Зрозуміло / Понятно
Шановний користувач!
На жаль, ми вимушені закрити цей проект і з 30 листопада 2020 він перестане працювати. Просимо свої вибачення за можливі незручності.

Уважаемый пользователь!
К сожалению, мы вынуждены закрыть этот проект и с 30 ноября 2020 он перестанет работать. Приносим свои извинения за возможные неудобства.

Поиск авто: расширенный поиск

UAH
UAH
USD
EUR

Автоправо

Накази

Про зміни до наказу Курчаганської митниці
Про затвердження Технологiчної схеми у секторi митного оформлення N 1 Ягорлицької митницi
Про внесення змiн до Методики товарознавчої експертизи та оцiнки дорожнiх транспортних засобiв
Про затвердження Методики товарознавчої експертизи та оцiнки дорожнiх транспортних засобiв
Про органiзацiю митного контролю автотранспортних засобiв
Про затвердження Порядку отримання дозволу на ввезення на територiю України для постiйного користування механiчних транспортних засобiв, виготовлених 8 i бiльше рокiв тому
Про затвердження Порядку заповнення й використання Картки вiдмови
Про затвердження Технологiчної схеми проведення аналiзу та перевiрки документiв, що надаються громадянами пiд час оформлення транспортних засобiв з наданням пiльг
Про затвердження Технологiї прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон
Про затвердження Порядку здiйснення митного контролю й митного оформлення товарiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї
Про затвердження Iнструкцiї про проведення державної реєстрацiї, перереєстрацiї та облiку транспортних засобiв, оформлення i видачi реєстрацiйних документiв, номерних знакiв на них та здiйснення перевiрок реєстрацiйно-екзаменацiйних пiдроздiлiв Державтоiн
Про затвердження Технологiчної схеми проведення аналiзу та перевiрки документiв, що надаються громадянами пiд час оформлення транспортних засобiв з наданням пiльг
Про запровадження реєстрацiйної картки iноземця
Про затвердження Iнструкцiї про спiльну дiяльнiсть щодо виявлення викраденого автомототранспорту та порядок контролю транспортних засобiв, якi перетинають державний кордон України
Про затвердження Порядку здiйснення контролю за доставкою в митницi призначення транспортних засобiв особистого користування, що перемiщуються через митну територiю України транзитом
Про затвердження податкового роз
Про забезпечення контролю за правильнiстю визначення митної вартостi транспортних засобiв, вузлiв та агрегатiв
Про внесення змiн до Правил митного контролю та митного оформлення транспортних засобiв, що перемiщуються громадянами через митний кордон України
Про затвердження Правил митного контролю та митного оформлення транспортних засобiв, що перемiщуються громадянами через митний кордон України
Про затвердження технiчних описiв нацiонального посвiдчення водiя та свiдоцтва про реєстрацiю транспортного засобу нових зразкiв

Про затвердження Методики товарознавчої експертизи та оцiнки дорожнiх транспортних засобiв

МIНIСТЕРСТВО ЮСТИЦIЇ УКРАЇНИ
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

Н А К А З

24.11.2003N 142/5/2092


Про затвердження Методики товарознавчої експертизи та оцiнки дорожнiх транспортних засобiв

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
24 листопада 2003 р. за N 1074/8395


     Вiдповiдно до ст. 8 Закону України "Про судову експертизу" та ст. 9 Закону України "Про оцiнку майна, майнових прав та професiйну оцiночну дiяльнiсть в Українi" наказуємо:

     1. Затвердити Методику товарознавчої експертизи та оцiнки дорожнiх транспортних засобiв, що додається.

     2. Начальнику управлiння експертного забезпечення правосуддя Мiнiстерства юстицiї України (Головченко Л.М.) подати цей наказ на державну реєстрацiю вiдповiдно до Указу Президента України вiд 03.10.92 N 493 "Про державну реєстрацiю нормативно-правових актiв мiнiстерств та iнших органiв виконавчої влади" (iз змiнами i доповненнями).

     3. Контроль за виконанням наказу покласти: у Мiнiстерствi юстицiї України - на заступника Мiнiстра юстицiї України О.М.Пасенюка, у Фондi державного майна України - на заступника Голови Фонду державного майна України Д.М.Парфененка.

Мiнiстр юстицiї УкраїниО.В.Лавринович
Голова Фонду державного майна УкраїниМ.В.Чечетов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства юстицiї України, Фонду державного майна України
24.11.2003 N 142/5/2092
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
24 листопада 2003 р. за N 1074/8395

МЕТОДИКА
товарознавчої експертизи та оцiнки дорожнiх транспортних засобiв

1. Загальнi положення

     1.1. Методика товарознавчої експертизи та оцiнки дорожнiх транспортних засобiв (далi - Методика) розроблена згiдно iз Законом України "Про судову експертизу", Законом України "Про оцiнку майна, майнових прав та професiйну оцiночну дiяльнiсть в Українi", Кримiнально-процесуальним, Цивiльним процесуальним та Господарським процесуальним кодексами України, а також Нацiональним стандартом N 1 "Загальнi засади оцiнки майна i майнових прав" та iншими нормативно-правовими актами з питань судової експертизи й оцiнки майна.

     1.2. Методика встановлює порядок оцiнки (визначення вартостi) дорожнiх транспортних засобiв (далi - ДТЗ), регламентує загальнi принципи, методи оцiнки та товарознавчих дослiджень, а також вимоги до оформлення результатiв оцiнки, оцiночнi процедури визначення вартостi ДТЗ.

     Пiдходи, передбаченi цiєю Методикою, можуть використовуватися для оцiнки всiх транспортних засобiв, якщо вони не суперечать тим положенням, якi регламентують оцiнку окремих видiв транспорту (самохiдних сiльськогосподарських, дорожньо-будiвельних машин, тракторiв i комбайнiв).

     1.3. Вимоги Методики є обов'язковими пiд час проведення товарознавчих дослiджень судовими експертами науково-дослiдних iнститутiв судових експертиз Мiнiстерства юстицiї України, експертами науково-дослiдних експертно-кримiналiстичних центрiв Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, суб'єктами господарювання, до компетенцiї яких входить проведення судових автотоварознавчих експертиз, а також всiма суб'єктами оцiночної дiяльностi пiд час оцiнки ДТЗ у випадках, передбачених законодавством України або угодами суб'єктiв цивiльно-правових вiдносин.

     1.4. Методика застосовується з метою:

     а) визначення року виготовлення ДТЗ i його складових;

     б) визначення комплектностi та укомплектованостi ДТЗ вiдповiдно до нормативно-технiчної документацiї його виробника;

     в) визначення типу, моделi, версiї ДТЗ;

     г) установлення типу, потужностi та робочого об'єму двигуна, типу кузова, iнших технiчних показникiв ДТЗ;

     ґ) класифiкацiї транспортного засобу (його складових) за Українською класифiкацiєю товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (далi - УКТЗЕД);

     д) визначення ринкової вартостi ДТЗ, їх складових у разi вiдчуження;

     е) визначення стартової цiни ДТЗ для їх продажу з аукцiону чи за конкурсом;

     є) визначення вартостi ДТЗ як об'єкту застави;

     ж) визначення вартостi ДТЗ у складi майна фiзичних осiб для його декларування;

     з) визначення вартостi ДТЗ для страхування фiзичними та юридичними особами;

     и) визначення матерiальних збиткiв, завданих власнику в разi пошкодження ДТЗ;

     i) визначення вартостi вiдновлювального ремонту ДТЗ;

     ї) визначення вартостi ДТЗ для розв'язання майнових суперечок;

     й) визначення вартостi арештованих, конфiскованих ДТЗ, їх складових у разi вимушеного їх продажу;

     к) визначення вартостi ДТЗ, його складових, що ввозяться на митну територiю України;

     л) в iнших випадках, у разi визначення вартостi вiдокремленого ДТЗ для встановлення розмiру обов'язкових платежiв до бюджету.

     1.5. Методика застосовується також у разi:

     а) визначення вартостi вiдокремленого ДТЗ в складi основних фондiв юридичних осiб для його приватизацiї чи передачi в оперативне управлiння;

     б) визначення вартостi вiдокремленого ДТЗ у складi основних фондiв юридичних осiб для розрахунку ставки орендної плати для укладення договорiв оренди ДТЗ;

     в) визначення вартостi вiдокремленого ДТЗ в складi основних фондiв юридичних осiб у разi їх лiквiдацiї та утилiзацiї;

     г) визначення ринкової вартостi ДТЗ у бухгалтерському облiку.

     1.6. У цiй Методицi наведенi нижче поняття вживаються у такому значеннi:

     автобус - пасажирський автомобiль з кiлькiстю мiсць для сидiння бiльше дев'яти з мiсцем водiя включно;

     автомобiль - дорожнiй транспортний засiб, який приводиться в рух джерелом енергiї, має не менше 4 колес, призначений для руху безрейковими дорогами i використовується для перевезення людей та (чи) вантажiв; буксирування транспортних засобiв, призначених для перевезення людей та (чи) вантажiв; виконання спецiальних робiт.

     Термiн "автомобiль" поширюється також на транспортнi засоби, двигуни яких живляться постiйним електричним струмом через контактну мережу (тролейбуси); триколiснi транспортнi засоби, споряджена маса яких становить понад 400 кг;

     базова комплектнiсть ДТЗ - комплектнiсть ДТЗ iз складовими частинами, обладнанням, варiантами їхнього виконання, яка передбачена виробником для випуску найдешевшої моделi ДТЗ, найширшого вжитку з найменшим числом споживчих властивостей;

     вантажний автомобiль - автомобiль, який за своєю конструкцiєю та обладнанням призначений для перевезення вантажiв;

     версiя (модифiкацiя) ДТЗ - сукупнiсть дорожнiх транспортних засобiв одного типу, якi належать до однiєї моделi i не мають вiдмiнностей у таких характеристиках, як колiсна база; маса без водiя й експлуатацiйних рiдин; споряджена маса; повна маса; навантаження на кожну вiсь за повної маси; робочий об'єм двигуна; максимальна потужнiсть; тип коробки передач, кiлькiсть передач та їхнi передатковi числа; передаткове число головної передачi; верхня та нижня межi радiусiв котiння шини для кожної осi; кiлькiсть мiсць для сидiння;

     вiдновлювальний ремонт - ремонт з вiдновленням пошкоджених чи розкомплектованих складових ДТЗ;

     виробник ДТЗ - фiзична або юридична особа, що вiдповiдає за перетворення складових частин в єдине, працездатне цiле, тобто за складання ДТЗ i однозначнiсть його iдентифiкацiйного номера;

     величина втрати товарної вартостi (далi - ВТВ) - умовна величина зниження ринкової вартостi ДТЗ, вiдновленого за нормативними вимогами пiсля пошкодження, у порiвняннi з ринковою вартiстю подiбного непошкодженого ДТЗ;

     дефект - невиконання заданої або очiкуваної вимоги, яка стосується ДТЗ (його складової) або проведеного ремонту включно з вимогою безпеки;

     дорожнiй транспортний засiб - транспортний засiб, призначений для експлуатацiї переважно на автомобiльних дорогах загального користування всiх категорiй i сконструйований згiдно з їхнiми нормами;

     дорожнiй транспортний засiб новий - ДТЗ, який жодного разу не був зареєстрований з метою одержання дозволу на його експлуатацiю в уповноважених державних органах (у тому числi у країнi - експортерi транспортного засобу);

     дорожнiй транспортний засiб, що перебував у користуваннi, - ДТЗ, на який уповноваженими державними органами (у тому числi у країнi - експортерi ДТЗ) були виданi або є реєстрацiйнi документи, якi дають право на його експлуатацiю;

     економiчна доцiльнiсть ремонту ДТЗ (складової частини) - принцип оцiнки, який передбачає, що вiдновлюваний ремонт ДТЗ (складової) є доцiльним лише за умови, що вартiсть вiдновлюваного ремонту ДТЗ (складової) пiдвищує його ринкову вартiсть, проте не перевищує її;

     експлуатацiйний знос - утрата елементами конструкцiї ДТЗ своїх початкових технiчних характеристик, споживчих властивостей або придатностi внаслiдок дiї умов експлуатацiї та впливу навколишнього природного середовища;

     iдентифiкацiя ДТЗ - установлення вiдповiдностi характеристик, ознак певного ДТЗ (тип, модель, версiя, рiк виготовлення, робочий об'єм двигуна, комплектнiсть, повна маса тощо) даним виробника;

     iдентифiкацiйний номер транспортного засобу VIN (Vehicle Identification Number) - структуроване поєднання лiтеро-цифрових позначень, що надається виробником транспортному засобу з метою його iдентифiкацiї;

     комплектнiсть ДТЗ (складової частини) - перелiк складникiв та опцiй, що вiдповiдає специфiкацiям виробника ДТЗ (складової частини);

     легковий автомобiль - автомобiль, який за своєю конструкцiєю i внутрiшнiм обладнанням призначений головним чином для перевезення людей та їхнього багажу i в якому розмiщуються не бiльше дев'яти мiсць для сидiння, включаючи мiсце водiя;

     машинокомплект - повний або частковий набiр складових частин, необхiдних для виробництва одного автомобiля;

     модель (варiант) ДТЗ - сукупнiсть транспортних засобiв одного типу, якi не мають вiдмiнностей за типом кузову (згiдно з ДСТУ 2885-94. Автотранспортнi засоби. Автомобiлi легковi. Типи кузовiв. Термiни та визначення), виробником, кiлькiстю i розташуванням ведучих та керованих осей, робочим циклом, кiлькiстю i розташуванням цилiндрiв двигуна. Робочi об'єми двигунiв ДТЗ однiєї моделi не повиннi вiдрiзнятися на 20%, а їх потужнiсть - на 30%;

     мототехнiка - мотоцикли, моторолери, мопеди;

     мотоцикл - двоколiсний дорожнiй транспортний засiб з бiчним причепом чи без нього, з робочим об'ємом двигуна не менше 50 куб. см та спорядженою масою не бiльше 400 кг;

     мопед - двоколiсний ДТЗ з робочим об'ємом двигуна до 50 куб. см;

     моторолер - двоколiсний ДТЗ, який характеризується змiщенням до заду двигуна, об'єднаного з трансмiсiєю;

     нормативний пробiг - середньостатистичний для даної моделi ДТЗ пробiг, щодо якого визначається середня ринкова вартiсть ДТЗ;

     напiвпричiп - причiп, який за своєю конструкцiєю призначений для використання iз сiдельним тягачем i частина повної маси якого передається на сiдельний тягач через сiдельно-зчiпний пристрiй;

     обстеження ДТЗ - процедура iнструментального або органолептичного дослiдження ДТЗ з метою визначення його технiчного стану;

     опцiя - додаткове оснащення ДТЗ не передбаченими базовою комплектнiстю складниками з варiантами їх виконання, що пiдвищують його споживчi i технiчнi якостi;

     переобладнання - змiна типу або моделi ДТЗ, його призначення або параметрiв конструкцiї установленням кабiни, кузова або їх складових, спецiального обладнання i складових частин, не передбачених нормативно-технiчною документацiєю на даний ДТЗ, але вiдповiдних вимогам правил, нормативiв i стандартiв України;

     причiп - транспортний засiб без власного джерела енергiї, який повнiстю опирається на дорогу колесами, призначений для перевезення пасажирiв i (чи) вантажiв i пристосований для буксирування автомобiлем;

     робочий об'єм двигуна - сума робочих об'ємiв цилiндрiв двигуна з кривошипно-шатунним механiзмом, якi витiсняються поршнями пiд час їхнього руху вiд крайнього верхнього до крайнього нижнього положень. Робочi об'єми двигунiв iнших конструкцiй визначаються спецiальними розрахунками чи експериментальними методами;

     ринкова вартiсть ДТЗ (його складових) - вартiсть, за яку можливе вiдчуження ДТЗ (його складових) на ринку подiбного ДТЗ (його складових) на дату оцiнки за угодою, укладеною мiж покупцем та продавцем, пiсля проведення вiдповiдного маркетингу за умови, що кожна iз сторiн дiяла iз знанням справи, розсудливо i без примусу.

     Поняття дiйсної вартостi, що вживається у судовiй практицi, за своїм змiстом i числовим значенням рiвнозначне поняттю ринкової вартостi;

     спецiальний автомобiль - автомобiль, який за своєю конструкцiєю i обладнанням призначений для виконання спецiальних робочих функцiй;

     спецiалiзований автомобiль - автомобiль, який за своєю конструкцiєю i обладнанням призначений для перевезення пасажирiв або вантажiв певних категорiй;

     страхова вартiсть ДТЗ - вартiсть ДТЗ, визначена вiдповiдно до умов договору страхування;

     строк експлуатацiї - перiод часу вiд моменту виготовлення транспортного засобу до дати оцiнки;

     транспортний засiб - машина i (чи) пристрої, призначенi для перевезення людей i (або) вантажу, а також для перевезення i приводу встановленого на них обладнання, що призначене для виконання спецiальних функцiй;

     транспортний засiб аналогiчний - транспортний засiб, iстотнi ознаки якого (тип, конструкцiя привода тягових колiс, тип та робочий об'єм двигуна, тип коробки передач та iнших складових силової передачi, габаритнi розмiри, перiод випуску, комплектнiсть тощо) схожi до вiдповiдних ознак оцiнюваного транспортного засобу;

     транспортний засiб iдентичний - транспортний засiб, основнi ознаки i параметри якого (виробник, країна походження, тип, модель, конструкцiя привода тягових колiс, тип та робочий об'єм двигуна, тип коробки передач та iнших складових силової передачi, габаритнi розмiри, рiк виготовлення, технiчнi характеристики) вiдповiдають ознакам конкретного транспортного засобу. Розбiжностi можуть мати вiдношення до комплектностi та укомплектованостi транспортного засобу, пробiгу та технiчного стану;

     тип ДТЗ - класифiкацiйна одиниця, що визначає ДТЗ за призначенням i особливостями конструкцiї;

     укомплектованiсть - наявнiсть усiх складових ДТЗ, якi передбаченi виробником;

     фiзичний знос ДТЗ (його складових) - утрата вартостi ДТЗ (його складових), яка зумовлена частковою або повною втратою первiсних технiчних та технологiчних якостей ДТЗ (його складових) порiвняно з вартiстю нового подiбного ДТЗ (його складових).

2. Бази оцiнки дорожнiх транспортних засобiв

     2.1. Вибiр бази оцiнки ДТЗ визначається вимогами законодавчих та нормативних актiв, метою оцiнки та його особливостями (зокрема технiчним станом ДТЗ).

     Загальнi визначення баз оцiнки, порядку їх застосування i вiдповiдних їм видiв вартостi наведенi в Нацiональному стандартi N 1 "Загальнi засади оцiнки майна i майнових прав", затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10.09.2003 N 1440.

     2.2. Для визначення вартостi ДТЗ, крiм видiв вартостi, передбачених Нацiональним стандартом N 1 "Загальнi засади оцiнки майна i майнових прав", у цiй Методицi використовуються також такi види вартостi: вартiсть ДТЗ (їхнiх складових), що ввозяться на митну територiю України, вартiсть вiдновлювального ремонту, вартiсть матерiального збитку, а також утилiзацiйна i скрапова вартiсть як рiзновид вартостi лiквiдацiї.

     2.3. Утилiзацiйна вартiсть ДТЗ визначається як грошова сума, яку передбачається одержати вiд продажу не придатного для експлуатацiї за прямим функцiональним призначенням транспортного засобу для альтернативного використання його справних i придатних до експлуатацiї складових.

     2.4. Скрапова вартiсть ДТЗ - грошова сума, яку передбачається одержати вiд продажу транспортного засобу, усi складовi якого пiдлягають переробцi на металобрухт.

     2.5. Вартiсть ДТЗ, їх складових, що ввозяться на митну територiю України, - складова частина їх митної вартостi, яка вiдображає витрати на придбання (без транспортних, завантажувальних, розвантажувальних, перевантажувальних витрат, страхування, а також без комiсiйних i брокерських та iнших витрат).

     2.6. Вартiсть вiдновлювального ремонту ДТЗ - грошовi витрати, якi необхiднi для вiдновлення пошкодженого, розукомплектованого ДТЗ.

     2.7. Вартiсть матерiального збитку - з технiчної точки зору вартiсне значення реальних витрат, яких зазнає власник у разi пошкодження або розукомплектування ДТЗ з урахуванням фiзичного зносу.

3. Методичнi пiдходи i методи оцiнки дорожнiх транспортних засобiв

     3.1. Основним пiдходом до визначення ринкової вартостi ДТЗ є порiвняльний пiдхiд.

     Порiвняльний пiдхiд грунтується на аналiзi цiн продажу (пропозицiї) ДТЗ, iдентичних або аналогiчних оцiнюваному на первинному чи вторинному ринках ДТЗ, з вiдповiдним коригуванням, що враховує вiдмiнностi мiж об'єктами порiвняння та об'єктом оцiнки.

     Пiд первинним мається на увазi ринок нових ДТЗ, пiд вторинним - ринок ДТЗ, якi перебували в користуваннi.

     Для визначення вартостi за порiвняльним пiдходом використовуються статистично осередненi цiновi данi ДТЗ, якi були вiдчуженi в Українi, за умов, що вiдповiдають змiсту i поняттю "ринкова вартiсть", тобто базуються на даних вiдкритого ринку ДТЗ i зведенi у довiдниках, до яких висуваються вимоги щодо науковостi, об'єктивностi, об'ємностi iнформацiї.

     3.2. Найбiльш вiрогiдним методом порiвняльного пiдходу до оцiнки ДТЗ є метод, заснований на аналiзi цiн iдентичних ДТЗ.

     За цим методом вартiсть визначається на базi середньої цiни продажу (пропозицiї) iдентичного ДТЗ з вiдповiдним строком експлуатацiї. Подальше коригування враховує рiзницю мiж пробiгом, комплектнiстю, укомплектованiстю, технiчним станом об'єкта порiвняння та об'єкта оцiнки.

     3.3. У разi неможливостi визначення вартостi ДТЗ з урахуванням цiн iдентичних ДТЗ допускається використання методу, заснованого на аналiзi цiн аналогiчних транспортних засобiв.

     За цим методом вартiсть ДТЗ визначається вiдповiдно до цiнових даних аналогiчних, але не iдентичних ДТЗ, з належним або скоригованим строком експлуатацiї. Подальше коригування вартостi враховує рiзницю мiж пробiгом, комплектнiстю, укомплектованiстю, технiчним станом об'єкта порiвняння та об'єкта оцiнки.

     3.4. Коригування, якi застосовуються у порiвняльному пiдходi, приймаються у виглядi коефiцiєнта (вiдсотка) до середньої цiни ДТЗ або у виглядi грошової суми, що додається або вираховується з цiєї цiни; а також комбiнування зазначених засобiв.

     Коригування вартостi ДТЗ з причин рiзницi в пробiгу здiйснюється коефiцiєнтом коригування ринкової вартостi ДТЗ за величиною пробiгу; з причин рiзницi технiчного стану - процентом додаткового збiльшення (зменшення) ринкової вартостi ДТЗ залежно вiд умов догляду, зберiгання, використання i iн.; з причин функцiонального зносу ДТЗ - коефiцiєнтом функцiонального зносу; з причин особливостей економiчного стану в рiзних регiонах України i рiзних країнах свiту - коефiцiєнтом ринку регiону та коефiцiєнтом коригування вартостi ДТЗ у країнi придбання до його вартостi в провiдних країнах-експортерах.

     Вартiсть ДТЗ коригується вiдповiдною грошовою сумою, яка враховує його комплектнiсть, укомплектованiсть, наявнiсть пошкоджень, якi потребують вiдновлювального ремонту, вiдновлення i (чи) оновлення складових.

     3.5. Для визначення вартостi обладнання (з урахуванням ремонтних робiт з його монтажу) спецiальних, спецiалiзованих та переобладнаних ДТЗ допускається використання методу мультиплiкаторiв.

     За цим методом вартiсть визначається на базi розрахунку спiввiдношень вартостей встановленого обладнання аналогiчних транспортних засобiв з величиною визначального технiчного параметра, який обумовлює вартiсть спецiального або спецiалiзованого транспортного засобу (вантажнiсть, потужнiсть i iн.).

     3.6. Для визначення вартостi складових ДТЗ, у разi вiдсутностi цiнової iнформацiї дилера виробника ДТЗ, допускається використання вiдповiдних даних, одержаних обстеженням ринку регiону.

     3.7. Для оцiнки спецiальних, спецiалiзованих ДТЗ, у разi неможливостi застосування порiвняльного пiдходу, застосовується комбiнований витратно-порiвняльний пiдхiд, заснований на використаннi iнформацiї про вартiсть базового ДТЗ з доданням вартостi спецiального або спецiалiзованого обладнання з урахуванням вартостi робiт з його монтажу.

     Комбiнований витратно-порiвняльний пiдхiд застосовується для визначення вартостi ДТЗ, що мають пошкодження чи розукомплектованi.

     У разi оцiнки ДТЗ, вироблених штучно, їх вартiсть визначається на базi калькуляцiї витрат на виготовлення ДТЗ, з подальшим коригуванням iз застосуванням порiвняльного пiдходу.

     Окремо витратний пiдхiд застосовується для визначення вартостi вiдновлювального ремонту ДТЗ та вартостi матерiального збитку, заподiяного власнику ДТЗ.

     3.8. Основнi методи витратного пiдходу, якi використовуються для оцiнки ДТЗ:

     калькуляцiя витрат на переобладнання ДТЗ;

     калькуляцiя витрат на вiдновлення пошкоджених чи розкомплектованих ДТЗ i їх складових;

     калькуляцiя витрат на штучне виготовлення ДТЗ;

     калькуляцiя витрат на демонтаж працездатних складових у разi визначення утилiзацiйної вартостi ДТЗ.

     3.9. Фiзичний знос обумовлюється погiршенням технiчного стану ДТЗ унаслiдок експлуатацiйного зносу його складових. Фiзичний знос ураховується як утрата вартостi ДТЗ, що виникає в процесi його експлуатацiї.

     Фiзичний знос може розраховуватись у виглядi коефiцiєнта фiзичного зносу складових у залежностi вiд технiчного стану ДТЗ, який вiдображає взаємозв'язок умов експлуатацiї i технiчного стану ДТЗ з вартiстю його складових.

     Фiзичний знос може також визначатись шляхом урахування впливу на погiршення технiчного стану ДТЗ унаслiдок отриманих i усунених пошкоджень залежно вiд вартостi їх усунення.

     3.10. Фiзичний знос несправного ДТЗ (його складових) чи такого, який перебував у користуваннi, пiдлягає усуненню за умов технологiчної можливостi та економiчної доцiльностi їх вiдновлення, що враховується пiд час оцiнки.

     Замiна складових частин ДТЗ призначається у разi, якщо їх фiзичний знос не може бути усунений.

     3.11. Функцiональний знос ДТЗ визначається за допомогою коефiцiєнта функцiонального зносу, який характеризує ступiнь зниження рiвня функцiональних, споживчих характеристик оцiнюваного ДТЗ щодо ДТЗ, який виготовляється тим самим виробником на дату оцiнки.

     3.12. Коефiцiєнтом ринку регiону враховується рiвень цiн продажу та поточних цiн пропозицiї продажу в даному регiонi вiдносно до цiн з довiдкової лiтератури.

     Коефiцiєнт зведення вартостi ДТЗ в країнi придбання до його вартостi у провiдних країнах-експортерах ураховує рiвень цiн продажу (пропозицiї) у країнi придбання до його середньої цiни у провiдних країнах-експортерах.

     3.13. Дохiдний пiдхiд пiд час оцiнки вiдокремлених ДТЗ не використовується.

4. Вимоги до оцiнки дорожнiх транспортних засобiв та викладення її результатiв

     4.1. Оцiнка ДТЗ передбачає урахування технiчних, технологiчних характеристик та особливостей об'єкта оцiнки, умов його експлуатацiї, обслуговування та зберiгання, технiчного стану на пiдставi вiдповiдної технiчної, довiдкової, облiкової документацiї та обстежень.

     4.2. Виходячи з мети оцiнки здiйснюються всi процедури в межах методiв оцiнки, визначених цiєю Методикою. У разi визначення неринкової бази оцiнки звiт (акт) чи висновок має мiстити перелiк можливих обмежень щодо застосування результатiв оцiнки.

     Особливостi виконання оцiнки транспортного засобу пiд час здiйснення судової експертизи та оформлення її результатiв визначаються процесуальним законодавством та нормативно-правовими актами про судову експертизу.

     4.3. За результатами оцiнки оцiнювач чи експерт складає звiт (акт) або висновок про оцiнку, у якому необхiдно навести данi в такiй послiдовностi:

     а) повна назва суб'єкта оцiночної дiяльностi, його мiсцезнаходження, телефон (факс), номер та термiн дiї сертифiката суб'єкта оцiночної дiяльностi;

     б) дата надходження матерiалiв для оцiнки i дата пiдписання звiту (акта), висновку;

     в) назва органу або особи, якi призначили оцiнку транспортного засобу або з яким укладена угода про виконання оцiнки;

     г) питання (завдання), що поставленi перед оцiнювачем, експертом (мета оцiнки);

     ґ) назва об'єкта (об'єктiв), представленого для оцiнки;

     д) реквiзити власника майна та його майновi права;

     е) вiдомостi про фiзичну особу, що здiйснює оцiнку транспортного засобу: посада, прiзвище, iм'я, по батьковi, освiта, спецiальностi (загальна й оцiночна за напрямом програми базової пiдготовки), стаж роботи за цими спецiальностями, учений ступiнь i вчене звання, номер, дата видачi квалiфiкацiйного свiдоцтва та посвiдчення про пiдвищення квалiфiкацiї;

     є) iнформацiя, що має значення для виконання оцiнки з посиланням на джерела її отримання (у разi необхiдностi);

     ж) клопотання оцiнювача, експерта про надання додаткових матерiалiв, результати їх розгляду (якщо це мало мiсце);

     з) перелiк використаних довiдкових джерел iнформацiї, лiтератури iз зазначенням основних бiблiографiчних даних (найменування, автори, мiсце та рiк видання);

     и) данi про час та мiсце проведення огляду ДТЗ оцiнювачем, експертом;

     i) вiдомостi про осiб, якi брали участь в оглядi об'єкта оцiнки, якщо їх участь обумовлена призначенням оцiнки або угодою про виконання оцiнки;

     ї) iдентифiкацiйнi данi iз свiдоцтва про реєстрацiю транспортного засобу (з технiчного паспорта) або з копiй цих документiв;

     й) показання одометра (тахографа) ДТЗ або лiчильника мотогодин (за наявностi);

     к) результати вiзуального огляду щодо вiдповiдностi (невiдповiдностi) номерiв кузова, шасi, iнших складових частин записам у свiдоцтвi про реєстрацiю транспортного засобу (технiчному паспортi) або в iнших документах;

     л) вiдомостi про комплектнiсть та укомплектованiсть ДТЗ;

     м) вiдомостi про склад оновлених складових ДТЗ, iнформацiйнi ознаки виконаного вiдновлювального ремонту, iншi обставини, якi мають значення для розв'язання поставлених питань;

     н) вiдомостi про виявленi пiд час огляду дефекти, пошкодження, а також обгрунтування засобiв i обсягу вiдновлювальних робiт з їх усунення чи iнших способiв урахування дефектiв;

     о) перелiк обмежень щодо застосування результатiв оцiнки та припущення, у межах яких проводилася оцiнка (у разi необхiдностi);

     п) викладення змiсту використаних методичних пiдходiв, методiв, оцiночних процедур та вiдповiдних розрахункiв;

     р) висновки;

     с) додатки, якi становлять невiд'ємну частину звiту (акта), висновку про оцiнку i мiстять данi стосовно технiчного стану ДТЗ (його складових), їх фотографiчнi зображення i данi, що пiдтверджують припущення та розрахунки. У додатках також може бути графiчна розгортка будови пошкодженого або розкомплектованого ДТЗ з вiдображенням характеру пошкоджень або протокол технiчного огляду з посиланням на характер i обсяг його пошкодження.

     4.4. Найменування складових частин ДТЗ, що наводяться в дослiдженнях, повиннi вiдповiдати термiнологiї, яка застосовується у нормативно-технiчнiй документацiї.

     У розрахунках формули наводяться у загальному виглядi, розкривається змiст кожного символу iз зазначенням його числового значення.

     Усi наведенi в дослiдженнi данi повиннi наводитися з посиланням на джерело їх отримання.

     4.5. Якщо для виконання оцiнки ДТЗ необхiднi додатковi вiдомостi, оцiнювач, експерт повинен надати замовниковi оцiнки клопотання щодо представлення додаткових даних, необхiдних для надання висновку, якщо iнше не передбачено в договорi про проведення оцiнки ДТЗ. Клопотання повинно бути направлено замовнику оцiнки протягом п'яти днiв з моменту надходження документiв або з дати складання договору про виконання оцiнки ДТЗ.

     У разi ненадання необхiдних даних, пiсля закiнчення термiну в один мiсяць, замовнику повiдомляється про неможливiсть проведення оцiнки.

     4.6. Термiни виконання оцiнки ДТЗ визначаються угодою про виконання оцiнки майна.

5. Технiчний огляд дорожнього транспортного засобу

     5.1. Технiчний огляд ДТЗ оцiнювачем, експертом уявляє собою початковий етап дослiдження, який дає змогу органолептичними методами визначити iдентифiкацiйнi данi ДТЗ; його комплектнiсть; укомплектованiсть; технiчний стан, обсяг i характер пошкоджень; пробiг за одометром i iншi показники, необхiднi для висновку.

     5.2. У разi потреби виклик зацiкавлених осiб на технiчний огляд iз зазначенням дати, мiсця та часу проведення огляду ДТЗ (пiсля їх узгодження з виконавцем дослiдження) здiйснюється замовником дослiдження врученням вiдповiдного виклику пiд розписку особи, що викликається, або телеграмою з повiдомленням про її вручення адресату.

     У разi вiдсутностi в установлений час на мiсцi огляду осiб, що викликалися, огляд проводиться без їх участi, про що зазначається у звiтi (актi), висновку.

     Замовник повинен забезпечити належнi безпечнi умови огляду (освiтлення, вiльний доступ, можливiсть огляду ДТЗ з рiзних сторiн тощо).

     5.3. До початку технiчного огляду оцiнювач, експерт ознайомлюється з наданими документами i фiксує такi данi (якщо вони необхiднi для складання висновку):

     а) прiзвище, iм'я та по батьковi власника ДТЗ (довiреної особи) або найменування власника, юридичної особи;

     б) адресу власника: поштову - фiзичної особи або юридичну - юридичної особи;

     в) данi з технiчного паспорта (свiдоцтва про реєстрацiю ДТЗ): серiя, номер, ким i коли виданий, з яких пiдстав;

     г) iдентифiкацiйнi данi ДТЗ згiдно з наданими документами: тип, марка, модель (модифiкацiя), виробник, країна-iмпортер (для ДТЗ iноземного виробництва, що ввозиться на митну територiю України), колiр кузова (кабiни - для вантажних автомобiлiв, платформи - для причепiв, рами, паливного бака та оперення - для мототехнiки), рiк виготовлення, номери двигуна, кузова, шасi (рами), iдентифiкацiйний номер транспортного засобу, державний номерний знак; також - вiдмiтки (дати) про замiну номерних складових.

     5.4. Для виконання дослiдження власник ДТЗ (довiрена особа) на вимогу оцiнювача, експерта повинен надати такi документи:

     а) посвiдчення особи i (за потреби) довiренiсть на право керування ДТЗ, для юридичних осiб - довiренiсть на право представляти iнтереси власника дослiджуваного ДТЗ;

     б) свiдоцтво про реєстрацiю ДТЗ (технiчний паспорт ТЗ або карта облiку ДТЗ ДАI);

     в) комплект супровiдних документiв (митну декларацiю, iнвойс, купчу, довiдку-рахунок тощо);

     г) документ про оцiнку ДТЗ (якщо проводилось попереднє дослiдження) або його копiю;

     ґ) довiдку про сплату обов'язкових платежiв;

     д) замовлення-наряд на виконання ремонтно-вiдновлювальних робiт на спецiалiзованiй станцiї технiчного обслуговування; чек на придбання складових ДТЗ;

     е) iншу документацiю на ДТЗ в оригiналi або копiї (сервiсну книжку; талони гарантiйного обслуговування; страховий полiс; чек на повернення податкiв вiдповiдно до системи Europe Tax - Free Shoping Checkes тощо).

     5.5. Пiд час технiчного огляду ДТЗ оцiнювач, експерт повинен:

     а) перевiрити вiдповiднiсть iдентифiкацiйних даних ДТЗ записам у наданих документах;

     б) перевiрити укомплектованiсть ДТЗ, установити комплектнiсть, наявнiсть додаткового обладнання;

     в) установити пробiг за одометром;

     г) зафiксувати iнформативнi ознаки ранiше виконаного вiдновлювального ремонту ДТЗ;

     ґ) установити характер i обсяги пошкоджень на момент огляду та iншi ознаки, якi характеризують технiчний стан ДТЗ, з обов'язковою їх фiксацiєю за допомогою фотографування.

     5.6. Пiсля закiнчення зовнiшнього технiчного огляду провадиться перевiрка роботи двигуна та iнших складових, а для спецiалiзованих (спецiальних) ДТЗ - працездатнiсть спецiального обладнання.

     У разi можливостi проведення ходових випробувань перевiряється робота складових ДТЗ з метою виявлення їх несправностi.

     5.7. Пiсля закiнчення дослiдження ДТЗ оцiнювач, експерт, у разi потреби, ознайомлює зацiкавлених осiб з результатами технiчного огляду.

6. Iдентифiкацiя дорожнього транспортного засобу

     6.1. Визначення типу, моделi, версiї ДТЗ, року його виготовлення, комплектностi, укомплектованостi, повної маси, робочого об'єму двигуна тощо провадиться на основi даних виробника ДТЗ. Визначальним при цьому є iдентифiкацiйний номер (VIN-код) ДТЗ.

     Iдентифiкацiйний номер являє собою лiтеро-цифрове позначення, що складається iз 17 знакiв, умовно подiлених на 3 частини.

     Структура i змiст VIN-коду визначаються мiжнародним стандартом ISO 3779-1983, гармонiзованим з державним стандартом України ДСТУ 3524-97 обов'язкового застосування в Українi, якi складаються з мiжнародного коду виробника ДТЗ (першi три символи), описової частини (подальшi шiсть символiв) i розпiзнавальної частини (останнi вiсiм символiв).

     У разi визначення VIN-коду вищезазначеними стандартами передбачено використання арабських цифр i великих букв латинського алфавiту (за винятком букв: "I", "O", "Q").

     Iдентифiкацiйнi номери наносяться на нероз'ємних складових кузова або шасi i на спецiально виготовлених номерних табличках (шильдиках).

     У країнах, де застосування мiжнародного стандарту ISO 3779-1983 є не обов'язковим або частково обмеженим, кодування номерiв кузова може бути з вiдхиленням вiд рекомендацiй цього стандарту.

     У разi механiчних i корозiйних пошкоджень, знищення iдентифiкацiйного номера, номерних табличок, номера двигуна ДТЗ, установлення типу, моделi, версiї, року виготовлення, робочого об'єму двигуна за VIN-кодом, а також визначення вартостi ДТЗ та його складових провадиться пiсля вiдповiдного експертного дослiдження зазначених номерiв на предмет їх автентичностi.

     6.2. Визначення моделi ДТЗ

     6.2.1. Тип, модель ДТЗ визначаються за мiжнародним кодом виробника ДТЗ, за описовою частиною iдентифiкацiйного номера - VIN-коду (позицiї з першої до дев'ятої) та за реєстрацiйними документами країни-виробника.

     Першi три символи VIN-коду визначають географiчну зону, коди країни i виробника ДТЗ. Якщо виробник виготовляє менше нiж 500 ДТЗ за рiк, то третiй символ VIN-коду зазначається цифрою "9", а виробник ДТЗ визначається подальшими трьома символами.

     Лiтеро-цифровi позначення в описовiй частинi VIN-коду (позицiї з четвертої до дев'ятої) мiстять кодованi данi про тип автомобiля, його конструкцiю, тип кузова, тип двигуна, конструкцiю приводу, робочий об'єм двигуна тощо.

     Сукупнiсть знакiв з першої до дев'ятої позицiї VIN-коду дає змогу визначити марку i модель ДТЗ.

     Позначення, якi виконуються на панелях кузовiв ДТЗ на прикрiплених до них елементах, означають їхнi моделi i модифiкацiї та мають вид символiв "XL", "GL", "SL" "SRDT" тощо, i можуть сприяти iдентифiкацiї ДТЗ, але не є визначальними з огляду на можливiсть їхньої замiни.

     6.3. Визначення року виготовлення ДТЗ

     6.3.1. Визначення року виготовлення ДТЗ здiйснюється на пiдставi даних його виробника, якi зазначаються в iдентифiкацiйному номерi.

     У разi визначення року виготовлення ДТЗ необхiдно враховувати те, що за мiжнародним стандартом ISO 3779-1983 виробники ДТЗ зазначають у VIN-кодi або календарний або модельний рiк виготовлення ДТЗ, тобто наступний модельний рiк починається пiсля 1 липня поточного календарного року.

     Стандартом ISO-3779-1983 для кодування модельних рокiв виготовлення ДТЗ рекомендовано використання символiв, наведених у табл. 4.4 додатка 4 до цiєї Методики.

     6.3.2. Календарний i модельний роки виготовлення можуть також визначатися за розпiзнавальною частиною iдентифiкацiйного номера (останнi 8 знакiв VIN-коду).

     6.3.3. За рiк виготовлення ДТЗ приймається календарна дата його виготовлення (день, мiсяць, рiк).

     Якщо календарну дату виготовлення визначити неможливо, то за основу приймається модельний рiк виготовлення, визначений за його iдентифiкацiйним номером з урахуванням календарної дати першої реєстрацiї ДТЗ (день, мiсяць, рiк).

     Датою першої реєстрацiї ДТЗ, який перебував у користуваннi (зокрема, який ввозиться на митну територiю України) є дата, що зазначена в спецiальнiй графi технiчного паспорта (свiдоцтва про реєстрацiю), наприклад, у паспортi нiмецького зразка, або дата видачi технiчного паспорта (свiдоцтва про реєстрацiю).

     У разi вiдсутностi даних про календарну дату першої реєстрацiї або виникнення сумнiвiв щодо її достовiрностi, коли встановлений модельний рiк виготовлення ДТЗ збiгається з роком початку його експлуатацiї, пiд час оцiнки за дату виготовлення приймається 1 сiчня встановленого модельного року.

     Якщо встановлений модельний рiк виготовлення не збiгається з роком початку експлуатацiї ДТЗ, який зазначено у реєстрацiйному документi i перевищує його, пiд час оцiнки за дату виготовлення приймається 1 липня зазначеного в реєстрацiйних документах року.

     6.3.4. Визначення року виготовлення ДТЗ за датою виготовлення його окремих складових частин неприпустимо у зв'язку з можливiстю їхньої замiни пiд час експлуатацiї або можливого значного промiжку в часi з моменту їх виготовлення до моменту складання з них ДТЗ. Указанi дати можуть мати iнформативний характер тiльки в усiй своїй сукупностi.

     6.4. Визначення робочого об'єму двигуна ДТЗ

     Робочий об'єм двигунiв ДТЗ визначається такими способами:

     6.4.1. Робочий об'єм двигунiв ДТЗ визначається з даних про моделi двигунiв, якi мiстяться у їхнiх кодах.

     6.4.2. Робочий об'єм двигунiв автомобiлiв американського виробництва, деяких моделей ДТЗ європейського й азiатського виробництва може бути визначений з iдентифiкацiйного номера ДТЗ.

     6.4.3. Робочий об'єм поршневого двигуна з кривошипно-шатунним механiзмом (без причепленого шатуна) розраховується за формулою

V =p·d2·S·i,     (1)
4·1000

     де

     V - робочий об'єм двигуна, см3;

     d - дiаметр цилiндра, мм;

     S - хiд поршня - величина перемiщення поршня вiд крайнього нижнього положення до крайнього верхнього положення, мм;

     p = 3.141565;

     4; 1000 - постiйнi коефiцiєнти;

     i - кiлькiсть цилiндрiв.

     6.4.4. Робочий об'єм двигуна також визначається шляхом безпосереднього вимiрювання об'єму оливи чи повiтря, що витискаються з одного цилiндра внаслiдок повного перемiщення поршня.

     6.5. Визначення комплектностi та укомплектованостi ДТЗ i його складових частин

     6.5.1. Джерелом iнформацiї про базову комплектнiсть ДТЗ є данi його виробника.

     Комплектнiсть ДТЗ може бути зазначена в документах на придбання нового ДТЗ.

     6.5.2. Укомплектованiсть ДТЗ визначається за результатами його огляду, виходячи з фактично встановлених на ньому складових частин.

     Для класифiкацiї автомобiля за Українською класифiкацiєю товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi необхiдно, щоб на ньому було встановлено три чи бiльше з таких складових: силовий агрегат, передня пiдвiска, задня пiдвiска, паливний бак, система запалювання, трансмiсiя, система випуску вiдпрацьованих газiв. Наведенi складовi частини автомобiля можуть бути не укомплектованi за умови, якщо вони мають основнi характеристики (форму, характеристики за функцiональним призначенням тощо) готового (комплектного) виробу згiдно з чинним законодавством.

     Якщо на кузовi встановлено не бiльше двох iз зазначених складових, цi складовi частини класифiкуються окремо, незважаючи на те, що вони встановленi на одному кузовi чи рамi.

     6.5.3. Комплектнiсть та укомплектованiсть переобладнаного ДТЗ визначаються за умови його перереєстрацiї на пiдставi технiчного паспорта (свiдоцтва про реєстрацiю) та документiв, що свiдчать про переобладнання ДТЗ вiдповiдно до вимог чинного законодавства України.

7. Визначення вартостi дорожнiх транспортних засобiв

     7.1. Оцiнка ДТЗ здiйснюється переважно iз застосуванням бази оцiнки, яка вiдповiдає ринковiй вартостi.

     Ринкова вартiсть ДТЗ ураховує його комплектнiсть, укомплектованiсть i фактичний технiчний стан, строк експлуатацiї, величину пробiгу, умови, у яких вiн експлуатувався (зберiгався), особливостi кон'юнктури ринку регiону.

     Згiдно з принципами змiни вартостi, попиту та пропозицiї значення ринкової вартостi є змiнною за фактором часу величиною, яка залежить вiд коливань ринкових цiн на ДТЗ та його складовi.

     7.2. Основним пiдходом, який використовується для оцiнки ДТЗ, є порiвняльний пiдхiд. Згiдно з ним визначення вартостi ДТЗ на територiї України провадиться на пiдставi їх цiн продажу та поточних цiн пропозицiї до продажу, якi зазначенi у вiтчизняних довiдниках. Зазначенi цiни являють собою статистично осередненi цiновi данi ДТЗ, якi були вiдчуженi в Українi згiдно з умовами, що вiдповiдають змiсту i поняттю "ринкова вартiсть".

     Використання зарубiжної довiдкової лiтератури допускається у разi вiдсутностi потрiбної iнформацiї у вiтчизняних довiдниках.

     Вартiсть ДТЗ, яка наведена в iноземнiй валютi, визначається в гривнях за офiцiйним курсом НБУ на дату оцiнки.

     Основним методом у межах порiвняльного пiдходу є метод, заснований на аналiзi цiн iдентичних ДТЗ.

     7.3. Коригування ринкової вартостi ДТЗ, отриманої iз застосуванням порiвняльного пiдходу, здiйснюється за загальною формулою

С = Сср (1 ± (Гк / 100) ± (Дз / 100)) ± Сдод

,    (2)

     де

     С - ринкова вартiсть, грн.;

     Сср - середня ринкова цiна ДТЗ (див. пункт 7.4), грн;

     Дз - процент додаткового збiльшення (зменшення) ринкової вартостi ДТЗ, що залежить вiд умов його догляду, зберiгання, використання тощо, %. Процент додаткового збiльшення (зменшення) ринкової вартостi визначається на пiдставi даних таблиць додатка 5 до цiєї Методики.

     Сдод - додаткове збiльшення (зменшення) ринкової вартостi ДТЗ, виходячи з його комплектностi, укомплектованостi, пошкоджень, вiдновлення i оновлення складових, грн;

     Гк - коефiцiєнт коригування ринкової вартостi ДТЗ за величиною пробiгу, %.

     7.4. Середня ринкова цiна ДТЗ - величина, яка визначається статистичними методами, еквiвалентна найбiльш вiрогiднiй вартостi продажу (пропозицiї до продажу), сукупностi ДТЗ визначеної моделi з вiдповiдним строком експлуатацiї на визначений момент часу, у конкретному регiонi чи мiсцевостi з дотриманням вимог, що вiдповiдають поняттю "ринкова вартiсть".

     Визначення Сср для ДТЗ базується на довiдникових цiнових даних продажу на подiбне майно.

     Сср для ДТЗ визначається на базi середньої цiни продажу (пропозицiї) iдентичного ДТЗ за такою формулою

Сср = Сд К + М

,   (3)

     де

     Сд - цiна ДТЗ, який був у користуваннi, з урахуванням строку його експлуатацiї за iнформацiєю з довiдкової лiтератури додатка 8 до цiєї Методики.

     Якщо в довiдковiй лiтературi наводяться цiни продажу i цiни пропозицiї, то згiдно з принципом замiщення значення Сд повинно дорiвнювати цiнi продажу ДТЗ;

     М - вартiсний еквiвалент суми податкiв пiд час митного оформлення згiдно з чинним законодавством;

     K - коефiцiєнт ринку регiону, який враховує рiвень цiн продажу та поточних цiн пропозицiї до продажу в даному регiонi вiдносно цiн з довiдкової лiтератури. Значення коефiцiєнта ринку приймається на пiдставi iнформацiї перiодичного довiдника "Бюлетень автотоварознавця".

     7.5. Вартiсний еквiвалент суми податкiв пiд час митного оформлення М не враховується у разi прийняття цiни ДТЗ з вiтчизняної довiдкової лiтератури або за цiнами дилерiв заводiв-виробникiв України.

     Для ДТЗ, якi не зареєстрованi в Українi (не розмитненi), величина М у разi визначення ринкової вартостi не враховується.

     Значення М розраховується таким самим чином, як i податки пiд час митного оформлення, згiдно з чинним законодавством України.

     7.6. У разi неможливостi визначення ринкової вартостi ДТЗ iз застосуванням середньої цiни продажу (пропозицiї) iдентичного ДТЗ використовується метод, заснований на аналiзi цiн аналогiчних транспортних засобiв у виглядi розрахункiв за такою формулою чи за методологiєю, передбаченою пунктом 7.12 цiєї Методики:

Сср = Цн · Кз · (Г / 100) · К + М

,   (4)

     де

     Цн - цiна нового ДТЗ в Українi або в провiдних країнах-експортерах за iнформацiєю з довiдкової лiтератури;

     Кз - коефiцiєнт функцiонального зносу ДТЗ;

     Г - процентний показник ринкової вартостi ДТЗ, %.

     7.7. Коефiцiєнт функцiонального зносу Кз характеризує ступiнь зниження рiвня функцiональних характеристик оцiнюваного ДТЗ i являє собою вiдношення цiни ДТЗ, знятого з виробництва, до цiни ДТЗ з базовою комплектнiстю, що випускається тим самим виробником на дату виконання оцiнки.

     Значення Кз для окремих транспортних засобiв наведенi в додатку 3 до цiєї Методики.

     7.8. Величина процентного показника ринкової вартостi ДТЗ, що перебував у користуваннi, є змiнною залежно вiд строку експлуатацiї, розрахунковою процентною складовою вартостi i визначається за таким спiввiдношенням:

Г =Сд·100.     (5)
Цн

     Якщо визначити Г за даним спiввiдношенням неможливо, то його значення приймається з вiдповiдних таблиць додатка 1 до цiєї Методики, де Г є результатом осереднення розрахункових спiввiдношень, отриманих порiвняльним пiдходом за формулою (5) для аналогiчних ДТЗ.

     Процентний показник ринкової вартостi ДТЗ не може бути менше 4 %, якщо автомобiль перебуває у справному технiчному станi.

     Г не враховує фактичного технiчного стану ДТЗ i вiдхилень вiд його нормативного пробiгу.

     7.9. Коефiцiєнт коригування ринкової вартостi ДТЗ за величиною пробiгу Гк ураховує вiдмiнностi мiж фактичним та нормативним пробiгом оцiнюваного ДТЗ. Значення Гк приймається на пiдставi рекомендацiй, наведених у довiднику, за даними якого обчислюється вартiсть вiдповiдного ДТЗ. У разi вiдсутностi таких рекомендацiй використовується формула (4), а значення Гк приймається з таблиць додатка 1 до цiєї Методики.

     Гк не застосовується для причепiв, напiвпричепiв, спецiальних дорожнiх транспортних засобiв, будiвельної та сiльськогосподарської технiки.

     7.10. Якщо в дослiджуваного ДТЗ нормативний пробiг за даними довiдникової лiтератури чи таблиць додатка 1 або додатка 6 до цiєї Методики бiльше нiж на 50 тис. км вiдрiзняється вiд показань технiчно справного п'ятизначного одометра, то для встановлення дiйсного пробiгу коригування здiйснюється таким чином.

     Розрахунковий пробiг визначається на пiдставi середньорiчного нормативного пробiгу, з подальшим коригуванням згiдно iз показаннями одометра шляхом додавання належної кiлькостi сотень кiлометрiв. При цьому рiзниця мiж розрахунковим чи нормативним та прийнятим дiйсним пробiгом не повинна перевищувати 50 тис. км.

     7.11. У разi, якщо одометр технiчно не справний або встановлено факт його замiни чи втручання, що призвело до змiни показань пробiгу ДТЗ, у подальших розрахунках слiд виходити з нормативного пробiгу згiдно зi строком експлуатацiї оцiнюваного ДТЗ.

     7.12. Для визначення вартостi ДТЗ, його складових, а також для складання калькуляцiї вiдновлювального ремонту у виняткових випадках (за вiдсутностi необхiдних довiдкових даних) допускається використання вiдповiдних вартiсних даних аналогiчних транспортних засобiв.

     Пiдбiр аналога провадиться за нижченаведеними факторами:

     вантажнi автомобiлi, тягачi: тип кузова (загального призначення чи спецiалiзований), вантажнiсть, колiсна формула, розташування кабiни i двигуна вiдносно осей, тип двигуна (бензиновий, дизельний тощо), потужнiсть двигуна, робочий об'єм двигуна, габаритнi розмiри, комплектнiсть, рiк виготовлення;

     причепи, напiвпричепи: тип кузова за призначенням, вантажнiсть (пасажировмiснiсть), колiсна формула, повна маса, корисний об'єм кузова, наявнiсть тенту, матерiал виготовлення кузовних елементiв, габаритнi розмiри, рiк виготовлення;

     легковi автомобiлi, позадорожнi легковi автомобiлi: тип кузова (седан, унiверсал тощо), призначення (дорожнi, позадорожнi), тип двигуна (бензиновий, дизельний тощо), робочий об'єм двигуна, привод тягових колiс (передньоприводнi, задньоприводнi, повноприводнi), тип коробки передач, габаритнi розмiри, комплектнiсть, кiлькiсть дверей, рiк виготовлення;

     автобуси: призначення (мiськi, примiськi, мiжмiськi, загального призначення), пасажировмiснiсть, довжина, тип двигуна (бензиновий, дизельний тощо), потужнiсть двигуна, робочий об'єм двигуна, комплектнiсть, рiк виготовлення;

     мототехнiка: рiк виготовлення, призначення, тип рами, робочий об'єм двигуна, число цилiндрiв, число тактiв двигуна, габаритнi розмiри;

     сiльськогосподарська та лiсогосподарська технiка, спецiальний рухомий склад: рiк виготовлення, призначення, характеристики спецiального обладнання, базове шасi, тип двигуна, потужнiсть двигуна, робочий об'єм двигуна, габаритнi розмiри.

     Для пiдбору аналога перевагу слiд надавати транспортним засобам того самого виробника (країни-виробника).

     Рiк виготовлення аналога повинен вiдрiзнятися вiд року виготовлення оцiнюваного ДТЗ не бiльше нiж на 5 рокiв.

     Аналог уважається пiдiбраним, якщо вiдхилення факторiв за кожною порiвнюваною характеристикою, яка має числовий вираз, не перевищує ± 5 %. Iншi функцiональнi характеристики повиннi збiгатися.

     Якщо вiдхилення факторiв за порiвнюваними характеристиками, якi мають числовий вираз, перевищує ± 5 %, цiна приймається як середнє арифметичне значення декiлькох найбiльш близьких аналогiв.

     7.13. Лiквiдацiйна вартiсть ДТЗ (Сл), його складових обумовлена обмеженим строком їхньої реалiзацiї внаслiдок примусового продажу i визначається за такою формулою

Сл = С · Кл

,   (6)

     де Кл = 0.8...0.95, коефiцiєнт лiквiдностi.

     Зазначений коефiцiєнт ураховує такi обставини: обмеження в органiзацiї маркетингових дослiджень, проведення реалiзацiї у короткий термiн у примусовому порядку та вiдсутнiсть передпродажної пiдготовки ДТЗ.

     Лiквiдацiйна вартiсть не враховує витрат, що супроводжують продаж, зокрема комiсiйнi збори.

     7.14. Ринкова вартiсть технiчно не справного, розкомплектованого ДТЗ (зокрема, ДТЗ, що ввозиться на митну територiю України) не може бути меншою за його скрапову вартiсть з урахуванням витрат на його утилiзацiю.

     7.15. Якщо вартiсть вiдновлювального ремонту, з урахуванням коефiцiєнта фiзичного зносу складових розкомплектованого або аварiйного ДТЗ, перевищує його ринкову вартiсть без зазначених пошкоджень, то ринкова вартiсть такого ДТЗ дорiвнює його утилiзацiйнiй вартостi. Вiдновлювати такий ДТЗ за принципом внеску - економiчно не доцiльно.

     Утилiзацiйна вартiсть визначається як сума ринкової вартостi працездатних складових та вартостi металобрухту складових, якi залишилися.

     Вартiсть працездатних складових визначається пiсля їх дефектування, за винятком вартостi робiт з їх демонтажу, та з урахуванням коефiцiєнта фiзичного зносу складових оцiнюваного ДТЗ.

     Технiчний стан складових ДТЗ у частинi їх працездатностi визначається фахiвцем шляхом технiчного огляду ДТЗ, у разi неможливостi його проведення, - виходячи з вiдповiдних документiв, представлених замовником.

     До складу працездатних складових слiд включати тi, демонтування яких не потребує робiт, пов'язаних iз застосуванням газополум'яневого чи електродугового рiзання.

     Якщо вартiсть робiт з демонтування працездатних складових перевищує їх ринкову вартiсть, то вартiсть такого ДТЗ дорiвнює його скраповiй вартостi з урахуванням витрат на його утилiзацiю. У разi перевищення витрат на утилiзацiю ДТЗ над скраповою вартiстю висновок про вартiсть ДТЗ надається з обмеженням щодо зазначених обставин.

     7.16. Додаткове збiльшення (зменшення) ринкової вартостi ДТЗ, виходячи з його комплектностi, укомплектованостi, пошкоджень, вiдновлення i оновлення складових, визначається за формулою

Сдод = Св1 ± Св2 - (Сврз + ВТВ)

,   (7)

     де

     Св1 - величина збiльшення вартостi ДТЗ у разi оновлення його складових, грн.;

     Св2 - величина коригування вартостi ДТЗ залежно вiд його комплектностi, грн.;

     Сврз - вартiсть вiдновлювального ремонту з урахуванням коефiцiєнта фiзичного зносу ДТЗ (див. пункт 8.2), грн.;

     ВТВ - величина втрати товарної вартостi ДТЗ (див. пункт 8.5), грн.

     7.17. Збiльшення вартостi ДТЗ у разi оновлення його складових визначається за формулою

,   (8)

     де

     Цсi - цiна нової i-тої замiненої складової, грн.;

     Гi - процентний показник середньої ринкової вартостi i-тої складової на дату оцiнки, %;

     n - число замiнених складових.

     Визначення процентного показника ринкової вартостi окремих складових (за винятком пневматичних шин i акумуляторних батарей) здiйснюється у спосiб, передбачений для визначення процентного показника ринкової вартостi вiдповiдного ДТЗ (див. пункт 7.8).

     Збiльшення вартостi ДТЗ у разi замiни його кузова на новий провадиться вiдповiдно до вимог пункту 3 табл. 5.1 додатка 5 до цiєї Методики.

     7.18. Вплив комплектностi ДТЗ на його вартiсть обумовлений наявнiстю або вiдсутнiстю складникiв вiдповiдно до специфiкацiї виробника ДТЗ i визначається коригуванням на пiдставi iнформацiї з довiдкової лiтератури, передбаченою додатком 8 до цiєї Методики, яка є джерелом визначення середньої ринкової вартостi самого ДТЗ.

     У разi вiдсутностi в довiдковiй лiтературi зазначеної iнформацiї величина коригування вартостi ДТЗ залежно вiд наявностi або вiдсутностi додаткового обладнання (опцiй) вираховується за формулою

Св2 = 0.7 Цоб · 0,97Т

,   (9)

     де

     Цоб - цiна нового обладнання, грн.;

     Т - строк експлуатацiї в мiсяцях.

     У разi використання цiєї формули строк експлуатацiї має граничне значення - 95 мiсяцiв.

     7.19. Цiна та строк експлуатацiї додатково встановленого обладнання повиннi бути пiдтвердженi вiдповiдним документом (про гарантiйнi зобов'язання - довiдкою-рахунком тощо).

     У разi вiдсутностi документiв, що пiдтверджують строки експлуатацiї додатково встановленого обладнання, його вартiсть включається в розрахунок з урахуванням строку експлуатацiї оцiнюваного ДТЗ.

     7.20. Пiдставою для збiльшення (зменшення) вартостi ДТЗ унаслiдок змiни його технiчного стану є вiдповiдне документальне пiдтвердження факту його вiдновлювального ремонту, замiни складових або iнструментальне дослiдження фахiвцем, яке проводиться з метою встановлення факту вiдновлювальних втручань (ремонту).

     7.21. У разi вiдсутностi довiдкових даних про цiну iдентичних або аналогiчних спецiальних, спецiалiзованих та переобладнаних ДТЗ їх вартiсть може також визначатися як сума ринкової вартостi шасi ДТЗ та вартостi встановленого обладнання з урахуванням вiдповiдних робiт. Вартiсть обладнання i ремонтних робiт, пов'язаних з його монтуванням, може бути також визначена методом калькуляцiї витрат за витратним пiдходом або методом мультиплiкаторiв.

     7.22. Визначення вартостi встановленого обладнання з урахуванням вiдповiдних робiт за методом мультиплiкаторiв здiйснюється розрахунком спiввiдношень вартостей встановленого обладнання аналогiчних транспортних засобiв з величинами технiчного параметра, який обумовлює вартiсть спецiального або спецiалiзованого транспортного засобу (вантажнiсть, потужнiсть тощо), за формулою

,   (10)

     де

     Соб2 - вартiсть обладнання оцiнюваного спецiального або спецiалiзованого ДТЗ, грн.;

     N2 - величина технiчного параметра обладнання оцiнюваного спецiального або спецiалiзованого ДТЗ;

     y - показник ступеня, який визначається з урахуванням даних про вартiсть i технiчнi параметри аналогiчних спецiальних або спецiалiзованих ДТЗ та їх шасi за формулою

у =lg[(C3 - Cш3) / (C1 - Cш1)],     (11)
lg(N3/N1)

     де

     С1, С3 - ринкова вартiсть аналогiчних спецiальних або спецiалiзованих ДТЗ, грн.;

     Сш1, Сш3 - ринкова вартiсть шасi аналогiчних спецiальних або спецiалiзованих ДТЗ, грн.;

     N1, N3 - величина технiчного параметра аналогiчних спецiальних або спецiалiзованих ДТЗ.

     7.23. У разi вiдсутностi цiнових даних ДТЗ у довiдковiй лiтературi, зазначенiй у додатку 8 до цiєї Методики, а також у разi обставин, обумовлених рiзкими змiнами економiчного стану країни, супроводжуваними рiзкими коливаннями цiн на ДТЗ, та iнших випадкiв, коли застосування довiдникових даних є неможливим, допускається використання даних обмеженого ринку ДТЗ.

     У такому разi iнформацiя про цiни на новi ДТЗ чи ДТЗ, якi були в користуваннi, може бути отримана з каталогiв, комп'ютерних програм та прайс-листiв дилерiв виробникiв i торговельних фiрм, а також iз спецiалiзованих для продажу ДТЗ перiодичних видань. Використання ресурсiв мережi Iнтернет допускається з дотриманням вимог п. 7.35.5 цiєї Методики.

     Середня ринкова цiна такого ДТЗ визначається як середнє арифметичне значення цiнових показникiв, одержаних iз зазначених джерел iнформацiї.

     Отже, коригування вартостi ДТЗ залежно вiд пробiгу та строку експлуатацiї, здiйснюється iз застосуванням пiдбору аналога i вiдповiдно до вимог пунктiв 7.8, 7.9, 7.12 цiєї Методики.

     Подальше коригування вартостi ДТЗ, у залежностi вiд технiчного стану, комплектностi, укомплектованостi, вiдновлення й оновлення складових тощо, здiйснюється за формулами (7), (8), (9), а також даними, наведеними в додатку 5 до цiєї Методики.

     7.24. Ринкова вартiсть окремої складової враховує її комплектнiсть i фактичний технiчний стан, умови, у яких вона експлуатувалася (зберiгалася), особливостi кон'юнктури ринку регiону.

     Ринкова вартiсть складової ДТЗ з урахуванням коефiцiєнта фiзичного зносу визначається за формулою

Ссз = Цс · (1 - Ез)

,   (12)

     де

     Ссз - вартiсть складової ДТЗ з урахуванням коефiцiєнта фiзичного зносу, грн.;

     Цс - цiна нової складової, грн.;

     Ез -коефiцiєнт фiзичного зносу.

     7.25. Коефiцiєнт фiзичного зносу Ез розраховується за формулою

Ез = 1 - С,     (13)
Цн

     Значення Ез для нових складових та для складових ДТЗ, строк експлуатацiї яких не перевищує двох рокiв, приймається таким, що дорiвнює нулю, за винятком:

     а) якщо ДТЗ експлуатуються в iнтенсивному режимi (фактичний пробiг щонайменше вдвiчi бiльший за нормативний);

     б) якщо ДТЗ ранiше був перефарбований зовнi;

     в) якщо складовi мають слiди попереднiх аварiй, вiдновлювального ремонту або корозiйнi зруйнування.

     Значення процента фiзичного зносу, який пiдлягає усуненню, не може перевищувати 0,7.

     Для складових ДТЗ iноземного виробництва зi строком експлуатацiї понад 12 рокiв значення Ез приймається рiвним 0,7.

     7.26. У разi визначення фiзичного зносу окремої складової ДТЗ, що був у користуваннi, коригування його вартостi виходячи з комплектностi, укомплектованостi та ВТВ вiд попереднiх ремонтiв, не провадиться. Вiдповiдне коригування за формулою (2) не провадиться також у разi вiдсутностi даних про його пробiг, умови експлуатацiї чи iншi фактори, якi впливають на вартiсть.

     7.27. Якщо укомплектованiсть оцiнюваної складової ДТЗ не вiдповiдає даним довiдника, з якого береться цiнова iнформацiя, то вартiсть вiдсутнiх (або додатково застосованих) деталей вiднiмається або додається вiд (до) його цiни з урахуванням їх фiзичного зносу. У цьому разi коефiцiєнт фiзичного зносу складової визначається за формулами (13), (2) без коригування вартостi ДТЗ залежно вiд його укомплектованостi.

     У разi неможливостi визначення строку експлуатацiї вiдсутнiх (або додатково застосованих) деталей фiзичний знос приймається рiвним фiзичному зносу складової.

     7.28. Коефiцiєнт фiзичного зносу акумуляторних батарей (ЕАКБ) визначається за формулою

ЕАКБ =Тф,     (14)
Тст

     де

     Тф - фактичний строк експлуатацiї акумуляторної батареї в роках;

     Тст - середньостатистичний строк експлуатацiї акумуляторної батареї до її замiни в роках.

     Середньостатистичний строк експлуатацiї акумуляторної батареї для легкових автомобiлiв незалежно вiд її типу визначається рiвним трьом рокам, якщо iнтенсивнiсть експлуатацiї ДТЗ, на якому вона встановлена, становить 40 тис. км на рiк i бiльше, та чотирьом рокам - за iнтенсивностi експлуатацiї до 40 тис. км на рiк.

     Для iнших транспортних засобiв середньостатистичний строк експлуатацiї акумуляторної батареї до її замiни визначається чинними нормативно-технiчними актами, НД 71214 У 95120-157-97. Правила нагляду та пiдтримання в робочому станi стартерних свинцево-кислотних акумуляторних батарей.

     Фактичний строк експлуатацiї акумуляторної батареї визначається вiд дати її виготовлення згiдно з маркуванням до дати оцiнки ДТЗ.

     7.29. Коефiцiєнт фiзичного зносу (Еш) для пневматичних шин ДТЗ визначається за даними табл. 4.1 додатка 4 до цiєї Методики або за формулами (15), (16) iз застосуванням, у разi необхiдностi, iнтерполювання.

     Для шин легкових автомобiлiв i причепiв до них, мiкроавтобусiв, мотоциклiв, моторолерiв, мопедiв Еш визначається за формулою

,   (15)

     де

     hгр, мм - граничне значення (найменше чи допустиме) висоти рисунка зношеного протектора за даними табл. 4.1 додатка 4 до цiєї Методики;

     hо, мм - значення початкової висоти рисунка протектора за пресформою вiдповiдно до табл. 4.3 додатка 4 до цiєї Методики;

     hп, мм - поточне значення висоти рисунка протектора;

     h - висота рисунка протектора.

     Для шин автобусiв, тролейбусiв, вантажних автомобiлiв i їх причепiв (напiвпричепiв) Еш визначається за формулою

,   (16)

     7.30. Покришки, якi мають маркування "Regroovable", розрахованi на поглиблення зношеного до граничного значення рисунка протектора на 3 мм. Ресурс шин з поглибленим рисунком протектора вiдповiдно збiльшується. Глибина нарiзаного рисунка протектора, складена iз залишковою висотою рисунка протектора до його поглиблення, утворює сумарну висоту поглибленого рисунка протектора. Коефiцiєнт фiзичного зносу шини "Regroovable" визначається з урахуванням цiєї сумарної висоти за даними табл. 4.1 додатка 4 до цiєї Методики.

     7.31. Для визначення коефiцiєнта фiзичного зносу пневматичних шин, вiдновлених методом накладання нового протектора з гарячою вулканiзацiєю, висота протектора (ho) приймається на рiвнi: для легкових автомобiлiв -10 мм, для вантажних автомобiлiв та автобусiв - 20 мм.

     Вартiсть пневматичної шини, вiдновленої шляхом накладання нового протектора з гарячою вулканiзацiєю, становить 30 % вiд вартостi вiдповiдної нової пневматичної шини. Вартiсть пневматичної шини, вiдновленої методами холодної вулканiзацiї, перший раз становить 80 % вiд вартостi нової, другий раз - 60 %.

     7.32. Шини мотоциклiв, моторолерiв, мопедiв, якi були в експлуатацiї 7 рокiв, та шини iнших ДТЗ, якi перебували в експлуатацiї 10 рокiв, мають ринкову вартiсть, що дорiвнює нулю незалежно вiд ступеня їх зношеностi.

     Якщо виробником ДТЗ чи пневматичної шини в експлуатацiйнiй документацiї зазначено менший строк експлуатацiї (у разi його досягнення), шини мають ринкову вартiсть, рiвну нулю, незалежно вiд ступеня зношеностi їхнього протектора.

     7.33. Для пневматичних шин з малою iнтенсивнiстю експлуатацiї (понад 5 рокiв), у зв'язку з утратою шинами внаслiдок старiння необхiдних характеристик, для кожного (наступного за п'ятим) року експлуатацiї ринкова вартiсть додатково зменшується пропорцiйно зменшенню норм середнього ресурсу згiдно з даними табл. 4.2 додатка 4 до цiєї Методики.

     7.34. Дефекти пневматичних шин (складових частин), наявнiсть яких передбачає їх вилучення з експлуатацiї, визначається вiдповiдно до Правил експлуатацiї автомобiльних шин.

     Додатково втрата вартостi пневматичних шин розраховується за наявностi таких дефектiв:

     пошкодження гумового шару покриття робочих поверхонь борта пiд час монтажу-демонтажу для камерних шин - до 20 %, для безкамерних шин - 100 %;

     викришування, вiдколи, порiзи, трiщини, пориви, що не порушують зчiпної здатностi ґрунтозачiпок, - до 20 %;

     плямиста зношенiсть протектора - до 25 %;

     нерiвномiрна зношенiсть протектора, яка локально досягає 50 % граничного значення висоти рисунка протектора, - до 30 %;

     механiчна зношенiсть гумового шару покриття боковини на глибину до 1 мм - до 40 %.

     7.35. Визначення вартостi ДТЗ i їх складових частин, що ввозяться на митну територiю України

     7.35.1. Вартiсть ДТЗ та їхнiх складових частин, що ввозяться на митну територiю України, визначається за середнiми цiнами їх продажу в країнi придбання або в провiдних країнах-експортерах вiдповiдно до цiєї Методики.

     Провiдними країнами-експортерами ДТЗ є:

     Нiмеччина - для ДТЗ європейських i японських виробникiв,

     США - для ДТЗ американського ринку автомобiлiв,

     Росiйська Федерацiя - для ДТЗ виробництва країн СНД.

     Пiд ДТЗ виробництва країн СНД слiд розумiти тi, що розробленi й виготовленi у країнах СНД та країнах колишнього СРСР. Iншi транспортнi засоби вiдносяться до ДТЗ iноземного виробництва.

     7.35.2. Визначення вартостi ДТЗ (їхнiх складових), що ввозяться, здiйснюється пiсля встановлення їх типу, моделi, версiї, року виготовлення, комплектностi, укомплектованостi, робочого об'єму двигуна.

     7.35.3. Вартiсть ДТЗ, що ввозяться на митну територiю України 1), визначається за формулами

С1 = Сср1 (1 ±  Гк / 100 ±  Дз / 100) ±  Сдод

,   (17)

 

Сср1 = Сд1 · К1

,   (18)

     де

     Сср1 - середня цiна ДТЗ, що ввозиться на митну територiю України, у країнi придбання чи в країнах-експортерах.

     Середня цiна ДТЗ (їхнiх складових), що ввозяться на митну територiю України, не враховує витрати на доставку їх до митного кордону України, страхування, комiсiйнi i брокерськi витрати;

     K1 - коефiцiєнт зведення вартостi ДТЗ в країнi придбання до його вартостi у провiдних країнах-експортерах. Для ДТЗ, що ввозяться з провiдних країн-експортерiв Захiдної Європи, США i Росiйської Федерацiї (ДТЗ виробництва країн СНД), його значення приймаються рiвними 1,0.

     Для ДТЗ, що ввозяться з iнших країн, значення К1 приймаються на пiдставi iнформацiї, викладеної у довiднику "Бюлетень автотоварознавця";

     Сд1 - цiна ДТЗ, що був у користуваннi, вiдповiдного строку експлуатацiї згiдно з довiдковою лiтературою, що вiдображає цiни ДТЗ у країнi придбання або в провiдних країнах-експортерах.

     7.35.4. Середня цiна автобусiв, спецiальних та спецiалiзованих ДТЗ, причепiв i напiвпричепiв, будiвельної, сiльськогосподарської та лiсогосподарської технiки, що ввозиться на митну територiю України, може також бути визначена за формулою

Сср1 = Цн · (Г / 100) · К1

,   (19)

     де Цн - цiна нового ДТЗ у країнi придбання або в провiдних країнах-експортерах за довiдковою лiтературою.

     7.35.5. Значення Сд1 або Цн для ДТЗ, що ввозяться на митну територiю України, мiстяться у довiдковiй лiтературi, наведенiй у додатку 8 до цiєї Методики. Для визначення Сд1 або Цн допускається використання ресурсiв мережi Iнтернет.

     Довiдковi данi, якi використовуються пiд час оцiнки й отриманi з ресурсiв мережi Iнтернет, повиннi бути роздрукованi iз зазначенням дати отримання iнформацiї i абсолютної URL-адреси.

     Для вибору значення Сд1 з довiдкової лiтератури слiд брати до уваги вихiднi данi значень, що вiдповiдають цiнi ДТЗ на момент прийняття їх на реалiзацiю спецiалiзованими пiдприємствами в країнi придбання або в провiдних країнах-експортерах. Таке значення є мiнiмально можливим для даного ДТЗ.

     7.35.6. Якщо ДТЗ ввозиться з країни, яка не є провiдною країною-експортером, то найбiльш прiоритетним є використання довiдкових даних, що вiдображають ринкову цiну цього ДТЗ у країнi його придбання. У цьому разi значення К1 приймається рiвним 1,0, а значення процента Гк приймається за iнформацiєю довiдникiв, якi вiдображають ринкову цiну ДТЗ у данiй країнi. Якщо в довiдковiй лiтературi країни придбання вiдсутнi данi для коригування цiни ДТЗ за пробiгом, то коригування здiйснюється за даними, наведеними в додатку 1 до цiєї Методики або в довiднику "Бюлетень автотоварознавця".

     Аналогiчний пiдхiд застосовується i в тому разi, якщо з провiдної країни-експортера вивозиться ДТЗ, який не є характерним для її експорту (наприклад, у разi ввезення з Росiйської Федерацiї на митну територiю України автомобiлiв захiдноєвропейського виробництва).

     7.35.7. Значення Г ДТЗ, що були в користуваннi i ввозяться на митну територiю України, визначаються за формулою (5), а для ДТЗ, зазначених у пунктi 7.35.4, - за даними додатка 7 до цiєї Методики.

     7.35.8. З метою забезпечення єдиного пiдходу до оцiнки ДТЗ, що ввозяться на митну територiю України, залежно вiд їх технiчного стану, комплектностi, укомплектованостi, вiдновлення i оновлення складових, коригування їхньої вартостi здiйснюється за формулами (7), (8), (9) незалежно вiд країни придбання.

     Коригування вартостi ДТЗ залежно вiд умов догляду, зберiгання та використання ДТЗ тощо здiйснюється за даними, наведеними у додатку 5 до цiєї Методики. Коригування вартостi ДТЗ, якi ввозяться на митну територiю України, має такi особливостi:

     не знижується вартiсть ДТЗ, який не пройшов перiодичного технiчного огляду;

     не знижується вартiсть ДТЗ унаслiдок його пофарбування в кольори, що не користуються попитом.

     Сумарне значення процента зниження вартостi ДТЗ унаслiдок його корозiйних пошкоджень, якi визначаються за даними табл. 5.2 додатка 5 до цiєї Методики, не повинно перевищувати 15 %.

     7.35.9. Пiдставою для зниження вартостi ДТЗ унаслiдок його аварiйних пошкоджень або розукомплектування є обов'язкове пiдтвердження даного факту в супровiдних документах на момент перетину митного кордону України (у декларацiї, документах на придбання ДТЗ або в довiдцi полiцiї про дорожньо-транспортну пригоду пiд час перемiщення ДТЗ до митного кордону України) та в актi митного огляду.

     Якщо провадиться експертне дослiдження пошкодженого ДТЗ, наявнiсть фотографiй обов'язкова.

     Визначення вартостi вiдновлювального ремонту для ДТЗ, що ввозяться на митну територiю України, має такi особливостi:

     нормативи трудомiсткостi замiни пошкоджених деталей i їх пофарбування приймаються за даними виробника ДТЗ, а ремонту - за даними табл. 4.5 додатка 4 до цiєї Методики;

     нормативи трудомiсткостi з усунення перекосiв кузова ДТЗ iноземного виробництва приймаються за аналогом з ДТЗ виробництва країн СНД;

     надбавки на ремонтнi роботи, передбаченi пунктом 8.4.5 цiєї Методики, залежно вiд строку експлуатацiї ДТЗ не нараховуються;

     вартiсть матерiалiв для ремонту приймається за даними виробника ДТЗ, виробника лакофарбових та iнших матерiалiв або вiдповiдно до пункту 8.4.9 цiєї Методики;

     середня вартiсть ремонтних робiт однiєї нормо-години визначається за даними табл. 4.6 додатка 4 до цiєї Методики.

     7.35.10. Вартiсть складових ДТЗ, що ввозяться на митну територiю України, визначається за формулами (12), (13) вiдповiдно до цiн на новi складовi та вартiснi значення ДТЗ у країнi придбання або провiдних країнах-експортерах, з урахуванням вимог пунктiв 7.25; 7.26; 7.27 та 7.35.3 цiєї Методики.

     7.35.11. За вартiсть нової складової частини приймається її цiна в дилера виробника ДТЗ згiдно з довiдковою лiтературою, а також з комп'ютерних програмних продуктiв, за даними виробникiв ДТЗ i довiдкової лiтератури, наведеної у додатку 8 до цiєї Методики, та з ресурсiв мережi Iнтернет з дотриманням вимог пункту 7.35.5 цiєї Методики.

     Якщо цiна складової, що декларується, невiдома, допускається прийняття цiни складової аналогiчного ДТЗ вiдповiдно до пункту 7.12 цiєї Методики.

     7.35.12. Пiд час визначення вартостi кузова ДТЗ, що ввозиться на митну територiю України, ураховується той факт, що виробники ДТЗ зарубiжних країн (крiм СНД) постачають як самостiйну складову лише несучу частину кузова (каркас) без дверей, капота, кришки багажника, знiмних крил, оббивки, обладнання та iнших складникiв, що крiпляться до кузова.

     Винятки з цього правила можуть бути передбаченi виробником ДТЗ у вiдповiднiй довiдковiй лiтературi, посилання на яку є обов'язковим.

     Якщо для митного оформлення представлено кузов ДТЗ iноземного виробництва з деякими деталями i складальними одиницями, який не є машинокомплектом, то його митна вартiсть, з урахуванням вимог пункту 7.35.10 цiєї Методики, визначається за формулою

Снд = Цн - Сск

,   (20)

     де

     Снд - вартiсть нового кузова, що ввозиться на митну територiю України, в країнi придбання або в провiдних країнах-експортерах;

     Цн - цiна нового ДТЗ, кузов якого ввозиться на митну територiю України, в країнi придбання або в провiдних країнах-експортерах;

     Сск - вартiсть вiдсутнiх складових в країнi придбання або провiдних країнах-експортерах.

     Кузови ДТЗ виробництва країн СНД оцiнюються вiдповiдно до їхньої фактичної комплектностi, яка визначена виробником, з урахуванням цiн його дилерiв.

     7.35.13. У разi визначення фiзичного зносу кузова, що ввозиться на митну територiю України, за формулою (13) коригування значення С здiйснюється тiльки за ознаками наявностi або вiдсутностi на ньому корозiйних пошкоджень i слiдiв вiдновлювального ремонту.

     У разi визначення фiзичного зносу двигуна, що ввозиться на митну територiю України, за формулою (13) коригування значення С здiйснюється тiльки за ознаками, що свiдчать про потребу його ремонту.

8. Визначення вартостi матерiального збитку, завданого власнику дорожнього транспортного засобу

     8.1. Для визначення вартостi матерiального збитку, завданого власнику ДТЗ, застосовуються витратний пiдхiд i метод калькуляцiї вартостi вiдновлювального ремонту.

     8.2. Вартiсть матерiального збитку (У), завданого власнику ДТЗ, визначається такою, що дорiвнює ринковiй вартостi ДТЗ на момент пошкодження за наявностi однiєї з нижчезазначених умов:

     а) якщо, незважаючи на принципи внеску та найбiльш ефективне використання, вартiсть вiдновлювального ремонту ДТЗ не є меншою за його ринкову вартiсть

Свр і С

,   (21)

     де Свр - вартiсть вiдновлювального ремонту, грн.;

     б) якщо сума вартостi вiдновлювального ремонту з урахуванням значення коефiцiєнта фiзичного зносу ДТЗ i втрати товарної вартостi не є меншою за ринкову вартiсть ДТЗ за умови Свр Ј С:

Сврз + ВТВ і С

,   (22)

 

Сврз = Ср + См + Сс · (1 - Ез)

,   (23)

     де

     Ср - вартiсть ремонтно-вiдновлювальних робiт, грн.;

     См - вартiсть необхiдних для ремонту матерiалiв, грн.;

     Сс - вартiсть складових, що пiдлягають замiнi пiд час ремонту, грн.;

     ВТВ - величина втрати товарної вартостi;

     в) якщо неможливо вiдновити ДТЗ вiдповiдно до технiчних вимог виробника.

     В iнших випадках вартiсть матерiального збитку визначається як сума вартостi вiдновлювального ремонту з урахуванням значення коефiцiєнта фiзичного зносу складових ДТЗ Сврз та величини ВТВ за формулою

У = Ср + См + Сс · (1 - Ез) + ВТВ

,   (24)

     8.3. До вартостi матерiального збитку, який визначається пiд час оцiнки, не включаються витрати власника ДТЗ, пов'язанi з транспортуванням, зберiганням ДТЗ, оплатою за експертнi дослiдження, поштовими витратами, пов'язаними з викликом сторiн для технiчного огляду ДТЗ, та iншими органiзацiйними витратами.

     8.4. Складання калькуляцiї вартостi вiдновлювального ремонту

     8.4.1. Калькуляцiя вартостi вiдновлювального ремонту складається за результатами технiчного огляду ДТЗ.

     Якщо ДТЗ на момент технiчного огляду вiдновлено повнiстю або частково, то калькуляцiя вiдновлювального ремонту не складається, а надається повiдомлення замовнику оцiнки про неможливiсть проведення дослiдження.

     Калькуляцiя вiдновлювального ремонту може складатися без огляду ДТЗ тiльки за погодження iз замовником оцiнки в разi надання ним офiцiйних документiв (завiрених копiй), у яких визначенi обсяги ремонтних робiт з вiдновлення ДТЗ або характер його пошкоджень.

     8.4.2. Вартiсть вiдновлювального ремонту визначається за формулою

Свр = Ср + См + Сс

,   (25)

     8.4.3. Вартiсть ремонтно-вiдновлювальних робiт Ср може визначатися як добуток вiд трудомiсткостi ремонту у нормо-годинах i середньої регiональної вартостi нормо-години ремонтно-вiдновлювальних робiт для даної моделi ДТЗ.

     Визначення необхiдних ремонтних операцiй, а також трудомiсткостi ремонту приймається на пiдставi нормативних документiв виробника ДТЗ або розроблених на замовлення (за участю) виробника ДТЗ. У разi вiдсутностi даних виробника про застосування конкретних ремонтних операцiй слiд керуватися вимогами державних стандартiв України (ДСТУ), галузевих стандартiв України (ГСТУ) та мiжнародних стандартiв (ГОСТ), галузевих стандартiв (ОСТ) i технiчних умов (ТУ) СРСР та УРСР, чинних в Українi.

     Рiшення про замiну складових частин ДТЗ приймається у разi неможливостi їх вiдновлення вiдповiдно до технiчних вимог або в разi економiчної недоцiльностi їх вiдновлення (ремонту).

     Для визначення вартостi ремонтно-вiдновлювальних робiт кузовних деталей легкових ДТЗ iноземного виробництва, а також кузовiв (кабiн) вантажiвок, автобусiв, причепiв допускається використання норм трудомiсткостi, наведених у табл. 4.5 додатка 4 до цiєї Методики.

     Трудомiсткiсть усунення перекосiв кузова ДТЗ iноземного виробництва приймається за аналогом з ДТЗ виробництва країн СНД.

     8.4.4. Для оцiнки трудомiсткостi робiт iз розбирання-складання слiд виходити з такого спiввiдношення трудовитрат: трудомiсткiсть розбирання - 30 %, а трудомiсткiсть складання - 70 % вiд повного обсягу робiт.

     8.4.5. До нормативiв трудомiсткостi на роботи з ремонту (за винятком операцiй з пофарбування, механiчної обробки, прибирання, миття та регулювально-дiагностичних операцiй) ДТЗ виробництва країн СНД передбачаються надбавки залежно вiд строку їх експлуатацiї:

   5 - 8 рокiв- 10 %;
понад 8 рокiв- 20 %.

     8.4.6. У разi документального пiдтвердження вiдновлення ДТЗ на спецiалiзованому для даної моделi ДТЗ пiдприємствi розрахунки вартостi ремонтно-вiдновлювальних робiт провадяться на пiдставi вартостi однiєї нормо-години ремонтних робiт цього пiдприємства.

     Якщо документальне пiдтвердження вiдновлення ДТЗ на спецiалiзованому для даної моделi ДТЗ пiдприємствi вiдсутнє, то використовується середня регiональна вартiсть однiєї нормо-години ремонтно-вiдновлювальних робiт для даної моделi ДТЗ за даними довiдника "Бюлетень автотоварознавця".

     Прийнята вартiсть однiєї нормо-години ремонтно-вiдновлювальних робiт для ДТЗ iноземного виробництва не повинна бути бiльшою вiд вiдповiдної вартостi на спецiалiзованому для даної моделi ДТЗ пiдприємствi.

     8.4.7. Для визначення обсягу робiт з пофарбування слiд виходити з необхiдностi цiлiсного (якщо iнше не передбачено технологiєю виробника ДТЗ) пофарбування усiх замiнених або вiдновлених складових, а також тих, якi стикуються з ними, якщо внаслiдок згаданих операцiй їхня поверхня пошкоджується.

     8.4.8. Якщо пофарбуванню пiдлягає не менш як 50 % поверхнi ДТЗ залежно вiд обсягу i характеру пошкоджень, то до розрахунку вартостi робiт з пофарбування включається або повне пофарбування зовнiшнiх i внутрiшнiх поверхонь кузова, або пофарбування тiльки зовнiшньої поверхнi.

     8.4.9. Кiлькiсть та вартiсть необхiдних для ремонту матерiалiв визначаються за iнформацiєю довiдкової лiтератури та комп'ютерних програм, розроблених за даними виробника ДТЗ, або за даними виробника лакофарбових (основних) i допомiжних матерiалiв.

     У разi вiдсутностi довiдкової бази, яка регламентує кiлькiсть та вартiсть матерiалiв для пофарбування, антикорозiйної i протишумної обробки кузова (кабiни) вартiсть матерiалiв для виконання лакофарбового покриття визначається вiд вартостi робiт з пофарбування за такими вiдсотками:

     45 %....55 % - у разi покриття меламiноалкiдними емалями; 

     55 %....65 % - у разi покриття емалями з ефектом "металiк"; 

     60 %....70 % - у разi покриття емалями з ефектом "перламутр"; 

     100 %....110 % - у разi покриття емалями з ефектом "хамелеон". 

     Вартiсть матерiалiв для захисту кузова вiд корозiї дорiвнює 40 %...50 % вiд вартостi робiт з вiдповiдної обробки кузова.

     8.4.10. Данi про вартiсть складових частин ДТЗ, якi пiдлягають замiнi, беруться з довiдкової лiтератури, наведеної у додатку 8 до цiєї Методики, та комп'ютерних програм, а також iнших джерел, якi мiстять у собi необхiдну iнформацiю. Прiоритетними є данi про вартiсть складових частин офiцiйних дилерiв виробника ДТЗ.

     8.4.11. Вартiсть складових частин ДТЗ за даними iноземних джерел iнформацiї, зазначених у додатку 8 до цiєї Методики, коригується з урахуванням увiзного мита (якщо ДТЗ виготовлено за межами України), iнших податкiв i дилерських надбавок.

     Рекомендований коефiцiєнт коригування вартостi складових частин, матерiалiв щодо цiни дилерiв у провiдних країнах-експортерах ДТЗ зазначається у довiднику "Бюлетень автотоварознавця".

     8.4.12. Якщо виявити дефекти на прихованих частинах складових неможливо у разi застосування вiзуального методу обстеження ДТЗ, визначення обсягiв вiдновлювальних робiт пошкодженого ДТЗ (наприклад, трансмiсiї чи силового агрегата, якi перебувають у зонi аварiйного пошкодження, а також на малодоступних для огляду елементах кузова автомобiля), то всi припущення щодо прихованих пошкоджень фiксуються фахiвцем. Проте до пiдтвердження необхiдностi виконання ремонтних дiй цi роботи до вартостi вiдновлювального ремонту не включаються.

     У разi пiдозри щодо наявностi прихованих дефектiв складових, якi перебувають у зонi аварiйного пошкодження ДТЗ, до вартостi вiдновлювального ремонту можуть бути включенi витрати на їх дефектування (демонтування, розбирання тощо).

     8.4.13. У разi замiни складових частин ДТЗ до їх вартостi може включатися вартiсть крiпильних деталей в обсязi до 2 % вiд загальної вартостi замiнюваних деталей.

8.5. Визначення величини втрати товарної вартостi ДТЗ

     8.5.1. Величина ВТВ характеризує фiзичний знос, який виникає у разi пошкодження ДТЗ i вiдповiдного ремонту унаслiдок передчасного погiршення товарного (зовнiшнього) вигляду, а також унаслiдок зниження мiцностi чи довговiчностi окремих елементiв складових частин, захисних властивостей покриттiв або застосування для ремонту запасних частин, якi перебували в ужитку чи в ремонтi.

     8.5.2. Величина ВТВ нараховується у разi потреби проведення ремонтних робiт з вiдновлення пошкоджених складових частин усiх типiв ДТЗ.

     Величина ВТВ ДТЗ не нараховується у разi:

     а) якщо строк експлуатацiї легкових ДТЗ перевищує: 5 рокiв для ДТЗ виробництва країн СНД, 7 рокiв - для iнших ДТЗ;

     б) якщо легковi ДТЗ експлуатуються в iнтенсивному режимi (фактичний пробiг щонайменше вдвiчi бiльший за нормативний), а строк експлуатацiї перевищує:

     3,5 року - для ДТЗ виробництва країн СНД;

     5 рокiв - для iнших ДТЗ;

     в) якщо строк експлуатацiї вантажних ДТЗ, причепiв, напiвпричепiв та автобусiв перевищує 3 роки для ДТЗ виробництва країн СНД та 4 роки - для iнших ДТЗ;

     г) якщо ДТЗ ранiше був перефарбований зовнi (для автобуса i причепа-дачi - коли мало мiсце повне перефарбування ззовнi та в серединi салону);

     ґ) у разi замiни кузова до оцiнюваних пошкоджень;

     д) якщо ДТЗ має слiди попереднiх аварiй або корозiйнi руйнування;

     е) у разi замiни окремих складових, що не потребують пофарбування та не погiршують зовнiшнiй вигляд ДТЗ (скло, фари, бампери, декоративнi накладки, пневматичнi шини, зовнiшня i внутрiшня фурнiтура тощо).

     Якщо, крiм зазначених складових, пошкодженi складовi кузова та оперення, то розрахунок величини ВТВ повинен ураховувати всi пошкодження складових у комплексi;

     є) якщо ДТЗ був виданий громадяниновi безкоштовно через органи соцiального захисту населення (крiм випадкiв, коли нарахування ВТВ здiйснюється за завданням особи або органу, якi призначили експертизу);

     ж) якщо це обумовлено призначенням оцiнки в разi визначення певного виду вартостi (наприклад, страхової вартостi);

     з) у разi визначення коефiцiєнта фiзичного зносу для його складових.

     8.5.3. Розрахунок величини ВТВ здiйснюється за формулою

ВТВ = Х / 100 · (С + Свр)

,   (26)

     де

     Х - коефiцiєнт ВТВ, який визначається згiдно з додатком 2 до цiєї Методики за спiввiдношеннями А i В;

     С - ринкова вартiсть ДТЗ, грн.

     Вiдношення вартостi вiдновлювального ремонту до ринкової вартостi ДТЗ (А) визначається за формулою

А =Свр,    (27)
С

     Вiдношення В вартостi ремонтних робiт до сумарної вартостi замiнних складових частин ДТЗ i матерiалiв визначається за формулою

В =Ср,    (28)
Сс + См

     де

     Ср - вартiсть ремонтно-вiдновлювальних робiт, грн.;

     См - вартiсть необхiдних для ремонту матерiалiв, грн.;

     Сс - вартiсть складових, необхiдних для замiни пiд час ремонту, грн.

Начальник управлiння експертного забезпечення правосуддя Мiнiстерства юстицiї УкраїниЛ. М. Головченко
Директор Департаменту оцiнки майна, майнових прав та професiйної оцiночної дiяльностi Фонду державного майна УкраїниН. П. Лебiдь

 

Додаток 1
до пунктiв 7.8; 7.9; 7.10 Методики товарознавчої експертизи та оцiнки дорожнiх транспортних засобiв

ПРОЦЕНТНИЙ ПОКАЗНИК РИНКОВОЇ ВАРТОСТI ДТЗ

Таблиця 1.1. Значення процентного показника ринкової вартостi Г i нормативного пробiгу Пн вантажних автомобiлiв та автобусiв виробництва країн СНД

Строк експлу-
атацiї1, роки
Умови
експлу-
атацiї
Повна маса дорожнього транспортного засобу, тонн
до 2,82,8 до 5,05,0 до 7,57,5 до 11,011,0 до 16,016,0 до 18,0не
менше
18,0
Пн, тис. кмГ, %Пн, тис. кмГ, %Пн, тис. кмГ, %Пн, тис. кмГ, %Пн,
тис. км
Г, %Пн, тис.
км
Г, %Пн,
тис.
км
Г, %
1КП1676217032674258535463518450
ДП213242536384147
2КП3261425564538444106401263816836
ДП426484106126168294
3КП48496446964412638159341893025229
ДП6396126159189252441
4КП644184391283616829212272522533624
ДП84128168212252336588
5КП8035105321603021025245233152142020
ДП105160210265315420735
6КП9630126281922625221318193781850417
ДП126192252318378504882
7КП11226147242242329419371174411658815
ДП1472242943714415881029
8КП12823168222562033617424165041467213
ДП1682563364245046721176
9КП14420189192881737816477155671375611
ДП1892883784775677561323
10КП16018210173201642015530146301184010
ДП2103204205306308401470

___________
     1 Пiсля 10 рокiв експлуатацiї показник Г знижується на один процент за кожний рiк, але не може бути меншим 4 %, якщо ДТЗ перебуває у справному технiчному станi.

     Умовнi позначення: КП - умови експлуатацiї, якi вiдповiдають використанню ДТЗ переважно на внутрiшньообласних маршрутах, ДП - умови експлуатацiї, якi вiдповiдають використанню ДТЗ переважно на мiжобласних i мiжнародних маршрутах.

     Примiтка. Промiжнi значення показника Г i нормативного пробiгу Пн для певних, не визначених таблицею, термiнiв експлуатацiї автомобiлiв i значень їх повної маси визначаються iнтерполюванням.

Таблиця 1.2. Коефiцiєнт коригування ринкової вартостi Гк вантажних автомобiлiв та автобусiв виробництва країн СНД за величиною пробiгу

Повна маса ДТЗ, тоннУмови експлу-
атацiї
Рiзниця мiж фактичним i нормативним пробiгами, тис. км 
102030405060708090100120140160180Процент зменшення ринкової вартостi ДТЗ унаслiдок перепробiгу (-%)
 
до 2,8КП38131720232527282930   
ДП37111518202224252627282930
2,8 до 5,0КП37101315171921232425   
ДП24689111214151619202122
5,0 до 7,5КП37111518202122232425   
ДП246810121415161718192021
7,5 до 11,0КП247911131517192021   
ДП13579101112131415161719
11,0 до 16,0КП147911131517192021   
ДП13579111213141516171820
не менше 16КП2581012141618192021   
ДП1234567891012141619
до 2,8КП2691214161820      Процент збiльшення ринкової вартостi ДТЗ унаслiдок недопробiгу (+%)
ДП135791011121314151617 
2,8 до 5,0КП2345678910     
ДП1234566,57,07,589101112
5,0 до 7,5КП24689101112      
ДП1234566,57,07,589101112
7,5 до 11,0КП12,533,55678910    
ДП122,533,54567891011 
11,0 до 16,0КП133,545,57891011    
ДП12,533,544,555,567891011
не менше 16КП12,53,545678910    
ДП0,511,522,533,544,556789

     Умовнi позначення: КП - умови експлуатацiї, якi вiдповiдають використанню ДТЗ переважно на внутрiшньообласних маршрутах, ДП - умови експлуатацiї, якi вiдповiдають використанню ДТЗ переважно на мiжобласних i мiжнародних маршрутах.

     Примiтка. У разi перепробiгу чи недопробiгу, що перевищує значення, наведенi в таблицях, слiд приймати найближчi граничнi значення.

Таблиця 1.3. Значення процентного показника ринкової Г вартостi ДТЗ i нормативного пробiгу Пн вантажних автомобiлiв та автобусiв iноземного виробництва

Строк експлу-
атацiї1, роки
Умови експлу-
атацiї
Повна маса ДТЗ, т
до 2,82,8 до 5,05,0 до 7,57,5 до 11,011,0 до 16,016,0 до 18,0не
менше
18,0
Пн, тис. кмГ, %Пн, тис. кмГ, %Пн, тис. кмГ, %Пн, тис. кмГ, %Пн, тис. кмГ, %Пн, тис. кмГ, %Пн, тис. кмГ, %
1КП1680217532724265536363628461
ДП213242536384147
2КП3265426164588455106541265216851
ДП426484106126168294
3КП48556452965012648159451894325242
ДП6396126159189252441
4КП644684441284216840212362523433633
ДП84128168212252336588
5КП8040105391603521033245303152842027
ДП105160210265315420735
6КП9635126331923025229318273782550424
ДП126192252318378504882
7КП11230147292242729426371244412258821
ДП1472242943714415881029
8КП12826168252562433623424215042067219
ДП1682563364245046721176
9КП14424189222882137820477195671875617
ДП1892883784775677561323
10КП16021210203201942018530176301684015
 ДП210 320 420 530 630 840 1470 

___________
     1 Пiсля 10 рокiв експлуатацiї показник Г знижується на один процент за кожний рiк, але не може бути меншим 4 %, якщо автомобiль перебуває у справному технiчному станi.

     Умовнi позначення: КП - умови експлуатацiї, якi вiдповiдають використанню ДТЗ переважно на внутрiшньообласних маршрутах, ДП - умови експлуатацiї, якi вiдповiдають використанню ДТЗ переважно на мiжобласних i мiжнародних маршрутах.

     Примiтка. Промiжнi значення показника Г i нормативного пробiгу Пн для певних, не визначених таблицею, термiнiв експлуатацiї автомобiлiв i значень їх повної маси визначаються iнтерполюванням.

Таблиця 1.4. Коефiцiєнт коригування ринкової Гк вантажних автомобiлiв та автобусiв iноземного виробництва за величиною пробiгу

Повна маса ДТЗ, тУмови експлу-
атацiї
Рiзниця мiж фактичним i нормативним пробiгами, тис. км 
102030405060708090100120140160180Процент зменшення ринкової вартостi ДТЗ унаслiдок перепробiгу (-%)
до 2,8КП5101620242832353840    
ДП59131719212425272931333435
2,81 до 4,99КП591215171921232527    
ДП3581012141618202122232425
5,0 до 7,49КП591317202224262728    
ДП357911131517192122232425
7,5 до 10,99КП36911141618202122    
ДП357911131517181920212223
11,0 до 15,99КП36912141618202122    
ДП357911131517181920212223
Не менше 16КП36911141618202122    
ДП24689101112131416171920
 
до 2,8КП481114161820212223    Процент збiльшення ринкової вартостi ДТЗ унаслiдок недопробiгу (+%)
ДП358911121314151617181920
2,81 до 4,99КП35789101112131415   
ДП245678910111213141516
5,0 до 7,49КП3579101112131415    
ДП23456789101112131415
7,5 до 10,99КП24678910111213    
ДП23456789101112131415
11,0 до 15,99КП234567891011    
ДП223345678910111213
Не менше 16КП134567891011    
ДП112233445678910

     Умовнi позначення: КП - умови експлуатацiї, якi вiдповiдають використанню ДТЗ переважно на внутрiшньообласних маршрутах, ДП - умови експлуатацiї, якi вiдповiдають використанню ДТЗ переважно на мiжобласних i мiжнародних маршрутах.

     Примiтка. У разi перепробiгу чи недопробiгу, що перевищує значення, зазначенi в таблицях, слiд приймати найближчi граничнi значення.

Таблиця 1.5. Значення процентного показника ринкової вартостi причепiв Гпч виробництва країн СНД

Строк
 експлу-
атацiї, роки
Вантажнiсть причепiв, т
легкових автомобiлiввантажних автомобiлiв
до 0,750,75 до 2,0до 2,82,8 до 5,05,0 до 7,57,6 до 16,0не менше 16,0
190868275757678
286817770707274
367666359596162
460595550505354
550504741414646
646454235353835
742403930303229
835333325252623
929282720202119
1024232116161716

     Примiтки:

     1. Для причепiв, що мають строк експлуатацiї бiльш як 10 рокiв, показник Гпч зменшується за кожний рiк експлуатацiї на: 1,0 % для причепiв легкових автомобiлiв, 0,8 % для причепiв вантажних автомобiлiв.

     2. Для технiчно справних причепiв Гпч повинен становити не менше 4 %.

Таблиця 1.6. Значення процентного показника ринкової вартостi причепiв Гпч iноземного виробництва (окрiм зведених у табл. 1.5)

Строк експлуа-
тацiї, роки
Вантажнiсть причепiв, т
легкових автомобiлiввантажних автомобiлiв
до 0,750,75 до 2,0до 2,82,8 до 5,05,0 до 7,57,6 до 16,0не менше 16,0
193929188888990
289888381818384
382807068687172
475726259596364
569655450505655
663584944444845
758524639394240
853464035353634
948403430303129
1043353027272826

     Примiтки:

     1. Для причепiв, що мають строк експлуатацiї бiльш як 10 рокiв, показник Гпч зменшується за кожний рiк експлуатацiї на:

     1,0 % для причепiв легкових автомобiлiв;

     0,8 % для причепiв вантажних автомобiлiв.

     2. Для технiчно справних причепiв Гпч повинен становити не менше 4 %.

Таблиця 1.7. Значення процентного показника ринкової вартостi мототехнiки

МототехнiкаСтрок експлуатацiї, роки
ТипРобочий об'єм двигуна12345678910
Мопедидо 50 см381655242342722181411
Моторолеридо 200 см383705748403328231916
Мотоцикли без коляскидо 125 см391827569625751474339
125 до 175 см389807265595247423834
175 до 350 см391847670645953494541
не менше 350 см393868075706560565248
Мотоцикли з коляскоюдо 350 см389807265595247423834
не менше 350 см391847670645953494541

     Примiтки:

     1. Для мототехнiки, що має строк експлуатацiї бiльш як 10 рокiв, показник Г зменшується на 2 % за кожний рiк експлуатацiї.

     2. Для технiчно справної мототехнiки Г повинен становити не менше 4 %.

Таблиця 1.8. Значення процентного показника ринкової вартостi самохiдних сiльськогосподарських, лiсогосподарських, будiвельних машин, тракторiв i комбайнiв

Строк експлуатацiї, роки123456789101112
Показник ринкової вартостi, %8064514133262117131086

 

Додаток 2
до пункту 8.5.3 Методики товарознавчої експертизи та оцiнки дорожнiх транспортних засобiв

КОЕФIЦIЄНТ
ВТРАТИ ТОВАРНОЇ ВАРТОСТI

Вiдношення А0,03 до 0,20,2 до 0,33
Вiдношення Впонад 1,301,30 до 1,001,00 до 0,700,70 до 0,50не бiльше 0,50понад 1,301,30 до 1,001,00 до 0,700,70 до 0,50не бiльше 0,50
Строк експлуатацiї, мiсяцiдо 25,55,04,54,253,755,755,254,754,254,0
2 до 65,04,54,03,753,255,254,754,254,03,5
6 до 124,54,03,53,253,04,754,254,03,53,25
12 до 244,03,53,253,02,754,254,03,53,253,0
24 до 363,53,253,02,752,54,03,53,253,02,75
36 до 483,253,02,752,52,03,53,253,02,752,25
48 до 603,02,752,52,01,53,253,02,752,251,75
60 до 722,752,52,251,51,03,02,752,52,01,5
72 до 842,52,252,01,00,752,752,52,251,751,25

 

Вiдношення А0,33 до 0,450,45 до 0,65
Вiдношення Впонад 1,301,30 до 1,001,00 до 0,700,70 до 0,50не бiльше 0,50понад 1,301,30 до 1,001,00 до 0,700,70 до 0,50не бiльше 0,50
Строк експлуатацiї, мiсяцiдо 26,05,55,04,54,256,255,755,254,754,5
2 до 65,55,04,54,253,755,755,254,754,54,0
6 до 125,04,54,253,753,55,254,754,54,03,75
12 до 244,54,253,753,53,254,754,54,03,753,5
24 до 364,253,753,53,253,04,54,03,753,53,25
36 до 483,753,53,253,02,54,03,753,53,252,75
48 до 603,53,253,02,52,03,753,53,252,752,25
60 до 723,253,02,752,251,75353,253,02,52,0
72 до 843,02,752,52,01,53,253,02,752,251,75

 

Вiдношення Апонад 0,66
Вiдношення Впонад 1,301,30 до 1,001,00 до 0,700,70 до 0,50не бiльше 0,50
Строк експлуатацiї, мiсяцiдо 26,56,05,55,04,75
2 до 66,05,55,04,754,25
6 до 125,55,04,754,254,0
12 до 245,04,754,254,03,75
24 до 364,754,254,03,753,5
36 до 484,254,03,753,53,0
48 до 604,03,753,53,02,5
60 до 723,753,53,252,752,25
72 до 843,53,253,02,52,0

     Примiтка.

     Якщо вiдношення А має значення до 0,03, величина ВТВ прирiвнюється до вартостi вiдновлюваного ремонту.

     Промiжнi значення коефiцiєнта ВТВ Х i строку експлуатацiї визначаються iнтерполюванням.

 

Додаток 3
до пункту 7.7 Методики товарознавчої експертизи та оцiнки дорожнiх транспортних засобiв

КОЕФIЦIЄНТ
ФУНКЦIОНАЛЬНОГО ЗНОСУ ДТЗ

МодельКоефiцiєнтМодельКоефiцiєнт
1. Легковi автомобiлi
ЗАЗ-1102061,00ЗАЗ-11401,09
ЗАЗ-11020,94ЗАЗ-968М0,42
ЗАЗ-110216 (люкс)1,10ЗАЗ-9680,40
ЗАЗ-11221,29ЗАЗ-966, 966В0,30
ЗАЗ-11251,44ЗАЗ-965, 965А0,20
ЛуАЗ-130211,00ЛуАЗ-9690,60
ВАЗ-210701,00ВАЗ-21020,76
ВАЗ-210630,92ВАЗ-210230,77
ВАЗ-210510,85ВАЗ-210210,81
ВАЗ-21050,85ВАЗ-210160,68
ВАЗ-21040,91ВАЗ-210130,75
ВАЗ-210350,88ВАЗ-210110,75
ВАЗ-210330,89ВАЗ-21010,67
ВАЗ-21030,88  
ВАЗ-210831,00ВАЗ-21080,98
ВАЗ-210810,95  
ВАЗ-210931,00ВАЗ-21090,98
ВАЗ-210910,95  
ВАЗ-212131,00ВАЗ-21210,89
АЗЛК-214121,00"Москвич-426"0,56
"Москвич-2140"0,76"Москвич-408"0,52
"Москвич-2140 Люкс"0,83"Москвич-407"0,33
"Москвич-2138"0,69"Москвич-403"0,35
"Москвич-21406"0,74"Москвич-402"0,27
"Москвич-412"0,55"Москвич-401, 400"0,18
ГАЗ-3110 (2445 см3)1,00ГАЗ-24-120,85
ГАЗ-310290,96ГАЗ-220,40
ГАЗ-31021,10ГАЗ-210,39
ГАЗ-310220,92ГАЗ-720,20
ГАЗ-310212 (2300 см3)1,72ГАЗ-200,14
ГАЗ-240,66ГАЗ-131,54
ГАЗ-24-020,79ГАЗ-141,54
ГАЗ-24-100,71  
УАЗ-315121,00ГАЗ-690,56
УАЗ-469Б0,90  
2. Вантажнi автомобiлi
УАЗ-33031,00УАЗ-451ДМ0,70
УАЗ-452Д0,82  
ГАЗ-33071,00ГАЗ-52040,58
ГАЗ-53-120,90ГАЗ-52030,55
ГАЗ-53А0,82  
ГАЗ-66-401,00ГАЗ-66-010,90
ГАЗ-66-110,95  
ЗИЛ-4331001,00ЗИЛ-1300,60
ЗИЛ-4314100,85  
ЗИЛ-4334201,00ЗИЛ-1310,87
ЗИЛ-133Г401,00ЗИЛ-133ГЯ0,89
  ЗИЛ-133Г20,70
МАЗ-533711,00МАЗ-53350,67
  МАЗ-533520,75
КрАЗ-651011,00КрАЗ-2570,76
КрАЗ-2500,95КрАЗ-257Б10,80
КрАЗ-650321,00КрАЗ-255Б10,85
Урал-4320-101,00Урал-377Н0,55
Урал-375Д0,67Урал-375Н0,77
3. Вантажнi автомобiлi-самоскиди
ГАЗ-САЗ-3507-011,00ГАЗ-САЗ-35053Б0,85
  ГАЗ-САЗ-35040,58
ЗИЛ-ММЗ-450851,00ЗИЛ-ММЗ-45050,98
ЗИЛ-ММЗ-45020,95ЗИЛ-ММЗ-554М0,89
ЗИЛ-ММЗ-5550,88  
МАЗ-55511,00МАЗ-503А0,77
МАЗ-55490,82  
БелАЗ-754051,00БелАЗ-540А0,76
БелАЗ-75220,90  
БелАЗ-754851,00БелАЗ-548А0,84
БелАЗ-75491,00БелАЗ-5490,86
БелАЗ-75090,90  
БелАЗ-751291,00БелАЗ-751910,80
БелАЗ-75190,90  
КрАЗ-65101,00КрАЗ-256Б10,85
4. Причепи та напiвпричепи автомобiльнi
СЗАП-83551,00ГКБ-83500,90
СЗАП-835711,00ГКБ-83520,90
ОдАЗ-935711,00ОдАЗ-93570,90
5. Автобуси
РАФ-22038-021,00РАФ-22030,84
РАФ-2203-010,90РАФ-9770,60
УАЗ-22061,00УАЗ-452В0,75
УАЗ-2206-010,83  
ПАЗ-32051,00ПАЗ-6720,40
ПАЗ-32010,50ПАЗ-6510,20
КАВЗ-32711,00КАВЗ-6850,75
КАВЗ-32700,90КАВЗ-6510,37
ЛАЗ-695Н1,00ЛАЗ-6970,90
6. Мотоцикли
Важкi
ИМЗ-8.103-10 "Урал"1,00М-62И, М-610,57
М-670,81М-520,52
М-660,74М-720,42
М-630,66  
КМЗ-8.155-02 "Днiпро-11"1,00МТ-9 "Днiпро"0,56
"Днiпро-12"0,94К-750М0,45
МТ-10-36 "Днiпро"0,67К-650 "Днiпро"0,52
МТ-10 "Днiпро"0,61  
Примiтка. Мотоцикли без коляски дешевшi вiд зведених у таблицю на 20 %
Середнi
ИЖ "Планета 5-010"1,00ИЖ-54А, 57М, 57К0,90
ИЖ "Планета-4"0,85ИЖ-560,60
ИЖ "Планета-3"0,72ИЖ "Планета-Спорт"0,90
ИЖ "Планета-2"0,66ИЖ-54, 57М, 57К0,75
ИЖ "Планета"0,60ИЖ "Планета-01"0,91
ИЖ "Юпитер 5-020"1,00ИЖ "Юпитер-2"0,69
ИЖ "Юпитер-4"0,90ИЖ-ЮК "Юпитер"0,86
ИЖ "Юпитер-3"0,80  
Легкi
ММВЗ-3.112.12 "Спутник"1,00ММВЗ-3.112110,85
ММВЗ-3.1150,83ММВЗ-3.1120,77
ММВЗ-3.1110,71  
7. Мопеди
ЛМЗ-2.161-02 "Карпати-2"1,00ЛМЗ-2-153 "Верховина-5"0,76
ЛМЗ-2.159 "Верховина-7"0,95ЛМЗ-2-152 "Верховина-4"0,70
ЛМЗ-2-158 "Верховина-6"0,85МП-048 "Верховина-3"0,66
РМЗ-1-413-07 "Рига-13"1,00РМЗ-1-411 "Рига-11"0,90
РМЗ-2.124М "Дельта"1,00"Рига-12", "Рига-3"0,75
РМЗ2.116 "Рига-16"0,85"Рига-4", "Рига-1"0,75

     Примiтка.

     У разi вiдсутностi довiдкових даних про вартiсть ДТЗ, що був у користуваннi, припустимо проведення розрахунку його ринкової вартостi за формулою (3) з використанням коефiцiєнта Кз i довiдкового значення вартостi вiдповiдного ДТЗ. У цьому разi рiк виготовлення ДТЗ, який використовується як базовий, повинен бути максимально наближеним до року виготовлення оцiнюваного ДТЗ.

 

Додаток 4
до пунктiв 6.3.1; 7.29; 7.30; 7.33; 7.35.9; 8.4.3 Методики товарознавчої експертизи та оцiнки дорожнiх транспортних засобiв

ДОДАТКОВI НОРМАТИВНI ДАНI

Таблиця 4.1. Коефiцiєнт фiзичного зносу пневматичних шин

Об'єкт застосування пневматичних шинhгр, ммВiдношення (hп/hо) поточної висоти рисунка протектора до початковоїЕш, %
0,10,20,30,40,50,60,70,80,91,0
Автобуси, тролейбуси i їхнi причепи20,860,730,610,500,400,300,280,140,170
Легковi автомобiлi i причепи до них, мiкроавтобуси1,6-0,740,620,510,410,310,220,140,070
Вантажнi автомобiлi i їхнi причепи10,860,730,610,500,400,300,220,140,070
Мотоцикли, моторолери, мопеди0,80,870,740,620,510,410,310,220,140,070

     Примiтка. Промiжнi значення Еш у разi потреби визначаються iнтерполюванням.

Таблиця 4.2. Вiдносне зменшення норм середнього ресурсу пневматичних шин з малою iнтенсивнiстю експлуатацiї

Об'єкт застосування пневматичних шинЗМЕНШЕННЯ НОРМ СЕРЕДНЬОГО РЕСУРСУ ПНЕВМАТИЧНИХ ШИН, %
залежно вiд року експлуатацiї
45678910
Автобуси, тролейбуси, вантажнi автомобiлi i їхнi причепи1--4
––
5
8
––
10
12
––
15
18
––
20
25
––
30
Легковi автомобiлi i причепи до них, мiкроавтобуси--510152230
Мотоцикли, моторолери, мопеди10203040---

___________
     1 У знаменнику - данi для пневматичних шин регульованого тиску.

     Примiтка. Промiжнi значення середнього ресурсу визначаються iнтерполюванням.

Таблиця 4.3. Висота рисунка протектора пневматичних шин дорожнiх транспортних засобiв

N з/пПозначення розмiру шиниМодель шиниВисота рисунка протектора, ммПримiтка
1. Шини легкових автомобiлiв
1155-13/6,15-13ИЛ-14311,0 
2155-13/6,15-13И-1519,0 
3165-13/6,45-13АИ-16812,0 
4165-13/6,45-13М-14510,0 
5175-16/6,95-16ВЛИ-512,0 
6185-14/7,35-14ИД-19510,0 
7185-14/7,35-14АИД-2312,5 
8185-15/7,35-15Я-228Д10,0 
95,60-15М-59А9,0 
10155/70R13БЛ-857,6 
11155/80R13Д-658,5 
12135/80R13БЦ-277,0 
13145/80R13БЦ-277,0 
14155/70R13ВС-117,5 
15155/70R13БЦ-109,2 
16155/80R13БЦ-277,5 
17165/70R13ВС-117,8 
18165/70R13ВС-28,8 
19165/70R13БЦ-198,5 
20165/70R13БЦ-77,8 
21165/70R13БЦ-308,0 
22165/80R13Д-678,5 
23165/80R14Бл-858,5 
24165/80R13МИ-166, МИ-168,6 
25165/70R13Ех-857,5 
26165/80R14МИ-180, МИ-1888,5 
27165/80R13БЦ-158,0 
28175/70R13FORT 109,0 
29175/70R13ВС-437,5 
30175/70R13ИМ-2517,0 
31175/70R13Вл-519,5зимова
32175/70R13И-50810,0зимова
33175/70R13С-1299,0зимова
34175/70R13Кама-5039,0зимова
35175/70R13Я-5719,0зимова
36175/70R13Бл-857,8 
37175/70R14Бл-857,8 
38175/80R16ДП-10110,0 
39175/65R14БЦ-237,5 
40175/70R13БЦ-48,0 
41175/70R13БС-117,5 
42175/70R13БЦ-209,0 
43175/70R13Forvard-1217,5 
44175/70R13ВС-427,5 
45175/70R13БЦ-68,6 
46175/70R14БЦ-168,6 
47175/70R14БЦ-68,6 
48185/60R14Кама-2088,0 
49185/60R14БИ-5557,5 
50185/60R14Вли-577,0 
51185/65R13БЦ-137,0 
52185/65R13БЦ-168,0 
53185/65R14БЦ-57,7 
54185/65R14БЦ-911,0 
55185/65R14ВС-408,0 
56185/70R14БЦ-68,8 
57185/75R16БЦ-2410,0 
58185/75R16БЦ-2510,0 
59185/80R14БЦ-158,5 
60185/70R14Бл-858,8 
61195/65R15ДП-189,0 
62195/65R15F-1218,1 
63195/70R14Бл-858,2 
64195/60R14БЦ-188,3 
65195/65R15БЦ-38,8 
66195/65R15БЦ-911,0 
67195/65R15ВС-418,8 
68195/75R15БЦ-1510,0 
69205/65R15БЦ-189,8 
70205/70R14БЦ-19,8 
71205/70R14БЦ-169,8 
72205/70R14ОИ-297С-111,2 
73205/70R14БЦ-610,7 
74205/70R14ОИ-297С-111,2 
75205/70R14ИД-2209,0 
76235/75R15Forvard-13112,0 
77185/70R14ВС-408,0 
78195/70R14ВС-407,0 
79175/70R13Nokian Hakkapeliitta Q8,5зимова
80175/70R13M-264 Snowqueen9,5зимова
81175/70R13 82ТNokian NRT7,0зимова
82175/70R13 82ТMatador MP 57 Sibir7,9зимова
83185/60R14 82ТContinental winter Contact, M+S TS-7708,0зимова
84185/60R14Michelin XH-18,0 
85185/65R14Nokian NRH-28,0 
86185/65R13K-162 Seven Hills9,0зимова
87195/65R15 91ТContinental winter Contact, M+S TS-7708,0зимова
88195/65R15 88ТContinental winter Contact, M+S TS-7708,5зимова
89195/65R15Michelin Pilot Exalto7,8лiтня
90195/65R15Uniroyal Rallye 5408,2лiтня
91195/65R15Continental Premium Contact8,0лiтня
92195/65R15Goodyear Eagle NCT57,9лiтня
93195/65R15Nokian NRH-27,7лiтня
94195/65R15Firestone Firehawk 7007,6лiтня
95195/65R15Pirelli P60007,5лiтня
96195/65R15Fulda Carat Assuro7,8лiтня
97195/65R15R-162 Seven Hills9,0 
98195/65R15Continental, monti, winter, contact8,0зимова
99195/65R15Bridgestone B3308,1лiтня
100205/65R15 94QNokian7,0 
101205/75R15 97ТKumho, M+S9,8зимова
102205R16Multitrac 106/104, N10,5 
103205R16Pirelli 104, S, M+S11,0зимова
104235/75R15 105SMichelin, M+S11,0зимова
105245/75R16Goodyear, Wrangler-HT M+S10,0зимова
106265/70R15 110SBridgestone Dueler H/T 6898,2 
107265/75R16Kumho 108/105, S11,5 
108275/70R16Dunlop, Grandtrek, 114H, M+S11,0зимова
1097,50R16Continental 121/12014,0 
110175/70R13Кама-5789,5зимова
111175/70R13Matador MP 57 Sibir8,5зимова
112175/70R13Bridgestone WT-149,8зимова
113175/70R13Cooper Weather Master S/T10,5зимова
114175/70R13Partner M 2329,9зимова
115175/70R13НИИШП-Ралли-200010,0зимова
116175/70R13НИИШП И-50810,0зимова
117175/70R13Pirelli winter S performance9,5зимова
118175/70R13Nokian Hakkapeliitta 19,2зимова
119175/70R13Goodyear Ultra Grip 40010,1зимова
120175/70R13Michelin Ivalo10,0зимова
121175/70R13Dunlop SP Arctic M39,6зимова
122175/70R13Dunlop M-4 SP Arctic9,4 - 9,6зимова
123175/70R13Bridgestone WT-179,4 - 9,6лiтня
124175/70R13Gislaved Nord Frost II9,8зимова
125175/70R13Yokohama S 7609,0лiтня
126175/70R13Rosava Max Vas Forward 1218,0 - 8,5лiтня
127175/70R13Matador MP 128,0лiтня
128175/70R13Barum Bravura8,5 - 9,0лiтня
129175/70R13Cooper Cobra Radial G/T9,5 - 10,0лiтня
130175/70R13Gislaved Speed 5168,0 - 9,0лiтня
131175/70R13Continental ContiEcoContact EP8,0лiтня
132175/70R13Pirelli P 3000 Energy8,0лiтня
133175/70R13Bridgestone B708,0лiтня
134175/70R13Michelin Maxi Ice8,5зимова
135175/70R13Nokian Hakkapeliitta 19,3зимова
136175/70R13С-129 (Снiговий барс)9,0зимова
137175/70R13Наст Я-5128,5 - 9,0зимова
138175/70R13M 264 Taganka Snow Queen9,3 - 8,8зимова
139 Barum NR 615,0 
140 Barum NR 1115,0 
141 Barum NR 1515,0 
142 Barum NR 1616,5 
143 Barum NR 1716,5 
144 Barum NR 2718,0 
145 Barum NR 2818,0 
146 Barum NR 2915,0 
147 Barum NR 3215,0 
148 Barum NR 3513,5 
149 Barum NR 3718,0 
150 Barum NR 3820,0 
151 Barum NR 3917,0 
152 Barum NR 4020,0 
153 Barum NR 4215,0 
154 Barum NR 4317,0 
155 Barum NR 45/3317,5 
156 Barum NR 4417,0 
157 Barum NR 4615,0 
158 Barum NR 4714,5 
159185 R14Barum OR 248,5 
160185 R14Barum OR 2911,0 
161185 R14Barum OR 5110,0 
162185 R14Barum OR 5311,0 
2. Шини вантажних автомобiлiв та автобусiв особливо малої мiсткостi (мiкроавтобусiв)
1175R16СДП-1010,0 
2185/75R16СБЦ-2410,5 
3185/80R14СБЦ-309,0 
4185/80R14СБЦ-158,5 
5185/75R14СQ, M+S 102/10011,0 
6185R14СМР300 Словакiя, 102/100, N11,0 
7195/65R15СБЦ-38,8 
8195/75R15СБЦ-1510,0 
9195R16СF-13111,5 
10195R14СБЦ-448,0 
11195/75R16С (195R16С)Michelin 107/105, N10,5 
128,40-15(215/90-15С)Я-24514,0 
13205/70R14СБЦ-19,8 
14205R14СБЦ-448,0 
15205/75R16СMarangani, 110/108, R10,5 
16215 R16СБЦ-3412,0 
17215/75R16СFirestone 113/111, N, M+S, Hi-GRIP10,5 
18225/75R16СБЦ-2612,0 
19235/75R15СБЦ-2112,0 
20235/75R15СБЦ-1212,0 
2112,00R20И-109Б-124,0 
2212,00R20И-150А18,0 
2312,00-20Д-5616,0 
248,5R17,5Firestone, 121/12013,0 
2511,00R20Firestone, HP-2000, 16PR, 150/146K15,0 
2611R22,5Firestone, PSD-3000, 148/145L, M+S20,0 
27315/80R22,5Michelin, X, Pilote XZA, 154/150M, 156/150L20,0 
28385/65R22,5Firestone, HP3000, 158L15,0 
297,50-20Ех-2015,3 
308,25-20Ех-2016,3 
319,00-20Ех-2018,5 
329,00 R20Ех-2118,0 
339,00 R20Ех-1214,0 
349,00 R20И-Н19018,0 
3510,00 R20Ех-2118,5 
3611,00 R20Ех-2119,0 
3712,00 R20Ех-2120,0 
3812,00-20Ех-2023,0 
3914,75/80 R20НР-5421,0 
4014,75/80 R20НР-5625,0 
3. Шини суцiльнометалокорднi дорожнiх вантажних автомобiлiв, автобусiв
110,00R20И-А265-1, Д-2М14,0 
210,00R20И-А265, Д-2М14,0 
310,00R20И-321, Д-3МА14,0 
411/70R22,5И-305, Д-1М15,5 
511 R22,5И-336, Д-3МА14,0 
4. Шини регульованого тиску дорожнiх вантажних автомобiлiв, призначенi для експлуатацiї переважно поза дорогами загального користування
110,00-18К-6520,0 
212,00-18К-7020,0 
312,00R20КИ-11325,0 
412,00-20М-9325,0 
513,00-18К-5820,0 
614,00-20ОИ-2528,0 
716,00-20И-15930,0 
821,5/75R21ИД-37023,0 
91100х400-53304720,0 
101200х500-508(PR-10)ИД-П28425,0 
111200х500-508(PR-16)ИД-П28425,0 
121200х500-508И-247Б20,0 
131220х400-533И-П18423,0 
141300х530-533ВИД-20125,0 
151300х530-533ВИ-324,0 
161300х530-533ИД-26721,0 
171500х600-635(PR-10)В-7725,0 
181500х600-635(PR-14)В-7725,0 
191600х600-685В-17825,0 
5. Шини постiйного тиску позадорожнiх кар'єрних автомобiлiв
118,00-25ВФ-76Б35,0 
218,00-25Ф-15437,0 
321,00-28ДФ-2736,0 
421,00-33ВФ-166А35,0 
6. Шини сiльськогосподарських, лiсогосподарських машин
15,00-10В-19А6,5 
26,50-16Д-6621,0 
37,50-20В-10318,0 
47,50 R16Ф-26922,0 
58,25-20ОМФ-16315,0Vmax = 25 км/год.
68,25-20ОМФ-16315,0Vmax = 50 км/год.
79,00-16Ф-27712,0 
89,00-20ВФ-22322,0 
99,5 R42Ф-28930,0 
109,5 R32Ф-26830,0 
119,00 R20ВЦФ-31122,0 
129,5 R20Ф-21735,0 
1310/80-20Ф-23120,0 
1411,2 R20Ф-16538,0 
1511,2-20ФБЦ-3535,0 
1612-16Л-163БЦ15,0 
1713,6 R20Ф-33135,0 
1813/75 RФ-27610,0 
1913,6 R38Ф-28735,0 
2015,5 R38Ф-2А35,0 
2115,5-38Ф-2АД35,0 
2216,5/70-18КФ-9715,0 
2316,9R30TZR347,0 
2416,9R30Ф-4340,0 
2518,4R34TZR250,0 
2623,1-26Я-242А650,0 
2723,1R26Ф-3750,0 
2823,1R21ФД-14А38,0 
2928,1R26ФД-1247,0 
3028,1-25ФД-16А47,0 
3130,5R32Ф-8155,0 
3266х43,00R25SB-137,0 
3371х47,00-25Ф-8250,0 
34210/80 R16Ф-32524,0 
7. Мотошини
12,25-19Л-1563,0 
22,50/85-16Л-2643,5 
32,50-19Л-1297,0 
43,00-18Л-2517,0 
53,00-19Л-1705,0 
63,00-10К-907,0 
73,25-19Л-1307,0 
83,25-19С-765,0 
93,25-16Л-1337,0 
103,50-18К-1029,0 
113,50-16Н-1268,0 
123,75-19И-407,0 
134,00-10В-477,0 
144,00-10К-827,0 
154,00-10СК-968,0 
165,00-10В-19АМ6,5 
17670-10Н-2228,5 
8. Шини постiйного тиску вантажних автомобiлiв, автобусiв та тролейбусiв
17,50-20Я-15115,5 
27,50-20МИ-17317,0 
37,50-20ИЯ-112А15,0 
47,50-20МИ-173-117,5 
57,50 R20ИЯ-19615,0 
68,25-20ИК-6АМ-П16,0 
78,25-20ИК-6АМ16,0 
88,25-20ИК-6АМУ16,0 
98,25-20Д-6013,0 
108,25 R20У-220,0 
118,25 R20К-55А18,0 
128,25 R20Ки-6318,0 
139,00-20Д-4612,5 
149,00-20Д-4916,0 
159,00-20Ех-2020,0 
169,00R20 (PR-12)И-Н142Б-121,0 
179,00R20 (PR-14)И-Н142Б-121,0 
189,00R20Д-4421,0 
199,00-20И-252Б20,0 
209,00-20И-249А18,0 
219,00R20О-40БМ-120,0 
229,00R20БЦИ-342, У-719,0 
239,00-20МИ-15521,0 
249,00 R20МИ-15118,0 
2510,00-20ИВл-1А20,0 
2610,00 R20ОИ-73Б16,0 
2710,00R20БЦИ-18514,0 
2810,00R20И-309, Д-414,0 
2910,00R20БЦ-3814,0 
3010,00R22,5БЦ-3117,0 
3111,00-20Д-4715,0 
3211,00-20Д-4811,5 
3311,00R20И-IIIАМ17,0 
3411 R22,5БЦ-3214,5 
3511,00R20И-111А17,0 
3611,00-20В-195А20,0 
3711,00 R20И-68А20,0 
3812,00-20ИЯВ-12Б20,0 
3912,00-20ИЯ-24115,0 
4012 R22,5И-41114,5 
4112,00R20БЦИ-150А18,0 
4212,00R20И-332, Д-416,0 
4312,00R20ИД-304, У-422,0 
4412,00R20И-337, У-822,0 
4512,00R24ДП-918,0 
4612,00R20 (PR-14)ИД-304, У-422,0 
4712,00R20 (PR-16)ИД-304, У-422,0 

Таблиця 4.4. Установлення модельного року виготовлення ДТЗ за описовою частиною VIN-коду

Рiк виготовленняСимволРiк виготовленняСимволРiк виготовленняСимволРiк виготовленняСимвол
197111981B1991M20011
197221982C1992N20022
197331983D1993P20033
197441984E1994R20044
197551985F1995S20055
197661986G1996T20066
197771987H1997V20077
197881988J1998W20088
197991989K1999X20099
1980A1990L2000Y2010A

     Примiтка.

     Американськi, бiльшiсть європейських i азiатських виробникiв ДТЗ кодують модельний рiк виготовлення в 10-й позицiї VIN-коду.

Таблиця 4.5. Трудомiсткiсть вiдновлювального ремонту кузовiв ДТЗ

Вiдновлення без застосування методiв газополуменевого нагрiвання, зварюванняВiдновлення iз застосуванням методiв газополуменевого нагрiвання, зварюванняВiдновлення без застосування методiв газополуменевого нагрiвання, зварюванняВiдновлення iз застосуванням методiв газополуменевого нагрiвання, зварювання
Трудомiст-
кiсть, нормо-години
Площа, яка пiдлягає вiдновленню, м2Трудомiст-
кiсть, нормо-години
Трудомiст-
кiсть, нормо-години
Площа, яка пiдлягає вiдновленню, м2Трудомiст-
кiсть, нормо-години
0,20,010,32,10,263,6
0,20,020,42,20,273,7
0,30,030,62,30,284,0
0,40,040,72,30,294,1
0,50,050,82,40,304,2
0,50,061,02,50,314,4
0,60,071,12,60,324,5
0,70,081,32,60,334,6
0,80,091,42,70,344,7
0,80,101,52,80,354,9
0,90,111,62,90,365,0
1,00,121,72,90,375,1
1,10,131,93,00,385,3
1,10,142,03,00,395,4
1,20,152,13,20,405,5
1,30,162,33,20,415,7
1,40,172,43,30,425,8
1,40,182,63,40,435,9
1,50,192,73,50,446,0
1,60,202,83,50,456,2
1,70,212,93,60,466,3
1,80,223,03,70,476,4
1,90,233,23,80,486,5
1,90,243,33,80,496,8
2,00,253,43,90,506,9

     Примiтка.

     Залежно вiд складностi конструкцiї пошкоджених деталей, доступностi їх для застосування спецiальних iнструментiв i обладнання слiд застосовувати такi коефiцiєнти збiльшення трудомiсткостi:

     для вiдкритих панелей (доступних для ремонту) - 1,0;

     для складових елементiв, якi мають складну конструкцiю, обумовлену наявнiстю ребер жорсткостi, зварних з'єднань, перехiдних поверхонь - 1,2;

     для складових елементiв, доступ до яких для ремонту обмежений конструкцiєю ДТЗ - 1,3.

Таблиця 4.6. Середня вартiсть однiєї нормо-години ремонтних робiт для ДТЗ, що ввозяться на митну територiю України

Країна-експортер, з якої ДТЗ увозиться на митну територiю УкраїниВартiсть робiт за їх видами у євро
механiчнi роботикузовнi роботифарбувальнi роботисередня вартiсть однiєї нормо-години ремонтних робiт
Нiмеччина (легковi ДТЗ)40,644,750,745
Нiмеччина (вантажнi ДТЗ)42,444,750,746
Iспанiя23,321,528,124
Iталiя20,219,019,420
Великобританiя4425,125,131
Бельгiя24,824,524,825
Нiдерланди32,232,232,232
Швейцарiя44,745,54545

 

Додаток 5
до пунктiв 7.3, 7.17, 7.35.8 Методики товарознавчої експертизи та оцiнки дорожнiх транспортних засобiв

ДОДАТКОВЕ ЗБIЛЬШЕННЯ (ЗМЕНШЕННЯ) ВАРТОСТI ДОРОЖНIХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБIВ

Таблиця 5.1. Процент Дз додаткового збiльшення (зменшення) ринкової вартостi ДТЗ залежно вiд умов догляду, зберiгання та експлуатацiї

N
з/п
Найменування факторiв, якi визначають умови експлуатацiїДз, %Примiтки
Фактори, що впливають на пiдвищення вартостi ДТЗ
1Вiдсутнiсть корозiйних пошкоджень складових частин кузова легкових автомобiлiв10,0Для строку експлуатацiї не менше 5 рокiв ДТЗ виробництва країн СНД та колишньої Ради Економiчної Взаємодопомоги (РЕВД) i 7 рокiв - для iнших ДТЗ
2Вiдсутнiсть слiдiв аварiйних пошкоджень i перефарбування кузова легкових автомобiлiв5,0
3Виконано: 
капiтальний ремонт двигуна не бiльше як за 1 рiк до дати оцiнки5,0
капiтальний ремонт кузова з повним пофарбуванням не бiльше як за 3 роки до дати оцiнки15,0
замiну кузова на новий не бiльше як за 5 рокiв до дати оцiнки130,0
Фактори, що впливають на процент зниження вартостi ДТЗ
4Фактори експлуатацiї2:  
ДТЗ експлуатувався в режимi таксi15,0 
змiна декiлькох власникiв ДТЗ протягом трьох рокiв5,0 
ДТЗ перебував у повнiй або частковiй власностi юридичної особи5,0 
ДТЗ експлуатувався в умовах автошкiл20,0 
ДТЗ експлуатувався як швидка медична допомога (окрiм санiтарних машин)15,0 
ДТЗ застосовувався поза дорогами загального користування (не менше 30 % пробiгу)310,0 
5ДТЗ має корозiйнi пошкодження складових частин кузова Вибирається з таблицi 5.2 або визначається з урахуванням витрат, потрiбних для усунення корозiйних пошкоджень
 6ДТЗ має слiди вiдновлювального ремонту кузова10,0За наявностi слiдiв вiдновлення трьох i бiльше деталей кузова
4,0За наявностi слiдiв вiдновлення не бiльше двох деталей кузова
7ДТЗ має складовi частини, якi потребують ремонту (окрiм замiни)до 15,0Слiди пiдтiкання олив та пального; пiдвищена димнiсть i шумнiсть двигуна, порушення функцiональних можливостей тощо
8ДТЗ пофарбовано в колiр, який не користується попитом1,5 

____________
     1 У разi капiтального ремонту кузова або його замiни за умов, зазначених у пунктi 3 таблицi, зниження вартостi за наявностi слiдiв вiдновлювального ремонту згiдно з вимогами пункту 6 не здiйснюється.

     2 За наявностi декiлькох факторiв експлуатацiї ДТЗ, якi впливають на зниження його вартостi та якi обумовленi в пунктi 4 таблицi, у розрахунку вартостi ДТЗ використовується найбiльше iз цих значень.

     3 Зниження ринкової вартостi сiльськогосподарської, лiсогосподарської, будiвельної, спецiальної i спецiалiзованої технiки, тракторiв i комбайнiв у разi застосування їх поза дорогами загального користування вiд пофарбування в кольори, якi не користуються попитом, або за наявностi слiдiв вiдновлювального ремонту кузова - не здiйснюється.

Таблиця 5.2. Проценти додаткового зменшення вартостi дорожнiх транспортних засобiв з дефектами кузова

N
з/п
Найменування елементiв, складових частин ДТЗДопустиме найбiльше зниження вартостi, Дз, %
ЕЛЕМЕНТИ КУЗОВА (пошкодження корозiєю)
1

     Панель пiдлоги кузова

4,0
2

     Коробчастi елементи жорсткостi (лонжерони, поперечини, пiдсилювачi, пiдмоторна рама)

6,0
3

     Пороги кузова

1,0
4

     Передок кузова:

 
4.1

     бризковики переднiх крил

2,0
4.2

     щиток передка

3,0
4.3

     панелi передка (полицi щиткiв радiатора)

1,0
4.4

     бризковик облицювання радiатора

0,3
5

     Боковина кузова:

 
5.1

     стояки боковин

4,0
5.2

     арки боковин (бризковики боковин)

2,0
5.3

     панелi боковин

2,0
5.4

     дверi

0,5
6

     Задок кузова:

 
6.1

     панелi задка

0,5
6.2

     полицi задка з перегородкою (стiнка моторного вiдсiку)

0,5
7

     Дах кузова:

 
7.1

     панель даху

1,0
7.2

     панель бокова задня

0,3
8

     Оперення:

 
8.1

     крило знiмне

0,5
8.2

     крило незнiмне

1,0
8.3

     капот

0,5
8.4кришка багажника 0,5
ОББИВКА КУЗОВА (забруднення, пошкодження, потертостi) 
 9Оббивка салону (даху, стоякiв, боковин, полиць, дверей)  1,0
 10Оббивка сидiнь  2,0
ПОФАРБУВАННЯ КУЗОВА (дефекти лакофарбового покриття) 
 11Пофарбування кузова  3,0
ХРОМОВАНI ДЕТАЛI (корозiя, потьмянiння, вiдшарування) 
 12Хромованi покриття  3,0
СКЛО (потертостi, пошкодження) 
 13Скло  0,5

     Примiтки:

     1. Для ДТЗ, термiн експлуатацiї яких перевищує 8 рокiв, значення Дз, якi наведенi в табл. 5.2, зменшуються удвiчi.

     2. Найбiльше значення процента додаткового зменшення вартостi дорожнiх транспортних засобiв з дефектами кузова не повинно перевищувати 30 %.

     3. Допустимi значення зниження вартостi Дз у частинi пошкодження оббивки кузова, лакофарбового покриття, пошкодження хромованих деталей не залежать вiд кiлькостi пошкоджених елементiв.

 

Додаток 6
до пункту 7.10 Методики товарознавчої експертизи та оцiнки дорожнiх транспортних засобiв

СЕРЕДНЬОРIЧНI ПРОБIГИ АВТОБУСIВ

МоделiСереднє значенняМоделiСереднє значення
Автобуси
ЛиАЗ-677М106,4КАВЗ-685М44,8
ЛиАЗ-677МБ106,4КАВЗ-397644,8
ЛАЗ-420249,1ПАЗ-320151,4
ЛАЗ-697Р50,2ПАЗ-672М46,8
ЛАЗ-699Р87,8ПАЗ-320554,9
ЛАЗ-695Н85,2УАЗ-220619,2
"IKARUS-260"71,0УАЗ-452В35,0
"IKARUS-280"67,8РАФ-2203 "Латвiя"41,0
"IKARUS-250", 255, 256107,3ГАЗ-322132,1

     Примiтка.

     Данi про значення середньорiчних пробiгiв iнших ДТЗ в Українi наведенi в довiдковiй лiтературi.

 

Додаток 7
до пункту 7.35.7 Методики товарознавчої експертизи та оцiнки дорожнiх транспортних засобiв

ЗНАЧЕННЯ ПРОЦЕНТНОГО ПОКАЗНИКА РИНКОВОЇ ВАРТОСТI ДТЗ АБО ЙОГО СКЛАДОВИХ ЧАСТИН, ЩО ПЕРЕБУВАЛИ В КОРИСТУВАННI I ВВОЗЯТЬСЯ НА МИТНУ ТЕРИТОРIЮ УКРАЇНИ

Таблиця 7.1. Значення процентного показника ринкової вартостi ДТЗ, складових частин

ДТЗ, складовi частиниСтрок експлуатацiї (у роках)1
12345678
Автомобiлi-самоскиди80,060,548,540,033,027,522,518,0
69,053,544,036,030,025,020,016,0
Автоцистерни82,061,044,031,523,017,513,011,5
71,051,537,027,020,015,012,010,5
Автобетонозмiшувачi87,068,553,542,032,524,019,015,5
77,060,547,537,028,021,017,014,0
Бортовi платформи з автобетононасосом91,077,064,052,040,530,021,016,0
84,070,058,046,035,025,018,014,5
Смiттєвози90,070,553,038,025,017,012,09,5
80,061,545,031,020,514,510,58,5
Пожежнi автомобiлi7974696459545046
Автомобiлi-молоковози:        
Шасi80,064,550,037,025,518,012,59,0
72,057,043,531,021,015,010,58,0
Цистерни з високоякiсної сталi V2A/V4A90,075,063,553,045,039,035,031,5
82,069,058,048,541,537,033,029,5
Вантажнi автомобiлi комунального, сiльськогосподарського призначення90,076,066,058,050,042,536,030,0
82,571,062,054,046,039,033,027,0
Вантажнi автомобiлi лiсогосподарського призначення90,071,057,045,535,026,018,512,5
79,064,051,040,030,522,015,010,0
Бавовнозбиральнi та iншi комбайни706050403020105
Автобуси285,069,061,555,049,043,037,031,0
74,065,058,552,046,040,034,028,0
Примiтка
Нормативнi пробiги автобусiв складають, тис. км:
        
Мiськi автобуси3090150210270330390450
60120180240300360420480
Мiжмiськi автобуси36108180252324396468540
72144216288360432504576
Автобуси далекого напрямку60180300420540660780900
120240360480600720840960
Автобуси з кiлькiстю мiсць 19 i менше185490126162198234270
3672108144180216252288
Житловi автомобiлi85,069,059,049,541,034,028,524,0
75,064,054,045,037,531,026,022,0
Стрiловi вантажопiдйомнi крани6552413326201511
Тенти для вантажних автомобiлiв та причепiв80,064,548,533,518,010,010,0 
72,056,541,525,510,010,010,0 
Автомобiльнi магнiтоли72,060,048,537,026,014,010,0 
66,054,543,031,520,010,010,0 
Двигуни91,082,073,064,055,046,037,028,0
Привiд та ведучий мiст91,082,073,064,055,046,037,028,0
Навiсне устаткування для гiдравлiчних землерийних машин, екскаваторiв80,067,054,542,029,016,5  
73,060,548,035,023,010,0  
Навiсне устаткування для технiки, яка використовується у зимовий перiод84,076,068,060,553,045,037,029,0
80,072,064,057,049,041,033,525,5
Навiсне устаткування для спецiальних машин (косарки, лебiдки та iнше)80,070,561,552,043,033,524,015,0
75,066,056,547,538,029,019,610,0
Шасi вантажного автомобiля6145352823181411
Холодильнi установки80,064,550,038,029,022,517,012,5
72,057,043,533,525,520,014,510,0
Кузови з пластикових матерiалiв85,073,063,053,545,038,031,025,0
78,568,058,049,041,534,528,022,0
Змiннi кузови-фургони:        
Iз сталi80,062,049,539,530,523,518,515,0
69,555,544,535,027,021,017,014,0
З алюмiнiєвих сплавiв85,067,059,051,544,538,031,525,5
73,563,055,048,041,034,528,523,0
З багатошарової фанери iз склопластиковим покриттям (Plywood)87,070,062,054,548,041,535,029,5
76,566,058,051,044,538,032,527,0
Кузови iз зсувним боковим тентом (Curtainsider)85,071,560,050,042,036,532,028,0
78,065,555,046,039,034,030,026,5
Причепи, напiвпричепи з бортовою платформою81,064,555,047,541,035,030,526,5
71,559,051,044,038,032,528,525,0
Причепи, напiвпричепи-самоскиди80,063,054,046,539,033,028,024,5
70,058,050,042,536,030,526,023,0
Контейнери87,072,062,053,545,538,031,024,5
78,067,057,549,541,534,527,521,0
Причепи, напiвпричепи з кузовом-цистерною з алюмiнiєвих сплавiв86,073,061,551,042,035,029,023,0
79,067,056,046,038,532,026,020,0
Причепи, напiвпричепи з кузовом-цистерною з високоякiсної сталi V2A/V4A86,074,064,055,548,542,036,030,0
80,068,559,552,045,039,033,027,0
Автокемпiнги85,069,059,049,541,034,028,524,0
75,064,054,045,037,531,026,022,0
Причепи для житла86,070,062,054,548,042,036,532,0
76,066,058,051,045,039,534,530,0
Причепи для легкових ДТЗ:        
З алюмiнiєвих чи оцинкованих сплавiв82,068,058,551,045,540,535,530,5
74,063,054,048,043,038,033,028,5
Iншi82,068,058,551,044,538,032,026,5
74,063,054,048,041,035,029,024,0
Причепи для торгiвлi:        
Закускою i грилем91,078,568,559,050,042,034,527,5
84,573,564,054,546,038,031,024,0
Випiчкою, холодильнi прилавки91,079,071,063,055,042,034,527,5
84,575,067,059,051,038,031,024,0
Напоями (з холодильними установками чи без них)91,079,569,060,553,047,042,037,5
85,074,064,557,050,044,539,535,5

____________
     1 У разi двох значень у стовпцi таблицi верхнє значення вiдповiдає першому пiврiччю, а нижнє - другому.

     2 Нормативний пробiг автобусiв iноземного виробництва зведено до таблицi 7.2.

Таблиця 7.2. Коефiцiєнт коригування ринкової вартостi Гк автобусiв iноземного виробництва за величиною пробiгу

Значення Гк, %Рiзниця мiж фактичним i нормативним пробiгом, тис. км
НедопробiгПерепробiгМiськi автобусиМiжмiськi автобусиАвтобуси далекого напрямкуАвтобуси з кiлькiстю мiсць 19 i менше
+1,0-1,51012206
+2,0-3,020244012
+3,0-4,530366018
+4,0-6,040488024
+5,5-7,5506010030
+6,5-9,0607212036
+7,5-10,5708414042
+8,5-12,0809616048
+9,0-13,09010818054
+10,0-14,010012020060
+10,5-15,011013222066
+11,0-16,012014424072

 

Додаток 8
до Методики товарознавчої експертизи та оцiнки дорожнiх транспортних засобiв

ПЕРЕЛIК РЕКОМЕНДОВАНОЇ НОРМАТИВНО-ТЕХНIЧНОЇ, МЕТОДИЧНОЇ, ДОВIДКОВОЇ ЛIТЕРАТУРИ1 ТА КОМП'ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ2

___________
     1 Зарубiжна нормативно-технiчна i довiдкова лiтература, що використовується, повинна мати пояснення з використання або переклад на українську чи росiйську мову.

     2 Комп'ютернi програми, якi використовуються пiд час оцiнки, повиннi вiдповiдати статусу науково-прикладного результату вiдповiдно до Закону України "Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть" та пройти апробацiю у державних спецiалiзованих установах.

     1. Перiодичний довiдник "Бюлетень автотоварознавця". ДНДIСЕ, IОЦ СЕУ, Донецьк.

     2. Перiодичний довiдник "Отпускные цены на автотранспортные средства, трактора, автомобильные и тракторные двигатели, мотоциклы, краны". НАМI, Росiйська Федерацiя.

     3. Перiодичний довiдник "PKW-Spezial". DAT Marktspiegel, Нiмеччина.

     4. Перiодичний довiдник "Lastkraftwagen/Transporter". DAT-Marktspiegel, Нiмеччина.

     5. Перiодичний довiдник "PKW-Zweirad". DAT-Marktspiegel, Нiмеччина.

     6. Перiодичний довiдник "Red Book". CAP Motor Research, Великобританiя.

     7. Перiодичний довiдник "Travel Trailer Guide". Kelley Blue Book Auto market report, США.

     8. Перiодичний довiдник "Motorcycle Guide" Kelley Blue Book Auto market report, США.

     9. Перiодичний довiдник "SuperSCHWACKE". Eurotax, Швейцарiя.

     10. Перiодичний довiдник "Nutzfahrzeuge". Eurotax, Швейцарiя.

     11. Перiодичний довiдник "Trailer Tax". Eurotax, Швейцарiя.

     12. Перiодичний довiдник "Zweirad". Eurotax, Швейцарiя.

     13. Перiодичний довiдник "Landmaschinen". Eurotax, Швейцарiя.

     14. Перiодичний довiдник "Used Car Guide". Kelley Blue Book Auto market report, США.

     15. Комплект перiодичних довiдникiв "Collision estimating guide domestic" Mitchell", США.

     16. Перiодичний довiдник "N.A.D.A. Official used car guide". N.A.D.A., США.

     17. Перiодичний довiдник "Auto-ident". "Eurotax", Швейцарiя.

     18. Перiодичний довiдник "Lackierung". "Eurotax", Швейцарiя.

     19. Довiдник "Каталог двигунiв". IОЦ СЕУ, Донецьк, 2000.

     20. Довiдники "Европа", "Азия", "Америка", "Прайс-Н", Росiйська Федерацiя.

     21. Довiдник "Идентификация автомобилей", "Прайс-Н", Росiйська Федерацiя, 2002.

     22. Правила дорожнього руху, затвердженi постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10.10.2001 N 1306.

     23. ДСТУ 2219-93 Шини пневматичнi. Конструкцiя. Термiни та визначення.

     24. ДСТУ 2302-93 Батареї акумуляторнi свинцевi стартернi. Приймання до ремонту i видача.

     25. ДСТУ 2322-93 Автомобiлi легковi вiдремонтованi. Загальнi технiчнi умови.

     26. ДСТУ 2323-93 Автомобiлi легковi i мототехнiка. Передпродажна пiдготовка. Порядок.

     27. ДСТУ 2324-93 Автомобiлi легковi. Кузови. Приймання до ремонту i видача пiсля ремонту.

     28. ДСТУ 2518-94 Автотранспортнi засоби. Несiвнi системи автомобiлiв. Термiни та визначення.

     29. ДСТУ 2885-94 Автотранспортнi засоби. Автомобiлi легковi. Типи кузовiв. Термiни та визначення.

     30. ДСТУ 2886-94 Автотранспортнi засоби. Гальмiвнi властивостi. Термiни та визначення.

     31. ДСТУ 2919-94 Автотранспортнi засоби. Гальмiвнi системи. Термiни та визначення.

     32. ДСТУ 2925-94 Якiсть продукцiї. Оцiнювання якостi. Термiни та визначення.

     33. ДСТУ 2942-94 Автотранспортнi засоби. Тягово-швидкiснi властивостi та паливна економiчнiсть. Термiни та визначення.

     34. ДСТУ 2947-94 Автотранспортнi засоби. Пiдвiски автомобiлiв. Термiни та визначення.

     35. ДСТУ 2984-95 Засоби транспортнi дорожнi. Типи. Термiни та визначення.

     36. ДСТУ 3519-97 Засоби транспортнi дорожнi. Причепи та напiвпричепи спецiалiзованi. Термiни та визначення.

     37. ДСТУ 3649-97 Засоби транспортнi дорожнi. Експлуатацiйнi вимоги безпеки до технiчного стану та методи контролю.

     38. ДСТУ 3729-98 Дорожнiй транспорт. Приводи гальмiвнi пневматичнi. Термiни та визначення.

     39. ДСТУ 3850-99 Засоби транспортнi дорожнi. Причепи та напiвпричепи спецiалiзованi. Загальнi технiчнi умови.

     40. ТУ 238 України 36-92 Автомобiлi i їх складовi частини. Здача до капiтального ремонту та приймання з капiтального ремонту.

     41. ТУ 238 України 03 112 739-017-99 Покришки пневматичних автомобiльних шин i безкамернi шини, придатнi для вiдновлення накладанням нового протектора.

     42. ГОСТ 7593-80 "Покрытия лакокрасочные грузовых автомобилей. Технические требования".

     43. ГОСТ 9.032-74 "Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения".

     44. ГОСТ 9.105-80 "Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Классификация и основные параметры методов окрашивания".

     45. ГОСТ 9.402-80 "Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей перед окрашиванием".

     46. РСТ УРСР 1683-88 Деталi автомобiльнi. Здача та видача при централiзованому вiдновленнi. Загальнi технiчнi умови.

     47. РСТ УРСР 1719-87 Кузови-фургони. Технiчнi умови.

     48. РСТ УРСР 1777-77 Мотовелосипеди вiдремонтованi. Загальнi технiчнi умови.

     49. "Трудоемкости работ (услуг) по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей ВАЗ-2121, 21213, 21214 и их модификаций", АО "АвтоВАЗ", Тольяттi, 2000, 136с.

     50. "Трудоемкости работ (услуг) по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей ВАЗ-2104, 2105, 2106, 2107 и их модификаций", АО "АвтоВАЗ", Тольяттi, 2000, 150с.

     51. "Трудоемкости работ (услуг) по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей ВАЗ-2120 и их модификаций", АО "АвтоВАЗ", Тольяттi, 2001, 111с.

     52. "Трудоемкости работ (услуг) по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей ВАЗ-2108, 2109, 21099, 2115 и их модификаций", АО "АвтоВАЗ", Тольяттi, 2002, 175с.

     53. "Трудоемкости работ (услуг) по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей ВАЗ-2101-2107 и их модификаций", АО "АвтоВАЗ", Тольяттi, 1997, 147с.

     54. "Трудоемкости работ (услуг) по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей ВАЗ-2110, 2111, 2112 и их модификаций", АО "АвтоВАЗ", Тольяттi, 2001, 160с.

     55. "Нормы расхода основных и вспомогательных материалов для технического обслуживания и ремонта автомобилей ВАЗ", АО "АвтоВАЗ", Тольяттi, 1997, 35с.

     56. "Сборник нормативов трудоемкостей на предпродажную подготовку, техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей производства "ГАЗ"", ЗАО "ГАЗтехсервис", Н. Новгород, 1997, 139с.

     57. "Сборник нормативов трудоемкостей на предпродажную подготовку, техническое обслуживание и ремонт автомобилей "ГАЗель" ГАЗ-3302 и модификаций", ЗАО "ГАЗтехсервис", Н. Новгород, 1998, 69с.

     58. "Сборник нормативов трудоемкостей на предпродажную подготовку, техническое обслуживание и ремонт автомобилей "Соболь"", ЗАО "ГАЗтехсервис", Н. Новгород, 1999, 91с.

     59. РД 37.009.027-93 "Сборник нормативов трудоемкостей на техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей. Часть 3. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей АЗЛК И ИЖ", АО "Автосельхозмаш-Холдинг", Москва, 1993, 235с.

     60. "Сборник нормативов трудоемкостей на техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей. Часть 1. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей ЗАЗ и ЛуАЗ", АО "Автосельхозмаш-Холдинг", Москва, 1993, 100с.

     61. РД 37.009.027-93. "Сборник нормативов трудоемкостей на техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей. Часть 4. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей УАЗ", АО "Автосельхозмаш-Холдинг", Москва, 1993, 45с.

     62. "Нормы расхода лакокрасочных материалов для ремонтной окраски автомобилей", ВПО "Союзавтотехобслуживание", Москва, 1979, 5с.

     63. "Типовые нормы времени на ремонт грузовых автомобилей марок ГАЗ, ЗИЛ и КАЗ с карбюраторными двигателями и их агрегатов", Москва, "Сириус", 1980, 110с.

     64. "Типовые нормы времени на ремонт в условиях автотранспортных предприятий на автобус ПАЗ-652", Москва, 1997, 116с.

     65. "Типовые нормы времени на ремонт грузовых автомобилей марок МАЗ, КамАЗ, КрАЗ с дизельными двигателями и их агрегатов", Москва, "Сириус", 1997, 92с.

     66. ТУ 4538-140-00232934-98 "Приемка в ремонт и выпуск из ремонта кузовов легковых автомобилей ВАЗ предприятиями АвтоВАЗтехобслуживания".

     67. "Правила эксплуатации автомобильных шин", Москва, "Химия", 1983, 176с.

     68. Норми експлуатацiйного пробiгу автомобiльних шин, затвердженi наказом Мiнiстерства транспорту України вiд 08.12.97 N 420.

     69. НД 71214 У 95120-157-97 Правила нагляду та пiдтримання в робочому станi стартерних свинцево-кислотних акумуляторних батарей, термiн дiї якого в частинi норм середнього ресурсу акумуляторних батарей продовжений наказом Мiнiстерства транспорту України вiд 22.11.2002 N 835.

     70. Комп'ютернi програми "Audatex M21", "Audatex M95", "Audatex", Нiмеччина.

     71. Комп'ютерна програма "НАМИ-Сервис". НАМИ, Росiйська Федерацiя.

     72. Комп'ютерна програма "AUTOExpert". НАМИ, Росiйська Федерацiя.

     73. Комп'ютерна програма "Don.Rest". ДНДIСЕ, IОЦ СЕУ, Донецьк.

     74. Комп'ютерна програма "Der Gross DAT". DAT Marktspiegel, Нiмеччина.

     75. Комп'ютерна програма "Silver DAT II", росiйська версiя. DAT Marktspiegel, AvtoMobil, Нiмеччина, Росiя.

     76. Комп'ютерна програма "Електронна версiя каталогу двигунiв транспортних засобiв". ДНДIСЕ, IОЦ СЕУ, Донецьк.

     77. Комп'ютерна програма "Розшифровка кодiв VIN". НАМИ, Росiйська Федерацiя.

     78. Комп'ютерна програма "Auto VIN". Науково-дослiдне бюро судових експертиз "Сантодор", Київ.

     79. "Установление фактических данных об автомобилях, методами криминалистических экспертиз", Прохоров-Лукин Г. В., К. 2000.

Загрузка...