Зрозуміло / Понятно
Шановний користувач!
На жаль, ми вимушені закрити цей проект і з 30 листопада 2020 він перестане працювати. Просимо свої вибачення за можливі незручності.

Уважаемый пользователь!
К сожалению, мы вынуждены закрыть этот проект и с 30 ноября 2020 он перестанет работать. Приносим свои извинения за возможные неудобства.

Поиск авто: расширенный поиск

UAH
UAH
USD
EUR

Автоправо

Закони, Постанови Кабміну

Про перелiк документiв, необхiдних для здiйснення митного контролю та митного оформлення товарiв i транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України
МИТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
Про митне оформлення транспортних засобiв
Про ставки акцизного збору на деякi транспортнi засоби та кузови до них
Про затвердження Правил ввезення транспортних засобiв на територiю України
Про внесення змiн до деяких законiв України щодо реєстрацiї транспортних засобiв
Про затвердження Положення про вантажну митну декларацiю
Про перелiк вiдомостей, що оголошуються громадянами за встановленою формою у разi перемiщення ними через митний кордон України товарiв та iнших предметiв
Питання митного оформлення транспортних засобiв, призначених для офiцiйного (службового) користування представництв та консульських установ iноземних держав, представництв мiжнародних органiзацiй в Українi, а також для особистого користування їх посадовим
Про затвердження Правил державної реєстрацiї та облiку автомобiлiв, автобусiв, а також самохiдних машин, сконструйованих на шасi автомобiлiв, мотоциклiв усiх типiв, марок i моделей, причепiв, напiвпричепiв та мотоколясок
Порядок здійснення митного контролю
Таможенная Конвенция О временном ввозе частных дорожных перевозочных средств
Про затвердження перелiку пунктiв пропуску для автомобiльного сполучення через державний кордон України для перемiщення громадянами транспортних засобiв та шасi i кузовiв до них
Про оцiнку майна, майнових прав та професiйну оцiночну дiяльнiсть в Українi
ЗАКОН УКРАЇНИ Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарiв та транспортних засобiв, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територiю України
ЗАКОН УКРАЇНИ Про деякi питання ввезення на митну територiю України та реєстрацiї транспортних засобiв
ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змiн до Закону України "Про розвиток автомобiльної промисловостi України"
Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо державної пiдтримки автомобiлебудiвної промисловостi України
Статут Моторного (транспортного) страхового бюро України
ЗАКОН УКРАЇНИ Про порядок виїзду з України i в
Про обмін інформацією з Молдовою про товари та транспортні засоби, що перетинають кордон

Про порядок виїзду з України i в'їзду в Україну громадян України

ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про порядок виїзду з України i в'їзду в Україну громадян України

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 24 жовтня 2002 року N 199-IV,
вiд 3 квiтня 2003 року N 662-IV,
вiд 3 червня 2004 року N 1742-IV

     Цей Закон регулює порядок здiйснення права громадян України на виїзд з України i в'їзд в Україну, порядок оформлення документiв для зарубiжних поїздок, визначає випадки тимчасового обмеження права громадян на виїзд з України i встановлює порядок розв'язання спорiв у цiй сферi.

     Стаття 1. Право громадян України на виїзд з України i в'їзд в Україну

     Громадянин України має право виїхати з України, крiм випадкiв, передбачених цим Законом, та в'їхати в Україну.

     На громадян України, якi звернулися з клопотанням про виїзд з України, поширюються усi положення чинного законодавства, вони користуються всiма правами i несуть встановленi законом обов'язки. За громадянами України зберiгаються на її територiї майно, кошти, цiннi папери та iншi цiнностi, що належать їм на правi приватної власностi. Будь-яке обмеження їх громадянських, полiтичних, соцiальних, економiчних та iнших прав не допускається.

     Порядок в'їзду до iноземної держави регулюється законодавством вiдповiдної держави.

     Громадянин України нi за яких пiдстав не може бути обмежений у правi на в'їзд в Україну.

     Стаття 2. Документи громадянина України на право виїзду з України i в'їзду в Україну

     Документами, що дають право на виїзд з України i в'їзд в Україну та посвiдчують особу громадянина України пiд час перебування за її межами, є:

     паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

     проїзний документ дитини;

     дипломатичний паспорт;

     службовий паспорт;

     посвiдчення особи моряка.

     Положення про зазначенi документи затверджуються у встановленому порядку. Цi документи є власнiстю України i за умови їх належного оформлення є дiйсними для виїзду в усi держави свiту.

     У разi втрати громадянином України документiв, зазначених у частинi першiй цiєї статтi, документом, що дає право на в'їзд в Україну, є посвiдчення особи на повернення в Україну, яке видається закордонними дипломатичними установами. Положення про таке посвiдчення затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(частина третя статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.06.2004 р. N 1742-IV)

     У передбачених мiжнародними договорами України випадках замiсть документiв, зазначених у частинi першiй цiєї статтi, для виїзду за кордон можуть використовуватися iншi документи.

     Стаття 3. Порядок перетинання громадянами України державного кордону України

     Перетинання громадянами України державного кордону України здiйснюється в пунктах пропуску через державний кордон України пiсля пред'явлення одного з документiв, зазначених у статтi 2 цього Закону.

     Правила перетинання державного кордону України громадянами України встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України вiдповiдно до цього Закону та iнших законiв України.

     Стаття 4. Порядок оформлення документiв для виїзду громадян України за кордон

     1. Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон провадиться:

     громадянам України, якi постiйно проживають в Українi i досягли 18-рiчного вiку, - за особистим клопотанням про отримання паспорта або через своїх законних представникiв до органу внутрiшнiх справ за мiсцем проживання. У виняткових випадках за наявностi вимог держави, до якої здiйснюється виїзд, чи вимог мiжнародної органiзацiї, для участi в заходах якої здiйснюється виїзд, а також у разi виїзду на постiйне проживання за кордон усиновленої iноземцями дитини - громадянина України, паспорт може бути оформлено до досягнення громадянином 18-рiчного вiку;

(Абзац другий частини першої статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 199-IV вiд 24.10.2002)

     громадянам України, якi постiйно проживають, перебувають у довгостроковому вiдрядженнi, на навчаннi, стажуваннi, працюють за контрактом або перебувають на лiкуваннi за кордоном i досягли 16-рiчного вiку, - за їх особистим клопотанням про отримання паспорта або через їх законних представникiв до закордонних дипломатичних установ України. Громадяни України, якi постiйно проживають за кордоном, можуть звернутися з клопотанням про отримання паспорта також до Мiнiстерства закордонних справ України. Оформлення паспорта громадянам України, якi не досягли 16-рiчного вiку, провадиться на пiдставi нотарiально засвiдченого клопотання батькiв або їх законних представникiв у разi потреби в самостiйному виїздi таких осiб за кордон.

(абзац третiй частини першої статтi 4 у редакцiї Закону України вiд 03.06.2004 р. N 1742-IV)

     Особи, якi звертаються за отриманням паспорта, сповiщають данi про себе, вiдомостi про сiмейний стан i наявнiсть неповнолiтнiх дiтей та утриманцiв, про вiдсутнiсть обставин, що обмежують вiдповiдно до цього Закону право на виїзд за кордон.

     Паспорт громадянина України для виїзду за кордон оформляється на перiод до десяти рокiв з можливiстю продовження на такий же термiн.

     Продовження термiну дiї паспорта провадиться у порядку, встановленому для оформлення його видачi.

     Абзац сьомий частини першої статтi 4 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 03.06.2004 р. N 1742-IV)

     2. Оформлення проїзного документа дитини провадиться на пiдставi нотарiально засвiдченого клопотання батькiв або законних представникiв батькiв чи дiтей у разi потреби самостiйного виїзду неповнолiтнього за кордон. У клопотаннi зазначаються вiдомостi про дитину, а також про вiдсутнiсть обставин, що обмежують вiдповiдно до цього Закону право на виїзд за кордон (лише для дiтей вiком вiд 14 до 18 рокiв).

     За вiдсутностi згоди одного з батькiв виїзд неповнолiтнього громадянина України за кордон може бути дозволено на пiдставi рiшення суду.

     Проїзний документ дитини видається органами внутрiшнiх справ за мiсцем проживання.

(абзац третiй частини другої статтi 4 у редакцiї Закону України вiд 03.06.2004 р. N 1742-IV)

     Проїзний документ на дитину оформляється термiном на три роки або до досягнення нею 18-рiчного вiку.

     Виїзд з України на постiйне проживання дiтей вiком вiд 14 до 18 рокiв може бути здiйснено лише за їх згодою, оформленою письмово i нотарiально засвiдченою.

     За видачу проїзного документа дитини державне мито не справляється.

(абзац шостий частини другої статтi 4 у редакцiї Закону України вiд 03.06.2004 р. N 1742-IV)

     3. Оформлення дипломатичного або службового паспорта громадянину України здiйснюється консульською службою Мiнiстерства закордонних справ України у встановленому порядку.

     За видачу дипломатичного або службового паспорта державне мито i консульський збiр не справляються.

     4. Оформлення посвiдчення особи моряка здiйснюється у встановленому законодавством порядку.

     За видачу посвiдчення особи моряка державне мито не справляється.

     Стаття 5. Термiн i порядок розгляду заяв про оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон i проїзного документа дитини

     Заяви громадян України або їх законних представникiв про оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон i проїзного документа дитини (далi - паспорт) розглядаються протягом не бiльше трьох мiсяцiв з дня подання документiв, а якщо поїздка пов'язана з термiновим лiкуванням вiд'їжджаючого, вiд'їздом особи, яка супроводжує тяжкохворого, чи смертю родича, який проживає за кордоном, - протягом трьох робочих днiв. У разi виїзду на постiйне проживання за кордон усиновленої iноземцями дитини - громадянина України для неї оформляється паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Термiн його оформлення - до десяти робочих днiв.

(Частина перша статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 199-IV вiд 24.10.2002)

     У разi обгрунтованої вiдмови у видачi громадяниновi України паспорта мотиви такого рiшення доводяться до вiдома заявника у письмовiй формi.

     Повторне клопотання може бути прийнято до розгляду не ранiш як через шiсть мiсяцiв пiсля остаточного вирiшення питання про вiдмову у видачi паспорта. При цьому беруться до уваги матерiали, поданi ранiше, якщо зазначенi в них данi залишилися без змiни.

     Стаття 6. Пiдстави для тимчасових обмежень у правi виїзду громадян України за кордон

     Громадяниновi України може бути тимчасово вiдмовлено у видачi паспорта у випадках, якщо:

     1) вiн обiзнаний з вiдомостями, якi становлять державну таємницю, - до закiнчення термiну, встановленого статтею 12 цього Закону;

     2) дiють неврегульованi алiментнi, договiрнi чи iншi невиконанi зобов'язання - до виконання зобов'язань, або розв'язання спору за погодженням сторiн у передбачених законом випадках, або забезпечення зобов'язань заставою, якщо iнше не передбачено мiжнародним договором України;

     3) проти нього порушено кримiнальну справу - до закiнчення провадження у справi;

     4) вiн засуджений за вчинення злочину - до вiдбуття покарання або звiльнення вiд покарання;

     5) вiн ухиляється вiд виконання зобов'язань, покладених на нього судовим рiшенням, - до виконання зобов'язань;

     6) вiн свiдомо сповiстив про себе неправдивi вiдомостi - до з'ясування причин i наслiдкiв подання неправдивих вiдомостей;

     7) вiн пiдлягає призову на строкову вiйськову службу - до вирiшення питання про вiдстрочку вiд призову;

     8) щодо нього подано цивiльний позов до суду - до закiнчення провадження у справi;

     9) вiн за вироком суду визнаний особливо небезпечним рецидивiстом чи перебуває пiд адмiнiстративним наглядом мiлiцiї - до погашення (зняття) судимостi чи припинення нагляду.

     Громадяниновi України, який має паспорт, може бути тимчасово вiдмовлено у виїздi за кордон у випадках, передбачених пунктами 1-9 частини першої цiєї статтi.

     Громадянин України, який має паспорт, у разi, коли iснують обставини, що обмежують вiдповiдно до пункту 1 частини першої цiєї статтi право його виїзду за кордон, зобов'язаний здати свiй паспорт на збереження до органу внутрiшнiх справ за мiсцем проживання у мiсячний термiн пiсля виникнення таких обставин. За наявностi достатнiх пiдстав паспорт, що зберiгається в органi внутрiшнiх справ, повертається у 10-денний термiн з моменту звернення громадянина або його законного представника.

     Паспорт може бути тимчасово затримано чи вилучено у випадках, передбачених пунктами 1-9 частини першої цiєї статтi, або в разi використання паспорта для вчинення злочину, або виявлення у ньому пiдробки, а також у випадках припинення громадянства України. Тимчасове затримання або вилучення паспорта у таких випадках здiйснюється судом, органами прокуратури, внутрiшнiх справ, служби безпеки, Державної прикордонної служби України, вiйськовими комiсарiатами, та консульською службою України.

(частина четверта статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.04.2003 р. N 662-IV)

     У разi повернення громадянину України тимчасово затриманого (вилученого) паспорта у межах термiну його дiї державне мито не справляється.

     Стаття 7. Правила оформлення i видачi паспортiв, їх тимчасового затримання та вилучення

     Правила оформлення i видачi паспортiв, їх тимчасового затримання та вилучення визначаються вiдповiдно до цього Закону Кабiнетом Мiнiстрiв України i пiдлягають опублiкуванню.

     Стаття 8. Порядок розв'язання спорiв

     Вiдмова в оформленнi паспорта чи продовженнi термiну його дiї або тимчасове затримання паспорта чи його вилучення можуть бути оскарженi громадянином до суду за мiсцем його проживання.

     У разi вiдмови громадянину України у виїздi за кордон з пiдстав, передбачених пунктами 1, 2 i 6-8 частини першої статтi 6 цього Закону, вiн може оскаржити цю дiю у судовому порядку за мiсцем свого проживання.

     Вiдмова у виїздi з України з пiдстав, передбачених пунктами 3-5 i 9 частини першої статтi 6 цього Закону, оскарженню не пiдлягає.

     Стаття 9. Обмеження на виїзд з України з мiркувань безпеки громадян

     У разi виникнення в будь-якiй iноземнiй державi надзвичайної ситуацiї, що унеможливлює створення в нiй умов для безпеки громадян України, Кабiнет Мiнiстрiв України приймає рiшення про особливий порядок виїзду громадян України до цiєї держави. Рiшення та iнформацiя про це доводяться до вiдома громадян, якi мають намiр виїхати до даної держави.

     Громадяни України, якi мають намiр виїхати до держави, щодо якої прийнято рiшення про обмеження виїзду, i якi мають вiзу на в'їзд до цiєї держави, якщо iнше не передбачено мiжнародним договором України, попереджаються про неможливiсть з боку України забезпечити громадянину необхiдну безпеку у зв'язку з виникненням надзвичайної ситуацiї. Це попередження не є забороною для виїзду.

     З метою створення умов, що гарантують вiдшкодування громадяниновi України витрат, пов'язаних з надзвичайними обставинами пiд час перебування за кордоном, громадянин України повинен бути застрахованим.

     Стаття 10. Виїзд з України недiєздатних осiб

     Громадянам України, визнаним судом недiєздатними, виїзд з України може бути дозволено на пiдставi нотарiально засвiдченого клопотання їх законних представникiв або за рiшенням суду.

     Стаття 11. Виїзд з України вiйськовослужбовцiв

     Вiйськовослужбовцi можуть виїжджати з України на загальних пiдставах.

     Стаття 12. Виїзд з України громадян, якi обiзнанi з вiдомостями, що становлять державну таємницю

     Виїзд з України громадянина України, який обiзнаний з вiдомостями, що становлять державну таємницю України, може бути не дозволено у випадках, передбачених Законом України "Про державну таємницю".

     Обмеження повиннi бути доведенi до вiдома громадян власником або уповноваженим ним органом, керiвником навчального закладу, командуванням вiйськової частини пiд час прийняття на роботу (навчання) та зарахування на вiйськову службу, пов'язаних з допуском до вiдомостей, що становлять державну таємницю.

     Стаття 13. Застосування мiжнародних договорiв

     Якщо мiжнародним договором України встановлено iншi правила, нiж тi, що передбаченi цим Законом, то застосовуються правила мiжнародного договору.

Президент УкраїниЛ.КРАВЧУК

м. Київ
21 сiчня 1994 року
N 3857-XII

Загрузка...