Зрозуміло / Понятно
Шановний користувач!
На жаль, ми вимушені закрити цей проект і з 30 листопада 2020 він перестане працювати. Просимо свої вибачення за можливі незручності.

Уважаемый пользователь!
К сожалению, мы вынуждены закрыть этот проект и с 30 ноября 2020 он перестанет работать. Приносим свои извинения за возможные неудобства.

Поиск авто: расширенный поиск

UAH
UAH
USD
EUR

Автоправо

Закони, Постанови Кабміну

Про перелiк документiв, необхiдних для здiйснення митного контролю та митного оформлення товарiв i транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України
МИТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
Про митне оформлення транспортних засобiв
Про ставки акцизного збору на деякi транспортнi засоби та кузови до них
Про затвердження Правил ввезення транспортних засобiв на територiю України
Про внесення змiн до деяких законiв України щодо реєстрацiї транспортних засобiв
Про затвердження Положення про вантажну митну декларацiю
Про перелiк вiдомостей, що оголошуються громадянами за встановленою формою у разi перемiщення ними через митний кордон України товарiв та iнших предметiв
Питання митного оформлення транспортних засобiв, призначених для офiцiйного (службового) користування представництв та консульських установ iноземних держав, представництв мiжнародних органiзацiй в Українi, а також для особистого користування їх посадовим
Про затвердження Правил державної реєстрацiї та облiку автомобiлiв, автобусiв, а також самохiдних машин, сконструйованих на шасi автомобiлiв, мотоциклiв усiх типiв, марок i моделей, причепiв, напiвпричепiв та мотоколясок
Порядок здійснення митного контролю
Таможенная Конвенция О временном ввозе частных дорожных перевозочных средств
Про затвердження перелiку пунктiв пропуску для автомобiльного сполучення через державний кордон України для перемiщення громадянами транспортних засобiв та шасi i кузовiв до них
Про оцiнку майна, майнових прав та професiйну оцiночну дiяльнiсть в Українi
ЗАКОН УКРАЇНИ Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарiв та транспортних засобiв, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територiю України
ЗАКОН УКРАЇНИ Про деякi питання ввезення на митну територiю України та реєстрацiї транспортних засобiв
ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змiн до Закону України "Про розвиток автомобiльної промисловостi України"
Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо державної пiдтримки автомобiлебудiвної промисловостi України
Статут Моторного (транспортного) страхового бюро України
ЗАКОН УКРАЇНИ Про порядок виїзду з України i в
Про обмін інформацією з Молдовою про товари та транспортні засоби, що перетинають кордон

Про обмін інформацією з Молдовою про товари та транспортні засоби, що перетинають кордон

ПРОТОКОЛ

мiж Державною митною службою України та Митною службою Республiки Молдова про органiзацiю обмiну попередньою iнформацiєю про товари та транспортнi засоби, перемiщуванi через державний кордон України та Республiки Молдова

     Державна митна служба України та Митна служба Республiки Молдова, iменованi далi Сторонами,

     прагнучи забезпечити взаємодiю мiж митними органами держав Сторiн з метою забезпечення захисту економiчних iнтересiв своїх держав,

     визнаючи необхiднiсть пiдвищення ефективностi митного контролю товарiв та транспортних засобiв, перемiщуваних через державний кордон держав Сторiн (далi - кордон), з метою забезпечення умов для сприяння торгiвлi мiж Україною й Республiкою Молдова,

     керуючись нормами, стандартами й рекомендацiями Органiзацiї Об'єднаних Нацiй, Всесвiтньої митної органiзацiї, а також свiтовою практикою iнформацiйного обмiну,

     прагнучи створити умови для iнформацiйного забезпечення спiльного митного контролю на кордонi,

     з метою прискорення процедур митного оформлення товарiв та транспортних засобiв, перемiщуваних через кордон, як у мiсцях їхнього ввезення, так i в митних органах призначення на територiях держав Сторiн,

     маючи на увазi вiдпрацьовування пiдходiв до реалiзацiї Рамкових стандартiв безпеки й полегшення свiтової торгiвлi, ухвалених Всесвiтньою митною органiзацiєю у червнi 2005 року,

     погодилися про таке:

Стаття 1

     1. Сторони органiзовуватимуть i здiйснюватимуть на постiйнiй основi обмiн вiдомостями, отриманими ними пiд час митного оформлення товарiв та транспортних засобiв, що вивозяться з територiї держави однiєї Сторони, якщо пункт призначення (шлях транзиту) знаходиться на територiї держави iншої Сторони, у формi електронних документiв про товари та транспортнi засоби до перетинання ними кордону (далi - попередня iнформацiя).

     2. Попередня iнформацiя використовуватиметься Сторонами для пiдвищення безпеки й полегшення торгiвлi.

     3. Обмiн iнформацiєю здiйснюватиметься Сторонами в межах їхньої компетенцiї й вiдповiдно до нацiонального законодавства їхнiх держав.

Стаття 2

     Сторони забезпечать на основi застосування методiв аналiзу ризикiв i керування ризиками використання попередньої iнформацiї пiд час безпосереднього здiйснення митного контролю товарiв та транспортних засобiв, перемiщуваних через кордон.

Стаття 3

     Попередня iнформацiя, отримана Сторонами вiдповiдно до положень цього Протоколу, може використовуватись виключно в митних цiлях i не може передаватись iншим особам без письмової згоди Сторони, яка передала iнформацiю, за винятком випадкiв передання iнформацiї до державних органiв, або її використання в судах вiдповiдно до нацiонального законодавства держав Сторiн. Сторони забезпечать конфiденцiйнiсть отриманої iнформацiї вiдповiдно до нацiонального законодавства їхнiх держав.

Статтi 4

     При виявленнi порушень нацiонального законодавства держав Сторiн у митнiй сферi Сторони вживатимуть заходiв вiдповiдно до нацiонального законодавства їхнiх держав та iнформуватимуть одна одну про невiдповiднiсть або недостовiрнiсть вiдомостей, отриманих в результатi обмiну попередньою iнформацiєю про перемiщуванi через кордон товари та транспортнi засоби.

Стаття 5

     Сторони визначать вiдповiдних осiб i структурнi пiдроздiли центральних i регiональних митних органiв, якi здiйснюватимуть:

     - розроблення й узгодження технiчних умов iнформацiйної взаємодiї й технологiй обробки та передання даних, вимог щодо захисту iнформацiї;

     - визначення складу вiдомостей пiд час обмiну попередньою iнформацiєю, а також розроблення й узгодження необхiдних класифiкаторiв;

     - узгодження способiв прив'язки попередньої iнформацiї до конкретної партiї товарiв i (або) до конкретних транспортних засобiв;

     - врегулювання питань, пов'язаних з реалiзацiєю положень цього Протоколу.

Стаття 6

     1. З метою реалiзацiї статтi 1 цього Протоколу Сторони для вiдпрацювання технологiї обмiну попередньою iнформацiєю, органiзовуватимуть i здiйснюватимуть експеримент з обмiну попередньою iнформацiєю.

     2. Сторони у двомiсячний термiн з дня пiдписання цього Протоколу погодять основнi технологiчнi принципи, перелiк i склад призначених для передання вiдомостей, порядок передання попередньої iнформацiї, структуру та формат даних, вимоги щодо захисту попередньої iнформацiї, порядок iдентифiкацiї попередньої iнформацiї з конкретними товарами та транспортними засобами, перелiк митних органiв Сторiн, якi братимуть участь в експериментi, а також час початку експерименту й термiни виконання необхiдних заходiв.

     3. Сторони пiсля узгодження питань, зазначених у цiй статтi, вжиють необхiдних органiзацiйних i технiчних заходiв та письмово повiдомляють одна одну про готовнiсть до початку експерименту.

     4. Експеримент з обмiну попередньою iнформацiєю, здiйснюватиметься протягом трьох - шести мiсяцiв. За взаємною письмовою згодою Сторiн експеримент може бути продовжено.

Стаття 7

     За результатами проведеного експерименту Сторони приймуть рiшення щодо термiнiв початку обмiну попередньою iнформацiєю на постiйнiй основi й письмово повiдомлять одна одну про прийняте рiшення.

Стаття 8

     За взаємною згодою Сторiн до цього Протоколу можуть вноситися змiни й доповнення, якi оформляються окремими протоколами, якi є його невiд'ємною частиною.

Стаття 9

     Спори, що виникають при тлумаченнi й виконаннi положень цього Протоколу, вирiшуватимуться Сторонами шляхом проведення консультацiй i переговорiв.

Стаття 10

     Положення цього Протоколу не зачiпають прав i зобов'язань Сторiн, що випливають з iнших мiжнародних договорiв, сторонами яких вони є.

Стаття 11

     Цей Протокол укладається на невизначений термiн i набуває чинностi з дати його пiдписання. Його дiю буде припинено, коли одна зi Сторiн повiдомить у письмовiй формi дипломатичними каналами iншу Сторону про свiй намiр припинити дiю цього Протоколу. Цей Протокол втратить свою чиннiсть через 30 днiв з дати одержання вiдповiдного повiдомлення iншою Стороною.

     Вчинено в Брюсселi 21 листопада 2006 р., у двох примiрниках, кожний українською, молдовською та росiйською мовами, причому всi тексти автентичнi. У випадку виникнення розбiжностей при тлумаченнi положень цього Протоколу переважну силу матиме текст росiйською мовою.

За Державну митну службу УкраїниЗа Митну службу Республiки Молдова
Загрузка...