрiв транспорту, а також видача сертифiката вiдповiдностi проводяться вiдповiдно до законодавства.

(Правила доповнено пунктом 60 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.05.2001р. N 484) 

 

Транспортний засiб повинен бути зареєстрований (перереєстрований) у реєстрацiйно-екзаменацiйному пiдроздiлi ДАI протягом 10 дiб з моменту придбанняДодаток N 1
до Правил державної реєстрацiї та облiку автомобiлiв, автобусiв, а також самохiдних машин, сконструйованих на шасi автомобiлiв, мотоциклiв усiх типiв, марок i моделей, причепiв, напiвпричепiв та мотоколясок
_________________________________
(торгiвельна органiзацiя)
" " __________________ 19 р.

ДОВIДКА-РАХУНОК

Серiя _________                 N ________________
 
Видана ______________________________________ про те, що йому (їй)
    (прiзвище, iм'я, по батьковi, найменування органiзацiї)
продано i видано _________________________________________________
марки ___________ двигун N _______________, шасi N ______________,
кузов N ____________________________ рама N _____________________,
свiдоцтво про реєстрацiю (технiчний паспорт) N ___________________
вартiстю _________________________________________________________
                (сума словами)
Адреса ___________________________________________________________
Паспорт (документ, що його замiнює) серiя _____________N__________
виданий___________________________________________________________
               (ким, коли)
 
   МП             Керiвник _________________________
                         (пiдпис)
                Бухгалтер ________________________
                         (пiдпис)
 
Грошi сумою _____________________________________________ гривень,
               (словами)
одержанi касою торгiвельної органiзацiї
 
                Касир ____________________________
                        (пiдпис)
 
Зазначений транспортний засiб (агрегат) одержав __________________
    (непотрiбне закреслити)            (пiдпис)

 

Додаток N 2
до Правил державної реєстрацiї та облiку автомобiлiв, автобусiв, а також самохiдних машин, сконструйованих на шасi автомобiлiв, мотоциклiв усiх типiв, марок i моделей, причепiв, напiвпричепiв та мотоколясок

АКТ
приймання-передачi транспортного засобу

Ми, що нижче пiдписалися, в особi представника ___________________
__________________________________________________________________
    (найменування пiдприємства, установи, органiзацiї)
__________________________________________________________________
 
i представника ___________________________________________________
            (найменування пiдприємства, установи,
__________________________________________________________________
              органiзацiї)
 
склали цей акт про те, що один здав, а другий прийняв транспортний
засiб ______________________ марки ________________________ двигун
N ________________, шасi N ____________, кузов N ___________,
 
свiдоцтво про реєстрацiю (технiчний паспорт)
 
серiї _________________ N ____________________ виданий ___________
__________________________________________________________________
              (ким, коли)
 
Здав __________________ ____________________      МП
     (пiдпис)      (прiзвище)
 
Прийняв _______________ ____________________      МП
      (пiдпис)     (прiзвище)
 
"___" ______________ 19 __ р.
 
Додаток N 3
до Правил державної реєстрацiї та облiку автомобiлiв, автобусiв, а також самохiдних машин, сконструйованих на шасi автомобiлiв, мотоциклiв усiх типiв, марок i моделей, причепiв, напiвпричепiв та мотоколясок
Державтоiнспекцiї _______________
(найменування)

ЗАЯВА

 ______________________________________________________________
  (найменування органу, що обслуговує iноземне представництво)
 
просить зняти з облiку транспортний засiб
марки __________________________, рiк випуску____________________,
двигун N _______________________, шасi N ________________________,
кузов N ________________________, що належить ____________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
у зв'язку з ______________________________________________________
__________________________________________________________________
 
 
МП       Керiвник _______________    ____________________
              (пiдпис)         (прiзвище)
 
Додаток N 4
до Правил державної реєстрацiї та облiку автомобiлiв, автобусiв, а також самохiдних машин, сконструйованих на шасi автомобiлiв, мотоциклiв усiх типiв, марок i моделей, причепiв, напiвпричепiв та мотоколясок

ЗАЯВА

   У зв'язку з пiдтвердженням iноземним представництвом
__________________________ вiд " " ______________19 __ р. N _____
_________________ укладеної угоди про купiвлю-продаж транспортного
засобу ___________________________________________________________
   (найменування органу, що обслуговує iноземне представництво)
 
просимо перереєструвати транспортний засiб марки _________________
двигун N ___________________, шасi N _____________________________
кузов N _________________, номерний знак __________, колiр _______
_________________________, ранiше належав_________________________
__________________________________________________________________
на нового власника _______________________________________________
__________________________________________________________________
        (прiзвище, iм'я, по батьковi, посада,
__________________________________________________________________
             мiсце проживання)
 
Додаток: _________________________________________, номернi знаки,
   (свiдоцтво про реєстрацiю або технiчний паспорт)
 
квитанцiя про внесення плати за реєстрацiю транспортного засобу.
 
 
МП      Керiвник __________________   ___________________
              (пiдпис)        (прiзвище)
 
Додаток N 5
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 вересня 1998р. N 1388
(в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 серпня 2000р. N 1276)

ВИМОГИ
до транспортних засобiв, що переобладнуються для перевезення пасажирiв

     1. Автомобiлi-фургони, переобладнанi в автобуси для перевезення пасажирiв на регулярних автобусних маршрутах, повиннi вiдповiдати вимогам ГОСТу 28345-89 (для мiкроавтобусiв з кiлькiстю пасажирських мiсць вiд 9 до 16) та ГОСТу 27815-88 (для автобусiв з кiлькiстю пасажирських мiсць понад 16).

     2. Автомобiлi-фургони, переобладнанi в спецiальнi транспортнi засоби, якi використовуються для перевезення ремонтних бригад, спецiалiстiв тощо i не призначенi для перевезення пасажирiв на регулярних автобусних маршрутах, повиннi вiдповiдати таким вимогам:

     1) перегородку мiж кабiною водiя i вантажним вiддiленням автомобiля з суцiльнометалевим кузовом необхiдно демонтувати. Дозволяється встановлювати перегородку висотою не бiльше нiж 1200 мм вiд рiвня пiдлоги;

     2) розташування сидiнь i проходи повиннi вiдповiдати вимогам ГОСТу 28345-89, якщо кiлькiсть пасажирських мiсць не бiльше 16 i ГОСТу 27815-88 - для бiльшої кiлькостi пасажирських мiсць;

     3) сидiння мають бути промислового виготовлення, якi призначенi для встановлення на пасажирських транспортних засобах i вiдповiдають за розмiрами - вимогам ГОСТу 28345-89 або ГОСТу 27815-88, за мiцнiстю - ДСТУ 2543-94;

     4) крiплення сидiнь до силових елементiв основи кузова здiйснюється вiдповiдно до вимог ДСТУ 2543-94;

     5) у пасажирському салонi встановлюються вiкна з травмобезпечного скла;

     6) аварiйнi виходи (вiкна, дверi, люки) обладнуються за вимогами ГОСТу 28345-89 або ГОСТу 27815-88.

     Аварiйнi виходи позначаються написом "Аварiйний вихiд", виконаним ззовнi та з середини транспортного засобу.

     Вiкна, передбаченi як аварiйнi виходи, повиннi мати розмiри не менше нiж 700 х 500 мм та розмiщуватися на протилежних сторонах кузова транспортного засобу;

     7) пасажирськi дверi обладнуються замками автомобiльного типу, якi вiдчиняються ззовнi та з середини. Транспортнi засоби у зонi дверного прорiзу обладнуються поручнями та сходинками за вимогами ГОСТу 28345-89 або ГОСТу 27815-88;

     8) конструкцiйнi рiшення протипожежного захисту виконуються за вимогами ГОСТу 28345-89 або ГОСТу 27815-88.

     3. Переобладнанi автомобiлi-фургони для перевезення пасажирiв з кiлькiстю пасажирських мiсць до 8 повиннi вiдповiдати вимогам пiдпунктiв 3) - 5) та 7), 8) пункту 2.

     4. Кузови-фургони спецiалiзованих вантажо-пасажирських автомобiлiв, якi призначенi для перевезення вантажiв та ремонтних бригад, спецiалiстiв тощо, повиннi вiдповiдати вимогам пiдпунктiв 2) - 8) пункту 2 та додатково обладнуються:

     1) окремими дверима для входу i виходу пасажирiв розмiрами не менш як 650 х 1650 мм;

     2) аварiйним виходом (люк, вiкно) розмiрами не менш як 500 х 700 мм;

     3) iндивiдуальними мiсцями для сидiння пасажирiв;

     4) пристроями для захисту вiд травмування у разi можливого зсуву вантажу або встановленого обладнання;

     5) додатковими зовнiшнiми верхнiми габаритними лiхтарями бiлого кольору в переднiй частинi i червоного кольору у заднiй частинi фургона за вимогами ГОСТу 8769-75;

     6) пасажирський салон повинен мати внутрiшнє облицювання, покриття пiдлоги, освiтлення, вентиляцiю, обiгрiв та свiтловий або звуковий зв'язок з водiєм.

     5. Встановлення газових балонiв для стисненого природного газу чи для зрiдженого нафтового газу та наявнiсть будь-яких пристроїв i елементiв паливної системи в пасажирських салонах транспортних засобiв допускається тiльки в спецiальному газонепроникному i герметично iзольованому вiд пасажирського салону кожусi (вiдсiцi), який повинен мати вентиляцiйнi канали, виведенi в атмосферу.

 

Додаток N 6
до Правил державної реєстрацiї та облiку автомобiлiв, автобусiв, а також самохiдних машин, сконструйованих на шасi автомобiлiв, мотоциклiв усiх типiв, марок i моделей, причепiв, напiвпричепiв та мотоколясок

АКТ
приймання-передачi транспортного засобу

Серiя _____________________             N ____________
на транспортний засiб ____________________________________________
       (категорiя, тип, марка, модель транспортного засобу)
__________________________________________________________________
 
Колiр ____________________________________________________________
             (за класифiкатором)
 
******************************************************************
*   Номер шасi   *  Номер кузова  *   Номер двигуна  *
*    (рами)    *   (коляски)   *           *
******************************************************************
 
Транспортний засiб виготовлений i укомплектований вiдповiдно до
_____________________________________ i придатний до експлуатацiї.
    (номер технiчних умов)
 
Дата виготовлення ____ _________________________ 199__ р.
 
Пiдприємство-виробник ____________________________________________
                 (найменування, адреса)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
Виданi номернi знаки "Транзит" ___________________________________
 
ВТК ______________________________________________________________
 
МП  Вiддiл збуту ________________________________________________
   Керiвник пiдприємства-виробника _____________________________
 
Органiзацiя-одержувач (фiзична особа) ____________________________
                     (для юридичних осiб -
__________________________________________________________________
   найменування, адреса; для фiзичних осiб - прiзвище, iм'я,
__________________________________________________________________
   по батьковi, серiя, номер паспорта, ким i коли виданий,
__________________________________________________________________
             мiсце проживання)
 
Представник органiзацiї (фiзична особа) __________________________
__________________________________________________________________
 (для юридичних осiб - посада, пiдпис; для фiзичних осiб - пiдпис)
 
       Дата видачi ___ ________________ 19 р.

 

Додаток N 7
до Правил державної реєстрацiї та облiку автомобiлiв, автобусiв, а також самохiдних машин, сконструйованих на шасi автомобiлiв, мотоциклiв усiх типiв, марок i моделей, причепiв, напiвпричепiв та мотоколясок 

 

АКТ N ____
приймання-передачi транспортного засобу (ТЗ), переобладнаного для роботи на зрiдженому нафтовому газi (ЗНГ)

 

  Модель транспортного засобу:
до переобладнання 
пiсля переобладнання 
  Вантажопiдйомнiсть (пасажиромiсткiсть) ТЗ зменшено на 
 
вказати на яку вагу вантажу (кг) або на яку кiлькiсть пасажирiв (чол.) зменшено
 Номер шасi (рами)Номер кузова
  

   Комплектацiя ТЗ, з урахуванням повернених замовнику демонтованих вузлiв i комплектуючих, вiдповiдає акту приймання-передачi ТЗ на переобладнання

 вiд 
номер актадата

   ТЗ укомплектований автомобiльним газобалонним обладнанням (ГБО) вiдповiдно до технiчної документацiї пiдприємствавиробника

 
назва пiдприємства-виробника, позначення ГБО
 
номер ТУ* або висновку ДержавтотрансНДIпроекту

____________
* Технiчнi умови мають бути погодженi ДержавтотрансНДIпроектом Мiнтрансу вiдповiдно до статей 30, 32 Закону України "Про дорожнiй рух" та постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 червня 1995 р. N 568.


   Додаткове електрообладнання та система вентиляцiї блоку арматури балона (за наявностi) вiдповiдає нормативним вимогам. Заправний вузол встановлений за межами пасажирського салону, багажного та вантажного вiддiлення.

Газовi балониГазовий редуктор, або редуктор- випарник (виробник, позначення)Карбюратор- змiшувач, змiшувач газу (виробник, позначення) або врiзка газових форсунок
позначення балонаповна мiсткiсть,
л
заводський номерпосвiдченi до (дата)
      
      

   Пiдприємство, що виконало переобладнання ТЗ (або перевiрку вiдповiдностi нормативним вимогам**)

 
назва, адреса, реєстрацiйний номер свiдоцтва про узгодження конструкцiї ТЗ

____________
** Пiдприємствам, що мають свiдоцтва про узгодження конструкцiї ТЗ, дозволено перевiряти ТЗ, переобладнанi iншими юридичними i фiзичними особами, на вiдповiднiсть вимогам ТУ* або висновку ДержавтотрансНДIпроекту та технiчної документацiї пiдприємства - виробника ГБО ТЗ.

"__" ____________ 200_ р.М.П.Представник пiдприємства, що виконало переобладнання (або перевiрку вiдповiдностi)
____________________________________
посадапiдписпрiзвище, iм'я, по батьковi 
ТЗ отримано замовником 
для юридичних осiб - назва пiдприємства, органiзацiї, адреса;
 
для фiзичних осiб - прiзвище, iм'я, по батьковi, серiя, номер паспорта,
 
ким i коли виданий, мiсце проживання
"__" ____________ 200_ р.Представник замовника___________________
для юридичних осiб - посада, пiдпис, прiзвище;
для фiзичних осiб - пiдпис
   Станцiєю (пунктом) випробувань газобалонних ТЗ, що працюють на ЗНГ,
 
назва, номер дозволу територiального управлiння
 
Держнаглядохоронпрацi на право переосвiдчення газових балонiв

   проведено перевiрку герметичностi ГБО ТЗ системним повiтрям пiд тиском 1,6 МПа (16 кг/см2) та герметичностi системи вентиляцiї блоку арматури балона (за наявностi). Запiрна арматура справна (вентилi, клапани, редуктори, електромагнiтнi, запобiжнi, швидкiснi клапани тощо). Запобiжний клапан вiдрегульовано.

ГБО ТЗ вiдповiдає нормативним вимогам до герметичностi.
"__" ____________ 200_ р.М.П.Представник станцiї (пункту)
____________________________________
посадапiдписпрiзвище, iм'я, по батьковi 
Паливну систему газобалонного ТЗ вiдрегульовано. ТЗ придатний для експлуатацiї.
"__" ____________ 200_ р.М.П.Представник пiдприємства, що виконало переобладнання (або перевiрку вiдповiдностi)
____________________________________
посадапiдписпрiзвище, iм'я, по батьковi 

   Акт приймання-передачi ТЗ надається Державтоiнспекцiї, як один iз документiв для реєстрацiї транспортних засобiв, переобладнаних для роботи на зрiдженому нафтовому газi.

(Правила доповнено додатком 7 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.08.2000р. N 1276)

 

Додаток N 8
до Правил державної реєстрацiї та облiку автомобiлiв, автобусiв, а також самохiдних машин, сконструйованих на шасi автомобiлiв, мотоциклiв усiх типiв, марок i моделей, причепiв, напiвпричепiв та мотоколясок
АКТ N ____
приймання-передачi транспортного засобу (ТЗ), переобладнаного для роботи на стисненому природному газi (СПГ)

 

  Модель транспортного засобу:
до переобладнання 
пiсля переобладнання 
  Вантажопiдйомнiсть (пасажиромiсткiсть) ТЗ зменшено на 
 
вказати на яку вагу вантажу (кг) або на яку кiлькiсть пасажирiв (чол.) зменшено
 Номер шасi (рами)Номер кузова
  

   Комплектацiя ТЗ, з урахуванням повернених замовнику демонтованих вузлiв i комплектуючих, вiдповiдає акту приймання-передачi ТЗ на переобладнання

 вiд 
номер актадата

   ТЗ укомплектований автомобiльним газобалонним обладнанням (ГБО) вiдповiдно до технiчної документацiї пiдприємствавиробника

 
назва пiдприємства-виробника, позначення ГБО
 
номер ТУ* або висновку ДержавтотрансНДIпроекту

____________
* Технiчнi умови мають бути погодженi ДержавтотрансНДIпроектом Мiнтрансу вiдповiдно до статей 30, 32 Закону України "Про дорожнiй рух" та постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 червня 1995 р. N 568.


   Додаткове електрообладнання та система аварiйного скиду газу з моторного вiдсiку вiдповiдає нормативним вимогам.

Газовi балониГазовi редуктори
(виробник, позначення)
Карбюратор- змiшувач, змiшувач газу (виробник, позначення) або врiзка газових форсунок
позна- чення
балона
вага одного балона
кг
мiсткiсть одного балона,
л
завод- ський
номер
посвiд- чений
до (дата)
завод- ський
номер
посвiд- чений
до (дата)
         
    
    
    
    

   Пiдприємство, що виконало переобладнання ТЗ (або перевiрку вiдповiдностi нормативним вимогам**)

 
назва, адреса, реєстрацiйний номер свiдоцтва про узгодження конструкцiї ТЗ

____________
** Пiдприємствам, що мають свiдоцтва про узгодження конструкцiї ТЗ, дозволено перевiряти ТЗ, переобладнанi iншими юридичними i фiзичними особами, на вiдповiднiсть вимогам ТУ* або висновку ДержавтотрансНДIпроекту та технiчної документацiї пiдприємства - виробника ГБО ТЗ.

"__" ____________ 200_ р.М.П.Представник пiдприємства, що виконало переобладнання (або перевiрку вiдповiдностi)
____________________________________
посадапiдписпрiзвище, iм'я, по батьковi 
ТЗ отримано замовником 
для юридичних осiб - назва пiдприємства, органiзацiї, адреса;
 
для фiзичних осiб - прiзвище, iм'я, по батьковi, серiя, номер паспорта,
 
ким i коли виданий, мiсце проживання
"__" ____________ 200_ р.Представник замовника___________________
для юридичних осiб - посада, пiдпис, прiзвище;
для фiзичних осiб - пiдпис

   Станцiєю (пунктом) випробувань газобалонних ТЗ, що працюють на ЗНГ,

 
назва, номер дозволу територiального управлiння
 
Держнаглядохоронпрацi на право переосвiдчення газових балонiв

   проведено перевiрку герметичностi ГБО ТЗ стисненим повiтрям пiд тиском 1,0 МПа (10 кг/см2), опресування ГБО пiд тиском послiдовно 2,5; 5,0; 10,0 та 20,0 МПа (25; 50; 100 та 200 кг/см2) i вакуумну перевiрку. Запiрна арматура справна (вентилi, клапани, редуктори, електромагнiтнi, запобiжнi, швидкiснi клапани тощо). Запобiжний клапан вiдрегульовано.

ГБО ТЗ вiдповiдає нормативним вимогам до герметичностi.
"__" ____________ 200_ р.М.П.Представник станцiї (пункту)
____________________________________
посадапiдписпрiзвище, iм'я, по батьковi 
Паливну систему газобалонного ТЗ вiдрегульовано. ТЗ придатний для експлуатацiї.
"__" ____________ 200_ р.М.П.Представник пiдприємства, що виконало переобладнання (або перевiрку вiдповiдностi)
____________________________________
посадапiдписпрiзвище, iм'я, по батьковi 

   Акт приймання-передачi ТЗ надається Державтоiнспекцiї, як один iз документiв для реєстрацiї транспортних засобiв, переобладнаних для роботи на зрiдженому нафтовому газi.

(Правила доповнено додатком 8 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.08.2000р. N 1276)

 

Додаток N 9
до Правил державної реєстрацiї та облiку автомобiлiв, автобусiв, а також самохiдних машин, сконструйованих на шасi автомобiлiв, мотоциклiв усiх типiв, марок i моделей, причепiв, напiвпричепiв та мотоколясок

 

Номери актiв технiчної експертизи фiксуються у вiдповiднiй реєстрацiйнiй книзi установи, що надає цi акти технiчної експертизи
 
назва пiдприємства
 
реквiзити документа, що дає право на виконання експертизи

 

АКТ ТЕХНIЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
про вiдповiднiсть технiчного стану транспортного засобу вимогам безпеки дорожнього руху

 

N _______________"___" _______________ 200_ р.

 

Транспортний засiб марка (модель) 
шасi (рама) N кузов N 
1. Транспортний засiб переобладнаний 
самостiйно
 
назва пiдприємства, яке виконало переобладнання

Переобладнання виконано шляхом установки (замiни):

 
 
 
 
 

3. Дозвiл на виконання переобладнання вiдповiдно до ст. 32 Закону України "Про дорожнiй рух" надано

 
назва органiзацiї, яка видала дозвiл, номер, дата

4. Висновок про вiдповiднiсть конструкцiї переобладнаного транспортного засобу умовам, викладеним у дозволi на переобладнання:

 
 

5. Результати перевiрки технiчного стану транспортного засобу на вiдповiднiсть вимогам ДСТУ-3649-97 та Правил дорожнього руху:

 
 
 

6. Узагальнений висновок про вiдповiднiсть переобладнаного транспортного засобу вимогам безпеки дорожнього руху:

 
 
Пiдпис керiвника установи        __________________________
прiзвище, iм'я, по батьковi
М. П."___" _______________ 200_ р.
(дата видачi)
(Правила доповнено додатком 9 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.08.2000р. N 1276)
Загрузка...