Зрозуміло / Понятно
Шановний користувач!
На жаль, ми вимушені закрити цей проект і з 30 листопада 2020 він перестане працювати. Просимо свої вибачення за можливі незручності.

Уважаемый пользователь!
К сожалению, мы вынуждены закрыть этот проект и с 30 ноября 2020 он перестанет работать. Приносим свои извинения за возможные неудобства.

Поиск авто: расширенный поиск

UAH
UAH
USD
EUR

Автоправо

Накази

Про зміни до наказу Курчаганської митниці
Про затвердження Технологiчної схеми у секторi митного оформлення N 1 Ягорлицької митницi
Про внесення змiн до Методики товарознавчої експертизи та оцiнки дорожнiх транспортних засобiв
Про затвердження Методики товарознавчої експертизи та оцiнки дорожнiх транспортних засобiв
Про органiзацiю митного контролю автотранспортних засобiв
Про затвердження Порядку отримання дозволу на ввезення на територiю України для постiйного користування механiчних транспортних засобiв, виготовлених 8 i бiльше рокiв тому
Про затвердження Порядку заповнення й використання Картки вiдмови
Про затвердження Технологiчної схеми проведення аналiзу та перевiрки документiв, що надаються громадянами пiд час оформлення транспортних засобiв з наданням пiльг
Про затвердження Технологiї прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон
Про затвердження Порядку здiйснення митного контролю й митного оформлення товарiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї
Про затвердження Iнструкцiї про проведення державної реєстрацiї, перереєстрацiї та облiку транспортних засобiв, оформлення i видачi реєстрацiйних документiв, номерних знакiв на них та здiйснення перевiрок реєстрацiйно-екзаменацiйних пiдроздiлiв Державтоiн
Про затвердження Технологiчної схеми проведення аналiзу та перевiрки документiв, що надаються громадянами пiд час оформлення транспортних засобiв з наданням пiльг
Про запровадження реєстрацiйної картки iноземця
Про затвердження Iнструкцiї про спiльну дiяльнiсть щодо виявлення викраденого автомототранспорту та порядок контролю транспортних засобiв, якi перетинають державний кордон України
Про затвердження Порядку здiйснення контролю за доставкою в митницi призначення транспортних засобiв особистого користування, що перемiщуються через митну територiю України транзитом
Про затвердження податкового роз
Про забезпечення контролю за правильнiстю визначення митної вартостi транспортних засобiв, вузлiв та агрегатiв
Про внесення змiн до Правил митного контролю та митного оформлення транспортних засобiв, що перемiщуються громадянами через митний кордон України
Про затвердження Правил митного контролю та митного оформлення транспортних засобiв, що перемiщуються громадянами через митний кордон України
Про затвердження технiчних описiв нацiонального посвiдчення водiя та свiдоцтва про реєстрацiю транспортного засобу нових зразкiв

Про затвердження Iнструкцiї про спiльну дiяльнiсть щодо виявлення викраденого автомототранспорту та порядок контролю транспортних засобiв, якi перетинають державний кордон України

МIНIСТЕРСТВО ВНУТРIШНIХ СПРАВ УКРАЇНИ,
ДЕРЖАВНИЙ КОМIТЕТ У СПРАВАХ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 7 серпня 2000 рокуN 520/390


Про затвердження Iнструкцiї про спiльну дiяльнiсть щодо виявлення викраденого автомототранспорту та порядок контролю транспортних засобiв, якi перетинають державний кордон України

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
1 вересня 2000 р. за N 571/4792


     Вiдповiдно до вимог Законiв України "Про Прикордоннi вiйська України", "Про мiлiцiю", "Про органiзацiйно-правовi основи боротьби з органiзованою злочиннiстю" та з метою визначення порядку контролю автотранспортних засобiв, якi перетинають державний кордон України, пошуку серед них викрадених НАКАЗУЄМО:

     1. Затвердити Iнструкцiю про спiльну дiяльнiсть щодо виявлення викраденого автомототранспорту та порядок контролю транспортних засобiв, якi перетинають державний кордон України (додається).

     2. Командувачам вiйськ напрямiв Прикордонних вiйськ, начальникам ГУМВС України в Криму, м. Києвi та Київськiй областi, УМВС в областях та м. Севастополi, командирам з'єднань та частин прикордонного контролю вжити комплекс органiзацiйних i практичних заходiв для органiзацiї виконання Iнструкцiї про спiльну дiяльнiсть щодо виявлення викраденого автомототранспорту та порядок контролю транспортних засобiв, якi перетинають державний кордон України, та керуватися нею в службовiй дiяльностi.

     3. Ректорам навчальних закладiв МВС України, ректору Нацiональної академiї Прикордонних вiйськ України вжити заходiв щодо внесення зазначеної тематики в програму пiдготовки викладацького складу, слухачiв навчальних закладiв, а також розроблення навчальної лiтератури та методичних посiбникiв.

     4. Контроль за виконанням наказу покласти: у Мiнiстерствi внутрiшнiх справ України - на начальника управлiння ДАI МВС України, у Державному комiтетi у справах охорони державного кордону України - на начальника управлiння прикордонного контролю.

     5. Наказ довести до особового складу всiх пiдроздiлiв Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, Прикордонних вiйськ України в частинi, що їх стосується.

В. о. Мiнiстра внутрiшнiх справ України генерал-лейтенант мiлiцiїМ.В. Джига
Т. в. о. Голови Державного комiтету у справах охорони державного кордону УкраїниП.А. Шишолiн

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, Державного комiтету у справах охорони державного кордону України
вiд 7 серпня 2000 р. N 520/390
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
1 вересня 2000 р. за N 571/4792

IНСТРУКЦIЯ
про спiльну дiяльнiсть щодо виявлення викраденого автомототранспорту та порядок контролю транспортних засобiв, якi перетинають державний кордон України

1. Загальнi положення

     1.1. Ця Iнструкцiя розроблена вiдповiдно до Законiв України "Про Прикордоннi вiйська України", "Про мiлiцiю", "Про органiзацiйно-правовi основи боротьби з органiзованою злочиннiстю". Вона визначає порядок здiйснення Прикордонними вiйськами України контролю за транспортними засобами, якi перетинають державний кордон, органiзацiї їх перевiрки пiд час перетинання державного кордону, затримання викрадених транспортних засобiв та їх передачi органам Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, взаємодiї пiдроздiлiв Мiнiстерства внутрiшнiх справ та Прикордонних вiйськ України пiд час пошуку викраденого автомототранспорту.

     1.2. Контроль транспортних засобiв, якi перетинають державний кордон, їх перевiрка за наявними банками даних викраденого транспорту та затримання транспортних засобiв, стосовно яких до правоохоронних органiв (Мiнiстерство внутрiшнiх справ України, Служба безпеки України, Прикордоннi вiйська України) надiйшла iнформацiя про їх викрадення як в Українi, так i за її межами, включаючи iнформацiю вiдповiдних банкiв даних (облiкiв) викрадених транспортних засобiв (далi - викраденi транспортнi засоби) у пунктах пропуску через державний кордон України (далi - пункти пропуску) здiйснюють органи прикордонного контролю Прикордонних вiйськ України пiд час прикордонного контролю.

     1.3. Виконання завдань з перевiрки автомототранспорту та виявлення викраденого полягає в:

     перевiрцi реєстрацiйних документiв транспортного засобу;

     контролi транспортних засобiв за банком даних (книгою облiку) викрадених транспортних засобiв;

     вибiрковiй або суцiльнiй iдентифiкацiї номерiв двигуна, кузова, шасi та реєстрацiйного номера транспортного засобу;

     органiзацiї iнформацiйного й технiчного забезпечення та порядку використання органами прикордонного контролю банкiв даних викрадених транспортних засобiв МВС України;

     органiзацiї взаємодiї мiж органами прикордонного контролю Прикордонних вiйськ України та пiдроздiлами Мiнiстерства внутрiшнiх справ України.

2. Контроль транспортних засобiв, якi перетинають державний кордон України

     2.1. У пунктах пропуску, пiд час пошуку викрадених транспортних засобiв, здiйснюється:

     перевiрка вiдповiдностi марки, моделi, реєстрацiйних номерiв, кольору, даних власника транспортного засобу, зазначених у реєстрацiйних документах, та їх порiвняння з фактичними даними транспортного засобу й посвiдченням водiя та паспортними даними особи, яка керує транспортним засобом (далi - загальна iдентифiкацiя транспортних засобiв);

     перевiрка номерiв кузова, шасi, двигуна, реєстрацiйних номерiв, даних власникiв транспортних засобiв, зазначених у реєстрацiйних документах, та їх звiрка з фактичними номерами агрегатiв транспортного засобу, включаючи перевiрку за наявними банками даних (облiками) викраденого автомототранспорту та осiб, якi розшукуються правоохоронними органами (далi - повна iдентифiкацiя транспортних засобiв).

     2.2. Загальна iдентифiкацiя транспортного засобу здiйснюється пiд час перевiрки документiв на право перетинання державного кордону України. У разi виявлення ознак пiдроблення документiв або iнших ознак, що свiдчать про можливе викрадення транспортного засобу, транспортний засiб виводиться з загального потоку i здiйснюється повна його iдентифiкацiя та перевiрка за наявними банками даних.

     2.3. У пунктах пропуску, де комплекси автоматизацiї паспортного контролю (далi - КАПК) вiдсутнi, реєстрацiйнi документи транспортних засобiв, стосовно яких проводиться повна iдентифiкацiя, перевiряються за наявними банками даних найближчого пункту пропуску, обладнаного КАПК.

     2.4. Загальна iдентифiкацiя транспортних засобiв, якi перемiщуються через державний кордон як вантаж залiзничним, морським, повiтряним, автомобiльним транспортом, здiйснюється прикордонним нарядом. За наявностi iнформацiї щодо незаконностi ввезення транспортних засобiв проводиться повна iдентифiкацiя з використанням банкiв даних найближчих пунктiв пропуску для автомобiльного сполучення.

     2.5. Банки даних (книги облiку) ведуться з метою виявлення викрадених транспортних засобiв пiд час перетинання ними державного кордону України.

3. Iдентифiкацiя даних транспортних засобiв, органiзацiя їх перевiрки за банками даних викраденого транспорту в пунктах пропуску

     3.1. Загальна й повна iдентифiкацiя транспортних засобiв, якi перетинають державний кордон України, здiйснюється в пунктах пропуску через державний кордон.

     3.2. У разi отримання iнформацiї про можливе перетинання державного кордону України викраденими автотранспортними засобами або за окремим рiшенням командира з'єднання (частини) прикордонного контролю може провадитись повна iдентифiкацiя транспортних засобiв. Для цього транспортний засiб, визначений для повної iдентифiкацiї, виводиться з загального потоку руху на визначене мiсце.

     3.3. Для пiдвищення ефективностi та зменшення часу прикордонного контролю пiд час проведення iдентифiкацiї транспортних засобiв вiйськовослужбовцями органiв прикордонного контролю використовуються технiчнi засоби прикордонного контролю для огляду транспортних засобiв.

     3.4. Органи прикордонного контролю Прикордонних вiйськ України мають право здiйснювати повторну iдентифiкацiю транспортного засобу, в тому числi пiсля проведення всiх видiв контролю.

     3.5. У разi обгрунтованих сумнiвiв щодо достовiрностi даних, зазначених у реєстрацiйних документах, виявлення ознак пiдроблення цих документiв або змiни номера кузова, шасi або двигуна органами прикордонного контролю до перевiрки залучаються фахiвцi пiдроздiлiв Мiнiстерства внутрiшнiх справ України на мiсцях або iншi експерти, якi мають вiдповiднi спецiальнi дозволи (лiцензiї).

     3.6. Виявленi органами прикордонного контролю Прикордонних вiйськ України викраденi транспортнi засоби передаються територiальним пiдроздiлам Мiнiстерства внутрiшнiх справ України за протоколом адмiнiстративного затримання та облiковуються у з'єднаннях, частинах прикордонного контролю Прикордонних вiйськ України, пiдроздiлах Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, в якi вони переданi.

     3.7. При виявленнi органами прикордонного контролю викрадених транспортних засобiв Прикордоннi вiйська України складають:

     протокол адмiнiстративного затримання (в трьох примiрниках);

     рапорт старшого прикордонного наряду (змiни прикордонних нарядiв) про пiдсумки служби.

4. Обов'язки посадових осiб органiв прикордонного контролю Прикордонних вiйськ України та пiдроздiлiв Мiнiстерства внутрiшнiх справ України

     4.1. Пiд час проведення контролю транспортних засобiв посадовi особи Прикордонних вiйськ України зобов'язанi:

     за командою контролера, старшого прикордонного наряду (старшого змiни прикордонних нарядiв) вивести транспортний засiб, визначений для проведення iдентифiкацiї, iз загального потоку руху;

     указати водiєвi мiсце проведення iдентифiкацiї даних транспортного засобу та запропонувати пiдготувати транспортний засiб для огляду;

     звiрити номери кузова, шасi та двигуна iз зазначеними в реєстрацiйних документах;

     доповiсти по командi про результати перевiрки.

     4.2. У разi виявлення ознак, якi вказують на те, що транспортний засiб викрадено, а також за наявностi конкретної iнформацiї про його викрадення та розшук посадовi особи органiв прикордонного контролю зобов'язанi:

     запропонувати водiєвi транспортного засобу пред'явити реєстрацiйнi документи на транспортний засiб;

     перевiрити данi транспортного засобу за базою даних викрадених транспортних засобiв;

     визначити потребу в проведеннi повної iдентифiкацiї транспортного засобу та доповiсти старшому прикордонного наряду (старшому змiни прикордонних нарядiв) для прийняття рiшення про її проведення.

     4.3. У разi виявлення транспортних засобiв, якi значаться за наявними базами даних (облiками) викрадених, старший прикордонного наряду (змiни прикордонних нарядiв) зобов'язаний:

     доповiсти про вказаний факт по командi та по лiнiї оперативно-чергової служби;

     вивести виявлений транспортний засiб iз загального потоку руху, вилучити у власника (водiя) документи, що посвiдчують особу, реєстрацiйнi документи та ключi до транспортного засобу, органiзувати його охорону до прибуття працiвникiв внутрiшнiх справ;

     оформити протокол адмiнiстративного затримання власника (водiя) транспортного засобу;

     пiсля прибуття працiвникiв Мiнiстерства внутрiшнiх справ України передати їм, з оформленням вiдповiдних документiв, власника (водiя) транспортного засобу, транспортний засiб, документи та ключi до нього;

     оформити дiї змiни прикордонних нарядiв у вiдповiдних облiках та доповiсти по командi рапортом.

     4.4. У разi отримання iнформацiї про виявлення в пунктах пропуску викрадених транспортних засобiв працiвники територiальних органiв Мiнiстерства внутрiшнiх справ України зобов'язанi:

     негайно прибути до з'єднання (частини) або пiдроздiлу прикордонного контролю з вiдповiдно оформленими документами на право виконання завдань у конкретному пунктi пропуску;

     спiльно з представником органiв прикордонного контролю здiйснити належнi кримiнально-процесуальнi та адмiнiстративнi дiї в пунктi пропуску, в якому виявлено викрадений транспортний засiб;

     заборонити експлуатацiю транспортного засобу та органiзувати його доставку на штрафний майданчик вiдповiдно до пункту 31.7 Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31.12.93 N 1094;

     у триденний термiн надiслати до Мiнiстерства внутрiшнiх справ України iнформацiю про затриманий транспортний засiб для внесення в базу даних облiку транспорту, який зберiгається на штрафних майданчиках;

     у триденний термiн повiдомити iнiцiатора його розшуку про обставини затримання транспортного засобу, мiсце його зберiгання, технiчний стан та данi посадової особи, якiй доручено проведення перевiрки за фактом виявлення викраденого транспортного засобу, iз зазначенням адреси, номерiв телефону, факсу тощо.

5. Iнформацiйне та технiчне забезпечення контролю за транспортними засобами, якi перетинають державний кордон України

     5.1. Контроль транспортних засобiв, якi перетинають державний кордон України, з метою виявлення серед них викрадених здiйснюється з використанням комплексу автоматизацiї паспортного контролю "Гарт-1/П", що розроблений вiдповiдно до Розпорядження Президента України вiд 14.04.93 N 45/93-рп та постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20.02.99 N 227 "Про запровадження нового порядку оформлення вiзових документiв для в'їзду в Україну".

     5.2. У пунктах пропуску, не обладнаних КАПК "Гарт-1/П", контроль транспортних засобiв, пiдданих повнiй iдентифiкацiї, здiйснюється за облiками, що ведуться в журналах встановленої форми, а пошук серед них викрадених здiйснюється з використанням баз даних найближчих пунктiв пропуску для автомобiльного сполучення, обладнаних КАПК "Гарт-1/П".

     5.3. Для формування органами прикордонного контролю банкiв даних викрадених транспортних засобiв (далi - БД-13) Мiнiстерство внутрiшнiх справ України надає Державному комiтету у справах охорони державного кордону України iнформацiю про викраденi транспортнi засоби.

     5.4. Передача iнформацiї про викраденi транспортнi засоби з'єднанням (частинам) Прикордонних вiйськ України здiйснюється з чергових частин Управлiння державної автомобiльної iнспекцiї (далi - УДАI) Мiнiстерства внутрiшнiх справ (далi - МВС) України в областях цiлодобово за допомогою модемного зв'язку або, як виняток, з використанням магнiтних носiїв, наданих в Управлiннi (вiддiлi) ДАI Головного управлiння МВС, Управлiння МВС України вiдповiдальною посадовою особою з'єднання, частини прикордонного контролю Прикордонних вiйськ України.

     5.5. Змiни та доповнення до банку даних викрадених транспортних засобiв органiв прикордонного контролю (БД-13) здiйснюються в автоматизованому режимi вiдповiдними посадовими особами органiв Мiнiстерства внутрiшнiх справ України.

     5.6. До роботи з базою даних допускаються:

     командир з'єднання, частини;

     начальник штабу;

     начальник оперативно-розшукового вiддiлу;

     офiцери вiддiлення служби прикордонного контролю (далi - ПК) штабу;

     оперативний черговий;

     начальник iнформацiйно-обчислювального пункту (далi - IОП) управлiння та пiдроздiлiв ПК;

     черговi технiки IОП управлiння та пiдроздiлiв ПК;

     старший змiни прикордонних нарядiв;

     контролер, старший контролер.

     5.7. Автоматично проводиться заповнення програми:

     дата та час оформлення, назва пункту пропуску, прiзвище контролера.

     Контролером пiд час паспортного контролю заповнюються такi реквiзити:

     країна, де зареєстрований транспортний засiб;

     прiзвище, iм'я, по батьковi особи, яка керує транспортним засобом;

     прiзвище, iм'я, по батьковi особи, на яку зареєстровано транспортний засiб;

     марка, модель;

     серiя та номер реєстрацiйного документа;

     державний номер;

     номер кузова;

     номер шасi;

     номер двигуна.

     5.8. Iдентифiкацiя номерiв на агрегатах автомобiльного транспорту проводиться з використанням спецiальних приладiв та програмно-апаратних комплексiв.

6. Органiзацiя взаємодiї мiж органами прикордонного контролю Прикордонних вiйськ та пiдроздiлами Мiнiстерства внутрiшнiх справ України

     6.1. Взаємодiя пiд час пошуку викрадених транспортних засобiв у пунктах пропуску органiзовується та здiйснюється мiж органами прикордонного контролю Прикордонних вiйськ України та пiдроздiлами Мiнiстерства внутрiшнiх справ України вiдповiдно до вимог Iнструкцiї про взаємодiю та розмежування функцiй щодо здiйснення контролю на державному кордонi, затвердженої наказом Держкомiтету вiд 31.03.94 за N 151 i зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 23.05.94 за N 106/315.

     6.2. Пiд час органiзацiї взаємодiї визначаються:

     порядок передачi наявних баз даних про викраденi транспортнi засоби, їх поповнення та внесення змiн;

     перiодичнiсть проведення звiрок баз даних про викраденi транспортнi засоби;

     дiї пiдроздiлiв прикордонного контролю та Мiнiстерства внутрiшнiх справ України за рiзних обставин та при виявленнi викрадених транспортних засобiв у пунктах пропуску;

     порядок органiзацiї зв'язку мiж пiдроздiлами прикордонного контролю та Мiнiстерства внутрiшнiх справ України;

     порядок взаємного iнформування про способи, методи роботи та технiчнi засоби, якi застосовуються пiдроздiлами для пошуку викрадених транспортних засобiв;

     порядок надання iнформацiї про перетинання державного кордону транспортними засобами.

     6.3. Питання органiзацiї взаємодiї вiдображаються в спiльних наказах, уточнюються при потребi.

7. Органiзацiя пiдготовки спецiалiстiв прикордонного контролю Прикордонних вiйськ України з питань пошуку викрадених автотранспортних засобiв

     7.1. Пiдготовка спецiалiстiв прикордонного контролю Прикордонних вiйськ України з питань пошуку викрадених транспортних засобiв органiзовується та здiйснюється в процесi спецiальної пiдготовки контролерського складу.

     7.2. Тематика пiдготовки з зазначених питань розробляється i входить окремим роздiлом до предмета спецiальної пiдготовки контролерського складу в навчальних закладах Прикордонних вiйськ України та в з'єднаннях (частинах) прикордонного контролю.

     7.3. Пiдготовка викладацького складу навчальних закладiв Прикордонних вiйськ України органiзовується та здiйснюється з використанням можливостей Мiнiстерства внутрiшнiх справ України.

     7.4. Мiнiстерство внутрiшнiх справ України надає потрiбну методичну допомогу в пiдготовцi викладацького та контролерського складу органiв прикордонного контролю Прикордонних вiйськ України.

В. о. Начальника УДАI МВС України генерал-майор мiлiцiїС.М. Гусаров
Начальник управлiння прикордонного контролю Держкомкордону генерал-майорБ.М. Марченко
Загрузка...