Зрозуміло / Понятно
Шановний користувач!
На жаль, ми вимушені закрити цей проект і з 30 листопада 2020 він перестане працювати. Просимо свої вибачення за можливі незручності.

Уважаемый пользователь!
К сожалению, мы вынуждены закрыть этот проект и с 30 ноября 2020 он перестанет работать. Приносим свои извинения за возможные неудобства.

Поиск авто: расширенный поиск

UAH
UAH
USD
EUR

Автоправо

Закони, Постанови Кабміну

Про перелiк документiв, необхiдних для здiйснення митного контролю та митного оформлення товарiв i транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України
МИТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
Про митне оформлення транспортних засобiв
Про ставки акцизного збору на деякi транспортнi засоби та кузови до них
Про затвердження Правил ввезення транспортних засобiв на територiю України
Про внесення змiн до деяких законiв України щодо реєстрацiї транспортних засобiв
Про затвердження Положення про вантажну митну декларацiю
Про перелiк вiдомостей, що оголошуються громадянами за встановленою формою у разi перемiщення ними через митний кордон України товарiв та iнших предметiв
Питання митного оформлення транспортних засобiв, призначених для офiцiйного (службового) користування представництв та консульських установ iноземних держав, представництв мiжнародних органiзацiй в Українi, а також для особистого користування їх посадовим
Про затвердження Правил державної реєстрацiї та облiку автомобiлiв, автобусiв, а також самохiдних машин, сконструйованих на шасi автомобiлiв, мотоциклiв усiх типiв, марок i моделей, причепiв, напiвпричепiв та мотоколясок
Порядок здійснення митного контролю
Таможенная Конвенция О временном ввозе частных дорожных перевозочных средств
Про затвердження перелiку пунктiв пропуску для автомобiльного сполучення через державний кордон України для перемiщення громадянами транспортних засобiв та шасi i кузовiв до них
Про оцiнку майна, майнових прав та професiйну оцiночну дiяльнiсть в Українi
ЗАКОН УКРАЇНИ Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарiв та транспортних засобiв, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територiю України
ЗАКОН УКРАЇНИ Про деякi питання ввезення на митну територiю України та реєстрацiї транспортних засобiв
ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змiн до Закону України "Про розвиток автомобiльної промисловостi України"
Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо державної пiдтримки автомобiлебудiвної промисловостi України
Статут Моторного (транспортного) страхового бюро України
ЗАКОН УКРАЇНИ Про порядок виїзду з України i в
Про обмін інформацією з Молдовою про товари та транспортні засоби, що перетинають кордон

Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарiв та транспортних засобiв, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територiю України

ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарiв та транспортних засобiв, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територiю України

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 1 липня 2004 року N 1970-IV,
вiд 30 листопада 2005 року N 3151-IV,
вiд 6 грудня 2006 року N 427-V

     Цей Закон встановлює порядок митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарiв, транспортних засобiв та окремих номерних вузлiв до них, що ввозяться (пересилаються) в супроводжуваному й несупроводжуваному багажi, вантажних, експреста мiжнародних поштових вiдправленнях на митну територiю України i належать громадянам.

     Порядок ввезення на митну територiю України, митного оформлення валюти та валютних цiнностей встановлюється окремими законами України.

     Стаття 1. Визначення термiнiв

     У цьому Законi наведенi нижче термiни вживаються у такому значеннi:

     громадяни - фiзичнi особи-резиденти та нерезиденти, якi не є суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi;

     громадяни-резиденти - громадяни України, iноземцi, а також особи без громадянства, якi мають постiйне мiсце проживання в Українi, у тому числi тi, якi тимчасово перебувають за кордоном;

     громадяни-нерезиденти - iноземцi, громадяни України, особи без громадянства, якi мають постiйне мiсце проживання за межами України, у тому числi тi, якi тимчасово перебувають на територiї України;

     постiйне мiсце проживання - мiсце проживання на територiї будь-якої держави не менше одного року громадянина, який не має постiйного мiсця проживання на територiї iнших держав i має намiр проживати на територiї цiєї держави протягом будь-якого строку, не обмежуючи таке проживання певною метою, i за умови, що таке проживання не є наслiдком виконання цiєю особою службових обов'язкiв або зобов'язань за договором (контрактом);

     предмети - особистi речi, товари, транспортнi засоби та окремi номернi вузли до них, що перемiщуються громадянами через митний кордон України;

     товари - будь-яка продукцiя, послуги, роботи, права iнтелектуальної власностi та iншi немайновi права, призначенi для вiдчуження, що перемiщуються через митний кордон України та не можуть бути вiднесенi до особистих речей або транспортних засобiв та окремих номерних вузлiв до них;

     транспортний засiб - пристрiй, призначений для перевезення людей i (або) вантажу, а також установленого на ньому спецiального обладнання чи механiзмiв;

     механiчний транспортний засiб - транспортний засiб, який - приводиться в рух за допомогою двигуна;

     номернi вузли - кузови, шасi, iншi вузли, на якi при здiйсненнi митного оформлення видаються посвiдчення на реєстрацiю в органах Державної автомобiльної iнспекцiї Мiнiстерства внутрiшнiх справ України або iнших реєстрацiйних органах i при замiнi яких реєстрацiйними органами в технiчних паспортах (свiдоцтвах про реєстрацiю) робиться вiдповiдна вiдмiтка про замiну;

     особистi речi - предмети першої необхiдностi, призначенi, в першу чергу, для забезпечення життєдiяльностi власника - громадянина, є власнiстю такого громадянина та призначенi виключно для власного користування такого громадянина, не є товаром та не призначенi для вiдчуження або передачi iншим особам, вiдповiдають метi та цiлям перебування за кордоном.

     Перелiк предметiв, що не можуть бути вiднесенi до особистих речей, визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України з урахуванням норм, що застосовуються для визначення особистих речей у країнах Європейського Спiвтовариства;

     продукти харчування - будь-яка продукцiя тваринного i рослинного походження та вироби з неї, призначенi для харчування;

     сiльськогосподарська продукцiя - будь-яка продукцiя тваринного i рослинного походження, що пiдпадає пiд визначення першої - двадцять четвертої груп Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi;

     мiжнароднi поштовi вiдправлення - упакованi та оформленi вiдповiдно до вимог Актiв Всесвiтнього поштового союзу та Правил надання послуг поштового зв'язку листи, поштовi картки, вiдправлення з оголошеною цiннiстю, бандеролi та спецiальнi мiшки з позначкою "М", дрiбнi пакети, поштовi посилки, вiдправлення мiжнародної прискореної пошти з позначкою "ЕМЗ", якi приймаються для пересилання за межi України, надходять до України або перемiщуються територiєю України транзитом пiдприємствами поштового зв'язку;

     несупроводжуваний багаж - вiдправленi власником (або за його дорученням - iншою фiзичною чи юридичною особою) особистi речi та товари, що перетинають митний кордон України окремо вiд власника:

     вантажне вiдправлення - товари, що надходять в Україну на адресу громадян, якi не перебували за кордоном у момент Їх придбання i не вiдправляли їх в Україну;

     декларування - заявлення за встановленою формою (письмовою, усною) мети перемiщення через митний кордон України предметiв i точних даних про кiлькiснi, якiснi та вартiснi характеристики таких предметiв, а також будь-яких вiдомостей, необхiдних для митного контролю та митного оформлення;

     усне декларування - форма декларування, яка передбачає повiдомлення власником - громадянином в уснiй формi при митному оформленнi на вимогу посадової особи митного органу всiх необхiдних даних, що стосуються кiлькiсних, якiсних та вартiсних характеристик предметiв, якi перемiщуються таким громадянином через митний кордон України;

     письмове декларування - форма декларування, яка передбачає повiдомлення власником - громадянином у письмовiй формi всiх необхiдних даних, що стосуються кiлькiсних, якiсних та вартiсних характеристик предметiв, якi перемiщуються такою особою через митний кордон України, шляхом заповнення митної декларацiї встановленої форми;

     перемiщення через митний кордон України - ввезення громадянами на митну територiю України, вивезення громадянами з цiєї територiї або транзит через територiю України громадянами предметiв;

     пропуск через митний кордон України - дозвiл митницi на використання громадянами предметiв на митнiй територiї України з метою, заявленою митницi;

     тимчасове ввезення на митну територiю України та тимчасове вивезення за межi митної територiї України - ввезення на митну територiю України за умови зворотного вивезення за її межi та вивезення з митної територiї України за умови зворотного ввезення;

     вiльне використання - розпоряджання пропущеними через митний кордон України предметами без митного контролю на митнiй територiї України;

     форс-мажорнi обставини - обставини непереборної сили та iншi незалежнi вiд громадянина обставини.

     Стаття 2. Ввезення громадянами особистих речей та товарiв в Україну

     Громадяни за умови дотримання вимог Митного кодексу України та iнших законодавчих актiв України можуть перемiщувати через митний кордон України будь-якi особистi речi та товари, крiм тих, що забороненi до ввезення в Україну, а також тих, щодо яких законодавством України встановленi обмеження.

     Стаття 3. Порядок декларування та оподаткування особистих речей, що ввозяться громадянами на митну територiю України

     Особистi речi, що безпосередньо ввозяться громадянами в супроводжуваному багажi будь-якими видами транспорту на митну територiю України або пересилаються в несупроводжуваному багажi, усно чи письмово декларуються за бажанням власника таких речей або на вимогу посадової особи митного органу та не оподатковуються.

     Стаття 4. Митне оформлення й оподаткування товарiв, що ввозяться громадянами на митну територiю України

     Товари, що безпосередньо ввозяться громадянами в супроводжуваному багажi будь-якими видами транспорту на митну територiю України, пересилаються в несупроводжуваному багажi або в мiжнародних поштових вiдправленнях, сумарна митна вартiсть яких не перевищує 1000 євро та загальна вага яких не перевищує 100 кг, пiдлягають обов'язковому письмовому декларуванню митним органам в порядку, передбаченому для громадян, та оподатковуються ввiзним митом за ставкою в розмiрi 20 вiдсоткiв вiд митної вартостi, податком на додану вартiсть та в установлених законодавством випадках акцизним та iншими зборами.

     Товари, що пересилаються на адреси громадян у вантажних та експрес-вiдправленнях, сумарна митна вартiсть яких не перевищує 1000 євро та загальна вага яких не перевищує 100 кг, пiдлягають обов'язковому письмовому декларуванню митним органам в порядку, передбаченому для громадян, та оподатковуються ввiзним митом за повними ставками Митного тарифу України, податком на додану вартiсть та в установлених законодавством випадках акцизним та iншими зборами.

     Оподаткування товарiв, що безпосередньо ввозяться громадянами у супроводжуваному багажi або пересилаються в несупроводжуваному багажi, надходять на адресу громадян у вантажних вiдправленнях, мiжнародних поштових вiдправленнях та мiжнародних експрес-вiдправленнях, сумарна митна вартiсть яких перевищує 1000 євро та/або загальна вага яких перевищує 100 кг, здiйснюється за умови оформлення вантажної митної декларацiї та митного оформлення в порядку, передбаченому для суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi при здiйсненнi ними iмпортних операцiй.

     Митне оформлення та оподаткування єдиного неподiльного товару, що ввозиться (пересилається) громадянином у супроводжуваному, несупроводжуваному багажi, надходить на адресу громадянина у мiжнародному поштовому вiдправленнi, здiйснюються вiдповiдно до статтi 7 цього Закону.

     Стаття 5. Митне оформлення й оподаткування транспортних засобiв, що ввозяться громадянами на митну територiю України для вiльного використання

     Транспортнi засоби за кодами 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi та окремi номернi вузли до них, що безпосередньо ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територiю України або надходять на адреси громадян у несупроводжуваному багажi або вантажних вiдправленнях для вiльного використання, незалежно вiд їх вартостi пiдлягають обов'язковому письмовому декларуванню митним органам у порядку, встановленому для громадян, та оподатковуються ввiзним митом, податком на додану вартiсть i в установлених законодавством України випадках акцизним та iншими зборами.

     Транспортнi засоби за кодами 8701, 8702, 8703, 8704, 8705 Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi як новi, так i такi, що були у користуваннi, якi ввозяться на митну територiю України громадянами, пiдлягають обов'язковiй сертифiкацiї вiдповiдно до законодавства України. Документи, що засвiдчують вiдповiднiсть транспортних засобiв вимогам технiчних регламентiв та нацiональних стандартiв, подаються митним органам пiд час митного оформлення транспортних засобiв з метою вiльного обiгу та уповноваженим в Українi органам пiд час реєстрацiї транспортних засобiв, якщо вони пiдлягають реєстрацiї.

(частина друга статтi 5 в редакцiї Закону України вiд 30.11.2005 р. N 3151-IV)

     Транспортними засобами за кодами 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, що були у користуваннi, слiд вважати такi, на якi були або є реєстрацiйнi документи, виданi уповноваженими державними органами, в тому числi iноземними, що дають право експлуатувати цi транспортнi засоби на постiйнiй основi.

     Митне оформлення iнших транспортних засобiв та окремих номерних вузлiв до них здiйснюється вiдповiдно до статтi 7 цього Закону.

     Стаття 6. Особливостi митного оформлення та оподаткування окремих номерних вузлiв до транспортних засобiв, що ввозяться громадянами для вiльного використання

     Митне оформлення кузовiв та шасi за кодами 87.06 та 87.07 Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, що ввозяться громадянами для вiльного використання, здiйснюється як митне оформлення зiбраних транспортних засобiв з урахуванням максимального об'єму цилiндрiв двигунiв, що серiйно встановлювалися на марках таких автомобiлiв вiдповiдного року їх випуску.

     Стаття 7. Митне оформлення й оподаткування єдиного неподiльного товару, що ввозиться (пересилається) в Україну

     Митне оформлення єдиного неподiльного товару, митна вартiсть якого перевищує 200 євро та вага перевищує 50 кг, що ввозиться (пересилається) громадянином у супроводжуваному, несупроводжуваному багажi, надходить на адресу громадянина у мiжнародному поштовому вiдправленнi, здiйснюється за умови його письмового декларування шляхом заповнення митної декларацiї, передбаченої для громадян, та пiсля сплати громадянином або уповноваженою на те особою ввiзного мита в розмiрi 20 вiдсоткiв вiд митної вартостi такого предмета, податку на додану вартiсть та у передбачених законодавством України випадках акцизного та iнших зборiв.

     Оподаткування єдиних неподiльних товарiв, що надходять на адреси громадян у вантажних та мiжнародних експрес-вiдправленнях, здiйснюється незалежно вiд митної вартостi та ваги.

     Такi товари пiдлягають оподаткуванню ввiзним митом за повними ставками Митного тарифу України, податком на додану вартiсть та в установлених законодавством випадках, акцизним та iншими зборами.

     Стаття 8. Особливостi оподаткування окремих товарiв та транспортних засобiв, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територiю України

     При ввезеннi на митну територiю України звiльняються вiд оподаткування:

     1) товари, сумарна митна вартiсть яких не перевищує 200 євро, а загальна вага не перевищує 50 кг, що ввозяться громадянами у супроводжуваному багажi (за умови усного декларування), пересилаються в несупроводжуваному багажi та надходять на адресу громадян у мiжнародних поштових вiдправленнях;

     2) горiлчанi вироби у кiлькостi 1 л, вино - 2 л, пиво - 5 л, тютюновi вироби - 200 цигарок (або 200 г цих виробiв), якi ввозяться в особистому багажi громадянами;

     3) товари, що тимчасово ввозяться на митну територiю України пiд зобов'язання про їх зворотне вивезення;

     4) товари, що належать громадянам-нерезидентам та перемiщуються транзитом через митну територiю України;

     5) товари, що належать громадянам-резидентам та перемiщуються транзитом у транзитних зонах мiжнародних аеропортiв;

     6) товари та транспортнi засоби, що належать особам, якi користуються на територiї України митними пiльгами вiдповiдно до статей 59-63, 65-67 Митного кодексу України;

     7) транспортнi засоби в кiлькостi однiєї одиницi по кожнiй товарнiй позицiї та товари, що ввозяться (пересилаються) громадянами i входять до складу спадщини за законом, вiдкритої за межами України на користь резидента, у разi пiдтвердження її складу органами, що вчиняють нотарiальнi дiї у країнi її вiдкриття. Зазначене пiдтвердження легалiзується у вiдповiднiй закордоннiй дипломатичнiй (консульськiй) установi України, якщо iнше не передбачено мiжнародними договорами України.

     Транспортнi засоби, що ввозяться громадянами в Україну як спадщина, пiдлягають тимчасовiй постановцi на облiк в уповноважених державних органах на термiн до трьох рокiв з оформленням документiв на право тимчасової експлуатацiї таких транспортних засобiв без права вiдчуження та/або передачi в користування iншим особам зi сплатою податку з власникiв транспортних засобiв та iнших самохiдних машин i механiзмiв.

     Транспортнi засоби, зазначенi в цьому пунктi, можуть бути вiдчуженi або переданi у володiння, та/або у користування, та/або у розпорядження впродовж трьох рокiв з моменту ввезення на митну територiю України тiльки пiсля сплати у повному обсязi всiх податкiв та зборiв (обов'язкових платежiв), передбачених законодавством України, на день ввезення транспортного засобу на митну територiю України.

(пункт 7 частини першої статтi 8 у редакцiї Закону України вiд 06.12.2006 р. N 427-V)

     8) товари, що ввозяться (пересилаються) громадянами-резидентами у виглядi призiв (нагород), отриманих за участь у спортивних та iнших змаганнях (конкурсах, фестивалях тощо), у межах, визначених вiдповiдними документами, у разi пiдтвердження факту отримання таких призiв та нагород нотарiальними органами вiдповiдної країни. Зазначенi документи, що пiдтверджують факт отримання таких призiв та нагород, пiдлягають легалiзацiї у консульських установах України, що дiють у вiдповiдних країнах;

     9) товари та транспортнi засоби, що були попередньо вивезенi (пересланi) громадянами-резидентами за митний кордон України iз режимi тимчасового вивезення пiд письмове зобов'язання про їх зворотне ввезення та ввозяться (пересилаються) на митну територiю України, за наявностi вiдповiдної вивiзної митної декларацiї iз зазначенням таких товарiв;

     10) сiльськогосподарська продукцiя, отримана громадянами-резидентами як натуральна плата за виконану роботу в країнах - учасницях СНД, з якими Україна уклала угоди про вiльну торгiвлю, що ввозиться в порядку та обсягах, якi визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     11) плодоовочева продукцiя, вирощена громадянами-резидентами на власних присадибних дiлянках сумiсних держав, за умови. пiдтвердження кiлькостi вирощеної продукцiї довiдками органiв мiсцевого самоврядування, права власностi та такi дiлянки, подання сертифiката вiдповiдностi або свiдоцтва встановленого зразка про визнання сертифiката, що ввозиться в порядку та обсягах, якi визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     12) особистi речi, що ввозяться (пересилаються) у разi переселення громадян на постiйне мiсце проживання в Україну, в тому числi i механiчнi транспортнi засоби (крiм транспортних засобiв за кодами 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi), в кiлькостi однiєї одиницi таких транспортних засобiв по кожнiй товарнiй позицiї на повнолiтнього громадянина.

     13) транспортнi засоби в кiлькостi однiєї одиницi за кожною товарною позицiєю згiдно з Українською класифiкацiєю товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, що ввозяться (пересилаються) працiвниками дипломатичної служби, якi перебували за кордоном у довготермiнових вiдрядженнях або проходили дипломатичну службу строком не менше одного року та повертаються в Україну, в такому порядку:

     працiвник дипломатичної служби є власником цього транспортного засобу;

     вартiсть транспортного засобу не перевищує 50 вiдсоткiв вiд суми, що виплачується цiй особi у зв'язку з перебуванням у довготермiновому вiдрядженнi або проходженнi дипломатичної служби за кордоном та пiдтверджується документами в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     ввезення (пересилання) зазначених у цьому пунктi транспортних засобiв здiйснюється з додержанням положень частин третьої - п'ятої цiєї статтi.

(частину першу статтi 8 доповнено пунктом 13 згiдно iз Законом України вiд 01.07.2004 р. N 1970-IV)

     Дозволяється ввезення у разi переселення на постiйне мiсце проживання на кожного повнолiтнього громадянина одного механiчного транспортного засобу за кодами 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi за умови, що вiн є власником такого транспортного засобу не менше року та за умови перебування такого транспортного засобу на облiку в країнi постiйного мiсця попереднього проживання не менше року.

     Механiчнi транспортнi засоби за кодами 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, що ввозяться громадянами при переселеннi на постiйне мiсце проживання в Україну, пiдлягають постановцi на тимчасовий облiк в органах Державної автомобiльної iнспекцiї Мiнiстерства внутрiшнiх справ України на термiн до одного року з оформленням документiв на право тимчасової експлуатацiї таких транспортних засобiв з термiном дiї на один рiк без права вiдчуження таких транспортних засобiв або передачi у користування iншим особам.

     Вiдчуження механiчного транспортного засобу за кодами 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, що ввозиться громадянином при переселеннi на постiйне мiсце проживання в Україну, протягом року з дати переселення (в'їзду) на постiйне мiсце проживання в Україну проводиться за умови сплати належних податкiв та зборiв, передбачених для ввезення транспортного засобу з метою вiльного використання.

     Документи на право постiйного користування та вiдчуження механiчних транспортних засобiв за кодами 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, що ввозяться громадянами при переселеннi на постiйне мiсце проживання в Україну, можуть бути виданi пiсля фактичного проживання протягом року на територiї України таких громадян - власникiв цих транспортних засобiв.

     Стаття 9. Обмеження ввезення громадянами товарiв та особистих речей на митну територiю України

     Пропуск на митну територiю України сiльськогосподарської продукцiї, що пiдпадає пiд визначення першої - двадцять четвертої груп Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, що ввозиться громадянами, в будь-яких обсягах не дозволяється.

     Це обмеження не поширюється на:

     лiкеро-горiлчанi та тютюновi вироби в обсягах, зазначених у статтi 8 цього Закону;

     продукти харчування в упаковцi виробника, що надходять на адресу фiзичних осiб у мiжнародних поштових вiдправленнях вагою до 10 кг;

     продукти харчування для власного споживання на суму до 50 євро, що ввозяться в порядку та обсягах, якi визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     сiльськогосподарську продукцiю, отриману громадянами-резидентами як натуральну плату за виконану роботу в країнах - учасницях СНД, з якими Україна уклала угоди про вiльну торгiвлю;

     плодоовочеву продукцiю, вирощену громадянами-резидентами на власних присадибних дiлянках сумiсних держав, за умови пiдтвердження кiлькостi вирощеної продукцiї довiдками органiв мiсцевого самоврядування, права власностi на такi дiлянки, подання сертифiката вiдповiдностi або свiдоцтва встановленого зразка про визнання сертифiката.

     Не пiдлягають пропуску через митний кордон України:

     товари, що можуть завдати шкоди здоров'ю або загрожувати життю населення та тваринному свiту чи призвести до заподiяння шкоди довкiллю;

     лiтературнi та художнi твори, полiграфiчна та iнша друкована продукцiя, кiно-, фото-, аудiо- та вiдеоматерiали, що пропагують вiйну, жорстокiсть, порнографiю, расову, етнiчну або релiгiйну ворожнечу, закликають до насильницького повалення конституцiйного ладу в Українi;

     товари та особистi речi, на пропуск яких потрiбнi дозволи iнших державних установ, без наявностi цих дозволiв. Перелiк цих товарiв та особистих речей визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Обмеження щодо вiку транспортних засобiв, що ввозяться в Україну, встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 10. Тимчасове ввезення громадянами особистих речей та товарiв на митну територiю України

     Громадяни мають право безперешкодно ввозити особистi речi на митну територiю України в режимi тимчасового ввезення за умови їх усного або письмового декларування за бажанням власника таких речей.

     Митне оформлення товарiв, що ввозяться громадянами на митну територiю України в режимi тимчасового ввезення в обсягах, що пiдлягають оподаткуванню, проводиться шляхом письмового декларування в порядку, визначеному Державною митною службою України, та подання митному органу зобов'язання про зворотне вивезення таких товарiв за митну територiю України.

     Пропуск через митний кордон України товарiв, що тимчасово ввозяться громадянами на митну територiю України пiд зобов'язання про їх зворотне вивезення, сумарна митна вартiсть яких не перевищує 1000 євро та загальна вага яких не перевищує 100 кг, або одного неподiльного товару незалежно вiд митної вартостi та ваги дозволяється за умови письмового декларування в порядку, передбаченому для громадян, та внесення такими громадянами на рахунок митного органу, що здiйснив пропуск таких товарiв на митну територiю України, грошової застави у сумi податкiв, що пiдлягають сплатi при ввезеннi таких товарiв на митну територiю України з метою вiльного використання. Порядок Внесення та повернення грошової застави визначається Державною митною службою України.

     У разi втрати чи повного зiпсування тимчасово ввезених товарiв внаслiдок форс-мажорних обставин строки, передбаченi зобов'язаннями громадян, зупиняються, а грошова застава повертається власнику або його спадкоємцю.

     Митне оформлення товарiв, що ввозяться на митну територiю України громадянами в режимi тимчасового ввезення, сумарна митна вартiсть яких перевищує 1000 євро та/або загальна вага яких перевищує 100 кг, проводиться в порядку, передбаченому для суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi.

     Стаття 11. Тимчасове ввезення громадянами транспортних засобiв на митну територiю України

     Тимчасове ввезення транспортних засобiв за кодами 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi на митну територiю України громадянами-резидентами дозволяється термiном до одного року пiсля сплати ввiзного мита та iнших податкiв (зборiв), передбачених законодавством при ввезеннi автомобiлiв. Цей термiн може бути продовжено Державною митною службою України або уповноваженими Державною митною службою України митними органами з урахуванням гуманiтарної, наукової, господарської та iнших видiв дiяльностi громадян, якi ввезли такi транспортнi засоби.

     Тимчасове ввезення транспортних засобiв дозволяється громадянам-нерезидентам для власних потреб термiном до одного року. Цей термiн може бути продовжено Державною митною службою України або уповноваженими Державною митною службою України митними органами з урахуванням гуманiтарної, наукової, господарської та iнших видiв дiяльностi громадян, якi ввезли такi транспортнi засоби.

     Транспортнi засоби за кодами 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, тимчасово ввезенi пiд письмове зобов'язання про зворотне вивезення, не можуть бути переданi у володiння або користування iншим особам. Такi транспортнi засоби можуть бути оформленi для постiйного користування пiсля сплати вiдповiдних податкiв та зборiв, передбачених законодавством при ввезеннi транспортних засобiв для вiльного використання.

     Тимчасове ввезення транспортних засобiв за кодами 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi дозволяється за наявностi документа, що пiдтверджує їх реєстрацiю за межами України. У разi невиконання цiєї умови зазначенi транспортнi засоби пiдлягають митному оформленню для постiйного користування.

     Транспортнi засоби за кодами 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, тимчасово ввезенi громадянами-нерезидентами на митну територiю України для власного користування на термiн, що перевищує два мiсяцi, пiдлягають реєстрацiї в органах Державної автомобiльної iнспекцiї Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, крiм випадкiв, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Дiя цiєї статтi не поширюється на транспортнi засоби за кодами 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, що належать спiвробiтникам дипломатичних представництв України та iноземних держав, мiжнародних, мiжурядових органiзацiй i представництв iноземних держав при них, якi не є резидентами України.

     Тимчасове ввезення iнших транспортних засобiв здiйснюється вiдповiдно до статтi 10 цього Закону.

     Стаття 12. Ввезення громадянами транспортних засобiв з метою транзиту через територiю України

     Громадянам-резидентам дозволяється ввозити транспортнi засоби з метою транзиту через територiю України за умови письмового декларування в порядку, передбаченому для громадян, та внесення такими громадянами на рахунок митного органу, що здiйснив пропуск таких транспортних засобiв на митну територiю України, грошової застави у сумi податкiв, що пiдлягають сплатi при ввезеннi таких транспортних засобiв на митну територiю України з метою вiльного використання.

     Цi положення не поширюються на транспортнi засоби, що зареєстрованi постiйно у вiдповiдних реєстрацiйних органах, iноземних держав громадянами-резидентами та їм належать, що пiдтверджується вiдповiдним документом про право власностi на такий транспортний засiб.

     Громадянам-нерезидентам дозволяється ввозити транспортнi засоби з метою транзиту через територiю України за умови письмового декларування в порядку, передбаченому для громадян, та внесення такими громадянами на рахунок митного органу, що здiйснив пропуск таких транспортних засобiв на митну територiю України, грошової застави у сумi податкiв, що пiдлягають сплатi при ввезеннi таких транспортних засобiв на митну територiю України з метою вiльного використання.

     Цi положення не поширюються на транспортнi засоби, що постiйно зареєстрованi у вiдповiдних реєстрацiйних органах iноземних держав.

     Порядок внесення та повернення грошової застави визначається Державною митною службою України. У разi порушення зобов'язання про транзит громадяни несуть вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством, при цьому грошова застава поверненню громадянам не пiдлягає.

     У разi втрати чи повного зiпсування тимчасово ввезених транспортних засобiв внаслiдок форс-мажорних обставин строки, передбаченi зобов'язаннями громадян, зупиняються, а грошова застава повертається власнику або його спадкоємцю.

     Стаття 13. Мiжнароднi договори України

     Якщо мiжнародним договором України, згода на обов'язковiсть якого надана Верховною Радою України, встановлено iншi правила, нiж тi, що мiстяться у цьому Законi, то застосовуються правила мiжнародного договору.

     Стаття 14. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi через 45 днiв з дня його опублiкування.

     2. Дiя цього Закону поширюється на правовiдносини, якi виникли пiсля набрання чинностi цим Законом.

     3. Визнати такими, що втратили чиннiсть:

     Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 сiчня 1993 року N 2-93 "Про порядок обкладення митом предметiв, якi ввозяться (пересилаються) громадянами в Україну" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 12, ст. 105, N 49, ст. 460; 2001 р., N 4, ст. 16);

     Постанову Верховної Ради України вiд 5 травня 1996 року "Про проект Закону України про порядок обкладення податками предметiв, якi перемiщуються громадянами через митний кордон України" (газета "Голос України" вiд 14 травня 1996 року N 85);

     частину четверту статтi 4 Закону України "Про державне регулювання iмпорту сiльськогосподарської продукцiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 44, ст. 281; 1999 р., N 22-23, ст. 201);

     частину третю статтi 17 Закону України "Про якiсть та безпеку харчових продуктiв i продовольчої сировини" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 19, ст. 98).

     4. У статтi 1 Закону України "Про стимулювання виробництва автомобiлiв в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 47, ст. 294) останнiй абзац доповнити словами "крiм кузовiв до транспортних засобiв, що ввозяться на митну територiю України громадянами, якi не є суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi".

     5. Кабiнету Мiнiстрiв України у мiсячний термiн привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть з цим Законом.

     6. До приведення нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть з цим Законом чиннi нормативно-правовi акти застосовуються в частинi, що не суперечить цьому Закону.

Президент УкраїниЛ.КУЧМА

м. Київ
13 вересня 2001 року
N 2681-III

Загрузка...