Зрозуміло / Понятно
Шановний користувач!
На жаль, ми вимушені закрити цей проект і з 30 листопада 2020 він перестане працювати. Просимо свої вибачення за можливі незручності.

Уважаемый пользователь!
К сожалению, мы вынуждены закрыть этот проект и с 30 ноября 2020 он перестанет работать. Приносим свои извинения за возможные неудобства.

Поиск авто: расширенный поиск

UAH
UAH
USD
EUR

Автоправо

Накази

Про зміни до наказу Курчаганської митниці
Про затвердження Технологiчної схеми у секторi митного оформлення N 1 Ягорлицької митницi
Про внесення змiн до Методики товарознавчої експертизи та оцiнки дорожнiх транспортних засобiв
Про затвердження Методики товарознавчої експертизи та оцiнки дорожнiх транспортних засобiв
Про органiзацiю митного контролю автотранспортних засобiв
Про затвердження Порядку отримання дозволу на ввезення на територiю України для постiйного користування механiчних транспортних засобiв, виготовлених 8 i бiльше рокiв тому
Про затвердження Порядку заповнення й використання Картки вiдмови
Про затвердження Технологiчної схеми проведення аналiзу та перевiрки документiв, що надаються громадянами пiд час оформлення транспортних засобiв з наданням пiльг
Про затвердження Технологiї прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон
Про затвердження Порядку здiйснення митного контролю й митного оформлення товарiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї
Про затвердження Iнструкцiї про проведення державної реєстрацiї, перереєстрацiї та облiку транспортних засобiв, оформлення i видачi реєстрацiйних документiв, номерних знакiв на них та здiйснення перевiрок реєстрацiйно-екзаменацiйних пiдроздiлiв Державтоiн
Про затвердження Технологiчної схеми проведення аналiзу та перевiрки документiв, що надаються громадянами пiд час оформлення транспортних засобiв з наданням пiльг
Про запровадження реєстрацiйної картки iноземця
Про затвердження Iнструкцiї про спiльну дiяльнiсть щодо виявлення викраденого автомототранспорту та порядок контролю транспортних засобiв, якi перетинають державний кордон України
Про затвердження Порядку здiйснення контролю за доставкою в митницi призначення транспортних засобiв особистого користування, що перемiщуються через митну територiю України транзитом
Про затвердження податкового роз
Про забезпечення контролю за правильнiстю визначення митної вартостi транспортних засобiв, вузлiв та агрегатiв
Про внесення змiн до Правил митного контролю та митного оформлення транспортних засобiв, що перемiщуються громадянами через митний кордон України
Про затвердження Правил митного контролю та митного оформлення транспортних засобiв, що перемiщуються громадянами через митний кордон України
Про затвердження технiчних описiв нацiонального посвiдчення водiя та свiдоцтва про реєстрацiю транспортного засобу нових зразкiв

Про затвердження Порядку отримання дозволу на ввезення на територiю України для постiйного користування механiчних транспортних засобiв, виготовлених 8 i бiльше рокiв тому

МIНIСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 10 травня 2000 рокуN 225


Про затвердження Порядку отримання дозволу на ввезення на територiю України для постiйного користування механiчних транспортних засобiв, виготовлених 8 i бiльше рокiв тому

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
5 липня 2000 р. за N 391/4612


     Вiдповiдно до пункту 7 Правил ввезення транспортних засобiв на територiю України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31.05.94 N 341, зi змiнами i доповненнями, унесеними постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.02.95 N 94 "Про внесення змiн i доповнень до Правил ввезення транспортних засобiв на територiю України", вiд 28.11.95 N 949 "Про внесення змiн i доповнень до Правил ввезення транспортних засобiв на територiю України", вiд 16.02.98 N 146 "Про внесення змiн i доповнень до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України", вiд 06.07.98 N 1014 "Про внесення доповнення до Правил ввезення транспортних засобiв на територiю України", вiд 04.02.2000 N 218 "Про внесення змiни i доповнення до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 травня 1994 р. N 341", вiд 29.03.2000 N 575 "Про приведення рiшень Кабiнету Мiнiстрiв України у вiдповiднiсть з Угодою про партнерство та спiвробiтництво мiж Україною та Європейськими Спiвтовариствами (Європейським Союзом)", НАКАЗУЮ:

     1. Затвердити Порядок отримання дозволу на ввезення на територiю України для постiйного користування механiчних транспортних засобiв, виготовлених 8 i бiльше рокiв тому (додається).

     2. Виконання функцiй головної органiзацiї з методичних питань науково-технiчної експертизи щодо безпеки конструкцiй i вiдповiдностi iдентифiкацiйним кодам за ТН ЗЕД механiчних транспортних засобiв, виготовлених 8 i бiльше рокiв тому, якi ввозяться в Україну, доручити Державному автотранспортному науково-дослiдному i проектному iнституту (ДержавтотрансНДIпроект).

     3. Департаменту нормативно-правового забезпечення (Логiнова Л. М.) здiйснити державну реєстрацiю цього наказу в Мiнiстерствi юстицiї України.

     4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра В. Г. Цибенка.

МiнiстрЛ. М. Костюченко
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комiтету України з питань регуляторної полiтики та   пiдприємництваО. В. Кужель
Голова Державної митної служби УкраїниЮ. П. Соловков
Перший заступник Мiнiстерства культури i мистецтвВ. Л. Стасюк
Голова Державного комiтету стандартизацiї, метрологiї та  сертифiкацiї УкраїниП. С. Кабан

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Мiнiстерства транспорту України
вiд 10 травня 2000 р. N 225
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
5 липня 2000 р. за N 391/4612

ПОРЯДОК
отримання дозволу на ввезення на територiю України для постiйного користування механiчних транспортних засобiв, виготовлених 8 i бiльше рокiв тому

Термiни, що застосовуються у цьому Порядку

     Транспортний засiб - машина i (чи) пристрої, призначенi для перевезення людей i (або) вантажу, а також установленого на них спецiального обладнання чи механiзмiв переважно дорогами загального користування усiх категорiй i сконструйованi згiдно з їхнiми нормами. Типи дорожнiх транспортних засобiв визначаються ДСТУ 2984-95. Засоби транспортнi дорожнi. Типи. Термiни та визначення.

     Механiчний транспортний засiб - транспортний засiб, що приводиться в рух за допомогою двигуна. Цей термiн не поширюється на дорожньо-будiвельнi, пiдйомно-транспортнi та iншi спецiальнi самохiднi машини i механiзми, сiльськогосподарськi машини, мопеди.

     Транспортний засiб, який ввозиться в колекцiйних цiлях, - антикварний транспортний засiб та такий, що має художню, iсторичну або iншу цiннiсть, не створює негативного впливу на засади моралi й права громадян i призначений для:

     а) експлуатацiї переважно на автомобiльних дорогах загального користування усiх категорiй чи для експлуатацiї з обмеженнями, якi встановленi висновком науково-технiчної експертизи;

     б) зберiгання, експонування без права експлуатацiї на дорогах загального користування.

     Замовник - потенцiйний власник транспортного засобу, який визнано гуманiтарною допомогою (набувач гуманiтарної допомоги), або митний орган, що здiйснив затримання, конфiскацiю транспортного засобу в установленому законодавством порядку чи зберiгає транспортний засiб, за яким власник не звернувся до кiнця строку зберiгання.

     Дозвiл на ввезення механiчного транспортного засобу (далi - дозвiл) - документ, який виданий Мiнiстерством транспорту України за позитивним висновком науково-технiчної експертизи, мiстить констатацiю безпеки типу транспортного засобу для життя, здоров'я i майна громадян та довкiлля, обмеження щодо експлуатацiї (у разi потреби) i є пiдставою для видачi митними органами України посвiдчень на реєстрацiю транспортного засобу в органах ДАI МВС України.

1. Загальнi положення

     1.1. Порядок отримання дозволу на ввезення на територiю України для постiйного користування механiчних транспортних засобiв, виготовлених 8 i бiльше рокiв тому (далi - Порядок), установлюється на виконання п. 7 Правил ввезення транспортних засобiв на територiю України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31.05.94 N 341, зi змiнами i доповненнями, унесеними постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.02.95 N 94 "Про внесення змiн i доповнень до Правил ввезення транспортних засобiв на територiю України", вiд 28.11.95 N 949 "Про внесення змiн i доповнень до Правил ввезення транспортних засобiв на територiю України", вiд 16.02.98 N 146 "Про внесення змiн i доповнень до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України", вiд 06.07.98 N 1014 "Про внесення доповнення до Правил ввезення транспортних засобiв на територiю України, вiд 04.02.2000 N 218 "Про внесення змiни i доповнення до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 травня 1994 р. N 341", вiд 29.03.2000 N 575 "Про приведення рiшень Кабiнету Мiнiстрiв України у вiдповiднiсть з Угодою про партнерство та спiвробiтництво мiж Україною та Європейськими Спiвтовариствами (Європейським Союзом)".

     1.2. Дiя Порядку поширюється на фiзичних i юридичних осiб України незалежно вiд форм власностi, iноземних громадян, осiб без громадянства, якi ввозять механiчнi транспортнi засоби на територiю України.

     1.3. Дозвiл на ввезення на територiю України для постiйного користування механiчних транспортних засобiв, виготовлених 8 i бiльше рокiв тому, видається Мiнiстерством транспорту України за умови позитивного висновку науково-технiчної експертизи у випадках, коли зазначенi транспортнi засоби:

     1) визнанi вiдповiдно до законодавства Комiсiєю з питань гуманiтарної допомоги при Кабiнетi Мiнiстрiв України гуманiтарною допомогою;

     2) затриманi митними органами та конфiскованi в установленому порядку;

     3) зберiгаються пiд митним контролем i за ними власник не звернувся до кiнця строку зберiгання.

     1.4. Науково-технiчна експертиза (далi - експертиза) проводиться з метою визначення вiдповiдностi конструкцiї транспортного засобу чинним законодавчим актам, правилам, нормативам i стандартам щодо забезпечення безпеки дорожнього руху та екологiчної безпеки (додаток 1) для прийняття рiшення про можливiсть застосування цього типу транспортного засобу для здiйснення перевезень чи виконання спецiальних функцiй.

     1.5. Експертиза виконується науковими установами, якi визначає Мiнтранс України.

     1.6. Наукова установа, яка виконує експертизу, повинна мати:

     достатню квалiфiкацiю персоналу;

     нацiональнi законодавчi акти i нормативнi документи з безпеки транспортних засобiв та їх зарубiжнi аналоги;

     базу даних про конструкцiйнi особливостi i характеристики транспортних засобiв, якi виготовленi за кордоном i ввозяться в Україну;

     прямi зв'язки з безпосереднiми виготiвниками транспортних засобiв;

     технiчнi засоби оперативного зв'язку з безпосереднiми виготiвниками транспортних засобiв (факсимiльний зв'язок, електронна пошта, Iнтернет).

     1.7. Висновок експертизи оформляється на бланку наукової установи i затверджується керiвником (заступником керiвника) наукової установи.

     1.8. Головною органiзацiєю з методичних питань науково-технiчної експертизи є Державний автотранспортний науково-дослiдний i проектний iнститут (ДержавтотрансНДIпроект), який пiдпорядкований Мiнiстерству транспорту України.

     1.9.Результати експертизи розглядає експертна комiсiя Мiнтрансу України у складi:

голова експертної комiсiї-заступник Мiнiстра транспорту;
заступники голови експертної комiсiї-директор i заступники директора   Державного департаменту автомобiльного транспорту (Укравтотранс);
члени комiсiї-начальник департаменту безпеки транспорту та технiчної полiтики Мiнтрансу України, головний спецiалiст вiддiлу безпеки та технiчного розвитку Укравтотрансу, директор ДержавтотрансНДIпроекту (керiвник органу сертифiкацiї дорожнiх транспортних засобiв та систем якостi);
секретарi-iнженер ДержавтотрансНДIпроекту, головний спецiалiст вiддiлу нормативно-правової та кадрової роботи Укравтотрансу.

     1.10. Дозвiл оформляється на бланку Мiнтрансу України, пiдписується секретарем експертної комiсiї, заступником голови експертної комiсiї i затверджується заступником Мiнiстра транспорту.

     1.11. Якщо транспортний засiб увозиться в колекцiйних цiлях, дозвiл узгоджується iз спецiально уповноваженим державним органом контролю за вивезенням, увезенням i поверненням культурних цiнностей.

2. Порядок отримання дозволу

     2.1. Замовник подає до експертної комiсiї Мiнтрансу України заяву щодо проведення експертизи i видачi дозволу за формою згiдно з додатком 2.

     До заяви додаються такi документи:

     1) копiї реєстрацiйних документiв на транспортний засiб тiєї країни, де вiн був зареєстрований востаннє (реєстрацiйне свiдоцтво, технiчний паспорт, технiчний талон).

     Якщо неможливо представити копiї реєстрацiйних документiв, то подаються iншi документи, якi мiстять iнформацiю про найменування i модель транспортного засобу, iдентифiкацiйнi i реєстрацiйнi номери шасi (кузова) i двигуна, дату виготовлення транспортного засобу, робочий об'єм двигуна (сервiсна книжка чи iншi документи, виданi уповноваженими органами в країнi придбання транспортного засобу iз зазначенням власника; оформленi на вiдповiдних бланках i завiренi печатками оригiнали рахункiв, чекiв, рахункiв-фактур, iнвойсiв та iнших документiв, виданих органiзацiями країни, де здiйснювався продаж. У цих документах повиннi бути зазначенi: дата продажу; номери шасi (кузова), двигуна транспортного засобу; модель та дата виготовлення; прiзвище, iм'я та по батьковi особи, якiй продано транспортний засiб чи його номерну складову частину).

     Якщо транспортний засiб не перебував в експлуатацiї, то подаються документи виробника, у яких повиннi бути вказанi тип, модель, дата виготовлення, iдентифiкацiйнi i реєстрацiйнi номери транспортного засобу i його двигуна;

     2) довiдку Комiсiї з гуманiтарної допомоги при Кабiнетi Мiнiстрiв України, якщо транспортний засiб визнано як гуманiтарна допомога, чи довiдку митного органу, якщо вiн здiйснив затримання, конфiскацiю транспортного засобу в установленому законодавством порядку чи зберiгає транспортний засiб, за яким власник не звернувся до кiнця строку зберiгання;

     3) фото транспортного засобу (види збоку, спереду, ззаду).

     2.2. Експертна комiсiя Мiнтрансу України в термiн до двох робочих днiв визначає наукову установу для проведення експертизи (далi - виконавець), а в разi потреби i виконавця товарознавчої експертизи, i передає заяву замовника виконавцю.

     2.3. Замовник i виконавець укладають мiж собою договiр на проведення науково- технiчної експертизи i, в разi потреби, товарознавчої експертизи та представлення проекту дозволу на розгляд експертнiй комiсiї Мiнтрансу України. Термiн оформлення договору виконавцем - до п'яти робочих днiв.

     2.4. Для проведення експертизи щодо вiдповiдностi транспортного засобу вимогам нормативних документiв з безпеки виконавець, в разi потреби, запрошує iнформацiю щодо конструкцiї транспортного засобу в його виготiвника.

     2.5. Строки проведення експертизи i представлення проекту дозволу на розгляд експертнiй комiсiї Мiнтрансу України обумовлюються замовником i виконавцем у договорi в залежностi вiд наявностi iнформацiї про конструкцiю транспортного засобу, складностi виконання експертизи, обсягiв роботи. Граничний термiн виконання експертизи - 14 робочих днiв. Допускається (як виняток) виконувати експертизу не довше одного мiсяця, якщо виконавцю потрiбно запрошувати iнформацiю щодо транспортного засобу, який ввозиться в Україну, у закордонного виготiвника.

     Вiдлiк термiну виконання експертизи починається з дати укладення договору.

     2.6. Висновок науково-технiчної експертизи (додаток 3) розглядається на засiданнi експертної комiсiї виконавця i затверджується головою експертної комiсiї виконавця.

     2.7. За позитивними результатами висновкiв експертизи виконавцем експертизи оформляється проект дозволу на ввезення транспортного засобу на територiю України i подається разом з усiма матерiалами експертизи на розгляд експертнiй комiсiї Мiнтрансу України. Експертна комiсiя у термiн до трьох робочих днiв вивчає повноту проведення експертизи, правильнiсть оформлення документацiї i приймає рiшення щодо можливостi видачi дозволу (додаток 4).

     Рiшення експертної комiсiї Мiнiстерства транспорту оформляється протоколом.

     Якщо дозвiл видати неможливо, то Мiнтранс України сповiщає про це замовника письмово, зазначаючи причину вiдмови.

     Дозвiл чи письмова вiдмова на видачу дозволу надсилається заявнику поштою чи видається на руки пiд розписку в термiн, що не перевищує трьох календарних днiв пiсля прийняття вiдповiдного рiшення експертною комiсiєю Мiнтрансу України.

     2.8. Якщо транспортний засiб увозиться в колекцiйних цiлях, то проект дозволу i матерiали експертизи надсилаються (передаються) Мiнтрансом України на узгодження спецiально уповноваженому державному органу контролю за вивезенням, увезенням i поверненням культурних цiнностей. Узгодження здiйснюється у визначеному законодавством порядку.

     2.9. Усi спiрнi питання мiж замовником i сторонами, задiяними цим Порядком, вирiшуються у судовому порядку.

3. Правила облiку i зберiгання документацiї з питань видачi дозволу

     3.1.Мiнтранс України веде облiк i забезпечує зберiгання усiєї документацiї щодо видачi дозволу протягом п'яти рокiв з дати подачi заяви замовником. Реєстрацiя документацiї виконується в журналi реєстрацiї (додаток 5).

     3.2. Документацiя зберiгається на паперових носiях. Висновки експертизи i дозволи допускається зберiгати також на магнiтних носiях (дискетах).

Начальник департаменту безпеки транспорту та технiчної полiтики Мiнтрансу УкраїниО. Л. Петрашевський

 

Додаток 1
до п. 1.4 Порядку отримання дозволу на ввезення на територiю України для постiйного користування механiчних транспортних засобiв, виготовлених 8 i бiльше рокiв тому

Перелiк
законодавчих актiв i нормативних документiв, на вiдповiднiсть вимогам яких повинна проводитись експертиза типу конструкцiї транспортного засобу, який ввозиться в Україну

     Конституцiя України.

     Закон України "Про дорожнiй рух".

     Закон України "Про захист прав споживачiв".

     Закон України "Про транспорт".

     ДСТУ 3649-97. Засоби транспортнi дорожнi. Експлуатацiйнi вимоги безпеки до технiчного стану та методи контролю.

     ГОСТ 17.2.2.03-87. Охрана природы. Атмосфера. Нормы и методы измерений содержания окиси углерода и углеводородов в отработавших газах автомобилей с бензиновыми двигателями. Требования безопасности.

     ГОСТ 3185-93 (Правила ЕЭК ООН N 60). Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения двухколесных мотоциклов и мопедов в отношении органов управления, приводимых в действие водителем, включая обозначения органов управления, контрольных приборов и индикаторов.

     ГОСТ 8769-75. Приборы внешние световые автомобилей, автобусов, троллейбусов, тракторов, прицепов и полуприцепов. Количество, расположение, цвет, углы видимости.

     ГОСТ 10984-74(R 6, 7, 23, 38, 50). Фонари внешние сигнальные и осветительные механических транспортных средств, прицепов и полуприцепов. Световые и цветовые характеристики. Нормы и методы испытаний.

     ГОСТ 21393-75. Автомобили с дизелями. Дымность отработавших газов. Нормы и методы измерений. Требования безопасности.

     ГОСТ 21398-89. Автомобили грузовые. Общие технические требования.

     ГОСТ 22895-77. Тормозные системы и тормозные свойства автомобильных средств. Нормативы эффективности. Общие технические требования.

     ГОСТ 27435-87. Внутренний шум автотранспортных средств. Допустимыеуровни и методы измерений.

     ГОСТ 27436-87. Внешний шум автотранспортных средств. Допустимые уровни и методы измерений.

     ГОСТ 27815-88. Автобусы. Общие требования к безопасности конструкции.

     ГОСТ 28345-89. Единообразные предписания, касающиеся конструкции маломестных транспортныхсредств общего пользования.

     ГОСТ 29120-91. Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения: I. Задних защитных устройств; II. Транспортных средств в отношении установки заднего защитного устройства официально утвержденного типа; III. Транспортных средств в отношении их задней защиты.

     ОСТ 37.001.262-83. Мотоциклы и двигатели. Выбросы вредных веществ. Нормы и методы определения.

     Правила дорожнього руху, затвердженi постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31.12.93 N 1094, зi змiнами та доповненнями.

 

Додаток 2
до п. 2.1 Порядку отримання дозволу на ввезення на територiю України для постiйного користування механiчних транспортних засобiв, виготовлених 8 i бiльше рокiв тому

 

В експертну комiсiю Мiнiстерства транспорту України з питань видачi дозволiв на ввезення на територiю України для постiйного користування механiчних транспортних засобiв, виготовлених 8 i бiльше рокiв тому

_____________________________________
03150, м. Київ, вул. Щорса, 7/9.

Замовника __________________________ 
                        (найменування органiзацiї 

____________________________________
                            чи пiдприємства) 

в особi ______________________________
                   (посада, прiзвище, iм'я, по батьковi) 

Адреса: _____________________________

____________________________________ 

Заява

Прошу видати дозвiл на ввезення ___________________________________
                                                         (з метою постiйного користування, 

________________________________________________________________
                                                                  iнша мета згiдно з законодавством) 

транспортного засобу _____________________________________________
                                                          (найменування, модель) 

_______________________________________________________________,
         (iдентифiкацiйний номер транспортного засобу i двигуна, робочий об'єм двигуна) 

виготовленого ______________________ у ___________ модельному роцi.
                                            (ким)                                  (рiк) 

Реквiзити для укладення договору на науково-технiчну експертизу (поштовий iндекс, адреса, розрахунковий рахунок, МФО, код за ЄДРПОУ, номер свiдоцтва про реєстрацiю платника податку, код платника податку, телефон, факс).

Додатки: 

1. 

Документацiя останньої реєстрацiї транспортного засобу 

- на ___ арк. 

  

2. 

Довiдка (витяг з протоколу) Комiсiї з питань гуманiтарної допомоги при Кабiнетi Мiнiстрiв України про визнання транспортного засобу гуманiтарною допомогою 

- на ___ арк. 

  

3. 

Фото транспортного засобу (види збоку, спереду, ззаду) 

- на ___ арк. 

  

4. 

Iншi документи у разi, якщо неможливо представити копiї реєстрацiйних документiв, якi мiстять iнформацiю про найменування i модель транспортного засобу, iдентифiкацiйнi i реєстрацiйнi номери шасi (кузова) i двигуна, дату виготовлення транспортного засобу, робочий об'єм двигуна (п. 2.1 Порядку). 

  

Дата 

Пiдпис замовника 

 

Додаток 3
до п. 1.4 Порядку отримання дозволу на ввезення на територiю України для постiйного користування механiчних транспортних засобiв, виготовлених 8 i бiльше рокiв тому

 

Затверджую
Голова експертної комiсiї

_____________________________
           (наукова установа) 

______________________________
(посада, прiзвище та iнiцiали)

М. П. "___"______________ ____ р.

Висновок науково-технiчної експертизи N

Керуючись Порядком отримання дозволу на ввезення на територiю України для постiйного користування механiчних транспортних засобiв, виготовлених 8 i бiльше рокiв тому, затвердженим наказом Мiнтрансу України вiд 10.05.2000 N 225, i на пiдставi договору вiд _______ N____ ___________________________________
                                                                                 (наукова установа) 

виконав науково-технiчну експертизу транспортного засобу

______________________ __________________________________________
        (найменування, модель)                                  (дата виготовлення, виготiвник,

_________________________________________________________________
iдентифiкацiйний номер транспортного засобу i двигуна, робочий об'єм двигуна) 

на вiдповiднiсть вимогам безпеки, викладеним у чинних законодавчих актах i нормативних документах.

За результатами експертизи зроблено такi висновки:

1. Конструкцiя транспортного засобу _________________________________, 
                                                              (найменування, модель, iдентифiкацiйнi данi) 

виготовлення ________________ у ___________________ модельному роцi,
                                   (ким)                         (рiк) 

визначається як ___________________________________________________
                            (тип за ДСТУ 2984-95. Засоби транспортнi дорожнi. Типи. 
                                           Термiни та визначення) 

i ______________________________________________ вимогам безпеки.
                           (вiдповiдає, не вiдповiдає) 

_________________________________________________________________
                       (можливiсть застосування, обмеження щодо експлуатацiї) 

_________________________________________________________________

2. Транспортний засiб ______________________________________________
                                                       (найменування, модель) 

може бути введений в експлуатацiю пiсля встановлення вiдповiдностi його технiчного стану вимогам ДСТУ 3649-97. Засоби транспортнi дорожнi. Експлуатацiйнi вимоги безпеки до технiчного стану та методи контролю.

Експерти:  

_________________
(пiдпис)

_________________
(пiдпис)

_________________
(пiдпис) 

______________________________________
(прiзвище та iнiцiали)

______________________________________
(прiзвище та iнiцiали)

______________________________________
(прiзвище та iнiцiали) 

 

Додаток 4
до п. 1.4 Порядку отримання дозволу на ввезення на територiю України для постiйного користування механiчних транспортних засобiв, виготовлених 8 i бiльше рокiв тому

 

УЗГОДЖЕНО*

_________________________________
(керiвник (заступник) спецiально уповноваженого державного органу контролю за вивезенням, увезенням i поверненням культурних цiнностей)

М. П. __________________ ________
              (прiзвище та iнiцiали) 

"___"_______________ ____ р.  

ЗАТВЕРДЖУЮ

____________________________________
(заступник Мiнiстра транспорту України -
____________________________________
- голова експертної комiсiї)
____________________________________

М. П. _____________________ _________
                  (прiзвище та iнiцiали) 

"___"_______________ ____ р. 

ДОЗВIЛ N
на ввезення на територiю України для постiйного користування механiчного транспортного засобу, виготовленого 8 i бiльше рокiв тому

Мiнiстерство транспорту України (протокол експертної комiсiї вiд ______ N ______) вiдповiдно до п. 7 Правил ввезення транспортних засобiв на територiю України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31.05.94 N 341, зi змiнами i доповненнями, та документiв, якi представленi _______________________________________________________________________, 
                                                  (найменування заявника) 

керуючись висновком науково-технiчної експертизи вiд ______ N ___, дозволяє ввезення транспортного засобу типу ______________________________,  
                                                                                          (найменування, модель)

iдентифiкацiйний номер _______,

iдентифiкацiйний номер двигуна _____________, робочий об'єм двигуна ________________, дата виготовлення ___________.

Транспортний засiб може бути введений в експлуатацiю пiсля встановлення вiдповiдностi його технiчного стану вимогам ДСТУ 3649-97. Засоби транспортнi дорожнi. Експлуатацiйнi вимоги безпеки до технiчного стану та методи контролю.

(Можливiсть застосування, обмеження щодо експлуатацiї)

Цей дозвiл є пiдставою для видачi митними органами Посвiдчення про реєстрацiю транспортного засобу в органах ДАI МВС України.

 

Заступник голови експертної комiсiї 

___________
(пiдпис) 

___________________
(прiзвище та iнiцiали) 

Секретар експертної комiсiї 

___________
(пiдпис) 

___________________
(прiзвище та iнiцiали) 

 

____________
* Гриф застосовується у разi ввезення транспортного засобу в колекцiйних цiлях.

 

Додаток 5
до п. 1.4 Порядку отримання дозволу на ввезення на територiю України для постiйного користування механiчних транспортних засобiв, виготовлених 8 i бiльше рокiв тому

Журнал реєстрацiї
документацiї механiчного транспортного засобу, представленої на науково-технiчну (товарознавчу) експертизу i отримання дозволу на ввезення транспортного засобу на територiю України для постiйного користування

Поряд-
ковий
номер 
Вiдповiдальний
виконавець
(наукова
установа) 
Номер справи Номер i дата листа
(заяви) замовника 
Найменування
замовника,
адреса, телефон,
факс 
вихiдний  вхiдний 
123456
      

 

Закiнчення таблицi

Документи, якi
подано на
експертизу i
узгодження 
Номер
i дата
договору 
Номер i
дата
затвер-
дження
висновку
експертизи 
Номер
дозволу
i дата
затверд-
ження 
Дата
узгодження
дозволу 
Номер i
дата акта
здачi-
прийняття
робiт за
договором 
Номер i
дата
вихiдного
листа
замовнику 
Примiтка 
наймену-
вання 
кiлькiсть аркушiв 
789101112131415
         
Загрузка...