Зрозуміло / Понятно
Шановний користувач!
На жаль, ми вимушені закрити цей проект і з 30 листопада 2020 він перестане працювати. Просимо свої вибачення за можливі незручності.

Уважаемый пользователь!
К сожалению, мы вынуждены закрыть этот проект и с 30 ноября 2020 он перестанет работать. Приносим свои извинения за возможные неудобства.

Поиск авто: расширенный поиск

UAH
UAH
USD
EUR

Автоправо

Накази

Про зміни до наказу Курчаганської митниці
Про затвердження Технологiчної схеми у секторi митного оформлення N 1 Ягорлицької митницi
Про внесення змiн до Методики товарознавчої експертизи та оцiнки дорожнiх транспортних засобiв
Про затвердження Методики товарознавчої експертизи та оцiнки дорожнiх транспортних засобiв
Про органiзацiю митного контролю автотранспортних засобiв
Про затвердження Порядку отримання дозволу на ввезення на територiю України для постiйного користування механiчних транспортних засобiв, виготовлених 8 i бiльше рокiв тому
Про затвердження Порядку заповнення й використання Картки вiдмови
Про затвердження Технологiчної схеми проведення аналiзу та перевiрки документiв, що надаються громадянами пiд час оформлення транспортних засобiв з наданням пiльг
Про затвердження Технологiї прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон
Про затвердження Порядку здiйснення митного контролю й митного оформлення товарiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї
Про затвердження Iнструкцiї про проведення державної реєстрацiї, перереєстрацiї та облiку транспортних засобiв, оформлення i видачi реєстрацiйних документiв, номерних знакiв на них та здiйснення перевiрок реєстрацiйно-екзаменацiйних пiдроздiлiв Державтоiн
Про затвердження Технологiчної схеми проведення аналiзу та перевiрки документiв, що надаються громадянами пiд час оформлення транспортних засобiв з наданням пiльг
Про запровадження реєстрацiйної картки iноземця
Про затвердження Iнструкцiї про спiльну дiяльнiсть щодо виявлення викраденого автомототранспорту та порядок контролю транспортних засобiв, якi перетинають державний кордон України
Про затвердження Порядку здiйснення контролю за доставкою в митницi призначення транспортних засобiв особистого користування, що перемiщуються через митну територiю України транзитом
Про затвердження податкового роз
Про забезпечення контролю за правильнiстю визначення митної вартостi транспортних засобiв, вузлiв та агрегатiв
Про внесення змiн до Правил митного контролю та митного оформлення транспортних засобiв, що перемiщуються громадянами через митний кордон України
Про затвердження Правил митного контролю та митного оформлення транспортних засобiв, що перемiщуються громадянами через митний кордон України
Про затвердження технiчних описiв нацiонального посвiдчення водiя та свiдоцтва про реєстрацiю транспортного засобу нових зразкiв

Про забезпечення контролю за правильнiстю визначення митної вартостi транспортних засобiв, вузлiв та агрегатiв

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

13.10.06N 885


Про забезпечення контролю за правильнiстю визначення митної вартостi транспортних засобiв, вузлiв та агрегатiв

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
наказами Державної митної служби України
вiд 18 грудня 2006 року N 1126,
вiд 23 квiтня 2007 року N 352

     З метою здiйснення контролю за правильнiстю визначення митної вартостi транспортних засобiв, вузлiв та агрегатiв при ввезеннi їх на митну територiю України та недопущення випадкiв заниження бази оподаткування i надходжень до Державного бюджету України наказую:

     1. Начальникам регiональних митниць, митниць:

     1.1. Забезпечити постiйний контроль:

     - за правильнiстю визначення митної вартостi транспортних засобiв, вузлiв та агрегатiв з урахуванням принципiв Методики товарознавчої експертизи та оцiнки дорожнiх транспортних засобiв, затвердженої наказом Мiнiстерства юстицiї України та Фонду державного майна України вiд 24.11.03 N 142/5/2092 (далi - Методика), за формулами, зазначеними в п. 7.35 Методики.

     - за повнотою внесення до ВМД i МД-1 вiдомостей щодо iдентифiкацiї транспортного засобу, а саме: марка, модель, модифiкацiя, рiк випуску, номер i тип кузова (шасi), номер двигуна, об'єм та потужнiсть двигуна, кiлькiсть мiсць для сидiння тощо.

     - за використанням посадовими особами митних органiв, уповноваженими особами експертних установ та органiзацiй сталих понижуючих коефiцiєнтiв при проведеннi оцiнки транспортних засобiв, вузлiв i агрегатiв.

     1.2. Забезпечити:

     - пiдроздiли, що здiйснюють контроль за визначенням бази оподаткування транспортних засобiв, вузлiв та агрегатiв, джерелами цiнової iнформацiї - довiдниками: "Superschwacke", "Schwackelistе", "Schwackelistе Trailertax" видавництва "Eurotax", "Used Car Guide", "Travel Trailer Guide" видавництва "Kelley Blue Book Auto market report", з обов'язковим оновленням щокварталу.

     - наступного за звiтним, на поштову скриньку Управлiння митної вартостi Державної митної служби України (DMS UMV) iнформацiї про застосування загального значення процента зменшення вартостi транспортних засобiв залежно вiд термiну їх експлуатацiї: до 1 року - понад 10 %, вiд 1 до 3 рокiв - понад 20 %, вiд 3 до 5 рокiв - понад 30 %, бiльш нiж 5 рокiв - понад 40 %, вузлiв i агрегатiв - понад 10 %.

(абзац третiй пункту 1.2 у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 23.04.2007р. N 352)

     абзац четвертий пункту 1.2 виключено

(згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 23.04.2007р. N 352)

     2. Управлiнню митної вартостi (Ляденко I.Г.) забезпечити:

     - проведення щомiсячного монiторингу митних оформлень транспортних засобiв, вузлiв i агрегатiв iз застосуванням унiфiкованої митної декларацiї форми МД-1 та вантажної митної декларацiї з метою недопущення заниження бази оподаткування та втрат Державного бюджету України.

     - затвердження до 01.03.2007 вiдповiдно до чинного законодавства методичних рекомендацiй щодо контролю правильностi визначення митної вартостi транспортних засобiв, вузлiв та агрегатiв, що ввозяться на митну територiю України (далi - методичнi рекомендацiї), розроблених на пiдставi наказу Держмитслужби вiд 06.09.2006 N 749.

(абзац третiй пункту 2 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 18.12.2006р. N 1126)

     3. Департаменту аналiзу ризикiв та аудиту (Жиляєв I.В.) до 25.12.06 розробити профiлi ризикiв вiдповiдно до вимог цього наказу для забезпечення контролю за рiвнем митної вартостi транспортних засобiв, вузлiв i агрегатiв при ввезеннi їх на митну територiю України.

     4. Регiональнiй iнформацiйнiй митницi (Копосов С.А.) спiльно з Управлiнням митної вартостi (Ляденко I.Г.) забезпечити в мiсячний строк пiсля затвердження методичних рекомендацiй розробку технiчного завдання на створення програмного забезпечення з автоматизацiї монiторингу митних оформлень транспортних засобiв, вузлiв та агрегатiв, що ввозяться на митну територiю України, а також внести змiни до дiючого програмного забезпечення вiдповiдно до вимог, викладених у методичних рекомендацiях.

     5. Регiональнiй iнформацiйнiй митницi (Копосов С.А.) щомiсячно до 3-го числа мiсяця, наступного за звiтним, надавати на адресу Управлiння митної вартостi (Аналiтичний вiддiл ризикiв цiнової кон'юнктури товарiв) електроннi копiї квитанцiй МД-1 на магнiтних носiях, починаючи з сiчня 2006 року.

     6. Пункт 6 виключено

(згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 18.12.2006р. N 1126, у зв'язку з цим пункт 7 вважати пунктом 6)

     6. Персональну вiдповiдальнiсть за дотримання вимог цього наказу покласти на начальникiв митних органiв.

     Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова СлужбиО.Б.Єгоров
Загрузка...