Зрозуміло / Понятно
Шановний користувач!
На жаль, ми вимушені закрити цей проект і з 30 листопада 2020 він перестане працювати. Просимо свої вибачення за можливі незручності.

Уважаемый пользователь!
К сожалению, мы вынуждены закрыть этот проект и с 30 ноября 2020 он перестанет работать. Приносим свои извинения за возможные неудобства.

Поиск авто: расширенный поиск

UAH
UAH
USD
EUR

Автоправо

Закони, Постанови Кабміну

Про перелiк документiв, необхiдних для здiйснення митного контролю та митного оформлення товарiв i транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України
МИТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
Про митне оформлення транспортних засобiв
Про ставки акцизного збору на деякi транспортнi засоби та кузови до них
Про затвердження Правил ввезення транспортних засобiв на територiю України
Про внесення змiн до деяких законiв України щодо реєстрацiї транспортних засобiв
Про затвердження Положення про вантажну митну декларацiю
Про перелiк вiдомостей, що оголошуються громадянами за встановленою формою у разi перемiщення ними через митний кордон України товарiв та iнших предметiв
Питання митного оформлення транспортних засобiв, призначених для офiцiйного (службового) користування представництв та консульських установ iноземних держав, представництв мiжнародних органiзацiй в Українi, а також для особистого користування їх посадовим
Про затвердження Правил державної реєстрацiї та облiку автомобiлiв, автобусiв, а також самохiдних машин, сконструйованих на шасi автомобiлiв, мотоциклiв усiх типiв, марок i моделей, причепiв, напiвпричепiв та мотоколясок
Порядок здійснення митного контролю
Таможенная Конвенция О временном ввозе частных дорожных перевозочных средств
Про затвердження перелiку пунктiв пропуску для автомобiльного сполучення через державний кордон України для перемiщення громадянами транспортних засобiв та шасi i кузовiв до них
Про оцiнку майна, майнових прав та професiйну оцiночну дiяльнiсть в Українi
ЗАКОН УКРАЇНИ Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарiв та транспортних засобiв, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територiю України
ЗАКОН УКРАЇНИ Про деякi питання ввезення на митну територiю України та реєстрацiї транспортних засобiв
ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змiн до Закону України "Про розвиток автомобiльної промисловостi України"
Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо державної пiдтримки автомобiлебудiвної промисловостi України
Статут Моторного (транспортного) страхового бюро України
ЗАКОН УКРАЇНИ Про порядок виїзду з України i в
Про обмін інформацією з Молдовою про товари та транспортні засоби, що перетинають кордон

Про погодження Статуту Моторного (транспортного) страхового бюро України

ДЕРЖАВНА КОМIСIЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКIВ ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

вiд 01.02.2005 р.N 3470


Про погодження Статуту Моторного (транспортного) страхового бюро України

     З метою врегулювання вiдносин у сферi здiйснення обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв та вiдповiдно до частини третьої пункту 39.1 статтi 39 Закону України "Про обов'язкове страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв" Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України постановила:

     1. Погодити Статут Моторного (транспортного) страхового бюро України, затверджений протоколом N 18 загальних зборiв членiв МТСБУ вiд 24 сiчня 2005 року (додається).

     2. Управлiнню органiзацiйно-аналiтичного забезпечення роботи керiвника (Степашкiна О. А.) забезпечити оприлюднення цього розпорядження у засобах масової iнформацiї.

     3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника Голови Мосiйчук Т. К.

Голова КомiсiїВ. Суслов

 

Протокол засiдання Комiсiї
вiд 1 лютого 2005 р. N 118
ПОГОДЖЕНО
розпорядженням Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
вiд 1 лютого 2005 р. N 3470
ЗАТВЕРДЖЕНО
Протокол Загальних зборiв членiв МТСБУ
вiд 24 сiчня 2005 року N 18

СТАТУТ
Моторного (транспортного) страхового бюро України
(нова редакцiя)

     Iдентифiкацiйний код 21647131

СТАТТЯ 1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     1.1. Моторне (транспортне) страхове бюро України (далi - Бюро) є єдиним об'єднанням страховикiв, якi здiйснюють обов'язкове страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв (далi - обов'язкове страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi) за шкоду, заподiяну третiм особам. Участь страховикiв у Бюро є умовою здiйснення дiяльностi щодо обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi.

     1.2. Бюро є юридичною особою, має самостiйний баланс, рахунки в установах банкiв, круглу печатку зi своїм найменуванням українською та англiйською мовами, штампи, фiрмовi бланки, емблему, вимпел та прапор.

     1.3. Бюро є непiдприємницькою (неприбутковою) органiзацiєю i здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до Закону України "Про обов'язкове страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв", iнших актiв законодавства України та цього Статуту.

     1.4. Бюро є органiзацiєю-гарантом вiдшкодування шкоди:

     - на територiї країн - членiв мiжнародної системи автомобiльного страхування "Зелена картка", заподiяної власниками та/або користувачами зареєстрованих в Українi транспортних засобiв, якщо такi власники та/або користувачi надали iноземним компетентним органам страховий сертифiкат "Зелена картка", виданий вiд iменi страховикiв - членiв Бюро;

     - на територiї України, заподiяної водiями-нерезидентами, на умовах та в обсягах, встановлених законодавством про обов'язкове страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi та принципами взаємного врегулювання шкоди на територiї країн - членiв мiжнародної системи автомобiльного страхування "Зелена картка", за iнших обставин, визначених чинним законодавством про цивiльно-правову вiдповiдальнiсть.

     1.5. Органами управлiння Бюро є Загальнi збори членiв Бюро, Загальнi збори повних членiв Бюро, Президiя Бюро та Дирекцiя Бюро. Органами контролю Бюро є Координацiйна Рада та Ревiзiйна комiсiя. Структура, функцiї, компетенцiя, порядок формування та роботи органiв управлiння та контролю Бюро визначається чинним законодавством та цим Статутом.

     1.6. Бюро для досягнення мети своєї статутної дiяльностi має право набувати майновi та особистi немайновi права i нести обов'язки, бути позивачем i Вiдповiдачем у судi, в тому числi у третейському судi.

     1.7. Бюро вiдповiдає за своїми зобов'язаннями усiм належним йому майном, а у випадках, встановлених законом, - коштами централiзованих страхових резервних фондiв.

     1.8. Бюро згiдно з чинним законодавством України реалiзує свої права володiння, користування та розпорядження власним майном вiдповiдно до призначення майна, мети дiяльностi та основних завдань Бюро, в межах повноважень, визначених цим Статутом.

     Бюро здiйснює управлiння коштами централiзованих страхових резервних фондiв згiдно з чинним законодавством, цим Статутом, вiдповiдними положеннями про цi фонди.

     1.9. Бюро має право вiд свого iменi вчиняти на територiї України та за її межами правочини, в тому числi укладати договори, спрямованi на забезпечення виконання завдань i досягнення мети дiяльностi, що не забороненi законами, за мiсцем їх укладання або виконання, з будь-якими українськими та iноземними юридичними i фiзичними особами. Бюро безпосередньо не укладає договори страхування зi страхувальниками.

     1.10. Бюро самостiйно здiйснює зовнiшньоекономiчнi зв'язки, необхiднi для реалiзацiї мети дiяльностi та основних завдань Бюро.

     1.11. Бюро має право надавати працiвникам безпроцентнi позики, а також матерiальну допомогу та iншi соцiальнi пiльги за рiшенням Президiї Бюро, якщо це не суперечить чинному законодавству i не виходить за межi кошторису витрат на утримання Бюро.

     1.12. Бюро вiдкриває в установах банкiв рахунки у валютi України та iноземнiй валютi для розрахункових операцiй, в тому числi в iноземних банках, згiдно з чинним законодавством. Бюро самостiйно обирає банки для здiйснення кредитно-розрахункових операцiй.

     1.13. Бюро може брати участь у дiяльностi i спiвпрацювати в рiзних формах з українськими та iноземними юридичними особами за умови дотримання непiдприємницького (неприбуткового) статусу.

     1.14. Бюро приймає участь у мiжнародному культурному i науковому обмiнi, проводить та бере участь в проведеннi мiжнародних семiнарiв згiдно з метою дiяльностi та основними завданнями Бюро.

     1.15. Бюро може направляти у вiдрядження, для навчання i на перепiдготовку своїх фахiвцiв з метою ознайомлення з досвiдом органiзацiй, дiяльнiстю фiрм i пiдприємств, збирання дiлової iнформацiї, участi у переговорах та встановлення дiлових контактiв за рахунок та в межах коштiв, передбачених у кошторисi витрат на утримання Бюро, затвердженого Президiєю Бюро.

     1.16. Бюро, за рiшенням Президiї Бюро та за рахунок власних i запозичених коштiв може вести будiвництво для власних потреб, придбавати й орендувати земельнi дiлянки, користуватися природними ресурсами в порядку, встановленому чинним законодавством України, за умови дотримання непiдприємницького (неприбуткового) статусу.

     1.17. Бюро має право залучати до роботи українських та iноземних фахiвцiв, самостiйно визначати форми, системи, розмiри та види оплати працi, включаючи оплату в iноземнiй валютi i натуральнiй формi, якщо це не заборонено чинним законодавством, в межах кошторису витрат на поточний рiк.

     1.18. Бюро не може виступати засновником чи спiвзасновником юридичних осiб, що займаються пiдприємницькою дiяльнiстю та/або мають на метi одержання прибутку.

     1.19. Для досягнення мети дiяльностi та виконання основних завдань Бюро має право в межах чинного законодавства України розробляти та затверджувати рiшеннями органiв управлiння Бюро документи (далi - внутрiшнi нормативнi документи), що є обов'язковими для виконання членами Бюро та Дирекцiєю Бюро.

СТАТТЯ 2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА ЮРИДИЧНА АДРЕСА БЮРО

     2.1. Повне найменування Бюро:

     Українською мовою - "Моторне (транспортне) страхове бюро України".

     Англiйською мовою - "Motor (Transport) Insurance Bureau of Ukraine".

     2.2. Скорочене найменування:

     Українською мовою - "МТСБУ".

     Англiйською мовою - "MTIBU".

     2.3. Мiсцезнаходження (юридична адреса) Бюро:

     Україна, 03150, м. Київ, вул. Горького, 51

СТАТТЯ 3. МЕТА ДIЯЛЬНОСТI ТА ОСНОВНI ЗАВДАННЯ БЮРО

     3.1. Бюро не має на метi отримання прибутку. Метою дiяльностi Бюро є:

     - виконання гарантiйних функцiй стосовно вiдшкодування шкоди, завданої третiм особам при експлуатацiї наземних транспортних засобiв, вiдповiдно до чинного законодавства України та угод, укладених Бюро з уповноваженими органiзацiями iнших країн зi страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi;

     - взаємне врегулювання питань стосовно вiдшкодування шкоди та забезпечення виплати страхового вiдшкодування третiм особам;

     - координацiя роботи страховикiв - його членiв у сферi страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi за шкоду, заподiяну третiм особам внаслiдок дорожньо-транспортної пригоди, як на територiї України, так i за її межами;

     - захист iнтересiв членiв Бюро.

     3.2. Основними завданнями Бюро є:

     - здiйснення виплат iз централiзованих страхових резервних фондiв (компенсацiй та вiдшкодувань) на умовах, передбачених чинним законодавством України;

     - управлiння централiзованими страховими резервними фондами, що створюються при Бюро для забезпечення виконання покладених на нього функцiй;

     - виконання страхових зобов'язань з обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi (у тому числi за договорами мiжнародного страхування) за страховикiв - членiв Бюро у разi недостатностi коштiв та майна цих страховикiв, що визнанi банкрутом та/або лiквiдованi;

     - забезпечення членства України в мiжнароднiй системi автомобiльного страхування "Зелена картка" та виконання загальновизнаних зобов'язань перед уповноваженими органiзацiями iнших країн - членiв цiєї системи;

     - укладання угод з уповноваженими органiзацiями iнших країн з страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi про взаємне визнання договорiв страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi та взаємне врегулювання питань стосовно вiдшкодування шкоди; виконання цих угод;

     - збирання необхiдної iнформацiї про обов'язкове страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi для узагальнення та внесення пропозицiй щодо удосконалення механiзму здiйснення обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi;

     - спiвробiтництво з органами Мiнiстерства внутрiшнiх справ України та iншими органами державної влади з питань обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi;

     - розробка зразкiв страхових полiсiв i договорiв обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi, що затверджуються спецiальним Уповноваженим органом з питань регулювання ринкiв фiнансових послуг, та забезпечення такими полiсами страховикiв - членiв Бюро в порядку, визначеному Президiєю Бюро;

     - надання страховикам iнформацiї щодо страхових випадкiв стосовно конкретних страхувальникiв;

     - розрахунок розмiру базового страхового платежу та коригуючих коефiцiєнтiв за договорами обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi для подання на затвердження до Уповноваженого органу з питань регулювання ринкiв фiнансових послуг;

     - встановлення порядку укладання та виконання членами Бюро договорiв обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi (в т. ч. договорiв мiжнародного страхування), забезпечення платоспроможностi Бюро та його членiв;

     - представництво членiв Бюро з метою захисту їх iнтересiв у взаємовiдносинах з органами державної влади України, а також з уповноваженими органiзацiями iнших країн - членiв мiжнародної системи автострахування "Зелена картка" з страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi;

     - представництво та участь Бюро у роботi вiдповiдних мiжнародних органiв;

     - розгляд претензiй третiх осiб стосовно вiдшкодування шкоди, спричиненої власником транспортного засобу, що мав вiдповiдний договiр обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi, укладений у державах з уповноваженими органiзацiями з страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi, з якими Бюро уклало угоду про взаємне визнання договорiв такого страхування, та/або вiдповiдно до iнших укладених Бюро угод;

     - координацiя дiяльностi страховикiв - членiв Бюро при укладаннi договорiв перестрахування по обов'язковому страхуванню цивiльно-правової вiдповiдальностi за договорами мiжнародного страхування на перiод, поки укладення таких договорiв перестрахування буде вимагатися умовами членства Бюро в мiжнароднiй системi автострахування "Зелена картка" та/або прийнятими на себе членами Бюро зобов'язаннями;

     - взаємодiя з органами державної влади України з метою захисту iнтересiв членiв Бюро щодо законодавчого врегулювання питань, пов'язаних з проведенням обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi;

     - здiйснення через засоби масової iнформацiї заходiв щодо роз'яснення питань обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi, його соцiально-суспiльного значення;

     - створення, пiдтримка та обслуговування єдиної централiзованої бази даних щодо обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi.

СТАТТЯ 4. МАЙНО БЮРО. ФIНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДIЯЛЬНОСТI БЮРО

     4.1. Майно Бюро становлять основнi фонди, оборотнi кошти, а також iншi цiнностi, вартiсть яких вiдображається у самостiйному балансi Бюро як власнiсть Бюро, а саме:

     - майно, передане Бюро страховиками - членами Бюро;

     - кошти цiльового фонду фiнансування дiяльностi Бюро;

     - майно, отримане з iнших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

     4.2. Фiнансування дiяльностi Бюро здiйснюється за рахунок коштiв спецiального цiльового фонду - фонду фiнансування дiяльностi Бюро, джерелами формування якого є:

     - разовi або перiодичнi внески членiв Бюро (в т. ч. членськi) до цього фонду;

     - гонорари, якi отримує Бюро за виконання функцiй Бюро-врегулювальника вiдповiдно до угод про взаємне врегулювання питань стосовно вiдшкодування шкоди на принципах мiжнародної системи автострахування "Зелена картка", укладених з уповноваженими органiзацiями iнших країн з страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi;

     - пеня за несвоєчасне внесення страховиком - членом Бюро платежiв до централiзованих страхових резервних фондiв та iнших обов'язкових платежiв, встановлених рiшенням органiв управлiння Бюро вiдповiдно до їх компетенцiї, а також за несвоєчасну компенсацiю ним витрат у зв'язку iз здiйсненням Бюро гарантiйних функцiй, пов'язаних iз дiяльнiстю цього страховика;

     - пасивнi доходи вiд тимчасово розмiщених коштiв фонду фiнансування дiяльностi Бюро.

     4.3. Використання коштiв з фонду фiнансування дiяльностi Бюро здiйснюється Дирекцiєю Бюро вiдповiдно до кошторису, що затверджується Президiєю Бюро.

     Про використання коштiв цього фонду Дирекцiя Бюро звiтує щорiчно перед Координацiйною радою та Президiєю Бюро.

     Нагляд за використанням коштiв цiльового фонду фiнансування дiяльностi Бюро здiйснює Координацiйна рада Бюро.

СТАТТЯ 5. СТАТУС ЧЛЕНIВ БЮРО

     Страховики можуть входити до складу Бюро як асоцiйованi та повнi його члени.

     5.1. Асоцiйованi члени - це страховики, якi:

     - мають лiцензiю на здiйснення обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi;

     - визнають та виконують положення цього Статуту;

     - сплачують членськi внески згiдно з рiшеннями Загальних зборiв членiв Бюро та/або Президiї, у випадках, передбачених цим Статутом;

     - сплатили до централiзованого страхового резервного фонду захисту потерпiлих у ДТП (далi - фонд захисту потерпiлих) гарантiйний внесок у розмiрi, визначеному положенням про фонд захисту потерпiлих, у сумi, не меншiй за еквiвалент 100 тисяч євро. Розмiр гарантiйного внеску страховика до фонду захисту потерпiлих визначається положенням про фонд захисту потерпiлих;

     - здiйснюють внески до централiзованих страхових резервних фондiв (крiм фонду страхових гарантiй) згiдно з положенням про фонд захисту потерпiлих, положенням про порядок i умови формування централiзованих страхових резервних фондiв та положенням про порядок розмiщення коштiв централiзованих страхових резервних фондiв Бюро;

     - виконують вимоги договору про спiвпрацю мiж ними та Бюро.

     Асоцiйованi члени мають право укладати внутрiшнi договори обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi, дiя яких поширюється тiльки на територiю України.

     5.2. Повнi члени - це страховики - члени Бюро, якi:

     - виконали умови п. 5.1 цього Статуту;

     - сплатили до централiзованого страхового резервного фонду страхових гарантiй (далi - фонд страхових гарантiй) гарантiйний внесок на умовах, визначених у мiжнароднiй системi автомобiльного страхування "Зелена картка". Розмiр гарантiйного внеску страховика до фонду страхових гарантiй визначається положенням про фонд страхових гарантiй;

     - виконують вимоги договорiв про спiвпрацю мiж ними та Бюро, угод, укладених Бюро з уповноваженими органiзацiями iнших країн з страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi.

     Повнi члени мають право укладати внутрiшнi договори обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi, дiя яких поширюється на територiю України, та договори мiжнародного страхування, дiя яких поширюється на територiї iнших країн - членiв мiжнародної системи автомобiльного страхування "Зелена картка".

     5.3. Втрата статусу асоцiйованого члена Бюро тягне за собою автоматичну втрату статусу повного члена Бюро.

     5.4. Втрата страховиком або позбавлення страховика статусу повного члена Бюро не позбавляє страховика статусу асоцiйованого члена Бюро.

     5.5. Виключення страховика з членiв Бюро означає втрату статусу асоцiйованого та повного члена (для страховикiв - повних членiв Бюро) одночасно.

     5.6. Страховик, який втратив статус повного члена Бюро або позбавлений такого статусу, не має права укладати вiд свого iменi договори мiжнародного страхування. Страховик, який втратив статус повного члена Бюро або позбавлений такого статусу, позбавляється права голосу на Загальних зборах повних членiв Бюро.

     5.7. Страховик, який втратив статус асоцiйованого члена Бюро, не має права укладати вiд свого iменi внутрiшнi договори обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi. Страховик - повний член Бюро, який втратив статус асоцiйованого члена, не має також права укладати вiд свого iменi договори мiжнародного страхування. Страховик, який втратив статус асоцiйованого члена Бюро, позбавляється права голосу на Загальних зборах членiв Бюро; Загальних зборах повних членiв Бюро - для повних членiв Бюро; на засiданнях Президiї Бюро - для членiв Президiї Бюро.

СТАТТЯ 6. ПРИЙОМ В ЧЛЕНИ БЮРО. ПОРЯДОК I УМОВИ НАБУТТЯ ТА ВТРАТИ СТАТУСУ АСОЦIЙОВАНОГО ТА ПОВНОГО ЧЛЕНА БЮРО. ВИКЛЮЧЕННЯ IЗ ЧЛЕНIВ БЮРО

     6.1. Членами Бюро можуть бути страховики, якi отримали лiцензiю на здiйснення обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi, зобов'язуються визнавати та виконувати положення цього Статуту, вимоги внутрiшнiх документiв Бюро, затверджених вiдповiдно до вимог цього Статуту.

     6.2. Для вступу в члени Бюро та набуття статусу асоцiйованого члена страховик зобов'язаний:

     - отримати лiцензiю на здiйснення обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi;

     - сплатити до фонду захисту потерпiлих гарантiйний внесок у розмiрi, визначеному положенням про цей фонд, у сумi, не меншiй за еквiвалент 100 тисяч євро.

     6.3. З метою вступу в члени Бюро:

     6.3.1. Страховик подає через Дирекцiю Бюро заяву про вступ, належним чином завiрену копiю лiцензiї на здiйснення обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi, а також гарантiйного листа про готовнiсть сплатити гарантiйний внесок до фонду захисту потерпiлих у розмiрi, визначеному положенням про цей фонд, у сумi, не меншiй за еквiвалент 100 тисяч євро. Дирекцiєю Бюро здiйснюється представлення страховика на Загальних зборах членiв Бюро.

     Бюро не має права вiдмовити в наданнi статусу асоцiйованого члена страховику, який вiдповiдає зазначеним у п. 6.2 цього Статуту умовам. Рiшення за заявою страховика про прийом страховика в члени Бюро має бути прийняте на найближчих Загальних зборах членiв Бюро, але не пiзнiше шести мiсяцiв з дня подання заяви.

     6.3.2. Пiсля прийняття Загальними зборами членiв Бюро рiшення про прийом страховика в члени Бюро цей страховик укладає з Бюро Договiр про спiвпрацю у сферi обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi за внутрiшнiми договорами та сплачує гарантiйний внесок в порядку та строки, визначенi положенням про фонд захисту потерпiлих та Договором про спiвпрацю.

     6.3.3. Страховик вважається прийнятим в члени Бюро пiсля отримання лiцензiї на здiйснення обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi, сплати гарантiйного внеску до фонду захисту потерпiлих та пiдписання Договору про спiвпрацю з Бюро.

     6.3.4. Прийнятi в члени Бюро страховики набувають статусу асоцiйованого члена Бюро.

     6.4. Для набуття статусу повного члена Бюро страховик зобов'язаний:

     - бути асоцiйованим членом Бюро;

     - сплатити до фонду страхових гарантiй гарантiйний внесок на умовах, визначених у мiжнароднiй системi автомобiльного страхування "Зелена картка". Розмiр гарантiйного внеску страховика до фонду страхових гарантiй визначається положенням про фонд страхових гарантiй.

     6.4.1. З метою набуття статусу повного члена Бюро страховик подає через Дирекцiю Бюро заяву, а також гарантiйного листа про готовнiсть сплатити гарантiйний внесок до фонду страхових гарантiй у розмiрi, визначеному положенням про фонд страхових гарантiй. Дирекцiєю Бюро здiйснюється представлення страховика на Загальних зборах членiв Бюро.

     Бюро не має права вiдмовити в наданнi статусу повного члена страховику, який вiдповiдає зазначеним у п. 6.4 цього Статуту умовам. Рiшення за заявою страховика про надання йому статусу повного члена Бюро має бути прийняте на найближчих Загальних зборах членiв Бюро, але не пiзнiше шести мiсяцiв з дня подання заяви.

     6.4.2. Пiсля прийняття Загальними зборами членiв Бюро рiшення про надання страховику статусу повного члена Бюро цей страховик укладає з Бюро Договiр про спiвпрацю у сферi обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi за договорами мiжнародного страхування та сплачує гарантiйний внесок в порядку та строки, визначенi положенням про фонд страхових гарантiй та Договором про спiвпрацю.

     6.4.3. Страховик вважається таким, що набув статусу повного члена Бюро, пiсля отримання лiцензiї на здiйснення обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi, сплати гарантiйного внеску до фонду страхових гарантiй у розмiрi, визначеному в п. 6.2 цього Статуту, з 1 липня поточного року - у разi, коли рiшення про набуття страховиком статусу повного члена було прийняте в перiод з 1 сiчня по 30 червня, або з 1 сiчня наступного року - у разi, коли рiшення про набуття страховиком статусу повного члена було прийняте в перiод з 1 липня по 31 грудня поточного року, та пiдписання Договору про спiвпрацю з Бюро.

     6.5. Страховик - член Бюро несе вiдповiдальнiсть перед Бюро за дотримання зобов'язань вiдповiдно до вимог чинного законодавства, положень цього Статуту, рiшень органiв управлiння Бюро, договорiв з Бюро, внутрiшнiх нормативних документiв Бюро, затверджених у вiдповiдностi з чинним законодавством та цим Статутом.

     За порушення зобов'язань, вiдповiдно до положень Статуту, рiшень органiв управлiння Бюро, договорiв з Бюро, внутрiшнiх документiв Бюро, до страховика - члена Бюро можуть бути застосованi наступнi заходи впливу:

     - попередження (здiйснюються Директором (Генеральним директором) Бюро);

     - грошове стягнення (стягуються Директором (Генеральним директором) Бюро вiдповiдно до договору з Бюро, внутрiшнiх нормативних документiв Бюро та рiшень органiв управлiння Бюро вiдповiдно до їх компетенцiї);

     - позбавлення страховика статусу повного члена Бюро (здiйснюється за рiшенням Загальних зборiв членiв Бюро);

     - виключення з членiв Бюро (здiйснюється за рiшенням Загальних зборiв членiв Бюро).

     6.6. Попередження застосовується до члена Бюро у разi порушення та/або невиконання ним зобов'язань, визначених у п. 7.2 цього Статуту.

     При виявленнi зазначених порушень Директор (Генеральний директор) Бюро зобов'язаний протягом трьох днiв з дня виявлення порушення направити страховику - члену Бюро вiдповiдного рекомендованого листа з повiдомленням про встановлений факт порушення.

     Страховик - член Бюро у 5-тиденний строк зобов'язаний вжити заходiв для усунення виявленого порушення.

     6.7. У випадку, коли страховик - член Бюро не вжив заходи щодо усунення порушення, пов'язаного з його дiяльнiстю за договорами обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi протягом 30-ти днiв з дати отримання попередження, Директором (Генеральним директором) Бюро приймається рiшення про накладення грошового стягнення у виглядi додаткового внеску цього страховика - члена Бюро до фонду фiнансування дiяльностi Бюро у розмiрi, що визначається Договором про спiвпрацю мiж страховиком та Бюро, та/або рiшенням органiв управлiння Бюро вiдповiдно до їх компетенцiї.

     6.7.1. Розмiр грошового стягнення за порушення п. п. а), б), в), г), ґ), ж), ї) п. 7.2 цього Статуту визначається Договором про спiвпрацю мiж страховиком та Бюро.

     6.8. Сплата грошового стягнення не звiльняє страховика - повного члена Бюро вiд усунення виявленого порушення.

     6.9. Виключення страховика з членiв Бюро та/або позбавлення статусу страховика - повного члена Бюро здiйснюється:

     6.9.1. за заявою такого страховика - члена Бюро;

     6.9.2. у разi анулювання лiцензiї на обов'язкове страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi;

     6.9.3. у разi припинення дiї договору про спiвпрацю мiж Бюро та страховиком - членом Бюро згiдно з чинним законодавством;

     6.9.4. у разi виключення страховика - члена Бюро з державного реєстру страховикiв (перестраховикiв);

     6.9.5. у разi неплатоспроможностi (банкрутства) страховика - члена Бюро;

     6.9.6. у разi лiквiдацiї страховика - члена Бюро як юридичної особи;

     6.9.7. у разi заборгованостi страховика - члена Бюро по вiдрахуваннях до централiзованих страхових резервних фондiв, по оплатi перестрахувальних платежiв за договорами перестрахування, укладеними Бюро, та/або по сплатi членських внескiв понад шiсть мiсяцiв.

     6.10. Рiшення про позбавлення страховика статусу повного члена Бюро, а також рiшення про виключення з членiв Бюро приймаються на найближчих Загальних зборах членiв Бюро, але не пiзнiше шести мiсяцiв з дня виникнення пiдстав для прийняття такого рiшення.

     6.11. Втрата статусу асоцiйованого або повного члена Бюро здiйснюється:

     6.11.1. у разi, коли Бюро сплатило за страховика - асоцiйованого члена Бюро страховi вiдшкодування i сумарний розмiр внескiв такого страховика до фонду захисту потерпiлих став меншим, нiж розмiр гарантiйного внеску до фонду захисту потерпiлих, а страховик - асоцiйований член не компенсував такi виплати протягом трьох мiсяцiв, такий страховик втрачає статус асоцiйованого члена. У цьому випадку Страховик повторно набуває статусу асоцiйованого члена лише пiсля повного погашення заборгованостi, а також пенi у розмiрi подвiйної облiкової ставки Нацiонального банку України, що дiє у перiод, за який нараховується пеня, та внесення 150 вiдсоткiв розмiру суми гарантiйного внеску, передбаченого пiдпунктом другим пункту 6.2 цього Статуту;

     6.11.2. у разi, коли Бюро сплатило за страховика - повного члена Бюро страховi вiдшкодування в обсягах, що перебiльшують суму гарантiйного внеску до фонду страхових гарантiй, а страховик - повний член не компенсував такi виплати протягом шести мiсяцiв, такий страховик втрачає статус повного члена. У цьому випадку Страховик повторно набуває статусу повного члена лише пiсля повного погашення заборгованостi разом iз пенею в розмiрi подвiйної облiкової ставки Нацiонального банку України, що дiє у перiод, за який нараховується пеня, та внесення 150 вiдсоткiв розмiру суми гарантiйного внеску, передбаченого пiдпунктом другим пункту 6.4 цього Статуту.

     6.12. Директор (Генеральний директор) Бюро письмово iнформує страховика про втрату ним асоцiйованого або повного членства, у випадках, передбачених п. 6.11 цього Статуту. Прийняття додаткових рiшень органами управлiння Бюро з цього питання не потребується.

     6.13. При виключеннi страховика з числа членiв Бюро та/або при втратi страховиком статусу асоцiйованого члена такий страховик припиняє дiяльнiсть, пов'язану з укладанням договорiв обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi (в т. ч. договорiв мiжнародного страхування - для повних членiв), та продовжує виконання зобов'язань за укладеними ранiше договорами обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi (в т. ч. за договорами мiжнародного страхування).

     При позбавленнi страховика статусу повного члена та/або при втратi страховиком статусу повного члена страховик припиняє дiяльнiсть, пов'язану з укладанням договорiв мiжнародного страхування, та продовжує виконання зобов'язань за укладеними ранiше договорами обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi (в т. ч. за договорами мiжнародного страхування).

     Про виключення страховика з числа членiв Бюро, втрату статусу асоцiйованого та/або повного члена, позбавлення статусу повного члена Дирекцiя Бюро повiдомляє Уповноважений орган з питань регулювання ринкiв фiнансових послуг. Iнформацiя про виключення страховика з числа членiв Бюро, втрату статусу асоцiйованого та/або повного члена, позбавлення страховика статусу повного члена додатково друкується Дирекцiєю Бюро в одному з офiцiйних друкованих видань України ("Офiцiйний вiсник України", газети "Президентський вiсник", "Урядовий кур'єр", "Голос України").

     6.14. При виключеннi страховика з членiв Бюро, а також у випадках втрати статусу асоцiйованого та/або повного члена, позбавлення страховика статусу повного члена членськi внески йому не повертаються. Порядок повернення вiдрахувань та гарантiйних внескiв до централiзованих страхових резервних фондiв, а також внескiв, спрямованих на формування банкiвської гарантiї за вимогою Ради Бюро мiжнародної системи автострахування "Зелена Картка", визначається чинним законодавством, положенням про фонд захисту потерпiлих, положенням про фонд страхових гарантiй, положенням про порядок i умови формування централiзованих страхових резервних фондiв, положенням про порядок розмiщення коштiв централiзованих страхових резервних фондiв Бюро та договором про спiвпрацю мiж страховиком i Бюро.

СТАТТЯ 7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНIВ БЮРО

     7.1. Члени Бюро мають право:

     а) обирати та бути обраними до будь-якого виборного органу Бюро;

     б) одержувати допомогу вiд Бюро при реалiзацiї своїх iдей, проектiв, програм, що вiдносяться до статутної дiяльностi Бюро;

     в) одержувати повну та достовiрну iнформацiю щодо взаєморозрахункiв мiж ними та Бюро. Органи Бюро не мають права вiдмовити члену Бюро в наданнi необхiдної iнформацiї;

     г) виходити з Бюро при дотриманнi вимог i норм, встановлених чинним законодавством, цим Статутом, внутрiшнiми нормативними документами Бюро, рiшеннями органiв управлiння Бюро;

     ґ) згiдно з чинним законодавством одержувати вiд Бюро вiдповiднi документи та вiдомостi, що стосуються страхових випадкiв у разi, коли страхове вiдшкодування здiйснило Бюро, для подальшої компенсацiї витрат, понесених Бюро;

     д) одержувати вiд Дирекцiї Бюро iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Бюро, розмiр та порядок розмiщення внескiв до централiзованих страхових резервних фондiв, у формуваннi яких такий член Бюро бере участь. Дирекцiя Бюро не має права вiдмовити члену Бюро у наданнi такої iнформацiї;

     е) одержувати вiд Дирекцiї Бюро iнформацiю про розвиток страхового ринку обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi.

     7.2. Члени Бюро зобов'язанi:

     а) виконувати рiшення та дотримуватись положень установчих та внутрiшнiх нормативних документiв Бюро, затверджених органами управлiння Бюро вiдповiдно до їх компетенцiї;

     б) своєчасно сплачувати членськi внески у порядку, строки та у розмiрах, що визначаються Загальними зборами Бюро та/або Президiєю, у випадках, передбачених цим Статутом;

     в) своєчасно та у повному обсязi здiйснювати вiдрахування, гарантiйнi та iншi внески до централiзованих страхових резервних фондiв, оплату перестрахувальних платежiв за договором перестрахування, укладеним Бюро за дорученням страховикiв - членiв Бюро, оплату iнших обов'язкових платежiв, встановлених за рiшенням органiв управлiння Бюро. У разi несвоєчасного внесення платежiв до фонду страхових гарантiй та фонду захисту потерпiлих сплатити на користь Бюро до фонду фiнансування дiяльностi Бюро пеню у розмiрi подвiйної облiкової ставки, встановленої Нацiональним банком України, що дiє у перiод, за який нараховується пеня;

     г) виконувати в установленому порядку взятi на себе зобов'язання перед Бюро, страхувальниками та/або третiми особами за договорами обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi (для повних членiв - у тому числi за договорами мiжнародного страхування), вчасно здiйснювати виплату страхового вiдшкодування;

     ґ) при проведеннi обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi видавати страхувальникам виключно страховi полiси, виготовленi за погодженням з Бюро, якi заповнюються вiдповiдно до вимог, затверджених Президiєю Бюро;

     д) дотримуватись вимог Президiї Бюро щодо порядку складання страхових актiв (аварiйних сертифiкатiв);

     е) брати участь у видатках Бюро, спрямованих на утримання мiжнародних органiв, членом яких є Бюро (для страховикiв - повних членiв Бюро);

     є) вiдшкодовувати кошти друку та дистрибуцiї (поширення) страхових документiв, отриманих вiд Бюро;

     ж) своєчасно надавати звiтнiсть до Бюро у порядку та за формою, встановленою Президiєю Бюро;

     з) здiйснювати суворий облiк страхових полiсiв, отриманих вiд Бюро, та подавати iнформацiю про їх використання у порядку, встановленому Президiєю Бюро;

     и) надавати представникам Бюро, за особливим дорученням Президiї або Дирекцiї Бюро, вiдомостi та первиннi документи щодо укладення договорiв цього виду страхування та iнформацiю щодо взаєморозрахункiв з Бюро;

     i) надавати Бюро необхiднi документи (в оригiналi) для наступної компенсацiї витрат, пов'язаних з даним страховим випадком, пiсля виплати страхових вiдшкодувань за дорученням Бюро, у разi, коли платником згiдно з чинним законодавством є Бюро;

     ї) дотримуватись порядку укладення та виконання договорiв обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi, порядку надання фiнансових гарантiй та забезпечення платоспроможностi, вiдповiдно до чинного законодавства та рiшень органiв управлiння Бюро;

     й) нести вiдповiдальнiсть за договорами обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi, укладеними вiд його iменi, в тому числi, при порушеннi страховиком - членом Бюро порядку укладання договорiв страхування.

     7.3. Бюро, згiдно з чинним законодавством, вiдповiдає за зобов'язаннями страховика за договорами обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi (в. т. ч. за договорами мiжнародного страхування) у разi його лiквiдацiї, тимчасової неплатоспроможностi або банкрутства.

     У разi тимчасової неплатоспроможностi страховика, всi понесенi витрати та нарахованi штрафнi санкцiї за перiод тимчасової неплатоспроможностi страховика повиннi бути компенсованi цим страховиком.

     У разi лiквiдацiї страховика або визнання його неплатоспроможним (банкрутом), вiдповiдно до закону, страховик зобов'язаний передати до Бюро всi матерiали щодо укладених ним договорiв обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi. При цьому такий страховик зобов'язаний перерахувати до вiдповiдних централiзованих страхових резервних фондiв кошти в обсягах сум незароблених страхових премiй з цього виду страхування.

СТАТТЯ 8. ОРГАНИ УПРАВЛIННЯ БЮРО

     8.1. ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ ЧЛЕНIВ БЮРО

     8.1.1. Загальнi збори членiв Бюро є вищим органом Бюро з усiх питань, що стосуються дiяльностi Бюро та складаються з усiх страховикiв - асоцiйованих та повних членiв Бюро. Член Бюро має право

     у будь-який час призначити або замiнити свого представника на Загальних зборах.

     У випадках, коли член Бюро або його представник не можуть бути присутнiми на Загальних зборах, член Бюро має право письмово повiдомити Загальнi збори про свою позицiю щодо питань порядку денного або письмово уповноважити iншого члена Бюро проголосувати вiд його iменi.

     8.1.2. При вирiшеннi будь-яких питань Загальними зборами членiв Бюро кожен член Бюро має один голос, крiм випадкiв, передбачених цим Статутом.

     8.1.3. До компетенцiї Загальних зборiв членiв Бюро вiдносяться такi питання:

     а) визначення основних напрямкiв дiяльностi Бюро;

     б) внесення змiн та доповнень до Статуту Бюро;

     в) обрання членiв Президiї Бюро;

     г) обрання членiв Ревiзiйної комiсiї та членiв Координацiйної ради Бюро з числа членiв Бюро строком на два роки з правом переобрання на наступнi строки;

     ґ) прийняття страховикiв до членiв Бюро та виключення з членiв Бюро;

     д) надання страховикам статусу асоцiйованого члена Бюро;

     е) надання страховикам та позбавлення страховикiв статусу повного члена Бюро;

     є) затвердження рiчних результатiв дiяльностi Бюро та висновкiв Ревiзiйної комiсiї;

     ж) затвердження розмiру, порядку та строкiв сплати членських внескiв;

     з) прийняття рiшення в порядку, встановленому чинним законодавством та цим Статутом, про припинення дiяльностi Бюро, призначення членiв лiквiдацiйної комiсiї, затвердження лiквiдацiйного балансу згiдно з чинним законодавством.

     Загальнi збори можуть прийняти до своєї компетенцiї вирiшення будь-якого iншого питання, що стосується дiяльностi Бюро, якщо це не суперечить чинному законодавству або мiжнародним домовленостям.

     Загальнi збори можуть делегувати Президiї Бюро або Загальним зборам повних членiв Бюро свої повноваження по вирiшенню питань, крiм тих, що передбаченi пiдпунктами б), в), ґ), з).

     8.1.4. Рiшення з питань, зазначених у пiдпунктах а), б), в), ж), з) пункту 8.1.3 цього Статуту, вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш, нiж 2/3 вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на Загальних зборах членiв Бюро, що мають право голосу. Рiшення з iнших питань, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв членiв Бюро, приймаються простою бiльшiстю голосiв присутнiх на Загальних зборах членiв Бюро, що мають право голосу.

     8.1.5. Загальнi збори членiв Бюро скликаються Президiєю Бюро не менше двох разiв на рiк та вважаються повноважними, якщо на них присутнi члени Бюро, обсяг вiдрахувань яких до централiзованих страхових резервних фондiв за останнє календарне пiврiччя, що передує засiданню загальних зборiв, становить бiльше 50 вiдсоткiв вiд загального обсягу таких вiдрахувань за той самий перiод.

     У разi якщо повноважне засiдання Загальних зборiв членiв Бюро не скликається протягом 210 днiв або скликанi Загальнi збори членiв Бюро не спроможнi прийняти рiшення, вiдповiднi повноваження Загальних зборiв виконуються Координацiйною радою Бюро.

     Позачерговi Загальнi збори членiв Бюро скликаються Президiєю у випадку, коли цього потребують iнтереси Бюро, або на вимогу Координацiйної ради.

     8.1.6. Прийнятi Загальними зборами рiшення обов'язковi для всiх членiв Бюро без винятку.

     8.1.7. Член Бюро має право вимагати розгляду будь-якого питання, що стосується дiяльностi Бюро та його членiв, на Загальних зборах за умови, що воно було ним поставлене не пiзнiше, нiж за 20 днiв до дати проведення Загальних зборiв членiв Бюро. Про таку вимогу необхiдно повiдомити Дирекцiю Бюро шляхом надiслання листа з повiдомленням про вручення.

     Рiшення про змiни в порядку денному Загальних зборiв приймаються простою бiльшiстю голосiв присутнiх на зборах на пiдставi iнформацiї головуючого на Загальних зборах про вимогу окремих членiв Бюро щодо включення або виключення з порядку денного вiдповiдного питання.

     8.1.8. Загальнi збори членiв Бюро скликаються шляхом надiслання повiдомлення на адресу членiв Бюро. У повiдомленнi вказується дата, мiсце проведення та проект порядку денного Загальних зборiв. Повiдомлення повинне бути отримане не пiзнiше, нiж за 30 днiв до призначеної дати проведення Загальних зборiв. У разi, коли член Бюро вимагає розгляду питання на Загальних зборах (п. 8.1.7 цього Статуту), Дирекцiя Бюро зобов'язана внести це питання до проекту порядку денного. Скоригований проект порядку денного Загальних зборiв членiв Бюро повинен бути наданий членам Бюро не пiзнiше, нiж за 10 днiв до призначеної дати проведення Загальних зборiв.

     8.1.9. Головує на Загальних зборах Президент Бюро або iнша особа з числа представникiв страховикiв - членiв Бюро за рiшенням Загальних зборiв членiв Бюро.

     8.1.10. Копiї протоколiв Загальних зборiв надсилаються членам Бюро протягом одного мiсяця електронною поштою або листом.

     8.2. ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ ПОВНИХ ЧЛЕНIВ БЮРО

     8.2.1 Загальнi збори повних членiв Бюро є органом управлiння Бюро, що вирiшує питання щодо дiяльностi Бюро як члена мiжнародної системи автомобiльного страхування "Зелена картка", в тому числi, питання встановлення порядку укладання та виконання договорiв мiжнародного страхування та забезпечення платоспроможностi Бюро.

     8.2.2. До компетенцiї Загальних зборiв повних членiв Бюро належать такi питання:

     а) вирiшення будь-яких питань дiяльностi Бюро та його членiв стосовно порядку укладання та виконання додаткових договорiв обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi та дотримання зобов'язань Бюро як члена мiжнародної системи автострахування "Зелена картка";

     б) прийняття рiшення про укладення угод про взаємне визнання договорiв страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi та взаємне врегулювання питань стосовно вiдшкодування шкоди з уповноваженими органiзацiями iнших країн з страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi;

     в) прийняття рiшення щодо вибору умов забезпечення платоспроможностi Бюро як члена мiжнародної система автострахування "Зелена картка";

     г) прийняття рiшення щодо визначення перестрахувальної програми для договору перестрахування, що укладається Бюро;

     ґ) прийняття рiшення щодо порядку сплати будь-яких внескiв, пов'язаних з членством Бюро в мiжнароднiй системi автострахування "Зелена картка";

     д) надання асоцiйованим членам Бюро та позбавлення статусу повного члена Бюро, якщо такi повноваження наданi Загальними зборами членiв Бюро;

     е) затвердження внутрiшнiх нормативних документiв Бюро щодо питань встановлення порядку укладання та виконання договорiв мiжнародного страхування, порядку надання фiнансових гарантiй та забезпечення платоспроможностi страховикiв - повних членiв Бюро та Бюро як члена мiжнародної системи автострахування "Зелена картка";

     є) затвердження порядку контролю за дотриманням встановленого регламенту укладення та виконання договорiв мiжнародного страхування, своєчасної сплати страхового вiдшкодування (в т. ч. вимог iноземних бюро), забезпечення платоспроможностi, виконання умов договору з Бюро, рiшень Загальних зборiв повних членiв Бюро, внутрiшнiх нормативних документiв Бюро;

     ж) затвердження порядку накладення (застосування) Дирекцiєю Бюро заходiв впливу (попередження та грошовi стягнення) на страховикiв за порушення регламенту укладання та виконання договорiв мiжнародного страхування, порядку застосування страхових платежiв, своєчасної сплати страхового вiдшкодування (в т. ч. вимог iноземних бюро), порядку надання фiнансових гарантiй та забезпечення платоспроможностi, умов договору з Бюро, рiшень Загальних зборiв повних членiв Бюро, внутрiшнiх нормативних документiв Бюро;

     з) затвердження умов договору про спiвпрацю страховика з Бюро у сферi обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi за договорами мiжнародного страхування;

     и) встановлення порядку забезпечення страховикiв - повних членiв Бюро бланками полiсiв договорiв мiжнародного страхування;

     i) затвердження пропозицiй, що вносяться вiд iменi Бюро до органiв державної влади, щодо вдосконалення нормативно-правових актiв, з питань регулювання обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi за договорами мiжнародного страхування;

     ї) вирiшення iнших питань дiяльностi Бюро, якщо такi повноваження наданi Загальними зборами членiв Бюро.

     8.2.3. Загальнi збори повних членiв складаються з усiх страховикiв - повних членiв. Представники Дирекцiї Бюро беруть участь у Загальних зборах повних членiв Бюро з правом дорадчого голосу. Головує на Загальних зборах повних членiв Бюро Президент Бюро, або за рiшенням Загальних зборiв повних членiв - Директор (Генеральний директор) Бюро, Заступник Директора (Заступник Генерального директора) Бюро чи iнша особа з числа представникiв страховикiв - повних членiв.

     8.2.4. Загальнi збори повних членiв скликаються з iнiцiативи Директора (Генерального директора) Бюро або не менше нiж 2 (двох) повних членiв Бюро. Скликання Загальних зборiв повних членiв здiйснюється Дирекцiєю Бюро.

     8.2.5. Загальнi збори повних членiв визнаються повноважними, якщо на них присутнi не менше 2/3 загальної кiлькостi повних членiв Бюро.

     8.2.6. Рiшення з питань, вирiшення яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв повних членiв Бюро, зазначених у пiдпунктах е), є), ж) пункту 8.2.2 цього Статуту, вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало бiльше нiж 2/3 вiд загальної кiлькостi присутнiх на Загальних зборах повних членiв Бюро, що мають право голосу.

     Рiшення з iнших питань, вирiшення яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв повних членiв Бюро, приймаються простою бiльшiстю голосiв присутнiх на Загальних зборах повних членiв Бюро, що мають право голосу.

     У разi прийняття рiшення з питань, викладених у п. п. д) та ж) п. 8.2.2 Статуту, страховик - повний член, вiдносно якого приймається рiшення, не має права брати участь у голосуваннi.

     8.2.7. У разi вiдсутностi представникiв Дирекцiї Бюро на зборах, головуючий на Загальних зборах повних членiв Бюро в трьохденний строк повiдомляє про прийнятi рiшення Дирекцiю Бюро.

     8.2.8. Рiшення Загальних зборiв повних членiв Бюро набувають чинностi з моменту визначеного Загальними зборами повних членiв Бюро, але не ранiше нiж на 8-й день пiсля прийняття такого рiшення.

     8.2.9. Рiшення Загальних зборiв повних членiв Бюро може бути вiдмiнено Президентом Бюро i винесено на повторний розгляд Загальними зборами повних членiв Бюро. Загальнi збори повних членiв Бюро зобов'язанi у двотижневий строк повторно розглянути питання, рiшення з якого було вiдмiнене Президентом Бюро. У разi, коли Загальнi збори повних членiв Бюро пiдтвердили своє попереднє рiшення не менше нiж 2/3 вiд загальної кiлькостi присутнiх на Загальних зборах повних членiв Бюро, що мають право голосу, таке рiшення набуває чинностi з дати, визначеної Загальними зборами повних членiв Бюро.

     8.2.10. Загальнi збори повних членiв Бюро можуть делегувати Президiї Бюро свої повноваження по вирiшенню питань, зазначених в п. 8.2.2 цього Статуту.

     8.2.11. Рiшення Загальних зборiв повних членiв Бюро оформлюються протоколами. Прийнятi Загальними зборами повних членiв рiшення обов'язковi для всiх страховикiв - повних членiв та Дирекцiї Бюро.

     8.2.12. Загальнi збори повних членiв Бюро можуть прийняти рiшення про звернення до Уповноваженого органу з питань регулювання ринкiв фiнансових послуг з приводу порушення страховиком - повним членом Бюро вимог чинного законодавства.

     8.2.13. Iншi питання регламенту та перiодичностi засiдань Загальних зборiв повних членiв Бюро встановлюються Загальними зборами повних членiв.

     8.3. ПРЕЗИДIЯ

     8.3.1. Президiя здiйснює загальне керiвництво дiяльнiстю Бюро вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту Бюро, рiшень загальних зборiв членiв Бюро, Загальних зборiв повних членiв Бюро та Координацiйної ради Бюро.

     Вiд одного страховика - члена Бюро може бути обраний лише один член Президiї.

     Президiя складається з Президента Бюро та представникiв семи страховикiв - членiв Бюро, якi обираються строком на один рiк з правом переобрання на наступнi строки, у такому порядку:

     8.3.1.1. представники трьох страховикiв обираються Загальними зборами членiв Бюро, причому голоси мiж членами Бюро розподiляються пропорцiйно часткам членiв Бюро у загальному обсязi вiдрахувань до централiзованих страхових резервних фондiв Бюро за останнє календарне пiврiччя, що передує засiданню Загальних зборiв членiв Бюро;

     8.3.1.2. представники чотирьох страховикiв обираються Загальними зборами членiв Бюро, причому кожен член Бюро має один голос.

     8.3.2. До компетенцiї Президiї Бюро вiдносяться такi питання:

     а) вирiшення будь-яких питань дiяльностi Бюро, крiм тих, вирiшення яких належать до компетенцiї Загальних зборiв членiв Бюро, Загальних зборiв повних членiв Бюро, Координацiйної ради та Дирекцiї Бюро;

     б) затвердження кошторису витрат на утримання Бюро (в тому числi, фонду заробiтної плати), штатного розпису Бюро, розмiру та умов оплати працi членiв органiв управлiння Бюро;

     в) призначення Директора (Генерального директора) та iнших членiв Дирекцiї Бюро за погодженням з Координацiйною радою Бюро;

     г) затвердження, за погодженням з Координацiйною радою Бюро, положення про фонд захисту потерпiлих, положення про фонд страхових гарантiй, положення про порядок i умови формування централiзованих страхових резервних фондiв та положення про порядок розмiщення коштiв централiзованих страхових резервних фондiв Бюро;

     ґ) погодження зразкiв страхових полiсiв з Уповноваженим органом з питань регулювання ринкiв фiнансових послуг;

     д) погодження положення про централiзовану базу даних щодо обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi, яке затверджується Уповноваженим органом з питань регулювання ринкiв фiнансових послуг;

     е) скликання засiдань Загальних зборiв членiв Бюро;

     є) обрання Президента Бюро;

     ж) подання для затвердження пропозицiй (розрахункiв) Бюро Уповноваженому органу з питань регулювання ринкiв фiнансових послуг щодо базового тарифу та коригуючих коефiцiєнтiв за договорами обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi;

     з) затвердження внутрiшнiх нормативних документiв Бюро, у тому числi, з питань встановлення порядку укладання та виконання внутрiшнiх договорiв обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi;

     и) затвердження порядку застосування (накладення) Дирекцiєю Бюро заходiв впливу (попередження та грошовi стягнення) на страховикiв за порушення порядку укладення та виконання внутрiшнiх договорiв обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi, порядку застосування страхових платежiв, своєчасної сплати страхового вiдшкодування, забезпечення платоспроможностi, умов договору з Бюро, рiшень органiв управлiння Бюро, внутрiшнiх нормативних документiв Бюро;

     i) встановлення порядку забезпечення страховикiв - членiв Бюро бланками полiсiв обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi;

     ї) затвердження розмiру, порядку та строкiв сплати вступних та членських внескiв, якщо такi повноваження наданi Загальними зборами членiв Бюро;

     й) органiзацiя на вимогу Координацiйної ради позачергових перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Бюро;

     к) надання страховикам статусу асоцiйованого члена Бюро, якщо такi повноваження наданi Загальними зборами членiв Бюро;

     л) розгляд та затвердження звiту Дирекцiї Бюро щодо наявностi та руху коштiв централiзованих страхових резервних фондiв (фонду страхових гарантiй та фонду захисту потерпiлих у ДТП);

     м) затвердження планiв роботи Дирекцiї Бюро та звiтiв про їх виконання;

     н) затвердження умов Договору про спiвпрацю у сферi обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi за внутрiшнiми договорами;

     о) затвердження пропозицiй, що вносяться вiд iменi Бюро до органiв державної влади, щодо вдосконалення нормативно-правових актiв, з питань регулювання обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi за внутрiшнiми договорами.

     8.3.3. Президiя очолюється Президентом Бюро, що обирається Президiєю строком на чотири роки при умовi, що ця посада є його основним мiсцем роботи. За рiшенням Президiї обов'язки Директора (Генерального директора) Бюро може виконувати Президент Бюро.

     8.3.3.1. Президент Бюро:

     - без довiреностi здiйснює представницькi функцiї (крiм вчинення правочинiв), зокрема, представляє iнтереси Бюро у вiдносинах з українськими, iноземними та мiжнародними установами, органiзацiями;

     - у перiод мiж засiданнями Президiї взаємодiє з членами Бюро з питань дiяльностi Бюро та його стратегiчного розвитку;

     - здiйснює нагляд та вiдповiдає за органiзацiю контролю за виконанням рiшень органiв управлiння Бюро членами Бюро та Дирекцiєю Бюро;

     - бере участь у розробцi концепцiї i планiв стратегiчного розвитку Бюро, вносить свої пропозицiї з цих питань на розгляд вiдповiдних органiв управлiння Бюро;

     - надає органам управлiння та контролю Бюро пропозицiї щодо вдосконалення роботи Бюро;

     - вносить пропозицiї що до бюджету та кошторису витрат Бюро;

     - виконує iншi функцiї за рiшенням Загальних зборiв членiв Бюро та/або Президiї Бюро.

     8.3.3.2. Для реалiзацiї своїх повноважень Президент Бюро має право отримувати вiд працiвникiв Бюро необхiдну iнформацiю, в тому числi, конфiденцiйну та ту, що становить комерцiйну таємницю.

     8.3.3.3. Для забезпечення виконання Президiєю Бюро своїх функцiй створюється апарат Президента Бюро, який очолюється Головним радником Президента Бюро. Положення про апарат Президента Бюро, його гранична чисельнiсть та структура затверджуються Президiєю Бюро.

     8.3.3.4. Фiнансування витрат, пов'язаних з дiяльнiстю Президента Бюро та його апарату, здiйснюється за рахунок коштiв фонду фiнансування дiяльностi Бюро та вiдображається окремою статтею в кошторисi витрат на утримання Бюро.

     8.3.4. Президiя в своїй дiяльностi керується положеннями чинного законодавства України, цього Статуту, а також рiшеннями Загальних зборiв членiв Бюро, Загальних зборiв повних членiв Бюро. Президiя пiдзвiтна Загальним зборам членiв Бюро та Загальним зборам повних членiв Бюро з питань, вирiшення яких їй було делеговано вiдповiдно до п. 8.2.10 цього Статуту.

     8.3.5. Головує на засiданнi Президiї Бюро Президент Бюро, або, за рiшенням Президiї Бюро, - Директор (Генеральний директор) Бюро, Заступник Директора (Заступник Генерального директора) Бюро чи iнша особа з числа представникiв страховикiв - членiв Президiї.

     Головуючий забезпечує пiдготовку та ведення засiдань Президiї, визначає, за згодою членiв Президiї, перелiк осiб, якi не є членами Президiї, але можуть бути присутнiми на її засiданнi.

     8.3.6. Засiдання Президiї скликаються Президентом не рiдше одного разу на мiсяць. Позачергове засiдання Президiї скликається у будь-який час на вимогу будь-яких двох членiв Президiї. У разi, якщо повноважне засiдання Президiї не скликається протягом 45 днiв або Президiя не спроможна прийняти рiшення, вiдповiднi повноваження Президiї виконуються Координацiйною радою Бюро.

     8.3.7. Засiдання Президiї вважається повноважним, якщо на ньому присутнi не менше п'яти членiв Президiї. Рiшення Президiї приймаються бiльшiстю голосiв присутнiх на засiданнi членiв Президiї, що мають право голосу. У разi рiвностi голосiв голос Президента має перевагу.

     У разi прийняття рiшення з питань, викладених у пп. и) та к) п. 8.3.2 Статуту, страховик - член Президiї, вiдносно якого приймається рiшення, не має права брати участь у голосуваннi.

     8.3.8. У разi, коли засiдання Президiї Бюро проводяться при вiдсутностi представникiв Дирекцiї Бюро, головуючий на засiданнi Президiї невiдкладно повiдомляє про прийнятi рiшення Дирекцiю Бюро.

     8.3.9. Рiшення Президiї набувають чинностi з дати, визначеної Президiєю Бюро, якщо за їх прийняття проголосував Президент Бюро. В iнших випадках рiшення Президiї Бюро набувають чинностi не ранiше, нiж на 8-й день пiсля прийняття такого рiшення.

     8.3.10. Рiшення Президiї Бюро, при прийняттi якого Президент Бюро голосував "проти" або не голосував, може бути вiдмiнене Президентом Бюро i винесено на повторний розгляд Президiї. Президiя Бюро зобов'язана у двотижневий строк повторно розглянути питання, рiшення з якого було вiдмiнене Президентом Бюро. Якщо Президiя пiдтвердила своє попереднє рiшення, воно набуває чинностi з дати, визначеної рiшенням Президiї.

     8.3.11. Рiшення Президiї Бюро оформляються протоколами. Прийнятi Президiєю Бюро рiшення обов'язковi для всiх страховикiв - членiв Бюро та Дирекцiї Бюро.

     8.3.12. Президiя Бюро може прийняти рiшення про звернення до Уповноваженого органу з питань регулювання ринкiв фiнансових послуг з приводу порушення членом Бюро вимог чинного законодавства.

     8.3.13. Iншi питання регламенту та перiодичностi засiдань Президiї встановлюється Президiєю Бюро.

     8.3.14. Фiнансування витрат, пов'язаних з роботою Президiї Бюро, здiйснюється за рахунок коштiв фонду фiнансування дiяльностi Бюро та вiдображається окремою статтею в кошторисi витрат на утримання Бюро.

     8.4. ДИРЕКЦIЯ БЮРО

     Дирекцiя Бюро складається з Директора (Генерального директора), заступника Директора з питань здiйснення обов'язкового страхування в Українi (заступника Генерального директора - Директора з питань здiйснення обов'язкового страхування в Українi) та заступника Директора з питань зовнiшнiх зв'язкiв (заступника Генерального директора - Директора з питань зовнiшнiх зв'язкiв).

     Дирекцiя Бюро здiйснює оперативне керiвництво дiяльнiстю Бюро, що пов'язана з виконанням основних завдань Бюро, вiдповiдно до чинного законодавства та цього Статуту. Дирекцiя Бюро пiдзвiтна Загальним зборам членiв Бюро, Президiї Бюро, Загальним зборам повних членiв Бюро, виконує їх рiшення та рiшення Координацiйної ради.

     Дирекцiю очолює Директор (Генеральний директор).

     Дирекцiя Бюро вирiшує усi питання дiяльностi Бюро, крiм тих, що належать до компетенцiї Загальних зборiв членiв Бюро, Загальних зборiв повних членiв Бюро та Президiї Бюро.

     Дирекцiя Бюро здiйснює монiторинг та контроль за виконанням членами Бюро вимог та зобов'язань вiдповiдно до Статуту, рiшень органiв управлiння Бюро, договору мiж Бюро та його членом, внутрiшнiх нормативних документiв Бюро, прийнятих належним чином. У разi виявлення порушень Дирекцiя Бюро здiйснює застосування заходiв впливу (попередження та грошовi стягнення) до членiв Бюро вiдповiдно до порядку, передбаченого Статутом, договором мiж Бюро та його членом, внутрiшнiми нормативними документами Бюро.

     Дирекцiя дiє вiд iменi Бюро в межах, визначених цим Статутом.

     Фiнансування витрат на утримання Дирекцiї та трудового колективу Бюро здiйснюється на пiдставi кошторису, затвердженого Президiєю Бюро.

     8.4.1. Директор (Генеральний директор) Бюро:

     1) є керiвником Дирекцiї Бюро;

     2) призначається Президiєю Бюро за погодженням з Координацiйною радою Бюро при умовi, що ця посада є його основним мiсцем роботи;

     3) свою дiяльнiсть спрямовує на захист iнтересiв членiв Бюро в випадках, що не суперечать чинному законодавству;

     4) вiдповiдає за стан виконання основних завдань Бюро, за доведення рiшень органiв управлiння Бюро до членiв Бюро, за виконання рiшень органiв управлiння Бюро Дирекцiєю Бюро, за органiзацiю управлiння централiзованими страховими резервними фондами згiдно з положеннями про цi фонди;

     5) пропонує Президiї Бюро кандидатури своїх заступникiв для їх призначення за погодженням з Координацiйною радою Бюро;

     6) без довiреностi представляє Бюро у вiдносинах з українськими, iноземними та мiжнародними установами, органiзацiями;

     7) укладає вiд iменi Бюро за рiшенням Загальних зборiв повних членiв Бюро з уповноваженими органiзацiями iнших країн з страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi угоди про взаємне визнання договорiв страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi та взаємне врегулювання питань стосовно вiдшкодування шкоди;

     8) укладає договори про спiвпрацю мiж Бюро та страховиком - членом Бюро стосовно здiйснення страхування за внутрiшнiми договорами обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi та за договорами мiжнародного страхування;

     9) головує на засiданнi Президiї Бюро та Загальних зборах повних членiв Бюро вiдповiдно до п. п. 8.2.3 та 8.3.5 цього Статуту;

     10) застосовує вiд iменi Бюро заходи впливу (попередження та грошовi стягнення) до членiв Бюро вiдповiдно до порядку, який передбачений цим Статутом;

     11) розробляє i передає на затвердження Президiї Бюро плани роботи Дирекцiї Бюро на поточний перiод (один - два роки), органiзацiйну структуру, штатний розпис та фiнансовий план дiяльностi на кожен рiк;

     12) розробляє та затверджує умови трудових договорiв, приймає на роботу i звiльняє з роботи працiвникiв Бюро (за виключенням членiв Дирекцiї Бюро), визначає розмiри та умови оплати їх працi в межах затвердженого Президiєю Бюро фонду заробiтної плати та штатного розпису Бюро, застосовує до працiвникiв Бюро заохочення та накладає стягнення;

     13) вiдповiдає за органiзацiю роботи структурних пiдроздiлiв Бюро;

     14) органiзовує роботу щодо ведення бухгалтерського облiку та звiтностi в Бюро;

     15) розпоряджається майном Бюро в межах повноважень, наданих органами управлiння Бюро;

     16) здiйснює управлiння централiзованими страховими резервними фондами згiдно з положеннями про цi фонди;

     17) має право вчиняти правочини, в тому числi, укладати договори, видавати довiреностi, вiдкривати рахунки в банках;

     18) має право першого пiдпису фiнансово-господарських документiв;

     19) видає накази i вказiвки, що є обов'язковими для трудового колективу Бюро;

     20) розпоряджається коштами Бюро згiдно з затвердженим Президiєю Бюро кошторисом;

     21) органiзовує складання кошторису витрат на утримання Бюро;

     22) органiзовує пiдготовку проектiв рiшень органiв управлiння Бюро щодо регулювання дiяльностi Бюро;

     23) забезпечує укладення та виконання колективного договору вiдповiдно до законодавства;

     24) здiйснює iншi дiї для досягнення мети дiяльностi Бюро в межах своїх повноважень.

     Директор (Генеральний директор) може бути у будь-який час вiдкликаний iз своєї посади або вiдсторонений вiд виконання своїх обов'язкiв Координацiйною радою Бюро або Президiєю Бюро за погодженням з Координацiйною радою Бюро у разi невiдповiдностi його дiй вимогам законодавства, Статуту Бюро, рiшенням Загальних зборiв членiв Бюро, Президiї або Координацiйної ради Бюро.

     8.4.2. Заступник Директора з питань здiйснення обов'язкового страхування в Українi (заступник Генерального директора - Директор з питань здiйснення обов'язкового страхування в Українi):

     - призначається Президiєю Бюро за поданням Директора (Генерального директора) Бюро та за погодженням з Координацiйною радою Бюро, при умовi, що ця посада є його основним мiсцем роботи;

     - без довiреностi представляє Бюро у вiдносинах з українськими установами та органiзацiями;

     - має право першого пiдпису фiнансових документiв в межах своєї компетенцiї;

     - вирiшує всi питання, що належать до компетенцiї Дирекцiї Бюро та стосуються здiйснення обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi в Українi;

     - за дорученням Директора (Генерального директора) вiдповiдає за врегулювання збиткiв, має право видавати накази щодо здiйснення вiдшкодування за рахунок централiзованих страхових резервних фондiв, у випадках, коли платником згiдно з чинним законодавством та вiдповiдно до укладених угод є Бюро;

     - виконує обов'язки Директора (Генерального директора) за його дорученням, а у разi неможливостi виконання Директором (Генеральним директором) своїх функцiй - за рiшенням Президiї Бюро;

     - головує на засiданнi Президiї Бюро та на Загальних зборах повних членiв Бюро у разi вiдсутностi Директора (Генерального директора) вiдповiдно до п.п. 8.2.3 та 8.3.5 цього Статуту;

     - видає в межах своїх повноважень накази i вказiвки, що є обов'язковими для трудового колективу Бюро, крiм Директора (Генерального директора) та заступника Директора з питань зовнiшнiх зв'язкiв (заступника Генерального директора - Директора з питань зовнiшнiх зв'язкiв).

     8.4.3. Заступник Директора з питань зовнiшнiх зв'язкiв (заступник Генерального директора - Директор з питань зовнiшнiх зв'язкiв):

     - призначається Президiєю Бюро за поданням Директора (Генерального директора) Бюро та за погодженням з Координацiйною радою Бюро, при умовi, що ця посада є його основним мiсцем роботи;

     - без довiреностi представляє Бюро у вiдносинах з українськими, iноземними та мiжнародними установами та органiзацiями;

     - вирiшує всi питання, що належать до компетенцiї Дирекцiї Бюро та стосуються зовнiшнiх зв'язкiв та мiжнародної дiяльностi Бюро;

     - головує на засiданнi Президiї Бюро та на Загальних зборах повних членiв Бюро у разi вiдсутностi Директора (Генерального директора) та/або заступника Директора з питань здiйснення обов'язкового страхування в Українi (заступника Генерального директора - Директора з питань здiйснення обов'язкового страхування в Українi) вiдповiдно до п. п. 8.2.3 та 8.3.5 цього Статуту;

     - видає в межах своїх повноважень накази i вказiвки, що є обов'язковими для трудового колективу Бюро, крiм Директора (Генерального директора) та заступника Директора з питань здiйснення обов'язкового страхування в Українi (заступника Генерального директора - Директора з питань здiйснення обов'язкового страхування в Українi);

     - має право першого пiдпису фiнансових документiв в межах своєї компетенцiї.

СТАТТЯ 9. КООРДИНАЦIЙНА РАДА БЮРО

     9.1. Координацiйна рада Бюро є органом, що здiйснює нагляд та контроль за дiяльнiстю Бюро.

     9.2. До компетенцiї Координацiйної ради Бюро належить вирiшення таких питань:

     а) здiйснення контролю за виконанням Бюро своїх повноважень вiдповiдно до нормативно-правових актiв у сферi страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi;

     б) внесення Загальним зборам членiв Бюро пропозицiй з питань удосконалення дiяльностi Бюро;

     в) вирiшення у разi потреби питання проведення позачергових ревiзiйних та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Бюро;

     г) здiйснення тимчасового виконання функцiй Загальних зборiв членiв та Президiї Бюро у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом;

     ґ) забезпечення взаємодiї Бюро з органами виконавчої влади;

     д) подання на розгляд Уповноваженого органу з питань регулювання ринкiв фiнансових послуг та iнших органiв державної влади пропозицiї про вдосконалення нормативно-правових актiв, якi регулюють питання щодо обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi;

     е) скликання у разi потреби позачергових засiдань Загальних зборiв членiв Бюро;

     є) встановлення розмiрiв вiдрахувань з премiй обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi до централiзованих страхових резервних фондiв;

     ж) погодження призначення Дирекцiї Бюро та Директора (Генерального директора) Бюро;

     з) погодження положень про централiзованi страховi фонди Бюро та положення про порядок i умови формування централiзованих страхових резервних фондiв та положення про порядок розмiщення коштiв централiзованих страхових резервних фондiв Бюро.

     9.3. Координацiйна рада не має права втручатися в оперативну дiяльнiсть Бюро, крiм здiйснення нею функцiй iнших органiв Бюро у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом.

     9.4. До складу Координацiйної ради входять:

     - три представника вiд Верховної Ради України за дорученням Голови Комiтету Верховної Ради України, до компетенцiї якого належать питання з обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi;

     - один представник вiд Уповноваженого органу з питань регулювання ринкiв фiнансових послуг;

     - один представник вiд Лiги страхових органiзацiй України;

     - чотири представника вiд страховикiв - членiв Бюро, що обираються Загальними зборами членiв бюро строком на два роки з правом переобрання на наступнi строки.

     Координацiйна рада очолюється Головою, що обирається Координацiйною радою з числа її членiв. Голова Координацiйної ради має заступника, що обирається Координацiйною радою з числа представникiв страховикiв - членiв Координацiйної ради.

     9.5. Засiдання Координацiйної ради проводяться у разi потреби, але не рiдше одного разу на квартал i скликаються Головою ради шляхом письмового повiдомлення не пiзнiше нiж за 7 днiв до дня засiдання. Засiдання Координацiйної ради вважається повноважним, якщо на ньому присутнi не менш як 2/3 членiв Координацiйної ради.

     9.6. Члени ради беруть участь у роботi Координацiйної ради, мають право вносити на її розгляд пропозицiї з питань обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi та органiзовують пiдготовку матерiалiв для розгляду на її засiданнях.

     9.7. Якщо член Координацiйної ради не має змоги брати участь у засiданнi ради у зв'язку з тимчасовою непрацездатнiстю, службовим вiдрядженням чи з iнших поважних причин, вiн може надати повноваження своєму представнику з обов'язковим повiдомленням про це Голови Координацiйної ради.

     9.8. Рiшення Координацiйної ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала не менш як половина загальної кiлькостi членiв Координацiйної ради, присутнiх на засiданнi Координацiйної ради. У разi рiвного розподiлу голосiв вирiшальним є голос Голови Координацiйної ради, а в разi вiдсутностi Голови ради - голос його заступника.

     9.9. Рiшення Координацiйної ради є обов'язковими для виконання iншими органами та посадовими особами Бюро. У разi невиконання органом Бюро зазначених рiшень Координацiйна рада може скликати Загальнi збори членiв Бюро з питання про вiдповiдальнiсть вiдповiдного органу чи посадової особи Бюро.

     9.10. У разi, якщо повноважне засiдання Координацiйної ради не скликається протягом 120 днiв або Координацiйна рада не спроможна прийняти рiшення з певного питання у вказаний строк, функцiї Координацiйної ради виконуються Уповноваженим органом з питань регулювання ринкiв фiнансових послуг.

     9.11. Фiнансування витрат, пов'язаних з роботою Координацiйної ради Бюро, здiйснюється за рахунок коштiв фонду фiнансування дiяльностi Бюро та вiдображається окремою статтею в кошторисi витрат на утримання Бюро.

СТАТТЯ 10. РЕВIЗIЙНА КОМIСIЯ

     10.1. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Бюро здiйснює Ревiзiйна комiсiя.

     Ревiзiйна комiсiя:

     - перевiряє вiрнiсть ведення облiку i фiнансової звiтностi;

     - здiйснює перевiрку щорiчної звiтностi Бюро та складає вiдповiдний акт. Акт має бути складений не пiзнiше нiж за три днi до проведення Загальних зборiв;

     - отримує вiд посадових осiб Бюро усi необхiднi матерiали, бухгалтерськi та iншi документи;

     - надає результати перевiрок Загальним зборам членiв Бюро;

     - має право вимагати позачергового скликання Загальних зборiв членiв Бюро, якщо виникла загроза iстотним iнтересам Бюро або виявленi зловживання посадових осiб органiв управлiння Бюро.

     Акти Ревiзiйної комiсiї зберiгаються в Дирекцiї Бюро. На вимогу члена Бюро Дирекцiя надає копiї цих актiв.

     10.2. Ревiзiйна комiсiя обирається Загальними зборами членiв Бюро з числа представникiв вiд членiв Бюро в кiлькостi до 5 осiб строком на два роки з правом переобрання на наступнi строки.

     Загальнi збори членiв Бюро можуть достроково переобирати окремих членiв Ревiзiйної комiсiї, а також Ревiзiйну комiсiю в цiлому у разi неможливостi або неналежного виконання ними своїх обов'язкiв.

     10.3. Регламент дiяльностi Ревiзiйної комiсiї встановлюється Загальними зборами членiв Бюро. Ревiзiйна комiсiя за погодженням з Президiєю Бюро має право залучати до своєї роботи незалежних експертiв.

     10.4. Ревiзiйна комiсiя веде протоколи своїх засiдань.

     10.5. Фiнансування витрат, пов'язаних з роботою Ревiзiйної комiсiї, здiйснюється за рахунок коштiв фонду фiнансування дiяльностi Бюро та вiдображається окремою статтею в кошторисi витрат на утримання Бюро.

СТАТТЯ 11. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ БЮРО

     Трудовий колектив Бюро складається з громадян, якi своєю працею беруть участь в його дiяльностi на основi трудового договору (контракту чи угоди), а також iнших форм, що регулюють трудовi вiдносини працiвника з Бюро.

     Трудовий колектив Бюро здiйснює свої права та обов'язки так, як передбачено чинним законодавством України.

СТАТТЯ 12. ОБЛIК ТА ЗВIТНIСТЬ

     12.1. Бюро веде облiк результатiв своєї дiяльностi вiдповiдно до чинного законодавства.

     12.2. Дирекцiя Бюро щоквартально надає Президiї Бюро (а також Координацiйнiй радi Бюро - в будь-який час на її вимогу) звiт про наявнiсть та рух коштiв централiзованих страхових резервних фондiв (фонду страхових гарантiй та фонду захисту потерпiлих у ДТП).

     12.3. Дирекцiя Бюро щорiчно надає Президiї Бюро та Координацiйнiй радi Бюро звiт про використання коштiв фонду фiнансування дiяльностi Бюро.

     12.4. Порядок i форма надання звiтiв про наявнiсть та рух коштiв централiзованих страхових резервних фондiв, а також звiтiв про використання коштiв фонду фiнансування дiяльностi Бюро встановлюється Президiєю Бюро.

СТАТТЯ 13. ЦЕНТРАЛIЗОВАНI СТРАХОВI РЕЗЕРВНI ФОНДИ

     Для забезпечення виконання зобов'язань членiв Бюро перед страхувальниками i третiми особами при Бюро створюються централiзованi страховi резервнi фонди:

     13.1. Фонд страхових гарантiй призначений для забезпечення гарантування платоспроможностi страховикiв повних членiв Бюро та виконання їх зобов'язань за додатковими договорами обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi у разi їх неплатоспроможностi, а також для забезпечення платоспроможностi Бюро пiд час взаєморозрахункiв з уповноваженими органiзацiями iнших країн у галузi страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi, з якими Бюро уклало угоду про взаємне визнання договорiв такого страхування та взаємне врегулювання питань стосовно вiдшкодування шкоди.

     Мiнiмальний розмiр фонду страхових гарантiй, структура, порядок його формування, розмiщення та використання коштiв фонду встановлюється згiдно з чинним законодавством та положенням про фонд страхових гарантiй, положенням про порядок i умови формування централiзованих страхових резервних фондiв та положенням про порядок розмiщення коштiв централiзованих страхових резервних фондiв Бюро, що затвердженi Президiєю Бюро та погодженi з Координацiйною радою Бюро.

     13.2. Фонд захисту потерпiлих у дорожньо-транспортних пригодах (фонд захисту потерпiлих) призначений для здiйснення розрахункiв з потерпiлими у випадках, передбачених чинним законодавством про страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi.

     Структура, порядок формування фонду захисту потерпiлих, розмiщення та використання коштiв фонду встановлюється згiдно з чинним законодавством України, положенням про фонд захисту потерпiлих, положенням про порядок i умови формування централiзованих страхових резервних фондiв та положенням про порядок розмiщення коштiв централiзованих страхових резервних фондiв Бюро, що затвердженi Президiєю Бюро та погодженi з Координацiйною радою Бюро.

     13.3. Iншi централiзованi страховi резервнi фонди, якi створенi за рiшенням органiв управлiння Бюро вiдповiдно до їх компетенцiї та в межах чинного законодавства.

СТАТТЯ 14. ПРИПИНЕННЯ ДIЯЛЬНОСТI БЮРО

     14.1. Дiяльнiсть Бюро може бути припинена на пiдставi рiшення суду загальної юрисдикцiї, а також за рiшенням Загальних зборiв членiв Бюро в порядку, встановленому чинним законодавством.

     14.2. Лiквiдацiя Бюро проводиться лiквiдацiйною комiсiєю, призначеною Загальними зборами членiв Бюро, а у випадку лiквiдацiї за рiшенням суду загальної юрисдикцiї - лiквiдацiйною комiсiєю, що призначається цим органом. З дня призначення лiквiдацiйної комiсiї до неї переходять повноваження по управлiнню справами Бюро. Лiквiдацiйна комiсiя оцiнює наявне майно Бюро, виявляє його дебiторiв та кредиторiв i розраховується з ними, вживає заходiв щодо сплати боргiв Бюро третiм особам, а також складає лiквiдацiйний баланс i подає його на затвердження органу, що створив лiквiдацiйну комiсiю.

     14.3. Лiквiдацiя Бюро вважається завершеною, а Бюро - лiквiдованим з моменту внесення запису про це до державного реєстру. Лiквiдацiйна комiсiя несе майнову вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну нею Бюро, його членам, а також третiм особам, вiдповiдно до чинного законодавства України.

     14.4. У разi лiквiдацiї Бюро його майно передається iншiй неприбутковiй органiзацiї з аналогiчною метою дiяльностi та завданнями або зараховується до доходу бюджету.

СТАТТЯ 15. ПЕРЕХIДНI ПОЛОЖЕННЯ

     15.1. Цей Статут набуває чинностi з моменту державної реєстрацiї.

     15.2. З моменту набуття чинностi Статуту у цiй редакцiї Статут Бюро у редакцiї, затвердженiй рiшенням Президiї Бюро вiд 24.03.2004 (протокол N 101), втрачає чиннiсть.

Загрузка...